Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


14 września 2015

W listopadzie 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych planuje uru­chomie­nie już XIV edy­cji 3-letniego Pro­gramu Dok­toranck­iego. Jego celem jest wyk­sz­tałce­nie wysoko kwal­i­fikowanych spec­jal­istów z wiedzą w zakre­sie: ekonomii dóbr pub­licznych, społecznej gospo­darki rynkowej, teorii zrównoważonego wzrostu, ekonomii dobrobytu i wielosek­torowej poli­tyki społecznej, rynku pracy, zatrud­nienia i zabez­pieczenia społecznego.
Pro­gram Dok­torancki służy również zapoz­na­niu z meto­dami stosowanymi w pra­cach anal­i­ty­cznych oraz naby­ciu umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych. Pro­gram wspiera jego uczest­ników w przy­go­towa­niu rozprawy dok­torskiej i zda­nia odpowied­nich egza­m­inów (ekonomii, filo­zofii, socjologii). Do uczest­nictwa w Pro­gramie Dok­toranckim zapraszamy zarówno absol­wen­tów kierunków eko­nom­icznych, jak i innych wydzi­ałów uczelni wyższych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2015 r. (zgłoszenia przyj­muje i wszel­kich infor­ma­cji udziela Agnieszka Smoder, sekre­tarz XIV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, tel. 22 536–75–12, e-mail: a.smoder@ipiss.com.pl) więcej i Pro­gramie tutaj


24 sierpnia 2015

Do końca lipca 2015 r. trwały prowad­zone przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego kon­sul­tacje doty­czące zmian w zasadach para­me­tryza­cji jed­nos­tek naukowych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wziął udział  w tych kon­sul­tac­jach i sfor­mułował uwagi doty­czące pro­jektu Roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie kry­ter­iów i trybu przyz­nawa­nia kat­e­gorii naukowej jed­nos­tkom naukowym.
Opinie wyrażone w odpowied­nim piśmie skierowane do Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego wsparł również Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych.
Pod­sta­wowa teza kry­ty­czna tej opinii zmierzała do wskaza­nia na to, że uni­w­er­sal­iza­cja kry­ter­iów oceny jed­nos­tek naukowych musi prowadzić do zaciera­nia różnic doty­czą­cych ich funkcji i zadań w życiu pub­licznym.
Pełny tekst opinii Komisji Rady Naukowej IPiSS w załączeniu  pobierz plik w pdf


31 lipca 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki

Z ogromną przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 31 lipca 2015 r.  Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski wręczył akt nom­i­nacji na pro­fe­sora Pani dr hab. Gertrudzie Uścińskiej z  Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego IPiSS, pra­cown­ika Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.   Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP


28 lipca 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami LudzkimiRuszyła XVI edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

28 lipca 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVI edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!

youtubelogo Lajkuj nas

29 czerwca 2015

Konferencja pt. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”. 9 lipca 2015W dniu 9 lipca 2015 r. odbyła się kon­fer­encja pt. „Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…       pro­gram