Finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

| sty­czeń 2011
Pro­jekt pt.: Under­em­ploy­ment: eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2009 r. – sty­czeń  2012 r.
Kierownik pro­jektu:  prof. nadzw. dr hab. Marek Bed­narski
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. dr hab.  Kaz­imierz W. Friesk,  prof. dr hab. Jacek Sroka, dr Anna Kier­sz­tyn,  dr Paweł Poławsk,  dr Dar­iusz Zalewski,  mgr Jan Dzierz­gowski,  mgr Beata Kaczyńska
Cel: wieloaspek­towe zbadanie i zwery­fikowanie hipotez doty­czą­cych kon­sek­wencji naras­ta­jącej, według licznych źródeł, skali tego zjawiska, z ekspozy­cją sytu­acji przy­mu­sowej z per­spek­tywy pra­cown­ika, jaką jest zatrud­nie­nie na czas określony.
Zain­tere­sowanie prob­lematyką under­em­ploy­ment (“niedostate­czne zatrud­nie­nie”) ma związek przede wszys­tkim z przemi­anami na współczes­nym rynku pracy, których prze­jawem jest m.in. wzrost pop­u­larności tzw. alter­naty­wnych czy elasty­cznych form zatrud­nienia. Aktu­al­nym i ważnym (także z prak­ty­cznego punktu widzenia) prob­le­mem, przed którym stoją badacze rynku pracy, jest ustal­e­nie, czy i w jakich warunk­ach wzrost udzi­ału osób zatrud­nionych na pod­stawie niety­powych kon­trak­tów wśród ogółu pracu­ją­cych przekłada się na pogorsze­nie warunków pracy. Konieczne okazało się przeprowadze­nie badań mają­cych na celu iden­ty­fikację deter­mi­nant wpły­wa­ją­cych na to zagad­nie­nie, szczegól­nie w warunk­ach zmieni­a­jącej się akty­wności eko­nom­icznej pod­miotów gospo­dar­czych. Pod­sumowanie i efekt publikacyjno-wdrożeniowy wyko­nanego pro­jektu stanowią dwie przy­go­towane do druku mono­grafie: praca zbiorowa pt. “Zatrud­nie­nie na czas określony w gospo­darce pol­skiej. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska” pod redakcją naukową prof. Marka Bed­narskiego i prof. Kaz­imierza W. Frieske oraz unika­towe, autorskie opra­cow­anie prof. Kaz­imierza W. Frieske pt. Socjolo­gia demaska­torska. 15 listopada 2011 r. odbyła się kon­fer­encja naukowa pod­sumowu­jąca wyniki badań pt.: Under­em­ploy­ment — eko­nom­iczne i społeczne kon­sek­wencje zjawiska.
Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.


| lip­iec 2010
Pro­jekt pt.:  Kierunki zmian sytu­acji ludzi młodych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: 2009 r.
Real­iza­cja pro­jektu: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Badanie sytu­acji młodzieży na rynku pracy – uwarunk­owa­nia i ten­dencje zmian z uwzględ­nie­niem zróżni­cowań region­al­nych. Rekomen­dacje dla insty­tucji rynku pracy w sprawie zwięk­sza­nia możli­wości zawodowych młodzieży.


| lip­iec 2006
Pro­jekt pt.: Deter­mi­nanty i imp­likacje pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce
Ter­min real­iza­cji:  luty 2005 r. — grudzień 2006 r.
Wykon­aw­cami tego bada­nia są następu­jący pra­cown­icy IPISS:
prof. Elż­bi­eta Kryńska, prof. Marek Bed­narski, dr Halina Sobocka-Szczapa, mgr Iwona Poli­w­czak, mgr Łukasz Arendt.
Celem pro­jektu była kom­plek­sowa anal­iza deter­mi­nant i imp­likacji pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce. Bada­ni­ami zostały objęte deter­mi­nanty o charak­terze gospo­dar­czym, prawnym, admin­is­tra­cyjnym i indy­wid­u­al­nym oraz imp­likacje o charak­terze makroeko­nom­icznym, mikroeko­nom­icznym i społecznym. Szczególna uwaga została poświę­cona anal­izie związków miedzy poziomem samoza­trud­nienia a sytu­acją na rynku pracy. W ramach pro­jektu doko­nano następu­ją­cych opra­cowań:
– prawna per­spek­tywa pracy na własny rachunek,
– samoza­trud­nie­nie w kra­jach wysoko rozwinię­tych,
– czyn­niki deter­min­u­jące pracę na własny rachunek
– wyniki badań świa­towych,
– przesłanki roz­woju małych firm,
– pracu­jący na własny rachunek wobec ubez­pieczeń społecznych,
– praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań jakoś­ciowych,
– kalku­lacja świad­czeń emery­tal­nych dla pra­cown­ików najem­nych i pracu­ją­cych na własny rachunek. (2005–2006).
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Praca na własny rachunek — deter­mi­nanty i imp­likacje” pod redakcją naukową E. Kryńskiej.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy, finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (KBN).


