Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2015

Lokalna poli­tyka społeczna

Pobierz plik »

Numer tem­aty­czny „Poli­tyki Społecznej” został sfi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej przyz­nanych w ramach 7. Pro­gramu Ramowego „Local Worlds of Social Cohe­sion: The Local Dimen­sion of Inte­grated Social and Employ­ment Poli­cies” (LOCALISE). Prace redak­torki tem­aty­cznej sfi­nan­sowano w ramach pro­gramu „Mobil­ność Plus” Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Redak­torzy tem­aty­czni numeru: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (Uni­w­er­sytet Warsza­wski), dr Sła­womir Man­des (Uni­w­er­sytet Warsza­wski)

Recen­zenci: dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska prof. nadzw. IPiSS (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Jerzy Bartkowski (Uni­w­er­sytet Warsza­wski), prof. dr hab. Marek Bed­narski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Uni­w­er­sytet Warsza­wski), dr hab. Piotr Broda-Wysocki (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego), dr Dag­mir Dłu­gosz (Kance­laria Prezesa RM; Kra­jowa Szkoła Admin­is­tracji Pub­licznej), dr Joanna Staręga-Piasek  (Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych), dr hab. Ryszard Szarfen­berg prof. UW (Uni­w­er­sytet Warszawski).

Spis treści

Table of Contents

OD REDAKTORÓW TEMATYCZNYCH NUMERUKarolina Sztandar-Sztanderska, Sła­womir Man­des
DECENTRALIZACJA I POLITYKA SPOŁECZNA. SIŁA, SŁABOŚĆ CZY NIEDOSTOSOWANIE? PRÓBA OCENYStanisława Goli­nowska
BARIERY INTEGRACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYMSła­womir Man­des
USŁUGI PUBLICZNE DLA WSZYSTKICH I DLA NIKOGO? KRYTYCZNE STUDIUM WYMOGÓW ADMINISTRACJI PRACYKarolina Sztandar-Sztanderska
SPRZECZNA ŚWIADOMOŚĆ BEZROBOTNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA CZY PROBLEM STRUKTURALNY? – Justyna Zielińska, Jacek Zych
ROZWÓJ LOKALNY A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCEWoj­ciech Sadłoń
KONSTRUUJĄC OBYWATELA GMINYPOLITYKA DOSTĘPU DO USŁUG PRZEDSZKOLNYCHMaria Theiss
OPIEKA NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 – LOKALNE ZRÓŻNICOWANIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH – Klau­dia Wolniewicz

NOTKI O AUTORACH


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1/2015
Local social pol­icy

Table of Contents

FROM EDITORSKarolina Sztandar-Sztanderska, Sła­womir Man­des
DECENTRALIZATION AND SOCIAL POLICY. STRENGTH, WEAKNESS AND MALADJUSTMENT? – Stanisława Goli­nowska
BARRIERS TO THE INTEGRATION OF EMPLOYMENT POLICY AT THE LOCAL LEVEL Sła­womir Man­des
CRITICAL STUDY OF ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS OF POLISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES Karolina Sztandar-Sztanderska
CONTRADICTORY AWARNESS OF THE UNEMPLOYED. INDIVIDUAL RESPONSIBILITY OR STRUCTURAL PROBLEM?  – Justyna Zielińska, Jacek Zych
LOCAL DEVELOPMENT AND CATHOLIC CHURCH IN POLAND Woj­ciech Sadłoń
CONSTRUCTING THE LOCAL CITIZENTHE POLITICS OF ACCESSIBILITY TO PRESCHOOL EDUCATIONMaria Theiss
DAYCARE SYSTEM FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLDLOCAL DIVERSITY OF THE ACCESS TO CHILDCARE SERVICES Klau­dia Wol­niewicz

ABOUT THE AUTHORS

Karolina Sztandar-Sztanderska (dr, Insty­tut Socjologii UW)
Sła­womir Man­des (dr, Insty­tut Socjologii UW)

OD REDAKTORÓW MERYTORYCZNYCH NUMERU (s. 1)

Stanisława Goli­nowska (prof., Col­legium Medicum, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński;  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
DECENTRALIZACJA I POLITYKA SPOŁECZNA. SIŁA, SŁABOŚĆ CZY NIEDOSTOSOWANIE? PRÓBA OCENY
(s. 2–10)
Artykuł poświę­cony jest opisowi i oce­nie doko­nanych zmian w prowadze­niu poli­tyki społecznej w Polsce pod wpły­wem reform decen­tral­iza­cyjnych. Podzielone sprawy społeczne są przed­miotem dzi­ałań trzech nieza­leżnych poziomów samorządów: wojew­ódzkiego, powia­towego i gmin­nego. Na szczeblu rzą­dowym z kolei sprawy społeczne są przed­miotem podzielonych kom­pe­tencji między sek­torowe min­is­terstwa: zdrowia, edukacji, pracy i zabez­pieczenia społecznego. Brakuje całoś­ciowej strate­gii poli­tyki społecznej koor­dynu­jącej jed­nocześnie jej wymiar tery­to­ri­alny i resor­towy (sek­torowy). Nato­mi­ast samodziel­ność decyzyjna oraz posi­adanie włas­nych środ­ków, wzmac­ni­ane przez zde­cen­tral­i­zowany dostęp do fun­duszy UE, ułatwiają pode­j­mowanie odd­ol­nych inic­jatyw i ich swo­bodną real­iza­cję, często na pod­stawie relacji niefor­mal­nych, znanych z poprzed­niej epoki. Dzi­ała­nia te nie są sko­or­dynowane i często niedostate­cznie efek­ty­wne. W sumie oce­nia się, że reforma decen­tral­iza­cyjna wymaga pewnych korekt, uwzględ­ni­a­ją­cych potrzebę stosowa­nia narzędzi pozwala­ją­cych na koor­dy­nację i wielopoziomowe oraz wielosek­torowe rządze­nie sprawami publicznymi.

Słowa kluc­zowe: samorząd, lokalna poli­tyka społeczna, region­alna poli­tyka społeczna, decentralizacja

