Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem  Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” (II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). więcej…


| luty 2017

logo Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie OpatówPotenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie Opatów
Ter­min real­iza­cji: luty  2017 r. – sier­pień 2019 r.
Zespół real­izu­jący: dr Paweł Poławski  — kierownik pro­jektu,  prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Krzysztof Pod­wój­cic, dr Kinga Pawłowska, mgr Joanna Mirosław, Piotr Starzyński
Cel:  Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. Pro­jek­towany model ma na celu zahamowanie tych pro­cesów przez zmi­anę mod­eli men­tal­nych osób narażonych na odd­zi­ały­wanie pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej – doty­czy to przede wszys­t­kich rodzin, w których pro­cesy te obe­j­mują dwie lub trzy gen­er­acje. Główny rezul­tat pro­jektu to poprawa skuteczności dzi­ałań w zakre­sie wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpi­onym kap­i­tale społecznym w opar­ciu o opra­cow­any innowa­cyjny model zmi­any schematów poz­naw­czych i zmniejszenia psy­cho­log­icznych i społecznych kosztów związanych z dziedz­icze­niem ubóstwa. W założe­ni­ach model obe­j­muje odd­zi­ały­wanie bezpośred­nie w rodz­i­nach prob­le­mowych ukierunk­owane na dzieci i młodzież (przy pomocy asys­tenta rodziny), oraz wyko­rzys­tanie tech­nik pracy w gru­pach i akty­wiz­a­cję środowiskową. Ważnym ele­mentem mod­elu jest też tzw. ‘blended learn­ing’ łączący trady­cyjne i cyfrowe tech­niki naucza­nia (z wyko­rzys­taniem społecznoś­ciowej plat­formy elearningowej).
Źródło finan­sowa­nia: POWR Dzi­ałanie 4.1 Innowacje społeczne


| sty­czeń 2017

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+  logo projektuRozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2017 r. – sier­pień 2019 r.
Part­nerstwo w składzie: DORADCA Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy oraz PBS Sp. z o.o. real­izują pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+więcej…


| listopad 2011
Pro­jekt pt.: Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce
Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
Ter­min real­iza­cji: październik 2010 r. – listopad 2011 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. dr hab. Marek Bed­narski,  dr Dorota Gło­gosz,  dr Anna Ruzik-Sierdzińska,  mgr Joanna Mirosław + ekspert zewnętrzny
Cel: opra­cow­anie rekomen­dacji doty­czącej form wspar­cia i rozwiązań sys­te­mowych, które poz­woliłyby na:
– zwięk­sze­nie akty­wności zawodowej kobiet poprzez pracę na własny rachunek
– min­i­mal­iza­cję barier roz­woju przed­siębior­c­zości kobiet.
Pro­jekt zakońc­zony i pod­sumowany Raportem i pub­likacją nt.: Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce wydaną przez PARP oraz kon­fer­encją i sem­i­nar­ium zor­ga­ni­zowanymi przez PARP.
Pro­jekt finan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki na zlece­nie Pol­skiej Agencji Roz­woju Przed­siębior­c­zości (PARP).


| wrze­sień 2011
Pro­jekt pt.: Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej
Ter­min real­iza­cji:  2009 r. — 2014 r.

zadanie 2. “Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia”


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich przy real­iza­cji pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”. Celem nadrzęd­nym pro­jektu jest wspar­cie insty­tucji rynku pracy poprzez dostar­cze­nie i rozwój sys­temu anal­i­zowa­nia, mon­i­torowa­nia i prog­no­zowa­nia sytu­acji na rynku pracy w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki społeczno-gospodarczej oraz bada­nia efek­ty­wności usług świad­c­zonych przez insty­tucje rynku pracy. Celem oper­a­cyjnym pro­jektu będzie wypra­cow­anie założeń i rekomen­dacji oraz mod­e­lowych rozwiązań o charak­terze sys­te­mowym w tym zakre­sie.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach Pro­jektu real­izuje zadanie 2. “Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia”. W jego ramach zostaną wyko­nane m.in. pilotażowa prog­noza zatrud­nienia w wybranym wojew­ództwie, raport z pilotażowej prog­nozy, raporty koń­cowe zaw­ier­a­jące prog­nozy popytu na pracę doty­czą­cych zagad­nień cząstkowych oraz trzy prog­nozy popytu na prace w uję­ciu glob­al­nym oraz  por­tal Inter­ne­towy prognozowaniezatrudnienia.pl zaw­ier­a­ją­cym glob­alne prog­nozy popytu na pracę z ogól­nym dostępem on-line.
PUBLIKACJE

  1. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2013), Prog­noza zatrud­nienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku,  Raport VI, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;  pobierz plik w pdf
  2.  Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Wyniki prog­nozy zatrud­nienia w kraju według grup zawodów i obszarów statysty­cznych NUTS II do 2020 roku, Raport VII, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;  pobierz plik w pdf
  3.  Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prog­noza zatrud­nienia według grup zawodów i sek­torów w Polsce do 2020 roku, Raport VIII, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;   pobierz plik w pdf
  4. Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2014), Prog­nozy zatrud­nienia w Polsce do 2020 roku. Syn­te­ty­czne wyniki i wnioski, Raport IX, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa;   pobierz plik w pdf
  5. Prog­no­zowanie zatrud­nienia, Poli­tyka Społeczna, Numer tem­aty­czny 1, Warszawa 2014   pobierz plik w pdfmarzec  2010
Pro­jekt pt.: Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy
Ter­min Real­iza­cji:  17 marca — 31 maja 2010 r.
Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w kon­sor­cjum z IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A.

baner projektu Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy
Pro­jekt „Iden­ty­fikacja potrzeb i oczeki­wań młodzieży na rynku pracy”, moduł III: „Diag­noza potrzeb i oczeki­wań pra­co­daw­ców real­i­zowany na zlece­nie Ochot­niczych Hufców. Finan­sowany w ramach środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Więcej...

czer­wiec  2010
Pro­jekt pt.: Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu
Ter­min real­iza­cji: 1 czer­wca 2010 r. do 30 listopada 2011 r.
Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych,  Fun­dacja Cen­trum Bada­nia Opinii Społecznej.

Pro­jekt pt.: Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu

 Pro­jekt real­i­zowany ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europejskiej

Więcej...

|luty  2009
Pro­jekt pt.: Możli­wość wdraża­nia flex­i­cu­rity w Polsce
Ter­min real­iza­cji: 2008 r. – 2009 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy we współpracy z PKPP “Lewiatan”
Ocena i anal­iza porów­naw­cza sytu­acji na kra­jowych rynkach pracy w Polsce w zakre­sie wdraża­nia flex­i­cu­rity, iden­ty­fikacja najlep­szych prak­tyk.
Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Unii Europejskiej.


marzec  2009
Pro­jekt pt.: Badanie doty­chcza­sowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opra­cow­anie prog­nozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku
Ter­min real­iza­cji: 01 marca 2009 do 28 lutego 2011 r.
Real­iza­cja: Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Pro­jekt pt.: Badanie doty­chcza­sowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opra­cow­anie prog­nozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 roku

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Europe­jski Fun­dusz Społeczny w ramach pro­jektu Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludzki.

Więcej...

| marzec  2009
Pro­jekt pt.: Badanie potrzeb pod­lask­iego rynku pracy
Ter­min real­iza­cji: 2008 r. –2009 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
Badanie zagranicznych migracji zarobkowych w wojew­ództwie pod­laskim. Badanie mobil­ności przestrzen­nej, zawodowej i eduka­cyjnej lud­ności zamieszku­jącej  obszary wiejskie, wiejsko-miejskie i małe miasta w wojew­ództwie pod­laskim. Dzi­ała­nia mające na celu poprawę szans zatrud­nienia osób zagrożonych bezrobo­ciem dłu­gotr­wałym, iden­ty­fikacja potrzeb pra­co­daw­ców w zakre­sie kwal­i­fikacji; wspar­cie dzi­ałań pode­j­mowanych przez part­nerów rynku pracy służą­cych pod­niesie­niu poziomu zatrud­nienia w regionie poprzez diag­nozę sytu­acji na rynku pracy woj. Pod­lask­iego.
Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki.


| marzec  2009
Pro­jekt pt.: Ocena wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacje dal­szych dzi­ała
Ter­min real­iza­cji: w real­iza­cji
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
Stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw wdroże­nia mod­elu flex­i­cu­rity w pol­skiej poli­tyce rynku pracy oraz rekomen­dacji dal­szych dzi­ałań w tym obszarze. Prace eksper­ckie i bada­nia doty­czące: skutecznej akty­wnej poli­tyki rynku pracy, nowoczes­nych sys­temów zabez­pieczenia społecznego oraz per­spek­tywy imple­men­tacji mod­elu flex­i­cu­rity na poziomie przedsiębiorst.


| czer­wiec  2008
Pro­jekt pt.: Bez­dom­ność na Mazowszu
Ter­min real­iza­cji: 1.10.2008 r.  do 30.06.2013 r.
Real­iza­cja: Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Pro­jekt pt.: Bez­dom­ność na Mazowszu

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. więcej o projekcie…

Więcej...

| sty­czeń 2008
Pro­jekt pt.: Wspieranie zdol­ności przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­tanie tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii

Ter­min real­iza­cji: 2005 r. – 2008 r.
Kierownik pro­jektu: prof. Elż­bi­eta Kryńska.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Anal­iza możli­wości przys­tosowa­nia przed­siębiorstw i pra­cown­ików w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii. Wyniki stanow­iły pod­stawę dla insty­tucji rynku pracy do pod­ję­cia dzi­ałań akty­wnych form poli­tyki rynku pracy poprzez stworze­nie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów rynku pracy i dos­tosowa­nia sys­temu szkoleń do potrzeb rynku pracy.
Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL.


|  listopad  2007
Pro­jekt pt.: Eurodor­adca gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej
Ter­min real­iza­cji: 01.08.2006 r. — 30.11.2007 r.
Real­iza­torzy: Zakład Doskonale­nia Zawodowego w Płocku (lider pro­jektu), Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner projektu)

EURODORADCA – gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej - studia podyplomowe, 2007

W ramach pro­jektu “Eurodor­adca gwaran­tem świadomego planowa­nia kari­ery zawodowej” real­i­zowane były Stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie doradztwa zawodowego. Benefic­jen­tami pro­jektu było 180 pra­cown­ików pub­licznych służb zatrud­nienia i innych insty­tucji rynku pracy z całej Pol­ski.
Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich (Dzi­ałanie 1.1.).


eurodoradca-gwarantem-swiadomego-planowania-kariery-zawodowej


|  sty­czeń 2007
Pro­jekt pt.: Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy woj. mazowieck­iego praca-zatrudnienie-szkolenie
Tremi real­iza­cji: 2006 r. – 2007 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy

Projekt pt.: Region­alny sys­tem koor­dy­nacji rynku pracy woj. mazowieck­iego praca-zatrudnienie-szkolenie


Diag­noza sytu­acji na region­al­nym rynku pracy, anal­iza wyników badań i ich syn­teza oraz, na jej pod­stawie, stworze­nie mery­to­rycznych pod­staw mod­elu sys­temu zmniejsza­nia niedopa­sowań struk­tu­ral­nych podaży i popytu na pracę. Dos­tosowanie umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych mieszkańców wojew­ództwa mazowieck­iego oraz treści pro­gramowych ksz­tałce­nia i szkoleń zawodowych do specy­ficznych wymogów rynku pracy. Pro­jekt miał na celu przy­go­towanie diag­nozy zatrud­nienia wg sekcji PKD, jako pod­stawy do przy­go­towa­nia ukierunk­owanych dzi­ałań szkole­niowych.
Pro­jekt real­i­zowany  ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR)”.|listopad  2006
Pro­jekt pt.:  Anal­iza lokalnego rynku pracy – diag­noza zasobów
Ter­min real­iza­cji: 2006 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy, zbieżność przed­sięwz­ięć w zakre­sie pod­wyższa­nia umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych z potrze­bami region­al­nego rynku pracy (oczeki­wań pra­co­daw­ców) oraz planów pra­cown­ików w zakre­sie ksz­tałce­nia. Opra­cow­anie listy poszuki­wanych zawodów oraz opra­cow­anie wyty­cznych dla sys­temu edukacji pra­cown­ika. Została opra­cow­ana metodolo­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy.
Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego (ZPORR).


|  październik 2006
Pro­jekt pt.: Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia
Ter­min real­iza­cji:
Real­iza­cja:  Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

Pro­jekt pt.: Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia

 Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych prowadził prace badaw­cze w ramach pro­jektu “Potenc­jał i per­spek­tywy współpracy agencji zatrud­nienia z pub­licznymi służbami zatrud­nienia”. Anal­iza funkcjonowa­nia agencji zatrud­nienia (agencji pośred­nictwa pracy, porad­nictwa zawodowego, doradztwa per­son­al­nego, pracy tym­cza­sowej) jako insty­tucji rynku pracy oraz opra­cow­anie mod­elu współpracy pomiędzy agenc­jami zatrud­nienia a pub­licznymi służbami zatrud­nienia.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach  Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich (SPO RZL).

Więcej...

| maj 2005
Pro­jekt pt.: Part­nerstwo na rzecz roz­woju kom­pe­tencji infor­maty­cznych w Polsce
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2005 r. – czer­wiec 2007 r.
Real­iza­torzy: Wyższa Szkoła Biz­nesu (WSB-NLU) w Nowym Sączu (lider Pro­jektu), Pol­skie Sto­warzysze­niem Zarządza­nia Kadrami, Capgem­ini, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Altkom
Zespół real­izu­jący:  prof. dr hab. Elż­bi­eta  Kryńska, mgr Łukasz Arendt
Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce” (ITQUAL).Cel: wzrost konkuren­cyjności firm sek­tora MŚP w Polsce dzięki wyko­rzys­ta­niu narzędzi IT; prze­ci­wdzi­ałanie dyskrymi­nacji i wyk­lucza­niu z rynku pracy pra­cown­ików w wieku powyżej 40 lat sek­tora MŚP na skutek ich defi­cytu wiedzy oraz umiejęt­ności infor­maty­cznych i tele­in­for­maty­cznych.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­i­zował temat Wspieranie zdol­ności przys­tosowaw­czych przed­siębiorstw i pra­cown­ików do zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz wyko­rzys­ta­nia tech­nologii infor­maty­cznych i innych nowych tech­nologii (temat I.1.9.) w ramach Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL w pro­jek­cie „Part­nerstwo na rzecz roz­woju kom­pe­tencji infor­maty­cznych w Polsce” (ITQUAL). IPiSS, wspól­nie z Wyższą Szkołą Biz­nesu (WSB-NLU) w Nowym Sączu (lid­erem Pro­jektu), Pol­skim Sto­warzysze­niem Zarządza­nia Kadrami, Capgem­ini, firmą Altkom, pod­jął dzi­ała­nia mające na celu lik­widację luk kom­pe­ten­cyjnych w zakre­sie kwal­i­fikacji infor­maty­cznych sek­tora MŚP (szczegól­nie grupy wiekowej 40+). W ramach pro­jektu Insty­tut real­i­zował ogólnopol­skie bada­nia doty­czące uwarunk­owań roz­woju kom­pe­tencji IT wśród pra­cown­ików MŚP. Wyniki tych badań będą  pod­stawą do pod­ję­cia dzi­ałań na rzecz pod­niesienia kwal­i­fikacji tele­in­for­maty­cznych sek­tora MŚP i do prze­ci­wdzi­ała­nia  zjawisku dyskrymi­nacji na rynku pracy.
Pro­jekt finan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.


sty­czeń 2005
Pro­jekt pt.: Czas na pracę – praca na czas (wojew­ództwo pod­karpackie)

Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2005 r. – grudzień 2006 r.
Autor bada­nia: dr Halina Sobocka-Szczapa.
Pro­jekt pt.: Czas na pracę – praca na czas (wojew­ództwo pod­karpackie).Zebranie infor­ma­cji i anal­iza pod­sta­wowych wskaźników o sytu­acji na region­al­nym rynku pracy (wojew­ództwo pod­karpackie). Celem było wye­lim­i­nowanie barier w korzys­ta­niu przez sek­tor MŚP z zatrud­nienia tym­cza­sowego osób dyskrymi­nowanych na rynku pracy i ułatwie­nie inte­gracji lub rein­te­gracji tych osób z rynkiem pracy. Opra­cow­anie metodologii rozwiązy­wa­nia prob­lemów lokalnego rynku pracy, dos­tosowanie szkoleń do wyma­gań kwal­i­fika­cyjnych lokalnego rynku pracy.
Pro­jekt real­i­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach   Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL  przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.


sty­czeń  2005
Pro­jekt pt.: Zmi­any struk­tu­ralne w gospo­darce w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i innych tech­nologii w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim

Ter­min real­iza­cji:  2005 r. — 2008 r.
Autor pro­jektu: dr Lucyna Machol-Zajda.
Celem było zbadanie możli­wości zwięk­szenia zdol­ności wyko­rzys­ta­nia nowych tech­nologii przez MŚP poprzez świad­czenia telepracy i inwest­y­cji w pro­jekty inter­ne­towe. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie badań empirycznych w przed­siębiorstwach w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim, zakończyła go eksper­tyza. Badanie finan­sowane jest w ramach IW EQUAL, jest to pro­jekt EFS.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.


