Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2008

DZIEDZICZENIE  NIERÓWNOŚCI  SPOŁECZNYCH

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Spis treści

Table of Contents

Redak­tor prowadzący i recen­zent: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (Uni­w­er­sytet Łódzki)

WPROWADZENIEWielisława Warzywoda-Kruszyńska
PROJEKT PROFIT: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA BADANIAWielisława Warzywoda-Kruszyńska,  Ewa Rokicka
INSPIRACJE TEORETYCZNE PROJEKTUPROFIT”. KONCEPTUALIZACJA  MIĘDZYGENERACYJNEJ TRANSMISJI NIERÓWNOŚCI – Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
MAKROSPOŁECZNE DETERMINANTY DZIEDZICZENIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH – Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder
MEZZOSPOŁECZNE DETERMINANTY DZIEDZICZENIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH. ANALIZA PORÓWNAWCZA ZASOBÓW NA POZIOMIE LOKALNYMTomasz Drabow­icz, Woj­ciech Woź­niak
RYZYKO DZIEDZICZENIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODYCH MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKICH MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI – Ewa Rokicka
PRZECIWDZIAŁANIE DZIEDZICZENIU NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH W OPINIACH TWÓRCÓW I REALIZATORÓW POLITYKI LOKALNEJMarta Petelewicz
POLITYKA SPOŁECZNA I JEJ INSTYTUCJE W WALCE Z REPRODUKCJĄ NIERÓWNOŚCI.  REFLEKSJE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, ZAGROŻONYCH DZIEDZICZENIEM NISKIEGO STATUSUMag­dalena Rek
POLITYKA RODZINNA NARZĘDZIEM PRZECIWDZIAŁANIA DZIEDZICZENIU STATUSU SPOŁECZNEGO? – Piotr Szukalski
SYSTEM EDUKACYJNY JAKO INSTRUMENT WYRÓWNANIA SZANS. PRZYPADEK FINLANDIIWoj­ciech Woź­niak
SUPER OUTPUT AREAS ORAZ INDEKS WIELOWYMIAROWEJ DEPRYWACJIPOPRZEZ RZETELNĄ DIAGNOZĘ DO SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ – Woj­ciech Woź­niak
LOKALNE PARTNERSTWO NA RZECZ PRZEZWYCIĘŻANIA BEZROBOCIA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY – ZAUG, DOBRA PRAKTYKA Z GIESSEN (NIEMCY) – Woj­ciech Woź­niak
Margherita Zan­der (red.): KINDERARMUT. EINFÜHRENDES HANDBUCH FÜR FORSCHUNG UND SOZIALE PRAXIS –  rec. Joanna Biała
Fran­cis G. Cas­tles: THE FUTURE OF THE WELFARE STATE. CRISIS MYTHS AND CRISIS REALITIES – rec.  Mag­dalena Rek

