Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


17 września 2004

Jubileusz Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego
Dnia 17 wrześ­nia 2004 roku odbyła się uroczys­tość jubileuszowa z okazji 30-lecia Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego w Warsza­wie. Pod­czas spotka­nia przed­staw­iona została his­to­ria placówki, jej osiąg­nię­cia i plany na przyszłość. Doko­nano wyróżnień dla dłu­go­let­nich, zasłużonych pra­cown­ików Bib­lioteki. Prócz wys­tąpień została również przed­staw­iona prezen­tacja wys­tawy pt. „Dorobek wydawniczy GBPiZS”. (więcej…)


8 lipca 2004

Wysokość min­i­mum egzys­tencji w 2003 r.
Prze­ciętna wartość min­i­mum egzys­tencji w 2003 roku dla osoby samot­nej ksz­tał­towała się na poziomie 354,80 zł, zaś dla osoby w wieku emery­tal­nym — 351,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 1 236,60 oraz 1 559,50 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość min­i­mum sza­cuje się na 583,60 zł. (więcej…)


29 czerwca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w 2003 r.
W 2003 r. śred­nia wysokość min­i­mum soc­jal­nego dla samot­nej osoby dorosłej ksz­tał­towała się na poziomie 789,50 zł, dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Najwyższa wartość sza­cow­anego koszyka w rodz­i­nach z dziećmi odno­towano w mod­elu z trójką dzieci — 2 853,40 zł, cho­ciaż w przelicze­niu na jedną osobę wartość min­i­mum soc­jal­nego była najniższa (570,70 zł). Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci min­i­mum osza­cow­ano na 2 321,0 zł (580,30 zł na osobę), dla rodzin z jed­nym dzieck­iem w zależności od jego wieku od 1 806,70 zł (602,20 na osobę) do 1865 zł (621,70 zł na osobę). (więcej…)


24 czerwca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2003 r.
W grud­niu 2003 r. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosiło łącznie 792,30 zł, dla samot­nego emeryta — 732,50 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 327,5 zł (581,9 zł na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci min­i­mum soc­jalne wyniosło 2 860,90 zł (572,20 zł na osobę). (więcej…)


20 marca 2004

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego we wrześniu 2003 r.
W miesiącu wrześniu br. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosi łącznie 789,10 zł., dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 319,00 zł (579,70 na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci wynosi 2 850,80 zł (570,20 na osobę). (więcej…)