Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2010

pobierz PDF

DIAGNOZA POTRZEB I PODSTAWY INTERWENCJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI

Pub­likacja jest współ­fi­nan­sowana ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego oraz Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Pub­likacja real­i­zowana w ramach pro­jektu sys­te­mowego nr WND-POKL-01.03.06–00-041/08 „Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych”.

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Anna Izabela Brzez­ińska (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu), mgr Radosław Kaczan (Szkoła Wyższa Psy­chologii Społecznej w Warsza­wie), mgr Piotr Ryciel­ski (Szkoła Wyższa Psy­chologii Społecznej w Warszawie).

Recen­zenci: prof. SGH dr hab. Piotr Błę­dowski (Szkoła Główna Handlowa/Instytut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie), prof. dr hab. Ryszard Cichocki (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu), dr Bożena Kołaczek (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie)

Spis treści

Table of Contents

OD REDAKTORÓW NUMERUAnna Izabela Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

PODSTAWY
ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTUOGÓLNOPOLSKIE BADANIE SYTUACJI, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Anna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Kon­rad Piotrowski, Jacek Pluta, Piotr Ryciel­ski, Kamil Sijko
ZASADY I CELE POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Zbig­niew Woź­niak
TRAKTOWANIE OSÓB Z RZADKIMI OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI W UREGULOWANIACH UNII EUROPEJSKIEJPiotr Mate­jczuk, Joanna Mate­jczuk
BŁĘDNE KOŁO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RZADKICH: IDENTYFIKACJA SYSTEMOWYCH I PODMIOTOWYCH PROBLEMÓW OSÓB Z RZADKIMI OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Joanna Mate­jczuk
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PRAWNA I BIOLOGICZNAIMPLIKACJE PODZIAŁU DLA WYNIKÓW BADANIA SONDAŻOWEGO – Kamil Sijko

BADANIA
SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCHPaweł Tro­janowski
SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI W GOSPODARSTWACH ZBIOROWYCHRadosław Kaczan, Piotr Ryciel­ski
POTRZEBY OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJPaweł Wol­ski
OCENA PERSPEKTYW NA PRZYSZŁOŚĆ PRZEZ MŁODE OSOBY Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Kon­rad Piotrowski
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI: POTRZEBY, POSTAWY, POSTULATYDorota Wiszejko-Wierzbicka, Karolina Smoczyńska
MNIEJSZOŚCI W BADANEJ GRUPIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Beata Oleksy-Sanocka
MODEL CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH NIEPODEJMOWANIE PRACY PRZEZ OSOBY Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Anna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Ryciel­ski
MODEL CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH WYKLUCZANIE/INKLUZJĘ OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY Anna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

APLIKACJEFORMY POMOCY
DIAGNOZA JAKO PODSTAWA BUDOWANIA PROJEKTÓW ZMIANY SYTUACJI OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Anna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska, Beata Ziółkowska
DIAGNOZA JAKO PODSTAWA FORMUŁOWANIA REKOMENDACJI NA RZECZ OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Anna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska, Beata Ziółkowska
PODSTAWY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW POMOCY DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI I ICH OTOCZENIAAnna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska i Beata Ziółkowska
AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH: MIEJSCE DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Anna I. Brzez­ińska, Dar­iusz Rosiński, Lud­miła Ryciel­ska
OBSZARY I MODELE BADAŃ NAD ZJAWISKAMI WYKLUCZANIA I INKLUZJI OSÓB Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI – Anna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

NOTKI O AUTORACH

OD REDAKTORÓW NUMERU
Zain­tere­sowanie wyz­nacznikami i mech­a­niz­mami funkcjonowa­nia osób z ograniczeni­ami sprawności związane jest ze wzras­ta­jącą świado­moś­cią społeczną oraz przy­rostem wiedzy w naukach społecznych i bio­log­icznych, w tym w obszarze neu­ropsy­chologii i kog­ni­ty­wistyki. Pod­niosła się też znacznie samoświado­mość tych osób, a w kon­sek­wencji ich zapotrze­bowanie na wiedzę. W lit­er­aturze przed­miotu znaleźć można niewiele doniesień o dużych son­dażach prowad­zonych w celu uzyska­nia sze­rok­iej wiedzy o osobach niepełnosprawnych. Z punktu widzenia naszego przed­sięwz­ię­cia naj­ciekawszymi pro­jek­tami wydają się być dwa bardzo duże son­daże przeprowad­zone w lat­ach 1991–2006 w Kanadzie: Health and Activ­ity Lim­i­ta­tion Sur­vey oraz Par­tic­i­pa­tion and Activ­ity Lim­i­ta­tion Sur­vey (HALS w 1991 r. oraz PALS w 2001 i 2006 r.; raporty dostępne na stronie: http://www.statcan.gc.ca/pub/89–577-x/index-eng.htm [dostęp 9.05.2009]). Zadaniem obu pro­jek­tów było dostar­cze­nie możli­wie szczegółowych danych o skali wys­tępowa­nia zjawiska niepełnosprawności w odniesie­niu do możli­wie najniższego szczebla admin­is­tra­cyjnego. Do son­dażu HALS zapros­zono 35 tys. osób, u których na pod­stawie spisu zdi­ag­no­zowano niepełnosprawność, oraz 113 tys. osób, które zostały zak­lasy­fikowane jako zdrowe (jed­nak w wyniku powtórnego bada­nia aż 10% z nich zostało zak­wal­i­fikowanych jako niepełnosprawne). W son­dażu PALS wzięły nato­mi­ast udział 43 tys. osób niepełnosprawnych. Bada­nia PALS powtór­zono w 2006 r. na pró­bie 47 500 osób. Planuje się kon­tyn­uowanie tych badań co 5 lat, czyli następne badanie odbędzie się w 2011 r.
Nasz zespół badaw­czy pod­jął się przeprowadzenia pogłębionych i sze­roko zakro­jonych badań naukowych, pozwala­ją­cych na diag­nozę zarówno zasobów osób z ogranicze­niem sprawności, jak i zasobów ich otoczenia. Bada­nia doty­czyły osób z niepełnosprawnoś­cią różnego typu i na różnym poziomie, jed­nak uwagę skon­cen­trowano głównie na osobach z niepełnosprawnoś­ci­ami tzw. sprzężonymi oraz rzadko wys­tępu­ją­cymi. Osoby z niepełnosprawnoś­ci­ami rzadko wys­tępu­ją­cymi nie były do tej pory w Polsce objęte sze­rokimi bada­ni­ami porów­naw­czymi; bardzo trudno też ustalić kry­terium „rzad­kości” wys­tępowa­nia. Tym niem­niej na pod­stawie zebranych dotąd danych, bardzo rozpros­zonych w lit­er­aturze przed­miotu, można przy­puszczać, że sytu­acja ludzi z niety­powymi, trudno pod­da­ją­cymi się diag­nozie i rzadko wys­tępu­ją­cymi ograniczeni­ami sprawnoś­ci­ami jest jeszcze trud­niejsza niż osób z ograniczeni­ami sprawności wys­tępu­ją­cymi powszech­nie, bardziej znanymi, szy­b­ciej diag­no­zowanymi. Twor­zony przez państwo sys­tem pomo­cowy nie przewiduje bowiem pro­ce­dur spec­jal­nych, uwzględ­ni­a­ją­cych rzad­kie przy­czyny niepełnosprawności, np. choroby gene­ty­czne, czy odnoszą­cych się do rzadko wys­tępu­ją­cych kon­fig­u­racji i specy­fiki dolegli­wości. Tym pil­niejszą sprawą pozostaje rozpoz­nanie charak­terysty­cznego położe­nia tej właśnie kat­e­gorii osób niepełnosprawnych, aby w rezulta­cie dać pod­stawy do pro­gramowa­nia takiego sys­temu pomocy, który byłby adresowany bezpośred­nio do nich i uwzględ­niał ich specy­ficzne potrzeby.