OD REDAKTORA NUMERU
Utrzymy­wanie się biedy wśród dzieci w kra­jach europe­js­kich zwró­ciło uwagę poli­tyków Unii na niebez­pieczeństwo jej kon­tynu­acji w kole­jnym pokole­niu. Dzieje się tak wtedy, gdy dzieci urod­zone w rodz­i­nach bied­nych, będąc osobami dorosłymi, powielają los swoich rodz­iców i wychowują własne dzieci w warunk­ach niedostatku.
Unia Europe­jska uznała, że dziedz­icze­nie nierówności społecznych jest nie tylko sprawą poszczegól­nych ludzi, lecz oznacza narusze­nie fun­da­men­tal­nych wartości: równości, sol­i­darności i spraw­iedli­wości społecznej. Dlat­ego w ramach 6 Pro­gramu Ramowego Unii Europe­jskiej ustanowiony został temat badaw­czy odnoszący się do między­gen­er­a­cyjnego dziedz­iczenia nierówności społecznych.
W odpowiedzi na ogłosze­nie Komisji Europe­jskiej kon­sor­cjum składa­jące się z reprezen­tan­tów sied­miu europe­js­kich uni­w­er­sytetów i jed­nego niekomer­cyjnego cen­trum badaw­czego zgłosiło do konkursu pro­jekt badaw­czy PROFIT (Pol­icy Responses Over­com­ing Fac­tors in the Inter­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Inequal­i­ties), w którym badacze postaw­ili sobie za cel wskazanie zagrożeń dla społeczeństwa i wyzwań dla poli­tyki społecznej, wynika­ją­cych z repro­dukowa­nia się biedy i nierówności społecznych.
W pro­jek­cie prob­lematyka między­pokole­niowej trans­misji nierówności potrak­towana została sze­roko, choć uwaga badaczy skierowana była przede wszys­tkim na dziedz­icze­nie biedy w europe­js­kich mias­tach śred­niej wielkości, podle­ga­ją­cych pro­ce­sowi dezin­dus­tri­al­iza­cji, oraz na dzi­ała­nia lokalnej poli­tyki społecznej zmierza­jące do wyrówny­wa­nia szans życiowych dzieci i młodzieży pochodzą­cych z rodzin o niskim sta­tusie społecznym. Kon­cen­tracja badań na szczeblu lokalnym wynikała z faktu, że w kra­jach europe­js­kich odpowiedzial­ność za real­iza­cję usług społecznych spoczywa na władzy lokalnej.
Bada­nia zostały przeprowad­zone w ośmiu kra­jach europe­js­kich (Buł­garia, Esto­nia, Fin­lan­dia, Niemcy, Włochy, Litwa, Pol­ska i Wielka Bry­ta­nia) wyse­lekcjonowanych do badań ze względu na domin­u­jący w nich model poli­tyki społecznej. Zas­tosowano różne metody badaw­cze (iloś­ciowe, jakoś­ciowe), obe­j­mu­jąc badaniem różne grupy respon­den­tów zaan­gażowanych w tworze­nie i real­iza­cję poli­tyki społecznej oraz stanow­ią­cych grupę docelową tych dzi­ałań.
Bieżący numer „Poli­tyki Społecznej” poświę­cony jest prezen­tacji założeń i metodologii zas­tosowanej w pro­jek­cie oraz głównych wyników badań w per­spek­ty­wie porównawczej.

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Łódzki

AUTORZY
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska:
prof. zw., dyrek­tor Insty­tutu Socjologii UŁ i kierownik Kat­edry Socjologii Ogól­nej w tym Insty­tu­cie. Wiceprze­wod­nicząca Work­ing Group 05 ISA, członek ESA, CROP (Com­par­a­tive Research on Poverty) i National Coun­cil on Fam­ily Rela­tions, USA. Kierownik pol­skiego zespołu badaw­czego w pro­jek­cie IPROSEC w 5 PR KE (2000–2003) oraz gen­er­alny koor­dy­na­tor pro­jektu PFOFIT (Reakcje poli­tyki na między­gen­er­a­cyjną trans­misję nierówności) w 6 PR KE (2004–2007). Główne pola badaw­cze: bieda i społeczna ekskluzja (ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem dzieci), socjolo­gia rodziny, młodzieży, struk­tury społecznej. Otrzy­mała wiele prestiżowych nagród za dzi­ałal­ność naukową. Lau­re­atka zespołowej Nagrody Państ­wowej II stop­nia, lau­re­atka sub­sy­dium pro­fe­sorskiego Fun­dacji na Rzecz Nauki Pol­skiej, nagrody Prezy­denta M. Łodzi oraz kilka­krotna lau­re­atka nagrody Rek­tora UŁ. Autorka i redak­tor 14 mono­grafii oraz ponad 60 artykułów w cza­sopis­mach naukowych i pra­cach zbiorowych. Redak­tor naczelny cza­sopisma Euro­pean Stud­ies on Inequal­i­ties and Social Cohesion.

Jolanta Grotowska-Leder: dr hab., prof. ndzw. UŁ, pra­cownik Kat­edry Socjologii Ogól­nej w Insty­tu­cie Socjologii. Członek ISA, ESA i CROP (Com­par­a­tive Research on Poverty). Członek pol­skiego zespołu badaw­czego w pro­jek­cie “Invite. New Ways of Bio­graph­i­cal Coun­sel­ing in Reha­bil­i­ta­tive Voca­tional Train­ing” (Zaprosze­nie. Nowe zas­tosowa­nia doradztwa biograficznego w reha­bil­i­tacji zawodowej; w grant KE 2004–2006), a także zespołu koor­dynu­jącego pro­jekt PROFIT (Reakcje poli­tyki na między­gen­er­a­cyjną trans­misję nierówności) w 6 PR KE (2004–2007), koor­dy­na­tor pro­jektu MNiSW „Sieci wspar­cia i lokalne part­nerstwo w przezwycięża­niu wyk­luczenia społecznego i trans­misji biedy (2005–2008). Zain­tere­sowa­nia naukowe: socjolo­gia biedy, prob­lematyka wyk­luczenia społecznego, bezrobo­cia oraz dewiacji społecznych, a także poli­tyka społeczna. Lau­re­atka Nagrody Naukowej Prezy­denta M, Łodzi kilkukrotna lau­re­atka nagrody Rek­tora UŁ za dzi­ałal­ność naukową. Autorka i redak­tor 6 mono­grafii oraz ponad 50 artykułów w cza­sopis­mach i pra­cach zbiorowych. Członek rady redak­cyjnej cza­sopisma Euro­pean Stud­ies on Inequal­i­ties and Social Cohe­sion.

Ewa Rokicka: dr hab., prof. nadzw. UŁ, pra­cownik Kat­edry Socjologii Ogól­nej w Insty­tu­cie Socjologii. Członek ISA i ESA. Zain­tere­sowa­nia naukowe: prob­lematyka nierówności społecznych, struk­tury społecznej i mobil­ności społecznej, par­ty­cy­pacji społecznej i poli­ty­cznej, ekologii społecznej, a także metodologii badań iloś­ciowych. Od 1992 r. uczest­niczy w pracy między­nar­o­dowych zespołów badaw­czych w ramach 5 Pro­gramu Ramowego UE; udział w między­nar­o­dowych pro­gra­mach z zakresu dydak­tyki: Tem­pus i Socrates/Erasmus. Kierownik i uczest­nik pro­jek­tów finan­sowanych przez MNiSW, a w lat­ach 2004–2007 zastępca kierown­ika pro­jektu badaw­czego PROFIT. Autorka kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych. Kilkukrotna lau­re­atka nagrody Rek­tora UŁ za dzi­ałal­ność naukową. Członek rady redak­cyjnej cza­sopisma Euro­pean Stud­ies on Inequal­i­ties and Social Cohe­sion.

Piotr Szukalski: adi­unkt w Zakładzie Demografii i Geron­tologii Społecznej UŁ. Od 2002 r. w ramach grantów badaw­czych KBN i ISP real­izuje bada­nia nad pop­u­lacją ludzi bardzo starych, uczest­niczył także w inter­dyscy­pli­narnych między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych real­i­zowanych pod egidą 5 i 6 Pro­gramu Ramowego UE: IPROSEC (Improv­ing Pol­icy Responses and Out­comes to Socio-Economic Chal­lenges: changes fam­ily struc­tures, pol­icy, and prac­tice) i – jako członek zespołu koor­dynu­jącego – w pro­jek­cie PROFIT (Pol­icy Responses Over­com­ing Fac­tors in the Iner­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Inequal­i­ties). Zain­tere­sowa­nia naukowe: geron­tolo­gia społeczna, nietrady­cyjne wzory życia rodzin­nego i relacji między­pokole­niowych. Autor licznych pub­likacji z zakresu demografii, geron­tologii społecznej, socjologii rodziny i poli­tyki społecznej.

Woj­ciech Woź­niak: asys­tent w Kat­e­drze Socjologii Ogól­nej UŁ. W lat­ach 2004–2007 pełnił funkcję research fel­low w zes­pole koor­dynu­ją­cym PROFIT (Pol­icy Responses Over­com­ing Fac­tors in the Iner­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Inequal­i­ties), finan­sowanym przez 6 Pro­gram Ramowy Komisji Europe­jskiej. Autor lub współau­tor kilku­nastu artykułów naukowych. Zain­tere­sowa­nia naukowe: nierówności i wyk­lucze­nie społeczne, socjolo­gia edukacji oraz medy­cyny, poli­tyka społeczna oraz metodolo­gia badań społecznych. Autor kilku­nastu artykułów opub­likowanych w pra­cach zbiorowych i cza­sopis­mach naukowych. Pełni funkcję assis­tant edi­tor cza­sopisma Euro­pean Stud­ies on Inequal­i­ties and Social Cohesion.

Marta Petelewicz: dok­toran­tka w Insty­tu­cie Socjologii UŁ, studi­uje także na kierunku child­hood stud­ies na Uni­w­er­syte­cie Likop­ing (Szwecja). W lat­ach 2004–2007 research assis­tant w między­nar­o­dowym pro­jek­cie badaw­czym PROFIT (Pol­icy Responses Over­com­ing Fac­tors in the Iner­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Inequal­i­ties). Zain­tere­sowa­nia naukowe: socjolo­gia dzieciństwa i prob­lematyka nierówności społecznych.

Mag­dalena Rek: dok­toran­tka w Insty­tu­cie Socjologii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. W lat­ach 2004–2007 research assis­tant w między­nar­o­dowym pro­jek­cie badaw­czym PROFIT (Pol­icy Responses Over­com­ing Fac­tors In The Iner­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Inequal­i­ties). Zain­tere­sowa­nia naukowe: prob­lematyka struk­tury społecznej, nierówności społecznych i wyk­luczenia społecznego, socjolo­gia edukacji, a także metodolo­gia badań jakoś­ciowych. Autorka i współau­torka kilku­nastu tek­stów naukowych i popularno-naukowych.

 Joanna Biała: od października 2007 r. dok­toran­tka w Insty­tu­cie Socjologii UŁ.Główne obszary jej zain­tere­sowań naukowych to: nierówności społeczne, socjolo­gia niepełnosprawności oraz socjolo­gia dzieciństwa.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1 2008

EDITORS NOTEWielisława Warzywoda-Kruszyńska, Ewa Rokicka

PROFIT PROJECT: MAJOR ASSUMPTIONS AND RESEARCH METHODOLOGYWielisława Warzywoda-Kruszyńska,  Ewa Rokicka
THEORETICAL INSPIRATIONS FOR PROFIT PROJECT. CONCEPTUALIZATION OF INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF INEQUALITIESWielisława Warzywoda-Kruszyńska
MACROSOCIAL DETERMINANTS OF SOCIAL INEQUALITIES INHERITANCEWielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder
Mezzo-structural deter­mi­nants of inequal­i­ties trans­mis­sion (repro­duc­tion). Struc­tural deter­mi­nants of inequal­ity trans­mis­sion in medium-size towns. Com­par­a­tive analy­sis of local resources – Tomasz Drabow­icz, Woj­ciech Woź­niak
THE RISK OF INHERITING SOCIAL INEQUALITIES AMONG THE YOUNG INHABITANTS OF EUROPEAN MEDIUM-SIZED TOWNSEwa Rokicka
COUNTERACTING INTERGENERATIONAL INHERITANCE OF SOCIAL INEQUALITIES IN THE OPINION OF THE LOCAL STAKEHOLDERS  – Marta Petelewicz
SOCIAL POLICIES COUNTERACTING INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF INEQUALITIES. THE REFLECTIONS OF YOUNG ADULTS AT RISK OF LOW STATUS INHERITANCE, LIVING IN MEDIUM SIZE TOWNS Mag­dalena Rek
FAMILY POLICY AND OVERCOMING INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF INEQUALITIES  – Piotr Szukalski
EDUCATIONAL SYSTEM AS A TOOL OF EQUALIZING OPPORTUNITIES. THE CASE OF FINLANDWoj­ciech Woź­niak
SUPER OUTPUT AREASAND INDEX OF MULTIPLE DEPRIVATIONTHROUGH RELIABLE DIAGNOSIS TO EFFECTIVE ACTIONS – Woj­ciech Woź­niak
LOCAL PARTNERSHIP IN OVERCOMING UNEMPLOYMENT AND SOCIAL EXCLUSION OF THE YOUNG –  ZAUG, AN EXAMPLE OF BEST PRACTICE FROM GIESSEN (GERMANY) – Woj­ciech Woź­niak
Margherita Zan­der (ed.): KINDERARMUT. EINFÜHRENDES HANDBUCH FÜR FORSCHUNG UND SOZIALE PRAXIS – Reviewed by Joanna Biała
Fran­cis G. Cas­tles: THE FUTURE OF THE WELFARE STATE. CRISIS MYTHS AND CRISIS REALITIES – Reviewed by  Mag­dalena Rek

prze­jdź do Spisu treści

« powrót