Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


Co piszczy w trawie? Subiektywny przegląd prasywywiady

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


22 maja 2013

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie XV edycjaInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XV edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej więcej…


17 maja 2013

w dni­ach 16–18 wrześ­nia 2013 r. odbędzie się V kon­fer­encja na temat “Dylematy współczes­nego rynku pracy” pod Hon­orowym Patronatem Jego Mag­nif­i­cencji Rek­tora Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach prof. dr hab Leszka Żabińskiego.
Do udzi­ału w kon­fer­encji zapraszają: Cen­trum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Komisja Nauk Prawnych i Eko­nom­icznych PAN. więcej…
zaprosze­ni e do udzi­ału w konferencji


2 maja 2013

Konferencja pt.: Aktualne problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 14-06-2013 r.

W dniu 14 czer­wca 2013 r. odbyła się  między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt. „Aktu­alne prob­lemy koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego”  zor­ga­ni­zowana w ramach pro­jektu uni­jnego Organ­is­ing train­ing and set­ting up net­works on the Euro­pean Co-ordination of social secu­rity schemes (trESS)   dowiedz się więcej…


 Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Ruszyła XIV edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

1 maja 2013 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XIV edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!


Konferencja pt. "Bezdomność na Mazowszu"W dniu 7 czer­wca 2013 r. odbyła się kon­fer­encja pt.: “Bez­dom­ność na Mazowszu”, która stanow­iła pod­sumowanie pro­jektu badaw­czego „Bez­dom­ność na Mazowszu”  real­i­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w lat­ach 2008–2013 w ramach  Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego (Pri­o­ry­tet VII Pro­mocja inte­gracji społecznej, dzi­ałanie 7.2 Prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu i wzmoc­nie­nie sek­tora ekonomii społecznej, pod­dzi­ałanie Akty­wiz­a­cja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym) więcej…
pro­gram          prezen­tacja              wnioski