Rynek Pracy nr 4 (163) 2017

Rynek Pracy nr 4 (163) 2017  Rynek Pracy nr 4/2017 (163)

Powrót do Rynek Pracy

     ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Każda kobi­eta może stać się lid­erką w pracy – wywiad z Katarzyną Pyś-Fabiańczyk
TEMAT NUMERU
Postrze­ganie roli kobi­ety na rynku pracy – od dyskrymi­nacji po uznanie zmi­any postaw i ról, Elż­bi­eta Kryńska
ANALIZY I BADANIA
Dorośli z głęb­szą niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną na rynku pracy – rozważa­nia teo­re­ty­czne, Remigiusz Kijak
Prob­lemy i infra­struk­tura społeczna na rynku pracy Ukrainy, Alona Revko
Potenc­jał kadrowy sądown­ictwa powszech­nego, Zdzisław Cza­jka
Nex­teer Auto­mo­tive Poland Sp. z o.o. jako firma z wyróż­ni­a­ją­cymi się rozwiąza­ni­ami w sferze zarządza­nia zasobami ludzkimi, Bar­bara Sajkiewicz
STATYSTYKA
Kobi­ety na rynku pracy – ambicje, presja i wyzwa­nia w pogodze­niu życia oso­bis­tego z zawodowym, Paulina Łukaszuk
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Zle­canie dzi­ałań akty­wiz­a­cyjnych. Kto dostał szansę – urzędy pracy, agencje zatrud­nienia czy osoby bezro­botne?, Natasza Grodz­icka
Osoby niepełnosprawne na zachod­niopo­morskim rynku pracy, Marta Mróz
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Zmi­any w zatrud­ni­a­niu cud­zoziem­ców, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.