Polska flagaInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


18 października 2013

 Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Czynnik czasu w nowej gospodarce – w jakim kierunku zmierzamy”, 18-10-2013 r. W dniu 18 października 2013 r. odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa pt.: „Czyn­nik czasu w  nowej ekonomii – w jakim kierunku zmierzamy” pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej,  więcej…    Pro­gram     Agenda     


17 października 2013

Szkolenia na temat stosowa­nia elasty­cznych form zatrud­nienia przez pra­co­daw­ców w prak­tyce.Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu pn. „Bada­nia wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+ zorga­nizował dwa szkole­nia na temat stosowa­nia elasty­cznych form zatrud­nienia przez pra­co­daw­ców w prak­tyce. Szkole­nia adresowane są do do pra­co­daw­ców i kadry kierown­iczej dzi­ałów HR oraz do do osób pracu­ją­cych, bezro­bot­nych i biernych zawodowo po 45 roku życia.
SZKOLENIE dla pra­co­daw­ców odbyło się 10 października 2013 r.
SZKOLENIE dla osób pracu­ją­cych, bezro­bot­nych i biernych zawodowo po 45 roku życia odbyło się 17 października 2013 r.


11 października 2013

Szkole­nia nt.: rozwiązań ułatwia­ją­cych godze­nie pracy z życiem rodzin­nym (zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie) stosowanych w firmach/zakładach pracy

logo_projektu pt. FFEJed­nym z kom­po­nen­tów pro­jektu pn. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców”  jest cykl szkoleń na temat rozwiązań ułatwia­ją­cych godze­nie pracy z życiem rodzin­nym. Szkole­nia adresowane są do pra­co­daw­ców i kadry kierown­iczej dzi­ałów HR.   W dni­u 11.10.2013 r. odbyło się szkole­nie w Białym­stoku.
   więcej na temat projektu …


4 października 2013

Konferencja naukowa nt.: ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – FAKTY I MITY, Warszawa, 4 października 2013 r.W dniu 4 października 2013 r. w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym Golden Floor w Warsza­wie odbyła się kon­fer­encja naukowa nt.: ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJFAKTY I MITY.  więcej.…


12 sierpnia 2013

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, że praca dok­torska Pana Marcina Wojew­ódki pt.: “Pra­cown­icze pro­gramy emery­talne jako forma dodatkowego zabez­pieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowa­nia“ napisana pod kierunk­iem Pani prof. nadzw. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, zgłos­zona na XII edy­cję Konkursu na najlep­szą pracę dok­torską, mag­is­ter­ską, licenc­jacką i pody­plo­mową z dziedziny ubez­pieczeń gospo­dar­czych i społecznych orga­ni­zowanego przez Rzecznika Ubez­piec­zonych, Fun­dację Edukacji Ubez­pieczeniowej oraz Gazetę Ubez­pieczeniową, zajęła III miejsce w kat­e­gorii prac dok­tors­kich. Serdecznie grat­u­lu­jemy laureatowi!