Redakcja pub­likuje wyda­nia monotem­aty­czne miesięcznika poświę­cone wybranym zagad­nieniom z zakresu poli­tyki społecznej. Są one minipo­dręcznikami i wyko­rzys­tują je chęt­nie pra­cown­icy wyższych uczelni i stu­denci, a także pra­cown­icy admin­is­tracji rzą­dowej i samorządowej.

Numery monotematyczne

Numer 4 (541) 2019

Numery monotematyczne: