Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


16 stycznia 2013

Ogłosze­nie o konkur­sie na pamiętniki

Konkurs na pamiętniki "Samotne rodzicielstwo - moje życie"

 

Szanowna Pani,
Szanowny Panie

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie ogłasza konkurs na pamięt­niki osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci pt.: „Samotne rodzi­cielstwo — moje życie”.
Konkurs jest orga­ni­zowany w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań Naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. „Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”.
Chcielibyśmy zachę­cić Panią/Pana do podzie­le­nia się z nami swoimi doświad­czeni­ami jako osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci. (więcej…)


Z wielkim żalem żeg­namy Panią Pro­fe­sor Irenę Lichniak

znakomitą znaw­czynię ekonomii pracy związaną z Insty­tutem Pracy i prof. dr hab. Irena LichniakSpraw Soc­jal­nych od 1997 roku. Pani Pro­fe­sor pełniła funkcje Kierown­ika Ośrodka Ksz­tałce­nia, Kierown­ika pro­gramu dok­toranck­iego, Prze­wod­niczącej Komisji ds Prze­wodów Dok­tors­kich Rady Naukowej IPiSS. Swoją kom­pe­tencją i życ­zli­woś­cią wspier­ała dok­toran­tów zysku­jąc ich uznanie i wdz­ięczność.
Dzięku­jemy Jej za zaan­gażowanie w dzi­ała­nia Insty­tutu, za skrom­ność, dobroć i życ­zli­wość, które zachowamy w pamięci.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębok­iego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz koleżanki i koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.


11 stycznia 2013

Co dalej z OFE? — Debata pub­liczna w SGH

Uprzejmie zapraszam do udziału w kolejnej debacie publicznej, organizowanej przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nt: Co dalej z OFE? OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE –PROBLEM DO ROZWIĄZANIA. Debata odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 r. w godz. 11.30-15.00  w Auli B bud. główny SGH (al. Niepodległości 162, I piętro).Dniu 18 sty­cz­nia 2013 r.  odbyła się debata pub­liczna, orga­ni­zowana przez Kolegium Gospo­darki Świa­towej Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie nt: Co dalej z OFE? OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNEPROBLEM DO ROZWIĄZANIA.
Celem debaty
była próba odpowiedzi, na pytanie, jak uwol­nić Pol­skę od zagrożeń związanych OFE. OFE są efek­tem przeprowad­zonej w 1999 r. pry­watyza­cji znacznej części pol­skiego sys­temu emery­tal­nego. Dal­sze ist­nie­nie OFE drasty­cznie zmniejsza szanse roz­woju pol­skiej gospo­darki, a w rezulta­cie szanse młodych ludzi na pracę, mieszkanie i założe­nie rodziny w Polsce. Z powodu OFE od 1999 r. przy­rosło niemal połowę długu pub­licznego naszego kraju, ponieważ rząd musi poży­czyć pieniądze, by pokryć ZUS ubytek składki emery­tal­nej, która zami­ast na finan­sowanie bieżą­cych emery­tur, jest kierowana do OFE. Dług wynika­jący z ist­nienia OFE osiąg­nie niedługo 300 mld zł i obciąża wszys­t­kich Polaków oraz zwięk­sza ryzyko niewypła­cal­ności państwa. (więcej…)


14 grudnia 2012

Wręc­zono nagrody w XIV edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej

W dniu 14 grud­nia 2012 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkur­sie na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej.
Uroczys­tości prze­wod­niczył  prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske — Dyrek­tor IPiSS. W uroczys­tości wzięli udział: Władysław Kosiniak-Kamysz — Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej, Jacek P. Męcina — Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej, lau­reaci i ich pro­mo­torzy oraz członkowie rodzin lau­re­atów, członkowie Komisji konkursu, pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. więcej…


16 listopada 2012

DO PEŁNEJ SZKLANKI WODY SIĘ NIE NALEJE
Dyskusja o kierunk­ach akty­wnej poli­tyki rynku pracy

Przed dziesię­ciu dni­ami, 6 listopada 2012 r. odbyło się sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowane przez Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich. Pod­sta­wowa tem­atyka sem­i­nar­ium doty­czyła zagad­nień związanych z mon­i­torowaniem efek­ty­wności poli­tyki rynku pracy.
W toku sem­i­nar­ium odbyła się dyskusja pan­elowa angażu­jąca także prak­tyków, tj. ludzi real­izu­ją­cych w swo­jej codzi­en­nej pracy pro­gramy akty­wnej poli­tyki rynku pracy. Dyskusja ta była ważna w tej mierze, w jakiej padły w niej ważkie stwierdzenia sprowadza­jące się do tezy mówiącej, że bez podaży nowych miejsc pracy prob­lemów prob­lemu bezrobo­cia nie rozwiążemy. W ten sposób wraca spór, który toczy się w Polsce od lat ’90 ubiegłego wieku, tj. spór o struk­tu­ralne i koni­unk­tu­ralne źródła pol­skiego bezrobo­cia. Sporu tego najwyraźniej pod dywan zamieść się nie daje!