| czer­wiec 2006
Pro­jekt pt.: Wyrów­nanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: 2003 r. — 2004 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
Anal­iza sytu­acji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prze­jawów, form i metod prze­ci­wdzi­ała­nia dyskrymi­nacji stosowanej wobec tej grupy społecznej. Anal­izie zostały pod­dane następu­jące prob­lemy: klasy­fikacja i formy dyskrymi­nacji na rynku pracy, instru­menty ułatwia­jące osobom niepełnosprawnym znalezie­nie odpowied­niego dla nich zatrud­nienia i wyrówny­wa­nia ich szans na rynku pracy, formy zwal­cza­nia dyskrymi­nacji, sytu­acja społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych w Polsce i w kra­jach UE.


| lip­iec 2005
Pro­jekt pt.: Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego
Ter­min Real­iza­cji: 2003 r. — 2005 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
Celem bada­nia była anal­iza warunków pracy w niepełnym wymi­arze i skutków zatrud­nienia kobiet w tej formie w przy­padku, gdy muszą one łączyć obow­iązki pra­cown­icze z funkc­jami opiekuńczymi w rodzinie. Opisana została struk­tura i dynamika zatrud­nienia niepeł­noeta­towego w Polsce oraz wpływ pracy niepeł­noeta­towej na sta­tus zawodowy i życie rodzinne pra­cown­ików.
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Kobi­ety zatrud­nione w niepełnym wymi­arze czasu pracy. Skutki dla życia rodzin­nego i zawodowego”  po redakcją naukową B. Kolaczek.
Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Komitetu Badań Naukowych (grant nr 2 HO2EO47 24).


maj  2004
Pro­jekt pt.:
Telepraca jako nowoczesna, elasty­czna forma zatrud­nienia. Szanse i bari­ery jej zas­tosowa­nia w Polsce

Ter­min real­iza­cji: maj 2004 r. — czer­wiec 2006 r.
Autor pro­jektu: dr Lucyna Machol-Zajda.
Celem pro­jektu było zbadanie i anal­iza doty­chcza­sowego roz­woju telepracy w Polsce, iden­ty­fikacja czyn­ników odd­zi­ału­ją­cych pozy­ty­wnie i negaty­wnie na stopień upowszech­ni­a­nia tej formy orga­ni­za­cji pracy oraz sfor­mułowanie rekomen­dacji doty­czą­cych wdraża­nia nowych form zatrud­nienia wyko­rzys­tu­ją­cych nowe tech­nolo­gie IC. Badanie zostało opra­cow­ane poprzez anal­izę i ocenę doświad­czeń kra­jów bardziej zaawan­sowanych w zas­tosowa­niu tech­nologii infor­maty­cznych w tym w stosowa­niu telepracy oraz poprzez badanie empiryczne doświad­czeń innowa­cyjnych zakładów sto­su­ją­cych telepracę w Polsce i zakładów pode­j­mu­ją­cych próbę zas­tosowa­nia tej formy zatrud­nienia. Pro­jekt zakończyło studium anal­i­ty­czne.
Był to indy­wid­u­alny pro­jekt badaw­czy nr H02E 04126 finan­sowany przez KBN.


wrze­sień 2003
Pro­jekt pt.: Wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2003 r. — grudzień 2005 r.
Autor pro­jektu: mgr Iwona Poli­w­czak.
Celem bada­nia było przeanal­i­zowanie funkcjonowa­nia insty­tucji, których zadaniem jest wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prze­ci­wdzi­ałanie ich dyskrymi­nacji i wyk­lucze­niu społecznemu. Sposobem opra­cow­a­nia była anal­iza lit­er­atury przed­miotu oraz danych statysty­cznych GUS, a także przeprowadze­nie badań anki­etowych wśród osób niepełnosprawnych, wśród pra­co­daw­ców oraz w orga­ni­za­c­jach i insty­tuc­jach niepub­licznych, zaj­mu­ją­cych się tymi prob­le­mami. Formą zakończenia była rozprawa dok­torska. Badanie finan­sowane przez Komitet Badań Naukowych. Jest to grant promotorski.


