Projekty

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych kon­cen­truje swoje prace badaw­cze w wymienionych poniżej dziedz­i­nach.
Kliknij aby prze­jść na strony zakładów:

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

 • Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego – pro­jekt real­i­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Fun­dacją Fun­dusz Współpracy z Warszawy, Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach Osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. więcej…
 • Budowa i wdrażanie innowa­cyjnych narzędzi ogranicza­ją­cych zjawisko pracy niere­je­strowanej w insty­tuc­jach współod­powiedzial­nych za min­i­mal­iza­cję zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: IV Innowacje społeczne i współpraca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie: 4.3 Współpraca ponad nar­o­dowa. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: CASE – Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fun­dacja Naukowa — lider pro­jektu, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, The Insti­tute of Pub­lic Finance (Chorwacja), Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Maguire Pol­icy Research Ltd. (Wielka Bry­ta­nia), Ochot­nicze Hufce Pracy – Komenda Główna, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej,Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,Wojewódzki urząd Pracy w Olsz­tynie. Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 1.06.2018 r. – 30.11.2020 r. więcej…
 • Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy. Pro­jekt finan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Uni­w­er­sytet Łódzki oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych   więcej…
 • Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (WND-POWR.02.05.00–00-0111/16). Ter­min real­iza­cji pro­jektu: sty­czeń 2018-czerwiec 2019. Real­iza­torzy: Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…
 • Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoże­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego [II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.02.05.00–00-0114/17)].
 • Źródło finan­sowa­nia:  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 2018–2019   więcej…
 • Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki [II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)].
  Źródło finan­sowa­nia:  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.  więcej…
 • Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie Opatów
  Ter­min real­iza­cji: luty  2017 r. – sier­pień 2019 r.
  Zespół real­izu­jący: dr Paweł Poławski  — kierownik pro­jektu,  prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz Frieske,  dr Krzysztof Pod­wój­cic, dr Kinga Pawłowska, mgr Joanna Mirosław, Piotr Starzyński więcej…
 • Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA
  Ter­min real­iza­cji:02 sty­cz­nia 2017 r.  – 30 czer­wca 2019 r.  Real­iza­cja pro­jektu:  Part­nerstwo w składzie: DORADCA Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy oraz   PBS Sp. z o.o. Źródło finan­sowa­nia: pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego więcej…
 • SOCIAL PROTECTION Inno­v­a­tive Invest­ment in Long-Term Care (SPRINT)
  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest part­nerem  kon­sor­cjum “SPRINT” real­izu­jącego pro­jekt, w  skład którego wchodzi  12 orga­ni­za­cji z 11 kra­jów UE. Ter­min real­iza­cji: 2016–2018. więcej…
 • Poli­tyka społeczna: nowe kon­cepcje, wymiar europe­jski, kra­jowy, region­alny i lokalny
  Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska, prof. dr hab. Zofia Morecka. Ter­min real­iza­cji: praca ciągła od 2009 r. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2016 ROKU

 • Ksz­tał­towanie wyna­grodzeń w sek­torze budże­towym
  Ter­min real­iza­cji: 1 października 2014 r. – wrze­sień 2016 r. Zespół real­izu­jący: prof. Zdzisław Cza­jka – kierownik pro­jektu i wykon­awca. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Model Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi oparty na kon­trak­cie psy­cho­log­icznym
  Ter­min real­iza­cji: 2013 r. –  2016 r. Kierownik pro­jektu: dr  Anna Rogozińska-Pawełczyk. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. więcej…
 • Ksz­tał­towanie zaan­gażowa­nia pra­cown­ików w kon­tekś­cie zarządza­nia różnorod­noś­cią
  Ter­min real­iza­cji: lip­iec 2013 r. – lip­iec 2016 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. więcej…
 • Praca kobiet na własny rachunek. Szanse — motywy – bari­ery
  Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2011 r. – grudzień 2016 r. Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Joanna Mirosław. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS.  więcej…

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2015 ROKU

 • Ochrona infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy w indy­wid­u­al­nym i zbiorowym prawie pracy
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2012 r. – luty 2015 r. Kierownik: mgr Marta Derlacz-Wawrowska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. więcej…
 • Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna
  Kierownik pro­jektu: dr Dar­iusz Zalewski. Ter­min real­iza­cji: 01 wrześ­nia 2012 r. — 30 czer­wca 2015 r. Źródło finan­sowana: środki zewnętrzne. więcej…

