Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy IPiSSInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


22 kwietnia 2003

Najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi
Nakła­dem Ofi­cyny Eko­nom­icznej w Krakowie ukazały się stu­dia przy­pad­ków zaw­ier­a­jące najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach, które zostały w 2002 roku lau­re­atami III edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. (więcej…)


21 marca 2003

Prze­ciętne min­i­mum soc­jalne w 2002 r.
Według badań prowad­zonych w IPiSS, wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla osoby dorosłej ksz­tał­towała się śred­nio na poziomie grud­niu 783,10 zł. W przy­padku osoby w wieku emery­tal­nym wartość koszyka osza­cow­ano na 722,90 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się odpowied­nio na poziomie 2 308,50 oraz 2 839,30 zł. (więcej…)


10 marca 2003

Nowe kry­te­ria udziela­nia świad­czeń społecznych
4. marca 2003 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu wyna­grodzeń i świad­czeń społecznych przy Komisji Trójstron­nej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Posiedze­nie doty­czyło omówienia nowych kon­cepcji ksz­tał­towa­nia kry­ter­iów świad­czeń społecznych, zapro­ponowanych przez resort pracy we współpracy z IPiSS. (więcej…)


27 lutego 2003

Wysokość min­i­mum egzys­tencji w 2002 r.
Min­i­mum egzys­tencji, zwane niekiedy min­i­mum bio­log­icznym, jest nor­maty­wnym wzorcem zas­paka­ja­nia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. W koszyku min­i­mum egzys­tencji zna­j­dują się bowiem jedynie wydatki pozwala­jące na tzw. przeży­cie. W 2002 r. śred­nia wysokość min­i­mum egzys­tencji dla samot­nej osoby dorosłej ksz­tał­towała się na poziomie 351,10 zł, zaś dla osoby w wieku popro­duk­cyjnym — 347,00 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 1 228,30 oraz 1 551,10 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość min­i­mum sza­cuje się na 581,00 zł. (więcej…)


4 lutego 2003

Wartość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu  2002
W ostat­nim miesiącu ubiegłego roku po raz kole­jny doko­nano sza­cunków wartości koszyka min­i­mum soc­jal­nego. Dla samot­nej osoby dorosłej min­i­mum soc­jalne wynosiło w grud­niu 770,80 zł, dla osoby w wieku emery­tal­nym — 712,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się odpowied­nio na poziomie 2265,40 oraz 2784,80 zł. (więcej…)


Strona 30 z 32« Pierwsza1232829303132