Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


7 października 2016

Program Doktorancki z ekonomii

ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Ruszył nabór do XV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszamy do składa­nia  stosownych doku­men­tów do dnia 25 listopada 2016 r. do sekre­tariatu   Pro­gramu Dok­toranck­iego.
więcej infor­ma­cji…

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ
NAJLEPIEJ DOSTOSOWANĄ DO TWOICH POTRZEB
dwa lub trzy lata


20 września 2016

20 września 2016 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podpisał umowę o partnerskiej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych20 wrześ­nia 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod­pisał umowę o part­ner­skiej współpracy z Zakła­dem Ubez­pieczeń Społecznych. Syg­natar­iuszami porozu­mienia była prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS i reprezen­tu­jący IPiSS dyrek­tor, dr Łukasz Arendt.

Współpraca ZUS z IPiSS będzie doty­czyła real­iza­cji przed­sięwz­ięć eduka­cyjnych, naukowych, badaw­czych, a także dzi­ałal­ności wydawniczej. Porozu­mie­nie for­mal­izuje m. in. współpracę eduka­cyjną obu insty­tucji. więcej…


4 sierpnia 2016

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


3 sierpnia 2016

 DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
Od wielu lat we wszys­t­kich sek­torach gospo­darki następują zmi­any w zarządza­niu per­son­elem mające na celu poprawę funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji, wzrost ich efek­ty­wności oraz lep­sze zaspoko­je­nie potrzeb i oczeki­wań oby­wa­teli. W sądown­ictwie zmi­any zaczęto wprowadzać dopiero po now­eliza­cji ustawy o ustroju sądów powszech­nych w 2008 r. Anal­iza pro­cesu tych zmian inicjowanych przez Min­is­terstwo Spraw­iedli­wości oraz ich wpływu na poprawę funkcjonowa­nia sądów powszech­nych jest przed­miotem opra­cow­a­nia więcej…

Zdzisław Cza­jka


16 lipca 2016

dr Łukasz Arendt Dyrektor IPiSSZ dniem 16 lipca 2016 r. Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej powołał na stanowisko Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Pana dr Łukasza Arendta.