Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2014
PROGNOZOWANIE ZATRUDNIENIA 

Pobierz plik »

Pub­likacja przy­go­towana w ramach Zada­nia 2 Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno–informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia w pro­jek­cie „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, real­i­zowanym przez Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich w part­nerst­wie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego

Logo projektu Prognozowanie Zatrudnienia

Redak­tor tem­aty­czny numeru: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)

Recen­zenci: prof. dr hab. Andrzej Karpiński (Pol­ska Akademia Nauk), dr Katarzyna Kopczewska (Uni­w­er­sytet Warsza­wski), prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (Uni­w­er­sytet M. Kopernika w Toruniu)

 SPIS TREŚCI

Table of Contents

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERUElż­bi­eta Kryńska
PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZ I PROGNOZ RYNKU PRACYEuge­niusz Kwiatkowski, Prze­mysław Wło­dar­czyk
MODELE EKONOMETRYCZNE W PRAKTYCE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIAKarolina Lewandowska-Gwarda
PROGNOZY LICZBY PRACUJĄCYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POLSCE – Artur Gaj­dos, Edyta Żmurkow-Poteralska
PROGNOZY LICZBY PRACUJĄCYCH W PRZEKROJU WOJEWÓDZTW I GRUP ZAWODÓWBar­bara Dańska-Borsiak, Iwona Laskowska, Alicja Ole­jnik
PROGNOZY LICZBY PRACUJĄCYCH W PRZEKROJU SEKTORÓW I GRUP ZAWODÓW Ewa Kusideł, Emilia Mod­ranka
PORTAL WWW.PROGNOZOWANIEZATRUDNIENIA.PL I NARZĘDZIE PROGNOSTYCZNE JAKO PRZYKŁAD SYSTEMU INFORMACYJNO-PROGNOSTYCZNEGOŁukasz Arendt, Artur Gajdos

NOTKI O AUTORACH

Od redak­tora tem­aty­cznego numeru
Rynek pracy, od początków swego ist­nienia  sku­pi­a­jący zain­tere­sowanie tak teo­re­tyków, jak i prak­tyków gospo­dar­czych, stanowi przed­miot rozlicznych badań. Pomimo to w dal­szym ciągu nie został poz­nany i opisany w sposób dostate­czny, zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy do czynienia z pro­ce­sem jego tworzenia i dojrze­wa­nia. To, że insty­tucje rynku pracy real­izu­jące zada­nia państwa w zakre­sie pro­mocji zatrud­nienia, łagodzenia skutków bezrobo­cia oraz akty­wiz­a­cji zawodowej nie dys­ponują pełnym zapleczem poz­na­nia naukowego w obszarze swego dzi­ała­nia stało się pod­stawą pod­ję­cia prac w ramach pro­jektu Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej. Jego celem nadrzęd­nym jest wspar­cie insty­tucji rynku pracy poprzez dostar­cze­nie i rozwój sys­temu anal­i­zowa­nia, mon­i­torowa­nia i prog­no­zowa­nia sytu­acji na rynku pracy w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki społeczno-gospodarczej oraz bada­nia efek­ty­wności świad­c­zonych przez nie usług. Pro­jekt real­i­zowany jest od 2009 r. przez Cen­trum Zasobów Ludz­kich w part­nerst­wie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet I Zatrud­nie­nie i inte­gracja społeczna, Dzi­ałanie 1.1 Wspar­cie sys­te­mowe insty­tucji rynku pracy. Składa się z trzech zadań. Zadanie 1. to przeprowadze­nie badań i analiz oraz opra­cow­anie sześ­ciu edy­cji raportu Zatrud­nie­nie w Polsce 2008–2013. Zadaniem 2. stało się opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożliwia-jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia. Zadanie 3. pro­jektu to mon­i­torowanie efek­ty­wności poli­tyki rynku pracy – opra­cow­anie metodologii bada­nia efek­ty­wności pod­sta­wowych akty­wnych form prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu.
Opra­cow­a­nia zawarte w niniejszym numerze „Poli­tyki Społecznej” pow­stały w toku real­iza­cji zada­nia 2.  Ist­ni­ało wiele przesłanek mery­to­rycznych dla jego pod­ję­cia. Tą, jak się wydaje najważniejszą, był brak pod­staw infor­ma­cyjnych dla planowa­nia w sys­temie edukacji szkol­nej i poza­szkol­nej kierunków ksz­tałce­nia zawodowego, zgod­nych z przewidy­wanym w przyszłości zapotrze­bowaniem rynku pracy. Wyniki wielu badań wskazują, iż część pol­skiego bezrobo­cia uwarunk­owana jest niedos­tosowaniem kwalifikacyjno-zawodowym podaży i popytu na pracę. Stworze­nie pod­stawy infor­ma­cyjnej o przyszłym zapotrze­bowa­niu na zawody i spec­jal­ności zmniejsza obszar niepewności pal­cówek eduka­cyjnych, zmniejsza również ryzyko indy­wid­u­alne związane z pod­ję­ciem ksz­tałce­nia zawodowego. Za ważny powód opra­cow­a­nia sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia trzeba uznać i to, iż w znakomitej więk­szości kra­jów wysoko rozwinię­tych opra­cowuje się mniej lub bardziej rozwinięte prog­nozy popytu na pracę według zawodów. W świ­etle prak­tyki prog­nos­ty­cznej innych kra­jów jesteśmy spóźnieni przy­na­jm­niej o około 15 lat. Real­iza­cja zada­nia 2 spowodowała, że uzyskaliśmy szansę na zmniejsze­nie dys­tansu w sferze poz­naw­czej prac zagranicznych zespołów badaw­czych.
Zin­te­growany sys­tem prognostyczno-informacyjny umożli­wia­jący prog­no­zowanie zatrud­nienia przez­nac­zony jest do wyko­rzys­ta­nia przede wszys­tkim przez insty­tucje rynku pracy (zwłaszcza pub­liczną służbę zatrud­nienia, agencje zatrud­nienia oraz insty­tucje szkole­niowe), a także insty­tucje pomocy społecznej, insty­tucje eduka­cyjne oraz insty­tucje władzy i admin­is­tracji rzą­dowej i samorzą­dowej. Jego odbior­cami będą w przyszłości także osoby pozosta­jące bez pracy, które uzyskają źródło infor­ma­cji, w jakim kierunku powinny się przek­wal­i­fikować. W dłuższej per­spek­ty­wie sys­tem będzie adresowany także bezpośred­nio do osób poszuku­ją­cych pracy oraz ludzi młodych planu­ją­cych dopiero kari­erę zawodową i sto­ją­cych przed wyborem kierunku ksz­tałce­nia. Powszechne wyko­rzys­tanie glob­al­nego mod­elu prog­nozy zatrud­nienia według grup zawodów jest możliwe dzięki dostępowi on-line poprzez por­tal inter­ne­towy www.prognozawaniezatrudnienia.pl.
Dzi­ała­nia związane z opra­cow­aniem zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego prog­no­zowa­nia zatrud­nienia pod­jęto w sierp­niu 2011 r. Objęły one (między innymi) grun­towne rozpoz­nanie pod­staw teo­re­ty­cznych oraz doty­chcza­sowych doświad­czeń w zakre­sie prog­no­zowa­nia zatrud­nienia w Polsce i w świecie, opra­cow­anie mod­elu prog­no­zowa­nia popytu na pracę według grup zawodów, przy­go­towanie pilotażowej prog­nozy zatrud­nienia według zawodów do 2020 r. dla wybranego wojew­ództwa (było nim wojew­ództwo łódzkie) oraz – co najważniejsze – opra­cow­anie trzech prog­noz popytu na pracę według grup zawodów do 2020 r. w Polsce: prog­nozy glob­al­nej (dla całego kraju) oraz prog­nozy dla wszys­t­kich 16 wojew­ództw i prog­nozy dla czterech sek­torów gospo­dar­czych (rol­niczego, prze­mysłowego oraz usług rynkowych i nierynkowych). Wyniki naszych prac zostały upowszech­nione poprzez pub­likację 10 raportów i suple­men­tów do nich, a także na por­talu inter­ne­towym.
W tym numerze „Poli­tyki Społecznej” zna­j­dują się opra­cow­a­nia zaw­ier­a­jące syn­tezę wyników prac badaw­czych pod­ję­tych w Zada­niu 2. Dwa pier­wsze przed­staw­iają kon­tekst teo­re­ty­czny i empiryczny pro­cesu prog­no­zowa­nia zatrud­nienia. Trzy kole­jne zaw­ier­ają wyniki prog­noz zatrud­nienia według grup zawodów w Polsce do 2020 r. – dla całego kraju oraz w przekroju wojew­ództw i sek­torów gospo­dar­czych. W ostat­nim artykule przed­staw­iono por­tal inter­ne­towy www.prognozawaniezatrudnienia.pl oraz jego główną funkcjon­al­ność, czyli narzędzie prog­nos­ty­czne. Z konieczności w tek­stach tych doko­nano selekcji pode­j­mowanych wątków, sku­pi­a­jąc się na najważniejszych. Zaprasza­jąc Państwa do lek­tury tego numeru „Poli­tyki Społecznej”, zachę­cam zatem do sięg­nię­cia po raporty z badań. Zapew­niam, iż lek­tura będzie fascynująca!

ELŻBIETA KRYŃSKA
Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych

AUTORZY

Łukasz Arendt — dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­went Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Kat­e­drze Poli­tyki Eko­nom­icznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz w Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Członek Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej. Zaj­muje się prob­lematyką rynku pracy i wpły­wem tech­nologii infor­ma­cyjnych i teleko­mu­nika­cyjnych na sytu­ację sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz na pol­ski rynek pracy. Ekspert w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki rynku pracy.

Bar­bara Dańska-Borsiak — dok­tor habil­i­towany. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Spec­jal­istka z zakresu zas­tosowań metod iloś­ciowych i mod­eli ekonom­e­trycznych w bada­ni­ach eko­nom­icznych. Zain­tere­sowa­nia doty­czące metodologii kon­cen­trują się na mod­e­lowa­niu danych pan­elowych i wielowymi­arowych. W warst­wie aplika­cyjnej zaj­muje się zagad­nieni­ami wzrostu gospo­dar­czego, kon­wer­gencji i rynku pracy. Uczest­nik i kierownik wielu pro­jek­tów badaw­czych. Autorka dwóch książek oraz autorka i współau­torka licznych pub­likacji z tej dziedziny.

Artur Gaj­dos — dok­tor nauk eko­nom­icznych. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zaj­muje się prob­lematyką prog­no­zowa­nia rynku pracy, głównie w przekroju zawodowym oraz tworze­niem sys­temów infor­ma­cyjnych dla rynku pracy i sys­temu edukacji. Autor (współau­tor) kilkudziesię­ciu pub­likacji z zakresu mod­e­lowa­nia i prog­no­zowa­nia rynku pracy. Uczest­nik kilku­nastu pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych analiz kra­jowego i wojew­ódz­kich rynków pracy. W lat­ach 2004–2006 koor­dy­na­tor pro­jektu Sys­tem prog­no­zowa­nia popytu na pracę w Polsce. Ekspert kra­jowy przy CEDEFOP. Członek Kon­sor­cjum Ekonom­e­trycznego uczest­niczącego w real­iza­cji zada­nia Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia.

Elż­bi­eta Kryńska - pro­fe­sor nauk eko­nom­icznych. Kierownik Kat­edry Poli­tyki Eko­nom­icznej na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz kierownik Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy oraz Odd­zi­ału w Łodzi w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Kra­jowy i między­nar­o­dowy ekspert w dziedzinie poli­tyki gospo­dar­czej i społecznej, zwłaszcza w obszarze poli­tyki rynku pracy. Członek Prezy­dium Komitetu Prog­noz „Pol­ska 2000 PLUS” przy prezy­dium PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej, a także prze­wod­nicząca Wojew­ódzkiej Rady Zatrud­nienia w Łodzi oraz członek Naczel­nej Rady Zatrud­nienia. Dzi­ałal­ność naukowa sku­pia się na zagad­nieni­ach funkcjonowa­nia współczes­nych rynków pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem społecznych i gospo­dar­czych uwarunk­owań bezrobo­cia. Autorka ponad 250 pub­likacji, opra­cowań i mono­grafii z tego zakresu. Wyniki prowad­zonych badań naukowych prezen­towała na licznych kon­fer­enc­jach i sem­i­nar­i­ach naukowych. Kierownik wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych pro­jek­tów badawczych.

Ewa Kusideł — dok­tor, od 2000 r. adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Autorka wielu artykułów i mono­grafii z zakresu metodologii i wyko­rzys­ta­nia metod iloś­ciowych w opisie i prog­no­zowa­niu zjawisk eko­nom­icznych. W ostat­nich lat­ach spec­jal­izuje się w meto­dach ewalu­acji pro­gramów i poli­tyk uni­jnych, w szczegól­ności w anal­izie konwergencji.

Euge­niusz Kwiatkowski — pro­fe­sor zwycza­jny dok­tor habil­i­towany, kierownik Kat­edry Makroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Członek Komitetu Nauk Eko­nom­icznych i Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN. Zain­tere­sowa­nia naukowe związane są przede wszys­tkim z makroekonomią i ekonomią rynku pracy. Najważniejszą pub­likacją jest książka pt. Bezrobo­cie. Pod­stawy teo­re­ty­czne (2002), która została wyróżniona Nagrodą Fun­dacji L. Kro­nen­berga i Banku Hand­lowego.

Iwona Laskowska — dok­tor nauk eko­nom­icznych, absol­wen­tka kierunku cyber­ne­tyka eko­nom­iczna i infor­matyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zaj­muje się zas­tosowa­ni­ami metod iloś­ciowych w bada­ni­ach eko­nom­icznych, w tym w anal­izach rynku pracy. Uczest­nik pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych rynku pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, m.in. Sys­tem prog­no­zowa­nia popytu na pracę; Deter­mi­nanty i imp­likacje pracy na własny rachunek w pol­skiej gospo­darce; Wpływ zarządza­nia zasobami ludzkimi na innowa­cyjność i efek­ty­wność orga­ni­za­cji gospo­dar­czych. Autorka i współau­torka licznych pub­likacji z tego zakresu.

Karolina Lewandowska-Gwarda — dok­tor nauk eko­nom­icznych. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zaj­muje się imple­men­tacją narzędzi ekonometrii przestrzen­nej (w tym wielorów­nan­iowych mod­eli regresji przestrzen­nej) oraz geograficznych sys­temów infor­ma­cyjnych w anal­izach ekonomiczno-społecznych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematyki rynku pracy. Współau­torka książki pt. Ekonome­tria przestrzenna. Metody i mod­ele anal­izy danych przestrzen­nych, wyróżnionej Nagrodą Rek­tora Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zdoby­w­czyni trze­ciej nagrody w konkur­sie im. prof. Witolda Kuli za pracę mag­is­ter­ską pt. Płace prze­ciętne, inflacja, bezrobo­cie i wyda­jność pracy w Polsce – anal­izy, współza­leżności i zróżni­cow­a­nia.

Emilia Mod­ranka  — mag­is­ter. Absol­wen­tka kierunku gospo­darka przestrzenna, o spec­jal­ności mod­e­lowanie i prog­no­zowanie region­alne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Dok­toran­tka w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Spec­jal­ista w Region­al­nym Obser­wa­to­rium Tery­to­ri­al­nym Wojew­ództwa Łódzkiego przy Biurze Planowa­nia Przestrzen­nego Wojew­ództwa Łódzkiego w Łodzi. W pracy naukowej zaj­muje się anal­izami region­al­nymi wyko­rzys­tu­ją­cymi metody statystyki i ekonometrii przestrzennej.

Alicja Ole­jnik  — dok­tor nauk eko­nom­icznych. Absol­wen­tka Wydzi­ału Fizyki Tech­nicznej, Infor­matyki i Matem­atyki Stosowanej Politech­niki Łódzkiej. Adi­unkt w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Autor licznych pub­likacji naukowych o charak­terze metodolog­icznym i aplika­cyjnym, w tym książek: Ekonome­tria przestrzenna. Metody i mod­ele anal­izy danych przestrzen­nych oraz Ekonome­tria przestrzenna II. Mod­ele zaawan­sowane. Zaj­muje się przede wszys­tkim prob­lematyką metodologii ekonometrii przestrzen­nej oraz jej zas­tosowań w roz­woju regionalnym.

Prze­mysław Wło­dar­czyk  — mag­is­ter ekonomii. Asys­tent w Kat­e­drze Makroekonomii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Lau­reat IV edy­cji konkursu o nagrodę prezesa NBP za najlep­szą pracę mag­is­ter­ską z zakresu nauk eko­nom­icznych. Real­iza­tor grantu badaw­czego NCN pt. Możli­wości wyko­rzys­ta­nia mod­eli DSGE w anal­izie związków pomiędzy poli­tyką pieniężną a bezrobo­ciem na przykładzie gospo­darki pol­skiej, przyz­nanego w ramach konkursu PRELUDIUM 4. Zain­tere­sowa­nia naukowe: bezrobo­cie a poli­tyka pieniężna, nowa szkoła key­ne­sowska, sta­bil­ność fiskalna.

 Edyta Żmurkow-Poteralska  — absol­wen­tka kierunku gospo­darka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Dok­toran­tka ekonomii w Kat­e­drze Ekonometrii Przestrzen­nej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zaj­muje się prob­lematyką innowa­cyjności, dyfuzji wiedzy i tech­nologii oraz ich wpły­wem na rozwój region­alny i na sytu­ację na rynku pracy. Autorka oraz współau­torka pub­likacji z zakresu innowa­cyjności, roz­woju region­al­nego i kap­i­tału ludzkiego. Uczest­nik pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych m.in. prob­lematyki rynku pracy. W ostat­nich lat­ach członek Kon­sor­cjum Ekonom­e­trycznego real­izu­jącego zadanie 2 Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1/2014

PREFACEElż­bi­eta Kryńska
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR LABOUR MARKET ANALYSES AND FORECASTSEuge­niusz Kwiatkowski, Prze­mysław Wło­dar­czyk
ECONOMETRIC MODELS USED IN EMPLOYMENT FORECASTING – Karolina Lewandowska-Gwarda
EMPLOYMENT FORECASTS BY OCCUPATIONAL GROUPS IN POLANDArtur Gaj­dos, Edyta Żmurkow-Poteralska
EMPLOYMENT FORECASTS BY REGIONS AND OCCUPATIONAL GROUPSBar­bara Dańska-Borsiak, Iwona Laskowska, Alicja Ole­jnik
EMPLOYMENT FORECASTS BY SECTORS AND OCCUPATIONAL GROUPSEwa Kusideł, Emilia Mod­ranka
WWW.PROGNOZOWANIEZATRUDNIENIA.PL WEBSITE AND FORECASTING TOOLAN EXAMPLE OF INFORMATION AND FORECASTING SYSTEMŁukasz Arendt, Artur Gaj­dos

ABOUT THE AUTHORS

do Spisu Treści

« powrót