Rynek Pracy nr 2/2016 (157)

Rynek Pracy nr 2/2016 (157)Rynek Pracy nr 2/2016 (157)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępu od redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Insty­tuty badaw­cze powinny wspierać służby zatrud­nienia – roz­mowa z dr. Łukaszem Arendtem, dyrek­torem Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU
Prekariat w Polsce, Elż­bi­eta Kryńska
ANALIZY I BADANIA
Zatrud­nie­nie w sek­torach gospo­darki kreaty­wnej – echa świa­towego kryzysu. Anal­iza porów­naw­cza, Kamil Zawadzki
Zatrud­nie­nie niere­je­strowane na pol­skim rynku pracy – główne deter­mi­nanty zjawiska, Iwona Poli­w­czak
Otwieranie dostępu do zawodów w Polsce. Kon­frontacja opinii na temat ustawy dereg­u­la­cyjnej, Michał Dobrołow­icz
Anal­iza form i instru­men­tów akty­wnej poli­tyki rynku pracy w Polsce, Iwona Kukulak-Dolata
Now­eliza­cja ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy – dwa lata funkcjonowa­nia, Jerzy Kędziora
STATYSTYKA
Bezrobo­cie na wsi w okre­sie 2011–2016 (maj)Agnieszka Ziomek
Na rynku trudno o dobrych pra­cown­ików – wyniki 30. edy­cji son­dażu Insty­tutu Badaw­czego Rand­stad i TNS Pol­ska, Rand­stad Pol­ska
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Szkole­nie bezro­bot­nych w PUP w Zabrzu, Halina Matys
„Pod­karpa­cie stawia na zawodow­ców” – dlaczego warto?, Mał­gorzata Kawalec
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Co nowego w prawie? Zmi­any w przepisach o dele­gowa­niu pra­cown­ików, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy?, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy?, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.