Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


31 lipca 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki

Z ogromną przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 31 lipca 2015 r.  Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski wręczył akt nom­i­nacji na pro­fe­sora Pani dr hab. Gertrudzie Uścińskiej z  Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego IPiSS, pra­cown­ika Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.   Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP


28 lipca 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami LudzkimiRuszyła XVI edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

28 lipca 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVI edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!

youtubelogo Lajkuj nas

29 czerwca 2015

Konferencja pt. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”. 9 lipca 2015W dniu 9 lipca 2015 r. odbyła się kon­fer­encja pt. „Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…       pro­gram


5 maja 2015

Międzynarodowa konferencja pt. Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego. Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej, 19-06-2015 r.

W dniu 19 czer­wca 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej”   więcej…

Pobierz prezen­tację


24 kwietnia 2015

Konferencja pt.: Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy, 12 maja 2015Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: „Dualne ksz­tałce­nie zawodowe o potrze­bie społecznej umowy”. Kon­fer­encja odbyła się 12 maja 2015 r.  w siedz­i­bie CPS „Dia­log” w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23, więcej…

Krótka relacja z kon­fer­encji w Dzi­en­niku Regionów w TVP Region­al­nej z dnia 12.05.2015 r. (infor­ma­cja rozpoczyna się od 17:25 min­uty dzi­en­nika), przy­go­towana przez Karolinę Skonieczną http://regionalna.tvp.pl/20031439/12052015