„Poli­tyka Społeczna” jest miesięcznikiem ukazu­ją­cym się od 1974 r. Właś­ci­cielem tytułu jest Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, a wydawcą Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, powołany Uch­wałą nr 178 Rady Min­istrów z dnia 23 czer­wca 1974 r. (MP nr 36, poz. 198). Pismo przez­nac­zone jest dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, soc­jal­nej i biur pracy.
„Poli­tyka Społeczna” zna­j­duje się na liś­cie cza­sop­ism min­is­tra nauki i szkol­nictwa wyższego. Zgod­nie z komu­nikatem min­is­tra nauki i szkol­nictwa wyższego z dnia 18 grud­nia 2015 r. w sprawie wykazu cza­sop­ism naukowych wraz z liczbą punk­tów przyz­nawanych za pub­likację w tych cza­sopis­mach “Poli­tyka Społeczna” uzyskała 12 punk­tów (wykaz B, poz. 1227). (W 2013 r. zgod­nie z komu­nikatem MNiSW z dnia 17 grud­nia 2013 r. w sprawie wykazu cza­sop­ism naukowych wraz z liczbą punk­tów przyz­nanych za pub­likacje w tych cza­sopis­mach za artykuł naukowy wydrukowany w naszym cza­sopiśmie autor otrzy­mywał 7 punk­tów – wykaz B, poz. 1621).
„Poli­tykę Społeczną” można znaleźć w naukowych bazach danych: 1) The Cen­tral Euro­pean Jour­nal of Social Sci­ences and Human­i­ties (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza­sopiśmie Nauk Społecznych i Human­isty­cznych, 2) BazEkon, 3) JC Jour­nal Mas­ter List oraz POL-index.
CEJSH jest elek­tron­iczną, ogól­nie dostępną bazą danych o zawartości środ­kowoeu­rope­js­kich cza­sop­ism z dziedziny nauk społecznych i human­isty­cznych.  BazEkon to baza danych współt­wor­zona przez Bib­liotekę Główną Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie, Bib­liotekę Główną Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, Bib­liotekę Główną Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu i Bib­liotekę Szkoły Głównej Hand­lowej zaw­ier­a­jąca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tem­atyce eko­nom­icznej i tem­at­ach pokrewnych. JC Jour­nal Mas­ter List to baza cza­sop­ism naukowych, które pozy­ty­wnie przeszły wielowymi­arową para­me­tryza­cję, świad­czącą o wysok­iej jakości.

Wer­sja papierowa cza­sopisma jest wer­sją pier­wotną. Artykuły zamieszc­zone w „Poli­tyce Społecznej” wyrażają opinie własne autorów.

Redakcja cza­sopisma „Poli­tyka Społeczna” przestrzega stan­dardów etyki rekomen­dowanych przez COPE — The Com­mit­tee on Pub­li­ca­tion Ethics.

Artykuły nadesłane do cza­sopisma są recen­zowane. Zasady recen­zowa­nia są umieszc­zone w zakładce Pro­ce­dura recen­zowa­nia.

NR indeksu 369209
PL ISSN 0137–4729

Numery angielskojęzyczne

Numer 1 (14) 2018

Roczniki PS w języku angielskim: