Realizowane w ramach umów z kontrahentami krajowymi

| sty­czeń 2013
Pro­jekt pt.: Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu

Real­iza­torzy: kon­sor­cjum IPiSS/CBOS
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń — październik 2013 r.
Kierownik mery­to­ryczny pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Koor­dy­na­tor d.s. analiz i wniosków: Krzysztof Pater
Koor­dy­na­tor d.s. badań: Bar­bara Badora
sekre­tarz pro­jektu: dr Iwona Poli­w­czak
Zespół real­izu­jący zadanie:  dr Łukasz Arendt,  dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Halina Sobocka-Szczapa,  mgr Agnieszka Smoder,   mgr Joanna Mirosław, Jolanta Kalka, Mag­dalena Gwiazda, Marcin Her­rmann, Elż­bi­eta Dąbrowska, Janusz Gałęziak, Piotr Pawłowski, Mał­gorzata Piątkowska.

Baner  pro­jektu „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu”
Przed­miotem pro­jektu „Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu” jest diag­noza, anal­iza i ocena czyn­ników deter­min­u­ją­cych akty­wność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce. Efek­tem koń­cowym pro­jektu będą wnioski i rekomen­dacje doty­czące rozwiązań orga­ni­za­cyjnych, prawnych i insty­tucjon­al­nych na rzecz zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce.
więcej…


| grudzień 2011
Pro­jekt pt.: Okre­sowe oblicze­nie min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji dla Pol­ski w 2011 r.
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. – grudzień  2011 r.
Zespół real­izu­jący:  dr Piotr Kurowski,  mgr Lucyna Deniszczuk
Celem bada­nia w roku 2011 było osza­cow­anie wysokości struk­tury Min­i­mum Soc­jal­nego jako wskaźnika poziomu życia w roku 2011, w okre­sach: marzec czer­wiec, wrze­sień, grudzień i śred­niorocznie oraz Min­i­mum Egzys­tencji śred­niorocznie za 2011 r. Wyniki obliczeń są reg­u­larnie pub­likowane w „Poli­tyce Społecznej” i na stronie inter­ne­towej IPiSS.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Depar­ta­mentu Pomocy i Inte­gracji Społecznej Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej (zlece­nie coroczne).


| wrze­sień 2011
Pro­jekt pt.: Anal­iza region­al­nego rynku pracy – met­ro­pol­i­tarnego, sub­re­gion­al­nych
Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2011 r. – wrze­sień 2011 r.
Zespół real­izu­jący: prof.  dr hab. Elż­bi­eta Kryńska,  dr Łukasz Arendt,  dr Iwona Kukulak-Dolata
Eksper­tyza wyko­nana na potrzeby aktu­al­iza­cji Strate­gii Roz­woju Wojew­ództwa Łódzkiego do roku 2020, została przekazana Zamaw­ia­jącemu.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Biura Planowa­nia Przestrzen­nego Wojew­ództwa Łódzkiego.


| grudzień 2011
Pro­jekt pt.: Anal­iza czyn­ników zmieni­a­ją­cych uwarunk­owa­nia bytowe grup lud­ności podat­nych na ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne, w kon­tekś­cie wzrostu cen energii elek­trycznej
Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. – grudzień 2011 r.
Wykon­awca:  dr Piotr Kurowski
Raport opra­cow­any w roku 2011, w ramach wielo­let­niej umowy IPiSS z URE, zaw­iera anal­izę i próbę osza­cow­a­nia skali tzw. „ubóstwa ener­gety­cznego” w Polsce.
Pub­likacja w Biule­tynie URE. Omówie­nie wyników badań zaw­iera artykuł Autora opra­cow­a­nia w „Poli­tyce Społecznej” nr 11–12/2011 r.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami kra­jowymi dla Urzędu Reg­u­lacji Ener­getyki (URE).


| grudzień 2011
Pro­jekt pt.: Czyn­nik czasu w nowej ekonomii . W jakim kierunku zmierzamy?
Ter­min real­iza­cji: : grudzień 2011 r. — czer­wiec 2014 r.
Zespół real­izu­jący: prof. dr hab. Helena Strzemińska — kierownik pro­jektu
prof. dr hab. Marek Bed­narski, dr Dorota Gło­gosz, dr Monika Latos-Miłkowska (Uni­w­er­sytet Warsza­wski), mgr Joanna Mirosław, mgr Agnieszka Smoder, mgr Beata Kaczyńska – sekre­tarz pro­jektu.
Głównym celem naukowym pro­jektu jest zarówno ret­ro­spek­ty­wna, jak i prog­nos­ty­czna anal­iza czasu pracy, bazu­jąca zarówno na kra­jowej i zagranicznej lit­er­aturze przed­miotu, statystykach, współpracy między­nar­o­dowej z eksper­tami oraz na kra­jowych bada­ni­ach empirycznych.
Pod­jęta też zostanie próba oceny relacji czas pracy-czas wolny oraz utworzenia nowego paradyg­matu anal­izy, uwzględ­ni­a­jącej nie tylko dychotomiczny podział tych kat­e­gorii, ale też zacieranie się granic między tymi pod­sta­wowymi wartoś­ci­ami.
Celem kra­jowych badań empirycznych jest: szczegółowa iden­ty­fikacja i anal­iza czyn­ników deter­min­u­ją­cych wyko­rzys­tanie różnych form zatrud­nienia i sposobów orga­ni­zowa­nia czasu pracy w wybranych sek­torach gospo­darki obec­nie oraz w bliższej i dal­szej per­spek­ty­wie.
W dniu 18 października 2013 r.  w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja naukowa pn. Czyn­nik czasu w nowej ekonomii – w jakim kierunku zmierzamy” pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.
Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki.


| grudzień 2011
Pro­jekt pt.: Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pra­cown­ików
Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. — czer­wiec 2013 r.
Zespół real­izu­jący: dr Iwona Poli­w­czak, dr Halina Sobocka-Szczapa, dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Łukasz Arendt
Cel: iden­ty­fikacja i ocena zakresu wyko­rzys­ta­nia urlopu szkole­niowego i zwol­nienia z całości lub części dnia pracy, w szczegól­ności po zmi­anach prawnych z 2010 r., z punktu widzenia potrzeby więk­szego włącza­nia się pod­miotów gospo­dar­czych do ksz­tałce­nia ustaw­icznego.
Pro­jekt badaw­czy kra­jowy nr 2011/01/B/HS4/00508 dla Nar­o­dowego Cen­trum Nauki.


| sier­pień 2011
Pro­jekt pt.: Rynek pracy i kierunki wzrostu akty­wności zawodowej lud­ności na obszarze zachod­nich wojew­ództw Pol­ski w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki region­al­nej
Ter­min real­iza­cji: czer­wiec  2011 r. – sier­pień 2011 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. nadzw. Elż­bi­eta Kryńska, dr Łukasz Arendt
Eksper­tyza wyko­nana na zamówie­nie Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego – na potrzeby strate­gii roz­woju zachod­nich wojew­ództw Pol­ski do roku 2020, przekazana Zamaw­ia­jącemu.
Pro­jekt real­i­zowany w ramach umów z kon­tra­hen­tami krajowymi.


lip­iec 2011
Pro­jekt pt.: Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców
Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
Ter­min real­iza­cji:
lip­iec  2011 r. – grudzień  2013 r.
Zespół real­izu­jący:  dr Dorota Gło­gosz,  dr Lucyna Machol-Zajda,  mgr Agnieszka Smode,  mgr Joanna Mirosław

Pro­jekt pt: Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pracodawców

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych we współpracy z firmą IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A. real­izuje pro­jekt badaw­czy pt.: “Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców” w ramach pro­gramu wielo­let­niego “Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy” — II etap, okres real­iza­cji: lata 2011–2013, koor­dynowanego przez Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy i ustanowionego Uch­wałą Nr 154/2010 Rady Min­istrów z dn. 21.09.2010.
Wyniki badań przeprowad­zonych w ramach pro­jektu zostały zaprezen­towane pod­czas  kon­fer­encji pt.: „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie – postawy pra­co­daw­ców
Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju. więcej o pro­jek­cie…

Więcej...

|  lip­iec 2011
Pro­jekt pt.: Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+
Real­iza­torzy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Volk­swa­gen Poz­nań Sp. z o.o.
Pro­jekt real­i­zowany ramach pro­gramu wielo­let­niego “Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy” — II etap, okres real­iza­cji: lata 2011–2013, koor­dynowanego przez Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy i ustanowionego Uch­wałą Nr 154/2010 Rady Min­istrów z dn. 21.09.2010 r.

Więcej...

|  lip­iec 2010
Pro­jekt pt.: Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy

Real­iza­torzOrzekanie o niepełnosprawności i niezdolności do pracyy: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych we współpracy z eksper­tami z innych ośrod­ków naukowo-badawczych, uni­w­er­sytec­kich i insty­tucji rzą­dowych.
Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2010 r. — marzec 2012 r.
Zespół real­izu­jący:  prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska,  dr Agnieszka Sowa,  dr Anna Ruzik-Sierdzińska, + eksperci zewnętrzni.
W dniu 19 marca 2012 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wraz z Państ­wowym Fun­duszem Osób Niepełnosprawnych zor­ga­ni­zował w ramach pro­jektu kon­fer­encję pt.: “Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności”.
Raport z badań został opub­likowany w 2012 r. w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: “Insty­tucjon­alne, zdrowotne i społeczne deter­mi­nanty niepełnosprawności” .
Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Więcej...

| październik  2008
Pro­jekt pt.: Anal­iza zawodów defi­cy­towych i nad­wyżkowych w powiecie lęborskim
Ter­min real­iza­cji: 2008 r.
Diag­noza aktu­al­nej sytu­acji na lokalnym rynku pracy, prog­noza uwzględ­ni­a­jąca zmi­any sytu­acji na badanym rynku pracy.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla  Powia­towego Urzędu Pracy w Lęborku.


| wrze­sień  2005
Pro­jekt pt.: Diag­noza region­al­nych układów sieciowych rozwi­ja­ją­cych się w kon­tekś­cie funkcjonowa­nia Wojew­ódz­kich Komisji Dia­logu Społecznego
Ter­min real­iza­cji: 2005 r. – 2006 r.
Opis i anal­iza struk­tury układów sieciowych wyła­ni­a­ją­cych się w ramach dia­logu społecznego na poziomie region­al­nym. Opra­cow­anie wyty­cznych i rekomen­dacji.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Insty­tutu Spraw Publicznych.


wrze­sień  2004
Pro­jekt pt.: Anal­iza związku między wysokoś­cią min­i­mal­nego wyna­grodzenia a sytu­acją na rynku pracy w lat­ach 2003–2005

Wykon­awcy pro­jektu: prof. Zofia Jacukow­icz,  mgr Bar­bara Sajkiewicz.
Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2004 – maj 2006 r.
Celem pracy było zbadanie, czy wys­tępuje związek między wysokoś­cią min­i­mal­nego wyna­grodzenia a zatrud­nie­niem w kon­tekś­cie ustawy z 10.10.2002 r. o min­i­mal­nym wyna­grodze­niu za pracę. Doko­nana została anal­iza zależności pomiędzy poziomem min­i­mal­nego wyna­grodzenia a min­i­mum soc­jal­nym oraz jego relacje z płacą prze­ciętną. Pro­jekt został opra­cow­any na pod­stawie bada­nia anki­etowego w 6 wojew­ództwach, zróżni­cow­anych pod wzglę­dem stopy bezrobo­cia w około 30 przed­siębiorstwach w każdym wojew­ództwie. Wyko­rzys­tane zostały mate­ri­ały statysty­czne oraz lit­er­atura przed­miotu. Formą zakończenia było studium anal­i­ty­czne. Pro­jekt finan­sowany przez MGiP na mocy umowy z z dnia 7.09.2004 r.


| wrze­sień 2004
Pro­jekt pt.: Uwarunk­owa­nia rynku pracy miasta stołecznego Warszawy w lat­ach 2005–2008
Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
Anal­iza eko­nom­iczna w zakre­sie zmian na lokalnym rynku pracy m. st. Warszawy. Rekomen­dacje w zakre­sie ksz­tał­towa­nia struk­tury ksz­tałce­nia i doradztwa zawodowego.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


| wrze­sień  2004
Pro­jekt pt.: Pol­ski rynek pracy – niedopa­sowa­nia struk­tu­ralne
Ter­min real­iza­cji: 2004 r.
Celem opra­cow­a­nia było określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy i popytu na nią w Polsce. Celowi temu zostały pod­porząd­kowane cele szczegółowe, jakimi są: osza­cow­anie wielkości popytu na pracę niezre­al­i­zowanego z powodu braku odpowied­nich kandy­datów do pracy; iden­ty­fikacja barier uniemożli­wia­ją­cych i/lub utrud­ni­a­ją­cych pro­cesy dos­tosowaw­cze podaży pracy do popytu na nią. Osiąg­nię­cie celów badaw­czych umożli­wiło właś­ciwe sfor­mułowanie wniosków doty­czą­cych -  w szczegól­ności – zmniejszenia ograniczeń pro­cesów dos­tosowaw­czych podaży do popytu na pracę, a tym samym bezrobo­cia struk­tu­ral­nego, niezwiązanego z cyk­lem koni­unk­tu­ral­nym.
Raport z badań został opub­likowany w serii „Stu­dia i Mono­grafie” IPiSS pt.: Pol­ski rynek pracy — niedopa­sowa­nia struk­tu­ralne po redakcją naukową E. Kryńskiej.
Pro­jekt real­i­zowany  przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Pol­skiej Agencji Roz­woju Przedsiębiorczości.


| październik 2003
Pro­jekt pt.: Struk­tu­ralne niedopa­sowa­nia podaży i popytu na pracę jako deter­mi­nanta bezrobo­cia w Polsce
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Celem eksper­tyzy było określe­nie obszarów oraz skali niedopa­sowań struk­tury kwalifikacyjno-zawodowej podaży i popytu na pracę w Polsce.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.


| sier­pień 2003
Pro­jekt pt.:  Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego do roku 2010
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Anal­iza sytu­acji na lokalnym rynku pracy powiatu otwock­iego z uwzględ­nie­niem oceny stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych; anal­iza uwarunk­owań region­al­nych możli­wości wpływu aglom­er­acji warsza­wskiej na lokalny rynek pracy.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Powia­towego Urzędu Pracy w Otwocku.


| lip­iec 2003
Pro­jekt pt.: Uwarunk­owa­nia zmian sytu­acji na lokalnym rynku pracy m. st. Warszawy
Ter­min real­iza­cji: 2003 r.
Ocena stanu bieżącego oraz zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w opar­ciu o anal­izę ekonomiczno-społeczną.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Wojew­ódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


| marzec  2003
Pro­jekt pt.: Bada­nia mech­a­nizmów tworzenia i destrukcji miejsc pracy w Polsce
Ter­min real­iza­cji: 2001 r. — 2003 r.
Real­iza­cja: Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy
Anal­iza pro­cesów, mech­a­nizmów i czyn­ników eko­nom­icznych tworzenia i lik­widacji miejsc pracy w pol­skiej gospo­darce w okre­sie trans­for­ma­cji. Anal­iza przy­czyn ubóstwa i wyk­luczenia społecznego oraz propozy­cje ich odwróce­nia przez utworze­nie do 2010 r. co najm­niej 2 mln nowych miejsc pracy, aby zapewnić zatrud­nie­nie ludziom zdol­nym do pracy i chcą­cym pra­cować.
Pro­jekt real­i­zowany dla Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej.


|  lip­iec 2002
Pro­jekt pt.: Anal­iza rozwiązań prawnych rynku pracy stwarza­ją­cych bari­ery dla zatrud­nienia
Ter­min real­iza­cji: luty-lipiec 2002 r.
Zespół real­izu­jący: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska, dr Halina Sobocka-Szczapa, dr Jacek Męcina
Cel: wskazanie czyn­ników o charak­terze insty­tucjon­al­nym, które mogą wpły­wać nieko­rzyst­nie na ksz­tał­towanie się równowagi na rynku pracy. Anal­iza eko­nom­iczna.
Eksper­tyza składa się z dwóch części. W części pier­wszej (tabelarycznej) zestaw­iono w uję­ciu chrono­log­icznym wszys­tkie reg­u­lacje prawne, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpły­wają na ograniczanie zapotrze­bowa­nia na pracę w Polsce. Zgod­nie z ustal­e­ni­ami, najis­tot­niejszy ich frag­ment odnosił się do Kodeksu Pracy, pozostałe doty­czyły reg­u­lacji insty­tucjon­al­nych i poli­tyki rynku pracy oraz zabez­pieczenia społecznego. W części drugiej zamieszc­zono komen­tarz, rozsz­erza­jący kwestie rozstrzyg­nięć usta­wowych w obszarze reg­u­lacji insty­tucjon­al­nych i poli­tyki rynku pracy oraz zabez­pieczenia społecznego.
Pro­jekt real­i­zowany przez Zakład Zatrud­nienia i Rynku Pracy dla Nar­o­dowego Banku Polskiego.


do góry ↑