Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2011

pobierz PDF

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI: ZASOBY, KOMPETENCJE, PARTNERSTWO

Pub­likacja wyko­nana w ramach pro­jektu MNiSzW nr N N106 3342 34, real­i­zowanego w lat­ach 2008–2011 nt. „Dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER w Polsce i innych kra­jach Unii Europe­jskiej  zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki”

Redakcja naukowa: dr Dar­iusz Rosiński (Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu), dr Agnieszka Rosińska Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu)

Recen­zenci: prof. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), dr Dar­iusz Zalewski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), mgr Kinga Pawłowska (Uni­w­er­sytet Warszawski)

SPIS TREŚCI

Table of Contents

OD REDAKTORÓW NUMERU  Dar­iusz Rosiński, Agnieszka Rosińska

WPROWADZENIE
PROJEKT BADAWCZY PT. „DZIAŁANIA PARTNERSKIE TYPU LEADER A ROZWÓJ SPOŁECZNYCH ZASOBÓW JEDNOSTKI” – Dar­iusz Rosiński
SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJE JAKO ŚRODOWISKO WZMACNIANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: PROBLEMY BADAWCZE I POTRZEBY PRAKTYKI  – Dar­iusz Rosiński, Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek

PODSTAWY
SAMOORGANIZACJA I SAMOPOMOC JAKO WARUNKI I SKUTKI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Anna Izabela Brzez­ińska
MODELE WYJAŚNIAJĄCE ZMIANY NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCIOWYM — Michał Ziarko
SAMOORGANIZUJĄCY SIĘ SYSTEM LOKALNY  A PROBLEM EDUKACJI I WYCHOWANIA – Błażej Smykowski

BADANIA
DZIAŁANIA PARTNERSKIE TYPU LEADER A ROZWÓJ SPOŁECZNYCH ZASOBÓW JEDNOSTKI  – Dar­iusz Rosiński
UWARUNKOWANIA PROCESÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH: WYNIKI BADAŃ NAD LOKALNYMI GRUPAMI DZIAŁANIA ORAZ GRUPAMI PARTNERSKIMI  –  Woj­ciech Knieć, Woj­ciech Goszczyński
PARTNERSTWA W PROGRAMIE LEADER: CZY MOŻNA STWIERDZIĆ, ŻE LEADER NIE BUDUJE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA POLSKIEJ WSI? – Ryszard Kamiński
AKTYWIZACJA W PROGRAMIE LEADER A SPOŁECZNA SIEĆ WSPARCIA JEDNOSTKI  – Agnieszka Rosińska
SAMOAKTYWIZACJA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY SPOŁECZNOŚĆ REGIONALNĄ. PRZYPADEK REGIONU ŻUŁAW – Anna Weronika Brzezińska

APLIKACJE
DIAGNOZA ORGANIZACJI I ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH W PROCESIE AKTYWIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCHDar­iusz Rosiński, Alek­san­dra Hulewska
GRUPY PARTNERSKIE I ICH SIECI W PROGRAMIE LEADERPROCESY I STRUKTURYInga Kawałek,  Agnieszka Rosińska
WYKORZYSTANIE METODOLOGII PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) DO BUDOWANIA PROJEKTÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCHAnna Izabela Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

NOTKI O AUTORACH

OD REDAKTORÓW NUMERU
Przysłuchu­jąc się dyskusjom wokół kole­jnych odsłon świa­towego kryzysu gospo­dar­czego i debatom o potrze­bie współpracy w planowa­niu i wdraża­niu poli­tyki pro­roz­wo­jowej w Europie i poza nią, zapraszamy Państwa do lek­tury niniejszego zbioru. Jest on poświę­cony zjawiskom i prob­le­mom związanym z samoor­ga­ni­za­cją oraz akty­wiz­a­cją lokalnych społeczności. Zawarte w nim tek­sty doty­czą zasobów i kom­pe­tencji, a także czyn­ników ryzyka, jakie pojaw­iają się wtedy, gdy mieszkańcy danego obszaru postanaw­iają włączyć się w zarządzanie roz­wo­jem lokalnym. Więk­szość artykułów tworzą­cych ten numer „Poli­tyki Społecznej” doty­czy bezpośred­nio lub pośred­nio pro­gramu LEADER, ukierunk­owanego na zrównoważony rozwój obszarów wiejs­kich Wspól­noty Europe­jskiej. Psy­chospołeczne czyn­niki uruchami­ane w tym pro­gramie wydają się nam na tyle intere­su­jące, że od kilku­nastu lat przyglą­damy się kole­jnym rapor­tom, badan­iom i wynikom ewalu­acji pro­gramu i – jak się dziś mówi – pode­jś­cia LEADER.
Przy­go­towu­jąc ten numer postaw­iliśmy przed sobą następu­jące cele:
1) wzmoc­nie­nie współpracy pomiędzy inter­dyscy­pli­narnym środowiskiem naukowym i prak­tykami wdraża­ją­cymi pro­gram LEADER;
2) gro­madze­nie i upowszech­ni­anie wyników badań i opra­cowań doty­czą­cych specy­fiki „pol­skiego LEADER-a”;
3) edukowanie i zachę­canie lokalnych społeczności i ich lid­erów do akty­wnego planowa­nia zmian, które mogą przy­czynić się do poprawy jakości życia, wzmoc­nienia zdrowia i pom­naża­nia zasobów.
Niniejszy numer składa się z części poświę­conych kole­jno:
–  wprowadze­niu w prob­lematykę zbioru (w tym prezen­tacji pro­jektu badaw­czego, w ramach którego pow­stało niniejszy numer spec­jalny oraz pod­sta­wowych pojęć i zagad­nień związanych z pro­gramem LEADER);
teo­re­ty­cznym pod­sta­wom prowad­zonych badań i analiz (m.in. uwarunk­owan­iom i skutkom samoor­ga­ni­za­cji i samopo­mocy w lokalnej społeczności, roli edukacji i wychowa­nia, a także miejsca szkoły w roz­woju lokalnym i dzi­ała­ni­ach part­ner­s­kich oraz mod­e­lom wyjaś­ni­a­ją­cym zmi­any zachodzące w społecznoś­ci­ach);
badan­iom (doty­czą­cym m.in. uwarunk­owań pro­cesów akty­wiz­a­cyjnych w lokalnych środowiskach, kom­pe­tencji społecznych i przy­wództwa w pro­gramie LEADER, a także roli tego pro­gramu we wzmac­ni­a­niu kap­i­tału społecznego i budowa­niu sieci wspar­cia na obszarach wiejs­kich oraz pro­ce­som samoak­ty­wiz­a­cji mieszkańców jako czyn­nika regionotwór­czego),
aplikacjom (ta część zaw­iera artykuły poświę­cone m.in. tworze­niu sieci współpracy w pro­gramie LEADER, metodzie PAR – czyli metodzie tzw. badań uczest­niczą­cych pomoc­nych w tworze­niu pro­jek­tów akty­wiz­a­cji społeczności, a także opra­cow­anie doty­czące diag­nozy w zarządza­niu pro­jek­tem, grupą i orga­ni­za­cją społeczną).
Autorzy for­mułują w swoich tek­stach wiele pytań doty­czą­cych akty­wiz­a­cji społecznej i rezul­tatów pro­gramu LEADER. Wskazują także na istotne czyn­niki ryzyka w pro­ce­sie samoor­ga­ni­za­cji lokalnych społeczności. Choć wiele z nich jest dziś bez odpowiedzi, zdi­ag­no­zowane czyn­niki ryzyka mogą prze­rodzić się w zasoby, a aktu­alne potenc­jały w obciąże­nia. Jako redak­torzy rekomen­du­jący Państwu ten numer jesteśmy przeko­nani, że pode­jś­cie LEADER, jako model wspar­cia roz­woju lokalnego poprzez mobi­li­zowanie wspól­not społecznych, jest dla Pol­ski niezwykle cenną propozy­cją. Po pier­wsze dlat­ego, że pozwala ludziom doświad­czyć wpływu i odpowiedzial­ności za siebie i swoje miejsce życia, a po drugie – ponieważ stwarza pole do napięć związanych z odmi­en­nymi wartoś­ci­ami, potrze­bami i intere­sami. Te napię­cia i związane z nimi kon­flikty mogą stać się motorem zmian lokalnych (i szer­szych) dzięki temu, że ujaw­ni­ają różnice w celach, oczeki­wa­ni­ach i możli­woś­ci­ach. Na dziś, przy nis­kich wskaźnikach kap­i­tału społecznego w Polsce, te różnice są w niez­nacznym stop­niu wyrażane, a częś­ciej wyobrażane i wyol­brzymi­ane. Bez otwartej roz­mowy o nich prze­jś­cie do kom­pro­misu i demokraty­cznej par­ty­cy­pacji jest wydłużone i utrud­nione. W takiej odsłonie dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER to stworze­nie wspól­no­tom i ich członkom możli­wości bycia akty­wnym lub biernym z pełnym prawem do współza­leżności i do autonomii.

Agnieszka Rosińska
Dar­iusz Rosiński

Insty­tut Psy­chologii,
Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu

AUTORZY
Anna Izabela Brzez­ińska:
psy­cholog, prof. dr hab., pro­fe­sor zwycza­jny UAM w Poz­na­niu i SWPS w Warsza­wie. Członek Komitetu Psy­chologii PAN. Zain­tere­sowa­nia naukowe: psy­cholo­gia roz­woju, edukacji, zdrowie pub­liczne. Autorka mono­grafii (kilka wydań) Społeczna psy­cholo­gia roz­woju, redak­torka i autorka podręczników, m.in. Portrety psy­cho­log­iczne człowieka. Prak­ty­czna psy­cholo­gia roz­wo­jowa (GWP 2005) oraz serii ośmiu tomów poświę­conych szan­som i zagroże­niom roz­woju od dzieciństwa po późną dorosłość. Redak­torka serii pub­likacji poświę­conych funkcjonowa­niu osób z ograniczeni­ami sprawności. Kierownik pro­jektu (2005–2008) nr WUE/0041/IV/05 pt. Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz koor­dy­na­tor Zespołu Badaw­czego w ramach pro­jektu (2008–2010) nr WND-POKL-01.03.06–00-041/08 pt. Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych.

Anna Weronika Brzez­ińska: dr etnologii, absol­wen­tka Insty­tutu Etnologii i Antropologii Kul­tur­owej UAM w Poz­na­niu, instruk­torka rękodzieła artysty­cznego, absol­wen­tka Małopol­skiego Uni­w­er­sytetu Ludowego. Członk­ini Pol­skiego Towarzystwa Ludoz­naw­czego. Zain­tere­sowa­nia naukowe: dziedz­ictwo kul­tur­owe pol­skiej wsi i przemi­any wiejskiego kra­jo­brazu kul­tur­owego, kon­struowanie tożsamości region­al­nej w warunk­ach prz­er­wanej ciągłości kul­tur­owej, współczesny ruch region­alny i ani­macja kul­tury lokalnej, współczesne inspiracje pol­skim folk­lorem i sztuką ludową we wzor­nictwie prze­mysłowym, społeczny kon­tekst funkcjonowa­nia trady­cyjnego rzemiosła i rękodzieła. Od roku 2008 prowadzi bada­nia terenowe na Żuławach.

Woj­ciech Goszczyński: socjolog obszarów wiejs­kich, mgr socjologii, dok­torant w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych w Insty­tu­cie Socjologii Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­one na prob­lematyce alter­naty­wnych, pozarynkowych form orga­ni­za­cji rol­nictwa europe­jskiego oraz prob­lematyce wpływu różnych form kap­i­tału społecznego na rozwój obszarów wiejs­kich. Autor kilku­nastu pub­likacji naukowych, pop­u­larnonaukowych i raportów eksper­c­kich, w tym dla Komisji Europe­jskiej. W lat­ach 2008–2011 koor­dy­na­tor nar­o­dowy między­nar­o­dowego pro­jektu badaw­czego Facil­i­tat­ing Alter­na­tive Agro-Food Net­works: Stake­holder Per­spec­tive on Research Needs (nr grantu 217820). W życiu codzi­en­nym stara się łączyć fas­cy­nacje wsią i rol­nictwem z wyprawami do państw byłego ZSRR.

Radosław Kaczan: absol­went Insty­tutu Psy­chologii UAM w Poz­na­niu (psy­cholo­gia klin­iczna człowieka dorosłego i psy­cholo­gia edukacji). Dok­torant Insty­tutu Psy­chologii PAN w Warsza­wie. Asys­tent w Kat­e­drze Psy­chologii Roz­woju i Edukacji SWPS w Warsza­wie. Zain­tere­sowa­nia naukowo-badawcze: psy­cholo­gia roz­woju, zdrowie pub­liczne, prob­lemy niepełnosprawności, starości i wyk­luczenia. Współau­tor sześ­ciu książek, w tym: Droga do samodziel­ności. Jak wspo­ma­gać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeni­ami sprawności (2009, GWP); Przeko­na­nia o swoim życiu. Spostrze­ganie his­torii życia przez osoby z ograniczeni­ami sprawności (2010, Scholar); Czas, plany, cele. Per­spek­tywa cza­sowa i ori­en­tacje tem­po­ralne osób z ograniczeni­ami sprawności (2010, Scholar). Pra­cował przy pro­jek­tach badaw­czych Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych (2005–2008, EFS) oraz Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych (2008–2010, EFS).

Ryszard Kamiński: dr, adi­unkt w Insty­tu­cie Roz­woju Wsi i Rol­nictwa PAN w Warsza­wie. Zastępca dyrek­tora Kujawsko– Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol­niczego w Minikowie. Jest inic­ja­torem pier­wszego w Polsce powia­towego pro­gramu odnowy wsi w powiecie nakiel­skim i współza­łoży­cielem Part­nerstwa dla Kra­jny i Pałuk (obec­nie prze­wod­niczący Rady LGD). Jest członkiem Komitetu Mon­i­toru­jącego Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Prezes Forum Akty­wiz­a­cji Obszarów Wiejs­kich w Warsza­wie – ogólnopol­skiego porozu­mienia orga­ni­za­cji wiejs­kich oraz przed­staw­iciel FAOW w europe­jskiej sieci PREPARE. Opub­likował ponad trzy­dzieści artykułów w cza­sopis­mach i książkach naukowych, doty­czą­cych akty­wności społeczności lokalnych, samoor­ga­ni­za­cji i dzi­ałań odd­ol­nych na wsi. Jest współau­torem podręcznika naucza­nia spółdziel­czości w szkołach rol­niczych i dwóch podręczników opra­cow­a­nia lokalnych strate­gii roz­woju w ramach pro­gramu LEADER. Przy­go­tował metodologię par­ty­cy­pa­cyjnego tworzenia planów roz­woju sołectwa oraz szereg eksper­tyz dla Min­is­terstwa Rol­nictwa, Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego czy Min­is­terstwa Gospo­darki. Uczest­niczył w kilku zespołach badaw­czych na poziomie europe­jskim m.in. w grupie roboczej ds. opra­cow­a­nia kon­cepcji roz­woju region­al­nego i roz­woju obszarów wiejs­kich Europy „Fore­sight Blueprint”.

Inga Kawałek: dyrek­tor Biura Fun­dacji Part­nerstwo Dorzecze Słupi – jed­nej z najwięk­szych Lokalnych Grup Dzi­ała­nia (LGD) w Polsce. Tren­erka i członk­ini Zarządu Forum Akty­wiz­a­cji Obszarów Wiejs­kich, zaan­gażowana w przy­go­towanie w Polsce grupy blisko stu ani­ma­torów part­nerstw typu LEADER. Jako Prze­wod­nicząca Pomorskiej Sieci Leader oraz członk­ini Grupy Tem­aty­cznej ds. Leader przy Kra­jowej Sieci Obszarów Wiejs­kich akty­wnie angażuje się w kon­sul­towanie aktów prawnych w zakre­sie wdraża­nia pode­jś­cia Leader i funkcjonowa­nia LGD w Polsce. Pra­cow­ała przy tworze­niu rozwiązań osi 4 Pro­gramu Oper­a­cyjnego „Zrównoważony rozwój sek­tora rybołów­stwa i nad­brzeżnych obszarów rybac­kich 2007–2013” opier­a­jącej się na pode­jś­ciu Leader oraz szkoliła pow­sta­jące Lokalne Grupy Rybackie. Bierze udział w real­iza­cji między­nar­o­dowych pro­jek­tów doty­czą­cych roz­woju wsi i pode­jś­cia Leader. Mgr filologii (UAM, Komu­nikacja i Zarządzanie Zasobami Infor­ma­cji), absol­wen­tka studiów pody­plo­mowych w zakre­sie Zarządza­nia Pro­jek­tem (Wyższa Szkoła Między­nar­o­dowych Sto­sunków Gospo­dar­czych i Poli­ty­cznych w Gdyni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierown­iczego), absol­wen­tka kursu The Art and Sci­ence of Coach­ing (Wszech­nica Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego na licencji Erick­son Col­lege International).

Woj­ciech Knieć: socjolog wsi, dr nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych w Insty­tu­cie Socjologii Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spec­jal­izuje się w anal­i­zowa­niu nowych trendów w roz­woju obszarów wiejs­kich, w szczegól­ności pow­iązanych z odd­olną akty­wnoś­cią wiejs­kich wspól­not lokalnych oraz związanych z pro­gra­mami Unii Europe­jskiej dla wsi i rol­nictwa. Autor kilkudziesię­ciu pub­likacji naukowych, opra­cowań, raportów badaw­czych, a także wielu opra­cowań pop­u­larnonaukowych. Zaan­gażowany w dzi­ała­nia między­nar­o­dowych pro­gramów badaw­czych nad roz­wo­jem wsi. Dzi­ała społecznie, jest członkiem zarządu LGD „Pod­grodzie Toruńskie”, ekspert Komitetu Regionów Unii Europe­jskiej, Sekre­tarz Gen­er­alny Europe­jskiego Sto­warzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Roz­woju Obszarów Wiejs­kich „Eura­cad­emy Association”.

Agnieszka Rosińska: psy­cholog klin­iczny i zdrowia, adi­unkt na UAM w Poz­na­niu. Zain­tere­sowa­nia naukowe: psy­cholo­gia zdrowia, ani­macja społeczności. Real­iza­tor grantu pro­mo­torskiego (2003–2006) Gotowość młodzieży pijącej alko­hol do prozdrowot­nej zmi­any zachowa­nia finan­sowanego przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa i pro­jektu badaw­czego finan­sowanego przez MNiSW Dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER w Polsce i innych kra­jach EU a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jed­nostk (2008–2011). Autorka opra­cowań na temat ani­macji społeczności i psy­cho­log­icznych aspek­tów funkcjonowa­nia part­nerstw między­sek­torowych pro­gramu LEADER. Menedżer pro­jek­tów badaw­czych i zastępca kierown­ika Cen­trum Badań i Dzi­ałań Społeczno-Kulturowych w Poz­nańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fun­dacji Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poznaniu.

Dar­iusz Rosiński: psy­cholog społeczny, adi­unkt na UAM w Poz­na­niu. Zain­tere­sowa­nia naukowe: psy­cholo­gia społeczna, akty­wiz­a­cja społeczna, kom­pe­tencje społeczne. Autor mono­grafii Nauczy­ciel wobec zaburzeń soc­jal­iza­cji u uczniów (WN UAM, 2003), Kierownik (2008–2011) pro­jektu nr N N106 334234 finan­sowanego przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER w Polsce i innych kra­jach EU a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jed­nos­tki. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Psy­chologii Społecznej, Prezes Pol­skiego Towarzystwa Anal­izy Transakcyjnej.

Piotr Ryciel­ski: absol­went SWPS (psy­cholo­gia sto­sunków międzykul­tur­owych) w Warsza­wie oraz między­wydzi­ałowych inter­dyscy­pli­narnych studiów dok­toranc­kich na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Zain­tere­sowa­nia naukowo-badawcze: psy­cholo­gia społeczna, zdrowie pub­liczne, metodolo­gia i statystyka. Pra­cował przy pro­jek­tach badaw­czych Psy­cho­log­iczne uwarunk­owa­nia i kon­sek­wencje delib­er­aty­wnego pode­j­mowa­nia decyzji w gru­pach poli­ty­cznych, Dylematy społeczne –próby inte­gracji, Psy­chospołeczne uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych (2005–2008, EFS) oraz Ogólnopol­skie badanie sytu­acji, potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych (2008–2010, EFS). Stype­ndysta Insti­tute for Social Research Uni­w­er­sytetu w Michi­gan. Współau­tor czterech książek doty­czą­cych stereo­typ­iza­cji, metodologii badań społecznych, europe­js­kich analiz porów­naw­czych i psy­cho­log­icznych kon­sek­wencji niepełnosprawności.


Błażej Smykowski: dr psy­chologii, absol­went UAM w Poz­na­niu. Adi­unkt UAM w Poz­na­niu i SWPS filia we Wrocławiu. Współor­ga­ni­za­tor i autor pro­gramu zajęć w ramach spec­jal­ności: Psy­cholo­gia edukacji i Ani­macja społeczności lokalnych. Intere­suje się społeczno-kulturowymi uwarunk­owa­ni­ami roz­woju człowieka. Ani­ma­tor licznych dzi­ałań środowiskowych na rzecz poprawy jakości ich wychowaw­czego funkcjonowa­nia. Prowadzi zaję­cia eduka­cyjne i pro­fi­lak­ty­czne z zakresu niepowodzeń i trud­ności szkol­nych dla rodz­iców i nauczy­cieli dzieci o specy­ficznych potrze­bach eduka­cyjnych. Real­izuje środowiskowe pro­jekty pro­mocji zdrowia oraz edukacji lid­erów dla potrzeb spo­łeczności lokalnych.

Michał Ziarko: psy­cholog, dr, adi­unkt w Zakładzie Psy­chologii Zdrowia i Psy­chologii Klin­icznej Insty­tutu Psy­chologii Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Zain­tere­sowa­nia naukowe: zagad­nienia z obszaru pro­fi­lak­tyki i pro­mocji zdrowia, psy­cholo­gia stresu, psy­cholo­gia uza­leżnień, ksz­tał­towanie się zachowań zdrowot­nych oraz psy­cho­log­iczne aspekty funkcjonowa­nia osób przewlekle chorych. Autor kilku­nastu pub­likacji naukowych, w tym: Zachowa­nia zdrowotne młodych dorosłych – psy­cho­log­iczne uwarunk­owa­nia (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006) i wspól­nie z Lidią Cier­pi­ałkowską Psy­cholo­gia uza­leżnień – alko­holizm (Wydawnictwa Aka­demickie i Pro­fesjon­alne, 2010). Współau­tor i wykon­awca inter­dyscy­pli­narnego pro­jektu pt. Dieta, akty­wność ruchowa, motywacja – pro­gram DAM pro­mu­jący prozdrowotną dietę i akty­wność ruchowa wśród mieszkańców Poz­na­nia zma­ga­ją­cych się z meta­bol­icznymi chorobami cywiliza­cyjnymi (2010) oraz grantu Pod­miotowe, trans­gen­er­a­cyjne i środowiskowe uwarunk­owa­nia zachowań zdrowot­nych młodych dorosłych (N106 353740).


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1 2011

NOTE FROM EDITORS  Dar­iusz Rosiński, Agnieszka Rosińska

INTRODUCTION
AIMS AND OBJECTIVES OF THE PROJECTLEADER APPROACH PARTNERSHIP ACTIONS IN POLAND AND OTHER EU COUNTRIES AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL RESOURCES OF THE INDIVIDUALDar­iusz Rosiński
COMMUNITIES AND ORGANISATIONS AS THE ENVIRONMENT FOR ENHANCING SOCIAL COMPETENCES: RESEARCH PROBLEMS AND PRACTICE NEEDSDar­iusz Rosiński, Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek

BACKGROUNDS
SELF-ORGANISATION AND SELF-HELP AS THE CONDITIONS AND EFFECTS OF LOCAL COMMUNITY ACTIVITYAnna Izabela Brzez­ińska
EXPLANATORY MODELS OF CHANGE AT A COMMUNITY LEVELMichał Ziarko
SELF-ORGANIZING LOCAL SYSTEM AND THE ISSUE OF EDUCATION AND UPBRINGINGBłażej Smykowski

STUDIES
LEADER PARTNERSHIP ACTIONS AND THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL RESOURCES OF THE INDIVIDUALDar­iusz Rosiński
CONDITIONS FOR RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT: THE RESULTS OF STUDIES ON LOCAL ACTION GROUPS AND PARTNERSHIP GROUPS Woj­ciech Knieć, Woj­ciech Goszczyński
PARTNERSHIPS IN THE LEADER PROGRAMME: CAN WE POSIT THAT LEADER DOES NOT BUILD THE SOCIAL CAPITAL IN RURAL AREAS IN POLAND? – Ryszard Kamiński
ACTIVATION IN THE LEADER PROGRAMME AND SOCIAL SUPPORT NETWORK FOR THE INDIVIDUALAgnieszka Rosińska
SELF-ACTIVATION AS A FACTOR SHAPING REGIONALCOMMUNITY. THE CASE OF ŻUŁAWY REGIONAnna Weronika Brzezińska

APPLICATIONS
THE DIAGNOSIS OF ORGANISATIONS AND DESIGN TEAMS IN THE PROCESS OF LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENTDar­iusz Rosiński, Alek­san­dra Hulewska
PARTNERSHIP GROUPS AND THEIR NETWORKS IN THE LEADER PROGRAMMEPROCESSES AND STRUCTURES  – Inga Kawałek,  Agnieszka Rosińska
APPLICATION OF THE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH.  METHODOLOGY FOR THE CONSTRUCTION OF LOCAL COMMUNITY ACTIVATION PROJECTS – Anna Izabela Brzez­ińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

ABOUT AUTHORS

 prze­jdź do Spisu treści


« powrót