październik 2004
Pro­jekt pt.: Spójność społeczna i gospo­dar­cza — rozwój zasobów ludz­kich
Ter­min real­iza­cji:  październik 2004 r. – październik 2005 r.
Badanie prowadz­iły:
w wojew­ództwie małopol­skim — prof. Elż­bi­eta Kryńska
w wojew­ództwie pod­karpackim — dr Halina Sobocka-Szczapa.
Celem bada­nia było zebranie infor­ma­cji o pod­sta­wowych wskaźnikach rynku pracy w wybranym wojew­ództwie oraz wskazówki dla szkoleń. Opra­cow­ane zostały poprzez anal­izę danych statysty­cznych. Badanie zakończył raport.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy w ramach Pro­gramu PHARE.


sty­czeń 2004
Pro­jekt pt.: Postawy pra­co­daw­ców wobec zatrud­nienia osób niepełnosprawnych

Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2004 r. – marzec 2006 r.
Real­iza­cja: dr Bożena Kołaczek.
Celem pro­jektu jest rozpoz­nanie postaw pra­co­daw­ców wobec zatrud­ni­a­nia osób niepełnosprawnych w kon­tekś­cie zmian w ustawie o reha­bil­i­tacji zawodowej oraz zatrud­ni­a­niu osób niepełnosprawnych w związku z akcesją Pol­ski do Unii Europe­jskiej i dos­tosowaniem prawa pol­skiego do stan­dardów uni­jnych. Sposobem opra­cow­a­nia będzie ogólnopol­skie badanie postaw pra­co­daw­ców, dyskusja foku­sowa z pra­co­daw­cami, anal­iza przepisów prawnych, anal­iza statystyki rynku pracy i wyników doty­chcza­sowych badań. Formą zakończenia bada­nia będą: raport z badań, szkole­nie dla 5 grup sem­i­naryjnych, mate­ri­ały szkole­niowe, infor­ma­cja dla zain­tere­sowanych na stronie inter­ne­towej oraz artykuły.
Źródłem finan­sowa­nia jest Europe­jski Fun­dusz Społeczny (konkurs nr 1 w ramach Dzi­ała­nia. Inte­gracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) oraz Sek­torowy Pro­gram Oper­a­cyjny Rozwój Zasobów Ludz­kich 2004–2006.


| sty­czeń 2004
Pro­jekt pt.: Human Resources Devel­op­ment – Train­ing and Busi­ness Coun­sel­ing for Per­son Threat­ened by Unem­ploy­ment
Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy.
Anal­iza potrzeb rynku pracy wojew­ództw pod­karpack­iego, lubel­skiego i śląskiego. Charak­terystyka liczby i struk­tury bezro­bot­nych oraz zmi­any w okre­sie od sty­cz­nia 2003 r. do końca grud­nia 2003 r. Anal­izy te były pod­stawą dla władz lokalnych i insty­tucji rynku pracy do przy­go­towa­nia i przeprowadzenia dzi­ałań w ramach akty­wnej poli­tyki rynku pracy na rzecz osób bezro­bot­nych, w tym dzi­ałal­ności szkole­niowej dos­tosowanej do rzeczy­wistych potrzeb.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­jektu PHARE Project Europe Aid.


| sty­czeń 2003
Pro­jekt pt.: Inter­na­tional Com­par­a­tive Stud­ies and Course Devel­op­ment on SME’s

Ter­min real­iza­cji: październik 2003 r. – wrze­sień 2006 r.
Real­iza­cja: prof. Marek Bed­narski, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Łukasz Sienkiewicz.
Celem pro­jektu jest opra­cow­anie wyty­cznych anal­izy małych i śred­nich przed­siębiorstw. Przy­go­towanie mate­ri­ałów porów­naw­czych dla poszczegól­nych kra­jów oraz ujed­no­li­conych opisów MŚP. Opra­cow­anie będzie oparte na anal­izie mate­ri­ałów źródłowych, reg­u­lacji źródłowych, reg­u­lacji prawnych oraz danych statysty­cznych, przeprowad­zone będą bada­nia jakoś­ciowe wybranej grupy małych i śred­nich przed­siębiorstw. Zakończe­niem pro­jektu będzie raport i mate­ri­ały dydak­ty­czne.
Źródłem finan­sowa­nia jest Unia Europe­jska, Pro­gram Leonardo da Vinci (Umowa nr 2003–3448/001–001-LE2-51 OREF). Koor­dy­na­torem pro­gramu jest Węgier­ska Akademia Nauk.


do góry ↑