Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


31 października 2012

31 października 2012 r. - Wiz­yta przed­staw­icieli Czesko-Chińskiego Sto­warzyszenia Międzykulturalnego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

W dniu 31 października miała miejsce wiz­yta przed­staw­icieli Fujian Acad­emy of Social Sci­ences (Fujian)
Celem wiz­yty była wymi­ana doświad­czeń w zakre­sie real­i­zowanych w ostat­nich lat­ach badań doty­czą­cych w szczegól­ności poli­tyki rynku pracy i zarządza­nia zasobami ludzkimi, a także rozpoz­nanie możli­wości w zakre­sie wymi­any prac badaw­czych i infor­ma­cji. (więcej…)


30 października 2012

Przed­staw­iciele Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z wiz­ytą w IPiSS

Przed­staw­iciele Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z wiz­ytą w IPiSS, 30-11-2012 r.

 

30 października 2012 r. w siedz­i­bie Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych odbyło się spotkanie del­e­gacji Insty­tutu Pracy i Spraw Społecznych Wiet­namu z przed­staw­icielami IPiSS. Celem spotka­nia była wymi­ana infor­ma­cji i doświad­czeń z zakresu zagad­nień leżą­cych w kom­pe­tenc­jach obu Instytutów.


9 sierpnia 2012
Publikację pt. UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, można nabyć w Księgarni Internetowej IPiSS

Nar­o­dowe mitolo­gie: Polak potrafi

Może i potrafi, ale jeśli tak jest, to nie dzięki temu, czego się nauczył w szkole! Bada­nia * Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przekonują o tym, że — pomimo roz­maitych reform — pol­skie szkol­nictwo zawodowe służy głównie repro­dukcji zaco­fa­nia. Dlaczego?

28 lipca 2012

publikacja IPiSS pt.: Trzeci sektor: fasady i realia

“Trzeci sek­tor: fasady i realia“

O orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych — zazwyczaj — mówi się albo dobrze, albo wcale. Tym­cza­sem, bliższy ogląd sytu­acji bywa niekiedy kłopotliwy — tak właśnie pomyślana jest praca zbiorowa wydana ostat­nio przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych*.  Redak­tor tomu, Paweł Poławski, tak ‘skon­fig­urował’ poszczególne tek­sty, aby kwes­t­ionowały one roz­maite klisze i obiegowe for­muły anal­i­zowa­nia ‘społeczeństwa oby­wa­tel­skiego’. (więcej…)


1 lipca 2012
W dni­ach 15–16 października 2012 roku Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały III Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Naukowo-Dydaktyczną pt.:“Rynek pracy. Ubez­pieczenia” Celem kon­fer­encji była wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych na sytu­ację na region­al­nych rynkach pracy oraz rynku ubez­pieczeniowego, jak również zapoz­nanie z niniejszą tem­atyką członków kół naukowych oraz stu­den­tów studiów mag­is­ter­s­kich i doktoranckich.