Rynek Pracy nr 3 (166) 2018

 Rynek Pracy nr 3/2018 (166)

Rynek Pracy nr 3/2018Powrót do Rynek Pracy

 

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne Wydawca i redakcja kwartal­nika „Rynek Pracy”
Słowo wstępne redak­tora naukowego numeru dr. hab. Pio­tra Szukalskiego, prof. UŁ
WYWIADY
Praca soc­jalna wiąże się z wypeł­ni­an­iem społecznej misji i wymaga szczegól­nej odpowiedzial­ności za drugiego człowieka – wywiad z pod­sekre­tarz stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Elż­bi­etą Bojanowską
TEMAT NUMERU
Niskie bezrobo­cie – zagroże­nie dla sek­tora usług społecznych?, Piotr Szukalski
ANALIZY I BADANIA
Rynek usług opiekuńczych – dynam­icznie rozwi­ja­jący się seg­ment gospo­darki, Zofia Szweda-Lewandowska
Imi­granci w sys­temie opieki nad osobami starszymi, Dorota Kałuża-Kopias
Pra­cown­icy soc­jalni, opiekunki środowiskowe i opiekunowie w domach pomocy społecznej – stan i przyszłość wybranych zawodów pomo­cowych w Polsce, Rafał Iwański
STATYSTYKA
Kobi­ety na rynku pracy – równe szanse i elasty­czność, Paulina Łukaszuk
Trendy na rynku pracy, Bog­dan Grabczyk
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
“Zachod­niopo­morskie Małe Skarby”, Katarzyna Dmo­chowska
Mil­icki Jar­mark Zawodów Defi­cy­towych – cen­trum wymi­any infor­ma­cji między lokalnym światem edukacji i pracy, Agnieszka Zaradna
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Senior w pracy, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.