Rynek Pracy nr 4/2016 (159)

Rynek Pracy nr 4 (159) 2016Rynek Pracy nr 4/2016 (159)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępu od redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Demografia to najwięk­sze wyzwanie dla Pol­ski – roz­mowa z Min­is­ter MRPiPS, Joanna Ćwiek-Świdecka
TEMAT NUMERU
Akty­wność zawodowa kobiet w Polsce w lat­ach 2004–2015, Iwona Poli­w­czak
ANALIZY I BADANIA
Dys­pro­por­cje wyna­grodzeń według płci w Polsce, Mar­iusz Nyk
Kobi­ety wciąż dyskrymi­nowane, Piotr Szum­lewicz
Byle do emery­tury… Anal­iza porów­naw­cza sytu­acji bezro­bot­nych kobiet i mężczyzn 50+, Monika Wojdyło-Preisner
Kwal­i­fikacje i umiejęt­ności kobiet na rynku pracy na pod­stawie badań Bilansu Kap­i­tału Ludzkiego w lat­ach 2010–2014, Beata Michorowska
Rodz­ina 500 plus – powrót kobiet do domu czy nowe szanse na rynku pracy?, Mał­gorzata Dru­cia­rek, Izabela Przy­bysz
STATYSTYKA

Nierówności płci na stanowiskach kierown­iczych, Mał­gorzata Sacewicz-Górska
Sytu­acja kobiet na rynku pracy dziś i w przyszłości, Agnieszka Ziomek
Odnaleźć się na „nowym rynku pracy”, Krzysztof Inglot
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Nia­nia na eta­cie – poz­nański sposób na akty­wiz­a­cję kobiet 45+, Agnieszka Kow­nacka
Akty­wiz­a­cja zawodowa bezro­bot­nych kobiet w Chor­zowie, Joanna Bron­cel
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Zmi­any w uprawnieni­ach rodzi­ciel­s­kich w 2016 roku
, Dominika Figuła
Koszty pracy – w jaki sposób można wpłynąć na obniże­nie?, Mag­dalena Łapuszek-Gawron
Co nowego na rynku pracy?, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy?, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.