Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


11 grudnia 2020

 deba­ta online pt.: Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne W dniu 10 grud­nia 2020 r. odbyła się deba­ta online pt.: „Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jalne”.
Była to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”. Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,

Pro­gram debaty pobierz plik w pdf

Dostępne są również trans­misje z poprzed­nich debat:

1. „Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”

2. „Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej”

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE


3 grudnia 2020

Nowość wydawnicza 2020

SEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE, autorzy: Marek Bednarski, Łukasz Arendt, Wojciech Grabowski, Iwona Kukulak-DolataSEGMENTACJA RYNKU PRACY W POLSCE
autorzy: Marek Bed­narski, Łukasz Arendt, Woj­ciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata

Książka jest rezul­tatem real­iza­cji pro­jektu badaw­czego pod tytułem „Seg­men­tacja rynków pracy. Studium przy­padku rynku pol­skiego” nr 2016/23/B/ HS4/02799, finan­sowanego przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. Jego autorką była Pani Pro­fe­sor Elż­bi­eta Kryńska. Niestety, choroba uniemożli­wiła Pani Pro­fe­sor pod­ję­cie wyko­na­nia pro­jektu. Przed­staw­iona praca jest próbą real­iza­cji Jej kon­cepcji.
Książkę tę poświę­camy pamięci Pani Pro­fe­sor Elż­bi­ety Kryńskiej.

(…)Zawarte w książce anal­izy mają dwa cele, poz­naw­czy i metodolog­iczny. W swoich bada­ni­ach za punkt wyjś­cia przyjęliśmy zwery­fikowanie adek­wat­ności pode­jś­cia seg­men­ta­cyjnego do obec­nej sytu­acji na rynku pracy w Polsce oraz zbadanie, czy fak­ty­cznie wys­tępują opisane w tych teo­ri­ach pro­cesy. Następ­nie próbowal­iśmy wyjaśnić, czy naszą rzeczy­wis­tość lep­iej opisują mod­ele wyróż­ni­a­jące dwa czy trzy seg­menty na rynku pracy, ponieważ oba pode­jś­cia mają w lit­er­aturze swoich zwolenników.(…)

Ze wstępu Maraka Bed­narskiego, Łukasza Arendta,
Woj­ciecha Grabowskiego, Iwony Kukulak-Dolaty


24 listopada 2020

Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne

10 grud­nia 2020 r. w godz. 10.00–14.00 weź udział online w deba­cie pt.: „Opieka dłu­goter­mi­nowa. Niesamodziel­ność – nowe ryzyko soc­jalne”.
Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”. Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.
Pro­gram debaty pobierz plik w pdf


23 września 2020

Debata pt.: „Rynek pracy – technologie dysruptywne a potrzeba zachowania równowagi społecznej’, 22-10-2020 r.22 października 2020 r. w godz. 10.00–14.00 weź udział online w deba­cie pt.: „Rynek pracy – tech­nolo­gie dys­rup­ty­wne a potrzeba zachowa­nia równowagi społecznej’.
Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”. Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.
pro­gram debaty pobierz plik w pdf

OBEJRZYJ POPRZEDNIĄ DEBATĘ pt. Bez­pieczeństwo finan­sowe sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej:

https://debaty.ipiss.com.pl/…/11-bezpieczenstwo-finansowe-s…


21 września 2020

W dniu 31 lipca 2020 r. w Cen­trum Ani­macji i Wspar­cia dla Społeczności Lokalnej w Prza­s­nyszu przy ul. 3-Maja 16  w godz­i­nach 10.00–13.30 odbyły się warsz­taty dla rodz­iców z zagrożeń w sieci i telewizji oraz orga­ni­za­cji czasu wol­nego. więcej…