Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


4 października 2013

Konferencja naukowa nt.: ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – FAKTY I MITY, Warszawa, 4 października 2013 r.W dniu 4 października 2013 r. w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym Golden Floor w Warsza­wie odbyła się kon­fer­encja naukowa nt.: ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJFAKTY I MITY.  więcej.…


12 sierpnia 2013

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, że praca dok­torska Pana Marcina Wojew­ódki pt.: “Pra­cown­icze pro­gramy emery­talne jako forma dodatkowego zabez­pieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowa­nia“ napisana pod kierunk­iem Pani prof. nadzw. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, zgłos­zona na XII edy­cję Konkursu na najlep­szą pracę dok­torską, mag­is­ter­ską, licenc­jacką i pody­plo­mową z dziedziny ubez­pieczeń gospo­dar­czych i społecznych orga­ni­zowanego przez Rzecznika Ubez­piec­zonych, Fun­dację Edukacji Ubez­pieczeniowej oraz Gazetę Ubez­pieczeniową, zajęła III miejsce w kat­e­gorii prac dok­tors­kich. Serdecznie grat­u­lu­jemy laureatowi!


27 czerwca 2013

Rozstrzyg­nię­cie  konkursu pt.: „Samotne rodzi­cielstwo — moje życie”

Konkurs na pamiętniki "Samotne rodzicielstwo - moje życie"

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie ogłasza rozstrzyg­nię­cie  konkursu na pamięt­niki osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci pt.: „Samotne rodzi­cielstwo — moje życie”.
Konkurs jest orga­ni­zowany w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań Naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. „Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”. (więcej…)


19 czerwca 2013

W dni­ach 26–27 wrześ­nia 2013 r. Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubezpieczeń,Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały IV ogólnopol­ską kon­fer­encję naukowo-dydaktyczną pt.: Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji.
Celem kon­fer­encji była wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych na rynek pracy i rynek ubez­pieczeniowy w dobie innowacji. Pon­adto, celem było zapoz­nanie z niniejszą tem­atyką członków kół naukowych oraz stu­den­tów studiów doktoranckich.


10 czerwca 2013

kon­fer­encja pt.: „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any”, 24-06-2013

w dniu 24 czer­wca 2013 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Państ­wowy Fun­dusz Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych zor­ga­ni­zowały między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any” więcej…
prezen­tacja z konferencji