Formularz zgłoszenia

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2017

EDYCJA XVIII

Infor­ma­cje o firmie:

Nazwa firmy*:

Ulica*:    Numer*:  

kod pocz­towy*    miejscowość* 

Sta­tus prawny firmy*:

Rodzaj prowad­zonej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej*:

Liczba zatrud­nionych pra­cown­ików*:

Dane osoby wypeł­ni­a­jącej wniosek:

Imię i nazwisko*:

Stanowisko służbowe*:

Tele­fon*:

Faks:

E-mail*:

Dane prezesa/ dyrektora/ właś­ci­ciela firmy:

Imię i nazwisko*:

Stanowisko*:

Tele­fon*:

Faks*:

E-mail*:

Zgłaszam udział w XVIII edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi.

Wyrażam zgodę na wyko­rzysty­wanie i przetwarzanie danych osobowych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (zgod­nie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883)

Pola oznac­zone * są wymagane.

captcha