Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Pro­fe­sor Marek Bed­narski: szansą dla Pol­ski
jest wejś­cie na rynki pod­dostawcy zaawan­sowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów (MediaRoom)

Trans­misja:15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja

Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Pol­ski rynek pracy w per­spek­ty­wie najbliższych lat,
15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00.

Udział biorą: prof. dr hab. Marek Bed­narski, Seg­men­tacja rynku pracy w Polsce. Jakie wnioski z badań poprzedza­ją­cych pan­demię można wys­nuć dla nieodległej przyszłości
dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. IPiSS, Wpływ zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz w prze­myśle spowodowanych poli­tyką prze­mysłową na rynek pracy. Przy­padek Pol­ski na tle doświad­czeń zagranicznych
dr Iwona Kukulak-Dolata, adi­unkt IPiSS, Jakiej potrze­bu­jemy insty­tucjon­al­nej obsługi rynku pracy?
dr Anna Dzi­urny, IPiSS, Prog­noza popytu na rynku pracy w Polsce
dr Iwona Poli­w­czak, IPiSS, Bezrobo­cie w Polsce dziś i jutro


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


13 marca 2020

Nowość wydawnicza 2020

UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia. autor: Krzysztof PodwójcicUNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teo­re­ty­cznych założe­ni­ach prak­ty­czności ksz­tałce­nia
autor: Krzysztof Podwójcic

Autor wych­wytuje tu kluc­zowy dylemat sto­jący przed jed­nos­tkami budu­ją­cymi ład insty­tucjon­alny szkol­nictwa wyższego, finan­su­ją­cymi je i zrządza­ją­cymi szkołami. Na ile uni­w­er­sytet ma „zaopa­try­wać” rynek pracy w wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików, gotowych do pod­ję­cia obow­iązków, a na ile przy­go­tować absol­wen­tów do, jak to określa Autor, wejś­cia w dorosłość, czyli uzyska­nia gotowości do tego, by wchodzić w różne społeczne role, w tym też pra­cown­ika. Kon­cepcje te różnie defini­ują cele ksz­tałce­nia i prowadzą do wyek­sponowa­nia innych prob­lemów prak­ty­cznych i teo­re­ty­cznych. Autor trafnie iden­ty­fikuje te prob­lemy. Wskazuje, między innymi, że ksz­tałce­nie dla rynku pracy to często ksz­tałce­nie dla przeszłości, kon­ser­wu­jące ist­niejącą struk­turę pro­dukcji. Edukacja dla „wejś­cia w dorosłość” wiąże się z prob­le­mami niepewności wobec przyszłości, trud­noś­ci­ami z postępem w mod­ern­iza­cji czy ogranic­zonym wzrostem zamożności. Wartość książki leży również w pró­bie połączenia pogłębionej reflek­sji teo­re­ty­cznej z anal­izą o charak­terze empirycznym. Za obiekt badań, w którym będą odbi­jać się wspom­ni­ane dylematy, Autor obrał aka­demickie biura karier (ABK)”.

Z recen­zji prof. Marka Bednarskiego

KUP PUBLIKACJĘ


11 marca 2020

Szanowni Państwo

zamieszczany linki do stron inter­ne­towych  MR,PiPS* zaw­ier­a­ją­cych aktu­alne, ofic­jalne i wiary­godne infor­ma­cje na temat nowego koron­awirusa SARS-Cov-2 wywołu­jącego chorobę COVID-19 oraz infor­ma­cje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przy­padku pode­jrzenia zakaże­nia u siebie lub swoich blis­kich. Na stronach tych zna­jdą Państwo następu­jące informacje:

  • Czym jest koronawirus?
  • Jak ochronić się przez zakażeniem?
  • Pode­jrze­wasz u siebie koronawirusa?
  • Masz objawy i wró­ciłeś z regionu, w którym wys­tępuje koronawirus?
  • Gdzie do tej pory stwierd­zono przy­padki zakaże­nia koronawirusem?Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym wys­tępuje koron­awirus i nie miałeś kon­taktu z osobą zakażoną?

Linki:   Koron­awirus:   infor­ma­cje i zalecenia

________________________
* Infor­ma­cje zacz­erp­nięte ze strony Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej (https://www.gov.pl/web/koronawirus)


27 lutego 2020

między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznegoW dniu 27 lutego 2020 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” , Warszawa, ul. Limanowskiego 23 zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. więcej…

Pobierz prezen­tację / download  pobierz plik w pdf
PROGRAM POBIERZ PROGRAM pobierz plik w pdf
AGENDA
 DOWNLOAD AGENDA   pobierz plik w pdf

POBIERZ MATERIAŁY KONFERENCYJNE pobierz plik w pdf


19 lutego 2020
 Dzień Nauki Polskiej

Z okazji DNIA NAUKI POLSKIEJ

— przy­pada­jącego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika -
życzymy wszys­tkim naukow­com
dobrych warunków do twór­czej i owoc­nej pracy,
innowa­cyjnych i ciekawych badań
oraz real­iza­cji pasji i zainteresowań.


12 lutego 2020

Projekt "Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz"Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. “Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz” w part­nerst­wie z  OSI Com­pu­Train Sp. z o.o., Gminą Miastem Prza­s­nysz.
Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. więcej…

Projekt "Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz"