Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


26 czerwca 2012

Pra­cown­icy IPiSS otrzy­mali nagrody Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej  PAN
Dnia 26 czer­wca 2012 r. w Pałacu Stasz­ica w Warsza­wie odbyło się uroczyste posiedze­nie ple­narne Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, pod­czas którego wręc­zono Medal Wacława Szu­berta za wybitne zasługi dla roz­woju nauk o pracy i poli­tyce społecznej oraz nagrod­zono autorów najlep­szych książek opub­likowanych w 2010 r. KNoPiPS PAN nadał Medal W. Szu­berta prof. dr hab. Danu­cie Graniewskiej.
W uzna­niu wkładu w rozwój nauk o pracy i poli­tyce społecznej KNoPiPS PAN przyz­nał nagrody w Konkur­sie na najlep­sze prace naukowe i podręczniki opub­likowane w 2010 roku. Nagrody te otrzy­mali: prof. dr hab. Stanisława Borkowska wraz z zespołem Autorów za pub­likację: Rola ZZL w kre­owa­niu innowa­cyjności orga­ni­za­cji, prof. dr hab. Marek Bed­narski i prof. dr hab. Jerzy Wratny za pracę: Związki zawodowe a niezwiązkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­icze w gospo­darce post­trans­for­ma­cyjnej oraz dr Jad­wiga Nadol­ska za książkę: Rynek pracy w pro­ce­sie przek­sz­tałceń państwa soc­jal­nego we współczes­nych Niemczech.


19 czerwca 2012

Panel eksper­cki pt. “Wyzwa­nia zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików w Polsce”.
Insty­tut Badań Eduka­cyjnych i Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowali panel eksper­cki pt. “Wyzwa­nia zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików w Polsce”. Panel odbył się 19 czer­wca o godz. 17.30 w Hotelu Polo­nia w Warsza­wie, przed galą wręczenia nagród w konkur­sie “Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2012″. Pobierz plik »Logo projektowe Instytutu Badań Edukacyjnych


28 kwietnia 2012

Z wielkim żalem żeg­namy Pana Mgr Edwarda Marka zm. 26.04.2012 r.

mgr Edward Marek ekon­o­mistę i poli­tyka społecznego, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, pełniącego w lat­ach 1972–1974 funkcję wicedyrek­tora IPiSS. Po okre­sie pracy w admin­is­tracji rzą­dowej na stanowisku Dyrek­tora Depar­ta­mentu w Min­is­terst­wie Pracy, Płac i Spraw Soc­jal­nych oraz Kon­sula PRL w Lip­sku, ponownie związał się zawodowo z IPiSS jako pra­cownik naukowo-badawczy — spec­jal­ista z zakresu migracji zagranicznych, zwłaszcza migracji Polaków do Niemiec, której to prob­lematyce poświę­cił głębokie stu­dia i anal­izy, zgod­nie z zasadą: migrare humanum est…


3 kwietnia 2012

Rada Naukowa Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie  na pod­stawie ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U. nr 96 poz. 618) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza­nia konkursu na stanowisko dyrek­tora insty­tutu badaw­czego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pobierz ogłosze­nie


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - logoPro­jekt “Orga­ni­za­cja i wdroże­nie ogólnopol­skiego elek­tron­icznego sys­temu komer­c­jal­iza­cji recen­zowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Eko­nom­icznej w Białym­stoku”  jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka 2007–2013. (więcej…)