Jak pokazuje wiele zre­al­i­zowanych do tej pory badań prowad­zonych na małych i na wielo­tysięcznych próbach ogólnopol­s­kich czy ogól­noeu­rope­js­kich, osoby z ogranic­zoną sprawnoś­cią zna­j­dują się w o wiele gorszej sytu­acji psy­cho­log­icznej i społecznej, w tym zawodowej niż osoby sprawne, a przy porów­na­ni­ach między­nar­o­dowych różnica ta jest bardzo duża na nieko­rzyść Pol­ski. Według Europe­jskiego Son­dażu Społecznego 2006/2007, odsetek osób z ogranic­zoną sprawnoś­cią pode­j­mu­jący pracę zawodową np. w Szwecji jest aż o 10% wyższy niż w Polsce.
Nasze bada­nia przeprowad­zone w 2007 r. pokazują, iż w przy­padku osób ze znacznym ogranicze­niem sprawności można mówić o specy­ficznym układzie ryzyka, a nie o poje­dynczych czyn­nikach ryzyka. Na taki układ czyn­ników składają się: bycie kobi­etą, mieszkanie na wsi, niski poziom wyk­sz­tałce­nia, samot­ność (brak bliskiej rodziny, brak zna­jomych), bycie osobą niepełnosprawną od urodzenia, specy­ficzny styl soc­jal­iza­cji i wychowa­nia, który można opisać jako „nad­mierna opieka i brak wyzwań” lub „wysokie wyma­gania przy nikłym wspar­ciu”. Wyjaśnienia takiego stanu rzeczy często odwołują się do pojęć, takich jak dyskrymi­nacja, mar­gin­al­iza­cja czy wyk­luczanie. Zjawiska mar­gin­al­iza­cji oraz wyk­luczenia społecznego to prob­lemy wielu współczes­nych, w tym wysoko rozwinię­tych społeczeństw; to także prob­lem wys­tępu­jący w Polsce. W każdym społeczeńst­wie ist­nieją grupy, które z wielu powodów mają utrud­niony dostęp do niek­tórych dóbr społecznych – edukacji, ochrony zdrowia, kul­tury, rynku pracy. Czyn­nikiem ryzyka, w per­spek­ty­wie jed­nos­tkowej, zwięk­sza­ją­cym praw­dopodobieństwo bycia mar­gin­al­i­zowanym czy wyk­luczanym mogą być określone cechy osoby, jak: płeć, wiek, poziom wyk­sz­tałce­nia, miejsce zamieszka­nia, stan cywilny, ori­en­tacja homosek­su­alna, wyz­nawana wiara czy przy­należność do mniejs­zoś­ciowej grupy etnicznej. Z drugiej strony może to być brak zasobów, wynika­jący z ogranic­zonej w jakimś obszarze funkcjonowa­nia sprawności.
Planowanie badań, ale także pro­jek­towanie dzi­ałań wspier­a­ją­cych funkcjonowanie osób z ograniczeni­ami sprawności i środowisk ich życia, w tym dzi­ałań akty­wiz­a­cyjnych, zawsze opiera się na bardziej czy mniej świadomie przyj­mowanych założe­ni­ach. Dla nas punk­tem wyjś­cia i pod­sta­wowym ukła­dem odniesienia były takie kon­cepcje dzi­ałań pomo­cowych, które  jako warunek sine qua non ich skuteczności wskazują na gotowość benefic­jenta do zmi­any, jego motywację i zaan­gażowanie oraz akty­wną par­ty­cy­pację we wszys­t­kich fazach pro­jek­towa­nia i real­i­zowa­nia  oraz ewalu­acji pro­gramu pomocy.