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2014 ROKU

 • Wydatki katas­troficzne gospo­darstw domowych: na utrzy­manie mieszka­nia (w tym na energię) oraz na leki i usługi medy­czne
  Kierownik pro­jektu: dr Agnieszka Sowa. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. -  2014 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne — MPIPS (finan­sowanie pozyska­nia danych). więcej..
 • Reformy w sys­temie pomocy społecznej – anal­iza relacji Wspar­cia Dochodowego Rodzin (WDR) i Progu Inter­wencji Soc­jal­nej (PIS) z płaca min­i­malną
  Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji: 2014 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS (w zakre­sie infor­ma­cji statysty­cznych i na stronę inter­ne­tową), środki zewnętrzne MPIPS w zakre­sie okre­sowej wery­fikacji WDR i PIS. więcej…
 • Tzw. kodeksy dobrych prak­tyk a zakład­owe źródła prawa pracy
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. — grudzień  2014 r. Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej – Zadanie 2 Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia
  Umowa part­ner­ska zawarta przez Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner). Ter­min real­iza­cji: sier­pień 2011 r. – październik 2014 r. Kierownik mery­to­ryczny: prof. Elż­bi­eta Kryńska. Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS. więcej…
 • Mon­i­torowanie ubóstwa wg doty­chcza­sowej metodologii (sys­tem­aty­czne wyliczenia progów ubóstwa i mon­i­torowanie zmian zakresu i stopy ubóstwa)
  Kierownik pro­jektu: Piotr Kurowski. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. -  2014 r. Źródło finan­sowana: środki zewnętrzne — MPiPS. więcej…
 • Ocena motywa­cyjności wyna­gradza­nia w sądown­ictwie
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2013 r. – luty 2014 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Zdzisław Cza­jka. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Reformy i nowe insty­tucje w zakre­sie zabez­pieczenia społecznego dla grup niezbęd­nej troski; a szczegól­nie starze­jącej się pop­u­lacji jako kon­tynu­acja tem­atu — Wyzwa­nia dla poli­tyki społecznej ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przemian demograficznych i epi­demi­o­log­icznych pop­u­lacji
  Real­iza­cja pro­jektu: prof dr hab. Stanisława Goli­nowska, dr Agnieszka Sowa. Ter­min real­iza­cji: 2012 r.- 2014 r. więcej…
 • Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna
  Umowa part­ner­ska zawarta przez Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Katow­icach (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner). Ter­min real­iza­cji: wrze­sień 2012 r. – wrze­sień 2014 r. Kierownik: dr Dar­iusz Zalewski. Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS. więcej…
 • Czyn­nik czasu w nowej gospo­darce. W jakim kierunku zmierzamy?
  Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. – maj 2014 r. Kierownik: prof. Helena Strzemińska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. więcej…
 • Par­ty­cy­pacja pra­cown­ików -  stan obecny i per­spek­tywy zmian
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2010 r. — grudzień 2014 r. Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Elasty­czne formy czasu pracy jako instru­ment budowa­nia równowagi między pracą i życiem  poza­za­wodowym w Polsce
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. — grudzień 2014 r. Zespół real­izu­jący: prof. Marek Bed­narski, mgr Agnieszka Smoder. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Pod­sta­wowe insty­tucje i kierunki roz­woju zbiorowego prawa pracy
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2009 r. — grudzień 2014 r. Kierownik pro­jektu: : prof. dr hab. Jerzy Wratny. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2013 ROKU

 • Part­nerstwo orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z insty­tuc­jami pub­licznymi i biz­ne­sowymi na szczeblach lokalnych
  Real­iza­cja pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji: pro­jekt zakońc­zono w 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Szkol­nictwo zawodowe a lokalny rynek pracy w branży mecha­tron­icznej w wojew­ództwie łódzkim. Diag­noza potrzeb eduka­cyjnych
  Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Urszula Jeruszka. Ter­min real­iza­cji: 11 czer­wca 2013 r. – 31 sierp­nia 2013 r. Źródło finan­sowa­nia: środki Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet IX, Rozwój wyk­sz­tałce­nia i kom­pe­tencji w regionach.  więcej…
 • XIV edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi
  Kierownik pro­jektu: prof. dr hab. Stanisława Borkowska. Ter­min real­iza­cji:  1 maja 2013 r. – 15 grud­nia 2013 r. Kierownik Biura Konkursu: mgr Bar­bara Sajkiewicz. Źródło finan­sowa­nia: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS, środki zewnętrzne (NBP w ramach pro­gramu edukacji eko­nom­icznej). więcej…
 • Sza­cow­anie min­i­mal­nego dochodu soc­jal­nego. Anal­izy kon­sumpcji gospo­darstw  domowych o nis­kich dochodach w Polsce; anal­izy min­i­mal­nego dochodu gwaran­towanego w kra­jach UE
  Kierownik pro­jektu: dr Piotr Broda-Wysocki. Ter­min real­iza­cji:  sty­czeń 2013 r. – grudzień 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu
  Kierownik mery­to­ryczny pro­jektu: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska. Real­iza­torzy: kon­sor­cjum IPiSS/CBOS. Ter­min real­iza­cji: sty­czeń — październik 2013 r. Pro­jekt jest finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). więcej…
 • Rozwi­janie zbioru kra­jowych stan­dardów kom­pe­tencji zawodowych wyma­ganych przez pra­co­daw­ców
  Kierownik podzi­ała­nia 1.1 i 1.5: prof. dr hab. Urszula Jeruszka. Ter­min real­iza­cji:  kwiecień  2012 r.  — grudzień  2013 r. Źródło finan­sowa­nia: Europe­jski Fun­dusz Społeczny. więcej…
 • Eko­nom­iczne i soc­jalne kon­sek­wencje płacy min­i­mal­nej
  Real­iza­tor: prof. nadzw. dr hab. Wik­tor Rutkowski. Ter­min real­iza­cji:  listopad 2012 – maj 2013 r. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Reha­bil­i­tacja ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem reha­bil­i­tacji zawodowej w ubez­piecze­niu społecznym real­i­zowanym przez KRUS i ZUS
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2012 r. – czer­wiec 2013 r. Kierown­icy: prof. nadzw. Gertruda Uścińska, prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Pro­jekt finan­sowany ze środ­ków Państ­wowego Fun­duszu Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych. więcej…
 •  Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pra­cown­ików
  Ter­min real­iza­cji: grudzień 2011 r. – czer­wiec 2013 r. Kierownik: prof. Elż­bi­eta Kryńska. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Nauki. więcej…
 • Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym
  Ter­min real­iza­cji: czer­wiec 2011 r. – czer­wiec 2013. Kierownik: prof. nadzw. Bożena Balcerzak-Paradowska. Pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.  więcej…
 • Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+
  Ter­min real­iza­cji: maj  2011 – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. Elż­bi­eta Kryńska. IPiSS we współpracy z firmą Volk­swa­gen Poz­nań Sp. z o.o. w ramach II etapu pro­gramu wielo­let­niego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”, koor­dynowanego przez CIOPPIB. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju.  więcej..
 • Kari­ery zawodowe kobiet (VI.3.5)
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń 2011 r. — 2013 r. Kierownik pro­jektu: prof. nadzw. dr hab.  Bożena Balcerzak-Paradowska. Zespół real­izu­jący pro­jekt: prof. nadzw. dr hab. Danuta Graniewska, dr Dorota Gło­gosz, prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek. Źródło finan­sowana: środki na dzi­ałal­ność statu­tową IPiSS. więcej…
 • Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­mentFFE), jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2011 r. – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. Bożenna Balcerzak-Paradowska. IPiSS we współpracy z firmą IBC GROUP Cen­tral Europe Hold­ing S.A. w ramach II etapu pro­gramu wielo­let­niego „Poprawa bez­pieczeństwa i warunków pracy”, koor­dynowanego przez CIOPPIB. Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju.   więcej…
 • Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego – aspekty imple­men­ta­cyjne i szkole­niowe (Sec­ond Tress Project)
  Ter­min real­iza­cji: sty­czeń  2011 r. – grudzień  2013 r. Kierownik: prof. nadzw. Gertruda Uścińska. Pro­jekt finan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach 7. Pro­gramu Ramowego.
 • Bez­dom­ność na Mazowszu
  Ter­min real­iza­cji: październik 2008 r. – czer­wiec 2013 r. Kierownik: mgr Mar­iusz Pawłowski. Pro­jekt real­i­zowany w ramach PO KL, współ­finan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFSwięcej…

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH ZAMKNIĘTE W 2012 ROKU

 

Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego

do góry ↑