Program doktorancki

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uruchamia w grud­niu br. już XV edy­cję Pro­gramu Dok­toranck­iego. Celem Pro­gramu jest wyk­sz­tałce­nie wysoko wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów w dziedzinie ekonomii, zapoz­nanie z meto­dami stosowanymi w pra­cach badaw­czych, naby­cie umiejęt­ności samodziel­nego prowadzenia badań naukowych. Pro­gram przy­go­towuje do napisa­nia pracy dok­torskiej i uzyska­nia stop­nia dok­tora nauk eko­nom­icznych w zakre­sie ekonomii. Absol­wenci Pro­gramu Dok­toranck­iego będą mieli możli­wość obrony pracy dok­torskiej w Insty­tu­cie lub na wskazanej przez IPiSS uczelni wyższej.

Pro­gram obe­j­muje wykłady m.in. z ekonomii, socjologii, ekonomii pracy i poli­tyki społecznej, prawa pracy, ubez­pieczeń społecznych, zarządza­nia zasobami ludzkimi, metodyki pracy naukowej, metod iloś­ciowych w bada­ni­ach naukowych oraz sem­i­naria doktoranckie.

Od tej edy­cji pro­ponu­jemy nowe rozwiąza­nia. Doty­czą one wprowadzenia nowoczes­nych metod ksz­tałce­nia, zapewnienia wspar­cia dedykowanego opiekuna naukowego oraz możli­wości wyboru jed­nej z dwóch ścieżek eduka­cyjnych. W ramach pier­wszej z nich przewidu­jemy trady­cyjny 3-letni pro­gram zajęć (sześć semes­trów). Nato­mi­ast druga ścieżka pozwala na zre­al­i­zowanie pro­gramu w okre­sie 2 lat.

Do uczest­nictwa w Pro­gramie Dok­toranckim zapraszamy zarówno absol­wen­tów kierunków eko­nom­icznych oraz innych wydzi­ałów uczelni wyższych.