Rynek Pracy nr 3/2016 (158)

Rynek Pracy Nr 3 2016Rynek Pracy nr 3/2016 (158)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępu od redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Rada Dia­logu Społecznego to dobrze funkcjonu­jąca maszyna – roz­mowa z Piotrem Dudą, prze­wod­niczą­cym NSZZ „Sol­i­darność”, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU
Stopa bezrobo­cia równowagi w Polsce, Leszek Kucharski
ANALIZY I BADANIA
ICT a zapotrze­bowanie na umiejęt­ności na współczes­nych rynkach pracy – wyzwa­nia i szanse dla kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej, Łukasz Arendt
Anal­iza zmian poziomu prze­cięt­nych wyna­grodzeń brutto w przekroju grup zawodów w  Polsce w lat­ach 2004–2014, Artur Gaj­dos
Kat­e­go­ria „zielonych” miejsc pracy w strate­gii zrównoważonego roz­woju Unii Europe­jskiej, Łukasz Kozar
Innowacje – kręta droga na szczyt. Jak zwięk­szyć poziom innowacji i konkuren­cyjności pol­s­kich przed­siębiorstw?, Monika Dawid-Sawicka
Rynek firm poży­czkowych w Polsce, Monika Zakrzewska
Wpływ wydatków budżetu wojew­ództwa na struk­turę wiekową lud­ności na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego, Michał Wesołek
STATYSTYKA
Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie wśród   młodzieży w Polsce i w kra­jach Unii, Agnieszka Ziomek
Sytu­acja na rynku pracy w Polsce jest coraz bardziej optymisty­czna – raport Man­power, Mał­gorzata Sacewicz-Górska
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Part­nerstwo z biz­ne­sem na Śląsku, Opra­cow­anie zbior­cze
Małopol­ska jakość szkoleń, Justyna Fal­gier, Mał­gorzata Dudziak
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Zmi­any w prawie pracy, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy?, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy?, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.