| lip­iec 2003
Pro­jekt pt.: Elasty­czność popytu na pracę w Polsce. Anal­iza i metody sty­mu­lacji
Ter­min real­iza­cji: marzec 2001 r. — czer­wiec 2003 r.
Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Zespół real­izu­jący: dr Halina Sobocka-Szczapa
Cel: Anal­iza elasty­czności popytu na pracę w Polsce uwarunk­owanej stosowaniem nie­s­tandar­d­owych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy.
Pod­sta­wowym założe­niem pro­jektu było to, iż elasty­czność popytu na pracę nie jest celem,
a środ­kiem do poprawy z jed­nej strony konkuren­cyjności pod­miotów gospo­dar­czych na rynkach pro­duk­tów, a z drugiej – sytu­acji na rynku pracy. Z punktu widzenia rynku pracy w zwięk­sze­niu elasty­czności jego strony popy­towej należy upa­try­wać między innymi środ­kami na zmniejsze­nie skali zwol­nień z pracy, zaist­nie­nie nowego podzi­ału pracy między akty­wnymi zawodowo, stworze­nie obszaru prze­jś­cia między bezrobo­ciem i zatrud­nie­niem, zmniejsze­nie bezrobo­cia dłu­gookre­sowego oraz ogranicze­nie szarej sfery rynku pracy.
W 2002 r. przeprowad­zono bada­nia w 264 przed­siębiorstwach w Polsce. Przeprowad­zono wywiady grupowe z osobami odpowiedzial­nymi za real­iza­cję poli­tyki kadrowej w fir­mach, doko­nano anal­izy wyników, sporząd­zono wstępną wer­sję sied­miu opra­cowań zwier­a­ją­cych wyniki badań i wnioski z nich płynące. Temat zakońc­zony  raportem.
patrz ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A POPYT NA PRACĘ W POLSCE.
Pro­jekt real­i­zowany jako grant indy­wid­u­alny KBN, obec­nie Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.


 | kwiecień 2002
Pro­jekt pt.: Rynek pracy wobec inte­gracji z Unią Europe­jską
Ter­min real­iza­cji:  lip­iec 1999 r. — kwiecień  2002 r.
Real­iza­torzy: prof. dr hab.  Stanisława Borkowska z zespołem
Rezul­taty badań i analiz przeprowad­zonych w ramach 7 sub­pro­jek­tów zostały opub­likowane w formie raportów w serii wydawniczej IPiSS pt. „Opra­cow­a­nia PCZ
(11 zeszytów) w roku 2001.
W 2002 r. został opra­cow­any raport syn­te­ty­czny, który składa się z czterech części. Część I „Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie w drodze do Unii Europe­jskiej”, obe­j­muje zagad­nienia: per­spek­tywa inte­gracji europe­jskiej – kon­tekst rynku pracy, stanow­iący tło dla dalej przed­staw­ionych analiz. Obe­j­mują one pol­ski rynek pracy w okre­sie przedakcesyjnym i ukazują miejsce Pol­ski wśród kra­jów kandy­du­ją­cych do UE na tle innych kra­jów członkows­kich. Odręb­nej anal­izie pod­dano wiejski rynek pracy ze względu na jego specy­fikę.
Część II – poświę­cona anal­izie głównych deter­mi­nant rynku pracy w Polsce w per­spek­ty­wie inte­gracji z UE, a w szczegól­ności deter­mi­nant makroeko­nom­icznych, sys­temu edukacji w pow­iąza­niu z rynkiem pracy, anal­izie wpływu wyna­grodzeń i kosztów pracy na rynek pracy.
W części III – skon­cen­trowano się na pod­mio­tach rynku pracy i ich współdzi­ała­niu. Uwzględ­niono gospo­darowanie pracą w przed­siębiorstwach, a zwłaszcza inwest­owanie w kap­i­tał ludzki, znacze­nie dia­logu społecznego dla rynku pracy oraz poli­tykę rynku pracy real­i­zowaną przez państwo.
Część IV – poświę­cona jest wskaza­niu kierunków dzi­ałań w zakre­sie zatrud­nienia
i ograniczanie bezrobo­cia, tworzą­cych szanse na ogranicze­nie kosztów i wzrost korzyści dla rynku pracy, wynika­ją­cych z inte­gracji z UE.
Raport został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: Rynek pracy wobec inte­gracji z UE – pod redakcją naukową S. Borkowskiej.
Pro­jekt Celowy Zamaw­iany (PCZ) – finan­sowany ze środ­ków KBN (obec­nie MNiSW) udzi­ałem MPiPS.


| czer­wiec 2001
Pro­jekt pt.: Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery
Ter­min real­iza­cji: 2000 r. — 2001 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Celem pro­jektu było określe­nie sytu­acji kobiet na rynku pracy w nowych uwarunk­owa­ni­ach, związanych z roz­wo­jem sek­tora pry­wat­nego. Anal­izie pod­dano następu­jące prob­lemy:
– zmi­any włas­noś­ciowe w pol­skiej gospo­darce. Rozwój sek­tora pry­wat­nego i jego wpływ na rynek pracy,
– przek­sz­tałce­nia włas­noś­ciowe a akty­wność zawodowa kobiet. Zmi­any i uwarunk­owa­nia,
– sek­tor pry­watny jako środowisko pracy kobiet,
– formy zatrud­nienia i warunki pracy kobiet w sek­torze pry­wat­nym,
– zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kon­tekś­cie zasady równego trak­towa­nia kobiet i mężczyzn,
– uczest­nictwo w szkole­ni­ach zawodowych,
– możli­wość godzenia obow­iązków zawodowych z rodzin­nymi,
– prob­lemy pracy kobiet – ten­dencje europe­jskie i świa­towe.
Raport z badań został opub­likowany  w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery” po redakcją naukową B. Balcerzak-Paradowskiej.
Pro­jekt  finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (KBN).


do góry ↑