Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2013
KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW

Pobierz plik »

Pub­likacja została przy­go­towana w ramach pro­jektu badaw­czego kra­jowego nr 2011/01/B/HS4/00508 dla Nar­o­dowego Cen­trum Nauki pt. „Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pracowników”

Redak­tor tem­aty­czny: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Redakcja naukowa i pier­wsza recen­zja: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Recen­zenci: dr hab. prof. nadzw. IPiSS Urszula Jeruszka (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Zbig­niew Strz­elecki (Szkoła Główna Handlowa)

SPIS TREŚCI

Table of Contents

OD REDAKTORA NUMERUElż­bi­eta Kryńska
INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI – POŻYTKI, POTRZEBY I DYLEMATYElż­bi­eta Kryńska
INSTRUMENTARIUM WSPIERANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJIwona Poli­w­czak
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MIEJSCU PRACY. WYNIKI BADAŃ – Halina Sobocka-Szczapa
WYKORZYSTANIE URLOPU SZKOLENIOWEGO JAKO INSTRUMENTU WSPIERAJĄCEGO KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓWŁukasz Arendt
BARIERY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW WSPIERANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓWIwona Kukulak-Dolata

OD REDAKTORA NUMERU
W Polsce wszys­tkie pod­mioty dzi­ała­jące na rynku pracy zdają się dostrze­gać pożytki płynące z ksz­tałce­nia ustaw­icznego, czy – mówiąc szerzej – inwest­y­cji w kap­i­tał ludzki. Korzyści płynące z tego typu dzi­ałań przy­należne są oczy­wiś­cie bezpośred­nio przede wszys­tkim pod­miotom je pode­j­mu­ją­cym (czyli każdej oso­bie inwes­t­u­jącej w siebie) oraz zatrud­ni­a­ją­cym je pra­co­daw­com, oczeku­ją­cym np. zwięk­szenia pro­duk­ty­wności i jakości ich pracy. Pośred­nio docier­ają do całej gospo­darki, przy­czy­ni­a­jąc się do poprawy warunków funkcjonowa­nia społeczeństwa in cor­pore. Wynika z tego, iż wszys­tkie pod­mioty dzi­ała­jące w gospo­darce – indy­wid­u­al­nie i zbiorowo – powinny być jed­nako zain­tere­sowane w zwięk­sza­niu kap­i­tału ludzkiego jed­nos­tek.
Bada­nia i obserwacje wskazują, iż zjawisko to jed­nak nie ma miejsca, a przy­na­jm­niej nie w tak powszech­nym zakre­sie, jak można byłoby oczeki­wać. Nie zawsze zain­tere­sowane – z różnych zresztą powodów – ponosze­niem nakładów na zwięk­sze­nie kap­i­tału ludzkiego są zwłaszcza pod­mioty gospo­dar­cze, skąd­inąd zachę­cane do tego przez stosowne rozwiąza­nia prawne i insty­tucjon­alne. Taka postawa pod­miotów gospo­dar­czych daje się nawet racjon­al­nie wyjaśnić. Jak stwierdził bowiem L.C. Thurow, właś­ci­cielem kap­i­tału ludzkiego jest i pozostanie zawsze pra­cownik, nigdy zaś zatrud­ni­a­jąca go firma. Należy zatem liczyć się, iż pra­co­dawca niezbyt chęt­nie będzie inwest­ował w coś, co nie jest i nie będzie jego włas­noś­cią.
Jak w tych warunk­ach zwięk­szyć zain­tere­sowanie dzi­ała­ni­ami na rzecz roz­woju kap­i­tału ludzkiego w pol­s­kich pod­mio­tach gospo­dar­czych? Odpowiedź na to pytanie (i na wiele innych) uzyskano dzięki real­iza­cji pro­jektu badaw­czego pt. Urlopy szkole­niowe i zwol­nie­nie z dnia pracy, jako instru­menty wspier­a­jące pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych pra­cown­ika, finan­sowanego ze środ­ków Nar­o­dowego Cen­trum Nauki (pro­jekt badaw­czy kra­jowy nr 2011/01/B/HS4/00508). Pro­jekt real­i­zowany był w lat­ach 2012–2013 przez zespół badaczy Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Jego głównym celem była iden­ty­fikacja i ocena zakresu wyko­rzys­ta­nia urlopu szkole­niowego i zwol­nienia z całości lub części dnia pracy, w szczegól­ności po zmi­anach prawnych z 2010 r., z punktu widzenia potrzeby więk­szego włącza­nia się pod­miotów gospo­dar­czych do ksz­tałce­nia ustaw­icznego.
Osiąg­nię­ciu celu głównego pod­porząd­kowane zostały następu­jące cele szczegółowe:
– określe­nie skłon­ności pra­co­daw­ców do udziela­nia płat­nych urlopów szkole­niowych i zwol­nienia z części lub całości dnia pracy w związku z uczest­nicze­niem w ksz­tałce­niu ustaw­icznym;
– określe­nie skłon­ności pra­co­daw­ców do współ­fi­nan­sowa­nia ksz­tałce­nia ustaw­icznego pra­cown­ików;
– określe­nie doty­chcza­sowej i potenc­jal­nej skłon­ności do korzys­ta­nia z urlopów szkole­niowych przez pra­cown­ików;
– iden­ty­fikacja barier stosowa­nia urlopów szkole­niowych i zwol­nienia z dnia pracy w pol­s­kich pod­mio­tach;
– wskazanie kierunków zmian pozwala­ją­cych na wzrost zain­tere­sowa­nia stosowaniem tych narzędzi.
Pro­jekt miał zatem istotne znacze­nie dla prak­tyki gospo­dar­czej i poli­tyki rynku pracy – poz­wolił bowiem na iden­ty­fikację głównych deter­mi­nant stosowa­nia i finan­sowa­nia obu tych instru­men­tów, ze wskazaniem barier obniża­ją­cych ich atrak­cyjność dla pra­co­daw­ców i pra­cown­ików, sfor­mułowanie rekomen­dacji zmian, które powinny przysłużyć się więk­szej częs­totli­wości korzys­ta­nia i skuteczności urlopu szkole­niowego w połącze­niu z udzielaniem zwol­nienia z dnia pracy w związku z uczest­nicze­niem pra­cown­ików w ksz­tałce­niu ustaw­icznym.
Niniejszy numer „Poli­tyki Społecznej” zaw­iera niek­tóre wnioski płynące z badań pod­ję­tych w ramach pro­jektu. Zachę­cam do jego lek­tury, jako wstępu do zapoz­na­nia się z pełnymi wynikami badań. Wyniki te zna­jdą się w rapor­cie syn­te­ty­cznym, który zostanie opub­likowany w drugiej połowie 2013 r.

ELŻBIETA KRYŃSKA
Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

NOTKI O AUTORACH

Łukasz Arendt: dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­went Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Kat­e­drze Poli­tyki Eko­nom­icznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej. Zaj­muje się prob­lematyką rynku pracy i wpły­wem tech­nologii infor­ma­cyjnych i teleko­mu­nika­cyjnych na sytu­ację sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz na pol­ski rynek pracy. Brał udział w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki rynku pracy. Prowadził szkole­nia dla pra­cown­ików powia­towych i wojew­ódz­kich urzędów pracy w zakre­sie sys­temu diag­no­zowa­nia zapotrze­bowa­nia na pracę. W ostat­nim cza­sie kierował pro­jek­tem badaw­czym Wyk­lucze­nie cyfrowe na Mazowszu, real­i­zowanym w ramach POKL oraz brał udział, jako ekspert, w pro­jek­cie Trans­fer­able skills across eco­nomic sec­tors – Role and impor­tance for employ­ment at Euro­pean level, zamówionym przez Dyrekcję Gen­er­alną ds. Zatrud­nienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Autor ponad 30 pub­likacji i opra­cowań z zakresu poli­tyki rynku pracy, prob­lematyki bezrobo­cia, innowa­cyjności MŚP, wyk­luczenia cyfrowego.

Elż­bi­eta Kryńska: pro­fe­sor nauk eko­nom­icznych. Kierownik Kat­edry Poli­tyki Eko­nom­icznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz kierownik Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy oraz Odd­zi­ału w Łodzi w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Kra­jowy i między­nar­o­dowy ekspert w dziedzinie poli­tyki gospo­dar­czej i społecznej, zwłaszcza w obszarze poli­tyki rynku pracy. Jest członkiem Prezy­dium Komitetu Prog­noz „Pol­ska 2000 Plus” przy prezy­dium PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, a także prze­wod­niczącą Wojew­ódzkiej Rady Zatrud­nienia w Łodzi oraz członkiem Naczel­nej Rady Zatrud­nienia. Dzi­ałal­ność naukowa sku­pia się na zagad­nieni­ach funkcjonowa­nia współczes­nych rynków pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem społecznych i gospo­dar­czych uwarunk­owań bezrobo­cia. Jest autorką ponad 250 pub­likacji, opra­cowań i mono­grafii z tego zakresu. Wyniki prowad­zonych badań naukowych prezen­towała na licznych kon­fer­enc­jach i sem­i­nar­i­ach naukowych. Kieruje wieloma kra­jowymi i między­nar­o­dowymi pro­jek­tami badawczymi.

Iwona Kukulak-Dolata: dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­wen­tka Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Kat­e­drze Poli­tyki Eko­nom­icznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej. Prowad­zone prace badaw­cze kon­cen­trują się na zagad­nieni­ach funkcjonowa­nia rynku pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematyki insty­tucjon­al­nej obsługi pod­miotów rynku pracy. Zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują również zagad­nienia doty­czące oceny potenc­jału kwal­i­fika­cyjnego pod­sta­wowych grup pra­cown­ików powia­towych i wojew­ódz­kich urzędów pracy, mon­i­torowa­nia pode­j­mowanych dzi­ałań przez urzędy pracy,
anal­izy obszarów współpracy urzędów pracy z pra­co­daw­cami. Autorka wielu pub­likacji i opra­cowań umieszczanych w recen­zowanych opra­cow­a­ni­ach eko­nom­icznych o wysok­iej randze naukowej. Brała udział w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki rynku pracy. Prowadz­iła szkole­nia dla pra­cown­ików powia­towych i wojew­ódz­kich urzędów pracy w zakre­sie sys­temu diag­no­zowa­nia zapotrze­bowa­nia na pracę.

Iwona Poli­w­czak: dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­wen­tka Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Zaj­muje się sze­roko rozu­mi­aną prob­lematyką rynku pracy, w tym ksz­tałce­niem ustaw­icznym oraz zjawiskami dyskrymi­nacji i wyk­luczenia społecznego grup mniejs­zoś­ciowych na rynku pracy. Brała udział w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki rynku pracy. Prowadz­iła szkole­nia dla pra­cown­ików powia­towych i wojew­ódz­kich urzędów pracy w zakre­sie sys­temu diag­no­zowa­nia zapotrze­bowa­nia na pracę. Autorka lub współau­torka wielu pub­likacji i opra­cowań naukowych z zakresu poli­tyki rynku pracy, prob­lematyki bezrobo­cia, ksz­tałce­nia ustaw­icznego oraz dyskrymi­nacji i wyk­luczenia społecznego grup mniejs­zoś­ciowych na rynku pracy.

Halina Sobocka-Szczapa: dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­wen­tka Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonomii Społecznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Prowadzi prace badaw­cze w zakre­sie rynku pracy, a szczegól­nie sytu­acji młodzieży i absol­wen­tów na region­al­nych rynkach pracy, ksz­tał­towa­nia kap­i­tału ludzkiego, mobil­ności zasobów pracy oraz elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy. Autorka lub współau­torka wielu pub­likacji, mono­grafii i opra­cowań naukowych z tych zakresów. Brała udział w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki rynku pracy. Prowadz­iła szkole­nia dla pra­cown­ików powia­towych i wojew­ódz­kich urzędów pracy w zakre­sie sys­temu diag­no­zowa­nia zapotrze­bowa­nia na pracę. Akty­wnie uczest­niczyła w prze­biegu pro­cesów akcesyjnych Pol­ski, będąc ekspertem ds. rynku pracy w ramach fun­duszu Phare oraz ekspertem IW EQUAL. Zaję­cia dydak­ty­czne prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pełni funkcję pełnomoc­nika dziekana ds. dydak­ty­cznych w Wydziale Zamiejs­cowym w Brodnicy.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1 2013

FROM EDITORSElż­bi­eta Kryńska

INVESTING IN HUMAN CAPITALBENEFITS, NEEDS AND DILEMMASElż­bi­eta Kryńska
INSTRUMENTS TO SUPPORT EDUCATION OF WORKERS IN POLAND AND EUROPEAN UNIONIwona Poli­w­czak
EDUCATING ON-THE-JOB. FINDINGSHalina Sobocka-Szczapa
UTILISATION OF TRAINING LEAVE AS AN INSTRUMENT SUPPORTING EMPLOYEESTRAININGŁukasz Arendt
BARRIERS TO THE USE OF INSTRUMENTS THAT SUPPORT EMPLOYEESTRAINING Iwona Kukulak-Dolata

ABOUT AUTHORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót