Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 lutego 2005

MEDAL 50-lecia PAN dla IPiSSMEDAL 50-lecia PAN dla IPiSS
Miło nam poin­for­mować, że w lutym 2005 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, został uhonorowany Medalem 50-lecia Pol­skiej Akademii Nauk.


26 lutego 2005

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2004 r.
W grud­niu ub. roku wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 439,60 zł (czyli 609,90 zł na osobę). Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła nom­i­nal­nie więcej (3 003,40 zł), ale w przelicze­niu na jedną osobę, wartość ta wynosiła najm­niej (600,70 zł). Najwyższa warto omaw­ianego wskaźnika w uję­ciu per capita doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 826,70 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 763,50 zł. Wartość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2004 r.


25 lutego 2005

Min­i­mum soc­jalne we wrześniu 2004 roku
We wrześniu 2004 r. wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 445,0 zł (czyli 611,2 zł na osobę). Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła wprawdzie nom­i­nal­nie więcej (przekracza­jąc po raz pier­wszy 3000 zł), ale w przelicze­niu na jedną osobę, wartość ta wynosiła najm­niej (602,0 zł). Najwyższa wartość omaw­ianego wskaźnika w uję­ciu per capita doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 827,20 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 764,30 zł.  Wysokość min­i­mum soc­jal­nego we wrześniu 2004 r.


29 grudnia 2004

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2004 r.
W marcu 2004 roku ogólna wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego wzrosła prze­cięt­nie o 1,6 punktu pro­cen­towego. W efek­cie łączna wartość koszyka dla dorosłej osoby samot­nej (w wieku do 60 lat) wyniosła 805,20 zł, zaś w przy­padku samot­nego emeryta było to 744,00 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 363,6 zł (590,9 zł na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci min­i­mum soc­jalne wyniosło 2 905,90 zł (581,20 zł na osobę). Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w marcu 2004 r.


28 grudnia 2004

Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW)
Od grud­nia 2004 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uczest­niczy we wspier­anym przez Komisję Europe­jską pią­tym ramowym pro­gramie ICT Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW). Celem pro­jektu jest anal­iza związków pomiędzy zmi­anami, jakie zachodzą na rynku pracy, a zmi­anami w sys­temie zabez­pieczenia społecznego i — szerzej — zmi­anami mod­elu poli­tyki społecznej. Zadaniem pro­jektu jest iden­ty­fikacja nowych mod­eli i niety­powych form zatrud­nienia oraz anal­iza wpływu społeczeństwa infor­ma­cyjnego na poli­tykę społeczną. Więcej infor­ma­cji można znalezć na stronie inter­ne­towej pro­jektu. więcej…