Anna Izabela Brzez­ińska
Insty­tut Psy­chologii, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu
Radosław Kaczan, Piotr Ryciel­ski
Wydział Psy­chologii, Szkoła Wyższa Psy­chologii Społecznej

AUTORZY
Anna Izabela Brzez­ińska:
psy­cholog, pro­fe­sor zwycza­jny UAM w Poz­na­niu i SWPS w Warsza­wie. Członek Komitetu Psy­chologii PAN. Zain­tere­sowa­nia naukowe: psy­cholo­gia roz­woju, edukacji, zdrowie pub­liczne. Autorka mono­grafii (kilka wydań) Społeczna psy­cholo­gia roz­woju, redak­torka i autorka podręczników, m.in. Portrety psy­cho­log­iczne człowieka. Prak­ty­czna psy­cholo­gia roz­wo­jowa (GWP, 2005) oraz serii ośmiu tomów poświę­conych szan­som i zagroże­niom roz­woju od dzieciństwa po późną dorosłość. Redak­torka serii pub­likacji poświę­conych funkcjonowa­niu osób z ograniczeni­ami sprawności. Kierownik pro­jektu nr WUE/0041/IV/05 pt.: Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych (2005–2008), koor­dy­na­tor Zespołu Badaw­czego w ramach pro­jektu nr WND-POKL-01.03.06–00-041/08 pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych (2008–2010).

Radosław Kaczan: mgr psy­chologii (psy­cholo­gia klin­iczna człowieka dorosłego oraz psy­cholo­gia edukacji), absol­went Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu. Dok­torant Insty­tutu Psy­chologii PAN. Asys­tent w Kat­e­drze Psy­chologii Roz­woju i Edukacji SWPS w Warsza­wie. Współau­tor książek i artykułów (Nauka 2008, nr 1–4) pow­stałych w pro­jek­cie Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Droga do samodziel­ności. Jak wspo­ma­gać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeni­ami sprawności (2009). W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Joanna Mate­jczuk: dr psy­chologii, absol­wen­tka Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu. Dok­torat z psy­chologii uzyskała w roku 2006. Jest adi­unk­tem w Zakładzie Psy­chologii Roz­woju Człowieka i Badań nad Rodz­iną Insty­tutu Psy­chologii UAM. Zain­tere­sowa­nia kon­cen­truje wokół zagad­nień komu­nikacji inter­per­son­al­nej, komu­nikacji społecznej i sze­roko rozu­mi­anego roz­woju człowieka. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była ekspertem w obszarze pomocy dla osób doświad­cza­ją­cych rzad­kich chorób i rzad­kich ograniczeń sprawności.

Piotr Mate­jczuk: ukończył prawo na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu w roku 1998. W lat­ach 2002–2009 pra­cownik Urzędu Miasta Poz­na­nia, 2003–2004 redak­tor spec­jal­isty­cznego miesięcznika Zamówienia Pub­liczne. Obec­nie pracuje jako nieza­leżny doradca prawny. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był ekspertem w obszarze reg­u­lacji prawnych doty­czą­cych osób doświad­cza­ją­cych rzad­kich chorób i rzad­kich ograniczeń sprawności.

Beata Oleksy-Sanocka: mgr sto­sunków między­nar­o­dowych, absol­wen­tka Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Szkoły Praw Człowieka Fun­dacji Hel­sińskiej oraz pody­plo­mowych studiów Zarządza­nia Pro­jek­tami Szkoły Głównej Hand­lowej. Od wielu lat zaj­muje się tem­atem gen­der stud­ies, prawami człowieka oraz pomocą roz­wo­jową w Polsce i za granicą. W trak­cie pracy dla OBWE w Albanii nad­zorowała pro­jekty między­nar­o­dowe na Bałkanach, w tym doty­czą­cych uczest­nictwa kobiet w życiu pub­licznym oraz poli­ty­cznym. Współpra­cow­ała z orga­ni­za­c­jami między­nar­o­dowymi UNDP, UNIFEM, UNHCR czy Green Col­lege Oxford Uni­ver­sity.

Kon­rad Piotrowski: mgr psy­chologii, absol­went Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­wie, dok­torant środowiskowych studiów dok­toranc­kich SWPS i Insty­tutu Psy­chologii PAN. Zain­tere­sowa­nia naukowe doty­czą roz­woju człowieka u progu dorosłości, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lemu for­mowa­nia się tożsamości. Współau­tor (wspól­nie z prof. dr hab. Anną Izabelą Brzez­ińską) pol­skiej adap­tacji Skali Wymi­arów Roz­woju Tożsamości (2009/2010) oraz szeregu artykułów naukowych. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Jacek Pluta: dr socjologii, adi­unkt w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kul­tury Insty­tutu Socjologii Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego. Autor książki Społeczno-kulturowe pro­cesy defin­iowa­nia postaw (2002), współredak­tor książki My, wrocław­ianie. Szkice o przestrzeni społecznej miasta (2006). Autor pub­likacji poświę­conych samoza­trud­nie­niu, anal­izie rynku szkoleń i doradztwa. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był kierown­ikiem pro­jektu ze strony PFRON.

Dar­iusz Rosiński: dr psy­chologii, absol­went Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu. Adi­unkt w Zakładzie Psy­chologii Społecznej Insty­tutu Psy­chologii UAM. Zain­tere­sowa­nia naukowe to psy­cholo­gia prob­lemów społecznych, grupy społeczne, strate­gie rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów wewnątrz– i między­grupowych, prob­lematyka przy­wództwa. Kierownik grantu (2008–2011) MNiSzW nr N N106 334234 pt:Dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jed­nos­tki.

Lud­miła Ryciel­ska: mgr psy­chologii, absol­wen­tka SWPS w Warsza­wie oraz między­wydzi­ałowych inter­dyscy­pli­narnych studiów dok­toranc­kich w Insty­tu­cie Studiów Społecznych UW, stype­ndys­tka Insti­tute for Social Research Uni­w­er­sytetu w Michi­gan. Jest współredak­torką książki Szkoła w dobie Inter­netu (2009). W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Piotr Ryciel­ski: mgr psy­chologii, absol­went SWPS w Warsza­wie oraz między­wydzi­ałowych inter­dyscy­pli­narnych studiów dok­toranc­kich na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Pra­cował przy pro­jek­tach badaw­czych Psy­cho­log­iczne uwarunk­owa­nia i kon­sek­wencje delib­er­aty­wnego pode­j­mowa­nia decyzji w gru­pach poli­ty­cznych, Dylematy społeczne – próby inte­gracji oraz Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych. Stype­ndysta Insti­tute for Social Research Uni­w­er­sytetu w Michi­gan. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był koor­dy­na­torem mod­ułu badawczego.

Kamil Sijko: mgr psy­chologii, absol­went SWPS w Warsza­wie. Asys­tent w Pra­cowni Analiz Społecznych na Wydziale Nauk Human­isty­cznych i Społecznych SWPS. Autor prac z zakresu psy­chologii wpływu społecznego w blis­kich związkach i zagad­nień związanych z niepełnosprawnoś­cią. Współau­tor mono­grafii Psy­chospołeczne skutki trans­for­ma­cji ustro­jowej a radze­nie sobie osób z ogranicze­niem sprawności na rynku pracy (2008), autor kilku­nastu artykułów naukowych. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był koor­dy­na­torem mod­ułu badawczego.

Karolina Smoczyńska: mgr psy­chologii, absol­wen­tka Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej (psy­cholo­gia społeczna i społeczna psy­cholo­gia klin­iczna), dok­toran­tka Insty­tutu Studiów Społecznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. W SWPS od 2008 r. pełni funkcję pełnomoc­nika prorek­tora ds. osób niepełnosprawnych. Autorka pub­likacji z zakresu uwarunk­owań akty­wności zawodowej osób z ogranic­zoną sprawnoś­cią, współau­torka mono­grafii Jaka pomoc i dla kogo? Wspar­cie indy­wid­u­alne i insty­tucjon­alne a akty­wiz­a­cja zawodowa osób z ogranic­zoną sprawnoś­cią (2008). W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Paweł Tro­janowski: dr socjologii, absol­went filo­zofii w Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim. Adi­unkt w Insty­tu­cie Socjologii tego Uni­w­er­sytetu. Autor raportów socjo­log­icznych o charak­terze aplika­cyjnym i pro­jek­tów badaw­czych związanych z wdrażaniem pro­gramów rynkowych i admin­is­tra­cyjnych na poziomie lokalnym i pon­adre­gion­al­nym. Współau­tor m.in.: Społeczne i kul­tur­owe uwarunk­owa­nia proeko­log­icznych part­nerstw na rzecz innowacji na przykładzie MSP sub­re­gionu leg­nick­iego (2009) oraz Rola usług szkole­niowych i dorad­czych w tworze­niu jakości zasobów ludz­kich na region­al­nym rynku pracy (2008).

Dorota Wiszejko-Wierzbicka: dr psy­chologii, absol­wen­tka Wydzi­ału Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych PAN. Koor­dy­na­tor pro­jek­tów badaw­czych w sto­warzysze­niu Olimpiady Spec­jalne Pol­ska. Współpra­cownik Insty­tutu Spraw Pub­licznych. Autorka mono­grafii: Od samoak­cep­tacji do akty­wności? Postawy wobec włas­nej niepełnosprawności a akty­wność zawodowa osób z ograniczeni­ami sprawności (2008) oraz Wiz­erunek akty­wności zawodowej osób z ogranic­zoną sprawnoś­cią. Per­spek­tywa biograficzna (2008). W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Julita Woj­ciechowska: dr psy­chologii, absol­wen­tka Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu. Intere­suje się psy­chopa­tologią roz­woju dzieci i młodzieży. Autorka książek Powiem, ci skąd się biorą dzieci. Trudne roz­mowy z dzieck­iem oraz Jak być sobą wśród kolegów? Trudne roz­mowy z nas­to­latkiem (2008). Jest adi­unk­tem w Insty­tu­cie Psy­chologii UAM w Poz­na­niu, członkiem zespołu prowadzącego od kilku lat zaję­cia z zakresu zdrowia pub­licznego. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była ekspertem w obszarze pomocy dla osób doświad­cza­ją­cych rzad­kich chorób i rzad­kich ograniczeń sprawności.

Paweł Wol­ski: mgr psy­chologii (psy­cholo­gia pracy, doradztwo zawodowe), absol­went Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie, dok­torant środowiskowych studiów dok­toranc­kich SWPS i Insty­tutu Psy­chologii PAN. Wdrożył wiele pro­jek­tów akty­wiz­a­cji zawodowej osób z niepełnosprawnoś­cią, m.in. Sprawni niepełnosprawni, Damy sobie radę, Sprawni w pracy, Cen­tra i infolinia inte­gracja, 4 kroki – wspar­cie osób niesłyszą­cych na rynku pracy. Autor artykułów na temat kon­sek­wencji utraty sprawności w kon­tekś­cie pro­cesu i metod akty­wiz­a­cji zawodowej. Współau­tor kon­cepcji kwes­t­ionar­iusza do diag­nozy etapów radzenia sobie z utratą sprawności. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych był koor­dy­na­torem mod­ułu badaw­czego.

Zbig­niew Woź­niak: prof. dr hab., pracuje w Insty­tu­cie Socjologii UAM, socjolog medy­cyny, geron­tolog, poli­tyk społeczny, pra­cownik soc­jalny. W lat­ach 1997–1999 pod­sekre­tarz stanu w Kance­larii Pre­miera Jerzego Buzka – Pełnomoc­nik Prezesa Rady Min­istrów ds. Współpracy z Orga­ni­za­c­jami Pozarzą­dowymi (inic­ja­tor i współau­tor ustawy o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i wolon­taria­cie – 2003). Współau­tor pro­jektu założeń organizacyjno-finansowych sys­temu ubez­pieczeń zdrowot­nych w Polsce (1992) oraz kon­sul­tant i ekspert zespołu przy­go­towu­jącego społeczny pro­jekt ustawy o powszech­nym ubez­piecze­niu zdrowot­nym. Autor strate­gii poli­tyki społecznej miasta Poz­na­nia, przyjętej do real­iza­cji w listopadzie 2003 roku, a także książki Niepełnosprawność i niepełnosprawni w poli­tyce społecznej. Społeczny kon­tekst medy­cznego prob­lemu (2008). Kon­sul­tant insty­tucji rzą­dowych i samorzą­dowych zaj­mu­ją­cych się pomocą społeczną, prob­le­mami ludzi chorych i niepełnosprawnych oraz osób starych.

Beata Ziółkowska: dr psy­chologii, absol­wen­tka Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu. Intere­suje się psy­chopro­fi­lak­tyką doty­czącą dzieci i młodzieży. Autorka i współau­torka sześ­ciu książek doty­czą­cych zaburzeń łaknienia. Ostat­nia książka Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspo­ma­gać rozwój dzieci przewlekle chorych (2009). Jest adi­unk­tem w Insty­tu­cie Psy­chologii UAM w Poz­na­niu, członkiem zespołu prowadzącego od kilku lat zaję­cia z zakresu zdrowia pub­licznego. W pro­jek­cie pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych była ekspertem w obszarze pomocy dla osób doświad­cza­ją­cych rzad­kich chorób i rzad­kich ograniczeń sprawności.

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1 2010

 NOTE FROM THE EDITORAnna Izabela Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

BOCKGROUND
A NATIONAL STUDY OF THE SITUATION, NEEDS AND OPPORTUNITIES OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN POLAND. AIMS AND OBJECTIVES OF THE PROJECTAnna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Kon­rad Piotrowski, Jacek Pluta, Piotr Ryciel­ski, Kamil Sijko
PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF SOCIAL POLICY FOR PEOPLE WITH DISABILITIEZbig­niew Woź­niak
EUROPEAN UNION REGULATIONS CONCERNING PEOPLE WITH RARE DISABILITIES Piotr Mate­jczuk, Joanna Mate­jczuk
THE VICIOUS CIRCLE OF RARE DISABILITIES: THE IDENTIFICATION OF SYSTEMIC AND INDIVIDUAL PROBLEMS IN PEOPLE WITH RARE DISABILITIESJoanna Mate­jczuk
LEGAL AND BIOLOGICAL DISABILITY: THE IMPLICATIONS OF THE DIVISION FOR THE ANALYSIS OF SURVEY RESULTSKamil Sijko

RESEARCH  RESULTS
THE PSYCHOSOCIAL SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN INDIVIDUAL HOUSEHOLDSPaweł Tro­janowski
THE PSYCHOSOCIAL SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN INSTITUTIONAL HOUSEHOLDSRadosław Kaczan, Piotr Ryciel­ski
THE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES CONCERNING EMPLOYMENT ACTIVATIONPaweł Wol­ski
ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR THE FUTURE BY YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIESKon­rad Piotrowski
SOCIAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH AND WITHOUT DISABILITIES: NEEDS, ATTITUDES AND PROPOSALS Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Karolina Smoczyńska
PEOPLE WITH DISABILITIES BELONGING TO MINORITY GROUPSBeata Oleksy-Sanocka
THE MODEL OF FACTORS CONDITIONING NOT TAKING UP EMPLOYMENT BY PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Ryciel­ski
THE MODEL OF FACTORS CONDITIONING SOCIAL EXCLUSION/SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

APPLICATION: SUPPORT AND HELP
DIAGNOSIS AS A FOUNDATION FOR CONSTRUCTING PROJECTS AIMED AT CHANGING THE SITUATION OF PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska, Beata Ziółkowska
DIAGNOSIS AS A FOUNDATION FOR DRAWING UP RECOMMENDATIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska, Beata Ziółkowska
THE BASIS FOR DEVELOPING SUPPORT PROJECTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR ENVIRONMENT Anna I. Brzez­ińska, Julita Woj­ciechowska i Beata Ziółkowska
LOCAL COMMUNITY ACTIVIZATION: THE PLACE FOR PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Dar­iusz Rosiński, Lud­miła Ryciel­ska
DOMAINS AND MODELS OF RESEARCH ON EXCLUSION AND INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIESAnna I. Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

CONTRIBUTORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót