Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


1 lipca 2016

Ruszyła XVII edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Zaproszenie do udziału w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

1 lipca 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVII edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Serdecznie zapraszamy do uczest­nictwa w rywal­iza­cji o stat­uetki, wyróżnienia i cer­ty­fikaty, które zostaną wręc­zone w grud­niu 2016 roku pod­czas uroczys­tej Gali. Konkurs jest przez­nac­zony dla firm dużych, a także należą­cych do sek­tora MŚP oraz dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej  więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!


22 czerwca 2016

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiWYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof.  Marka Bed­narskiego.
Powszechny jest pogląd, że wyna­grodzenia w Polsce są niższe od uza­sad­nionych sytu­acją eko­nom­iczną. W prezen­towanej książce autorzy starają się zwery­fikować tę opinię, biorąc pod uwagę eko­nom­iczne, prawne i społeczne uwarunk­owa­nia wyna­grodzeń a także prowadząc odpowied­nie porów­na­nia między­nar­o­dowe. Sfor­mułowana diag­noza pozwala zaprezen­tować instru­menty, których uży­cie wpłynie, w ramach ist­nieją­cych możli­wości, na pożą­dany wzrost wyna­grodzeń więcej…

Marek Bed­narski

14 czerwca 2016

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej

Kon­sek­wencje demograficznego starzenia się lud­ności są przed­miotem uwagi nie tylko demografów i poli­tyków społecznych, ale również ekon­o­mistów, epi­demi­ologów i geron­tologów, a od co najm­niej ćwierćwiecza – tem­atem debaty pub­licznej z udzi­ałem poli­tyków. W dyskusji tej zwraca się uwagę na wzrost w pro­duk­cie kra­jowym brutto udzi­ału wydatków związanych ze staroś­cią, zmi­anę relacji między liczbą osób w wieku pro­duk­cyjnym i popro­duk­cyjnym jako jedno z najważniejszych następstw starzenia się lud­ności prowadzą­cych do pyta­nia o możli­wości zachowa­nia doty­chcza­sowego sys­temu finan­sowa­nia świad­czeń społecznych, a także na zmi­any na rynku pracy i związane z tym szanse zawodowe osób w wieku 50 i więcej lat oraz pod­nosze­nie granicy wieku emery­tal­nego. Drugi nurt dyskusji o starze­niu się lud­ności doty­czy społecznych aspek­tów tego pro­cesu. Są w niej anal­i­zowane zarówno przy­czyny zmian struk­tury demograficznej społeczeństw, jak i ich następstwa postrze­gane z per­spek­tywy jed­nos­tki, rodziny oraz lokalnej społeczności. Wymiar społeczny zachodzą­cych pro­cesów demograficznych staje się coraz ważniejszy, ponieważ zmi­any w wielkości, struk­turze i funkc­jach rodziny oraz jej wer­tykaliza­cja wywier­ają coraz więk­szy nacisk na organy admin­is­tracji pub­licznej aby zapewniła real­iza­cję tych zadań, które dawniej wobec osób starszych wykony­wane były przez ich najbliższych.

Autorzy

Zamów pub­likację przez internet


12 maja 2016

Konferencja pt.: Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoW związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, w dniu 24 czer­wca 2016 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. “Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego związaną z celami tego pro­jektu więcej…

PROGRAM      AGENDA      PREZENTACJA


11 maja 2016

PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE, Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marlena Cicha-Nazarczuk (red.)PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, Warszawa-Olsztyn 2015
…mono­grafia naukowa pod redakcją Anny Organiściak-Krzykowskiej i Mar­leny Cichej-Nazarczuk pt. “Przemi­any rynku pracy w Polsce” jest zbiorem 20 artykułów naukowych, w których pod­jęto prob­lemy pol­skiego rynku pracy. Złożoność tych prob­lemów, ich rozległe imp­likacje oraz przeo­braże­nia, jakim podle­gają, zna­j­duje odbi­cie w wach­larzu zagad­nień poruszanych przez poszczegól­nych autorów.”
„…artykuły są ważnym doko­naniem z naukowego punktu widzenia. Pod­kreślane niejed­nokrot­nie ich walory teo­re­ty­czne i prak­ty­czne spraw­iają, że tworzą one opra­cow­anie ważne i przy­datne dla naukow­ców, stu­den­tów i prak­tyków życia gospodarczego.”

z recen­zji prof. dr hab. Doroty Kotlorz

Zamów pub­likację przez internet