Rynek Pracy nr 1 (160) 2017

Rynek Pracy nr 1 (160) 2017Rynek Pracy nr 1/2017 (160)

Powrót do Rynek Pracy

ARTYKUŁY DO POBRANIA

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne redak­tor naczel­nej prof. Elż­bi­ety Kryńskiej
WYWIADY
Wpływ pro­gramu Rodz­ina 500+ na rynek pracy – wywiad z min­is­ter rodziny, pracy
i poli­tyki społecznej Elż­bi­etą Rafal­ską
,    Mał­gorzata Zdancewicz
TEMAT NUMERU
Depop­u­lacja – kon­sek­wencje dla rynku pracy, Piotr Szukalski
ANALIZY I BADANIA
Wydłużanie okresu akty­wności zawodowej jako odpowiedź na starze­nie się zasobów pracy.
Uwarunk­owa­nia indy­wid­u­alne
, Justyna Wik­torow­icz
Fem­i­niza­cja czy maskulin­iza­cja bezrobo­cia ludzi młodych w Polsce na tle UE, Jolanta Grotowska-Leder
Ser­wicyza­cja czy rein­dus­tri­al­iza­cja gospo­darki wojew­ództwa śląskiego? Zmi­any w sek­torowej struk­turze popytu na pracę, Anna Skórska
Trafność iden­ty­fikacji zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w „Barometrze zawodów”, Piotr Maleszyk
STATYSTYKA
Rynek pracy i warunki życia gospo­darstw domowych w Polsce w lat­ach 2015–2017, Agnieszka Ziomek
Wiosna na rynku pracy, Mał­gorzata Sacewicz-Górska
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Próba oceny rezul­tatów wspar­cia udzielanego w ramach Kra­jowego Fun­duszu
Szkole­niowego w wojew­ództwie opol­skim
, Maciej Fil­ipow­icz
Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy – współpraca popłaca, Ewa Grze­bi­eniak
AKTUALNOŚCI
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
100 zmian dla firm – zmi­any w prawie pracy, Dominika Figuła
Co nowego na rynku pracy, Redakcja
Co nowego w urzę­dach pracy, Redakcja

Możliwość komentowania jest wyłączona.