BIBLIOGRAFIA
Andrews M. (2014), The Lim­its of Insti­tu­tional Reform in Devel­op­ment Chang­ing Rules for Real­is­tic Solu­tions, Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Azfar O., Kahko­nen S., Meagher P. (2001), Con­di­tions for Effec­tive Decen­tral­ized Gov­er­nance: A Syn­the­sis of Research Find­ings, Uni­ver­sity of Mary­land, Cen­ter for Insti­tu­tional Reform and the Infor­mal Sec­tor, Col­lege Park, Md.
Bache I., Flinders M. (2004), Multi-level Gov­er­nance, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Bar­beris E., Bergmark A., Minas R. (2011), Rescal­ing Processes in Europe: Con­ver­gence and Diver­gence Pat­terns towards Mul­ti­level Gov­er­nance, w: Y. Kazepov (ed.), Rescal­ing Social Poli­cies: Towards Mul­ti­level Gov­er­nance in Europe, Euro­pean Cen­tre Vienna, Ash­gate.
Błę­dowski P., Broda-Wysocki P., Grotowska-Leder J., Kubicki P., Warzywoda-Kruszyńska W. (2007), Insty­tucje samorzą­dowe, pozarzą­dowe i niefor­malne wobec ubóstwa i wyk­luczenia społecznego, IPiSS, Warszawa.
Cas­tles F.G. (2004), The future of the wel­fare state. Cri­sis Myths and Cri­sis Real­i­ties, Oxford Uni­ver­sity Press, New York.
CEMR (2013), Decen­tral­i­sa­tion at a cross­roads. Ter­ri­to­r­ial reforms in Europe in times of cri­sis, The Coun­cil of Euro­pean Munic­i­pal­i­ties and Regions, Brus­sels, www.ccre.org [dostęp 2.06.2015].
Chris­tiansen J. (2000), The Dynam­ics of Cen­tral­i­sa­tion and Recen­tral­i­sa­tion, „Pub­lic Admin­is­tra­tion”, no. 78(2), p. 389–408.
Don­ald­son L. (2001), The Con­tin­gency the­ory of Organ­i­sa­tion, Sage, Thou­sand Oaks CA.
Fer­rera M. (1996), The ‘South­ern Model’ of Wel­fare in Social Europe, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, no. 6(1), p. 17–37.
Goli­nowska S. (2009), A Case Study of the Euro­pean Wel­fare Sys­tem Model in the Post-communist Coun­tries – Poland, „Pol­ish Soci­o­log­i­cal Review”, no. 2(166).
Goli­nowska S., Rysz-Kowalczyk B. (2014), Region­alne strate­gie poli­tyki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10.
Goli­nowska S., Sowa A. (2010), Dzi­ała­nia samorządów lokalnych w opiece i inte­gracji niesamodziel­nych osób starszych, raport, IPiSS, MPiPS, Warszawa.
Izdeb­ski H. (2001), His­to­ria admin­is­tracji, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
Kazepov Y., ed. (2011), Rescal­ing Social Poli­cies: Towards Mul­ti­level Gov­er­nance in Europe, Euro­pean Cen­tre Vienna, Ash­gate.
Komisja Europe­jska (2014), Inwest­y­cje na rzecz wzrostu gospo­dar­czego i zatrud­nienia. Pro­mowanie roz­woju i dobrego rządzenia w regionach UE i mias­tach, szósty raport na temat spójności gospo­dar­czej, społecznej i tery­to­ri­al­nej, Dyrekcja Gen­er­alna ds. Poli­tyki Region­al­nej i Miejskiej Komisji Europe­jskiej, Bruk­sela.
Kopańska A. (2014), Efek­ty­wność decen­tral­iza­cji. Anal­iza zde­cen­tral­i­zowanego dostar­cza­nia dóbr o charak­terze pon­ad­lokalnym, Difin, Warszawa.
Księżopol­ski M. (2011), Dokąd zmierza poli­tyka społeczna, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 16, s. 15–37.
McCourt W. (2013), Mod­els of Pub­lic Ser­vice Reform. A Problem-Solving Approach, Pol­icy Research Work­ing Paper No 6428, The World Bank, Wash­ing­ton DC.
Miessen M. (2013), Kosz­mar par­ty­cy­pacji, Bęc Zmi­ana, Warszawa.
Min­is­terstwo Admin­is­tracji i Cyfryza­cji (2013), Ocena sytu­acji samorządów lokalnych, Warszawa.
Min­is­terstwo Poli­tyki Społecznej (2005), Strate­gia poli­tyki społecznej na lata 2007–2013, doku­ment przyjęty przez Radę Min­istrów w dniu 13.09.2005 r., doku­ment towarzyszący real­iza­cji Nar­o­dowego planu roz­woju na lata 2007–2013, Warszawa.
Min­is­terstwo Roz­woju Region­al­nego (2012), Strate­gia roz­woju kraju 2020. Akty­wne społeczeństwo. Konkuren­cyjna gospo­darka. Sprawne państwo, doku­ment przyjęty uch­wałą Rady Min­istrów w dniu 25.09.2012 r., Warszawa.
Mintzberg H. (1980), The Struc­tur­ing of Organ­i­sa­tion. A Syn­the­sis of the research, Pren­tice Hall, Lon­don.
Mor­gan D.F., Cook B.J. (eds.), New Pub­lic Gov­er­nance: A Regime-Centered Per­spec­tive, M.E. Sharpe, New York.
Osborne S.P., ed. (2010), The New Pub­lic Gov­er­nance?: Emerg­ing Per­spec­tives on the The­ory and Prac­tice of Pub­lic Gov­er­nance, Rout­ledge, Abing­don and New York.
Ostrowska A. (2014), Dotacje celowe z budżetu państwa na zada­nia samorządu tery­to­ri­al­nego a kon­sty­tucyjna zasada adek­wat­ności, „Prawo Budże­towe Państwa i Samorządu”, nr 2.
Piketty T. (2014), Cap­i­tal in the Twenty – First Cen­tury, The Belk­nap Press of Har­vard Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Pol­lit Ch., Dan S. (2011), The Impacts of The New Pub­lic Man­age­ment in Europe: A Meta­analy­sis, raport pro­jektu COCOPS (Coor­di­nat­ing for Cohe­sion in the Pub­lic Sec­tor of the Future), zre­al­i­zowanego w ramach 7. Pro­gramu Ramowego UE, www.cocops.eu [dostęp 2.06.2015].
Pol­litt Ch. (2005), Decen­tral­iza­tion. A Cen­tral Con­cept in Con­tem­po­rary Pub­lic Man­age­ment, w: E. Fer­lie, L.E. Lynn, Ch. Pol­litt (eds.), The Oxford Hand­book of Pub­lic Man­age­ment, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Pol­litt Ch., Bouck­eaert G. (2005), Pub­lic Man­age­ment Reform. A Com­par­a­tive Analy­sis, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Przy­byl­ska A., Giza A. (2014), Par­ty­cy­pacja oby­wa­tel­ska. Od teorii do prak­tyki społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Regul­ski J. (2014), Życie sple­cione z his­torią, Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław.
Rym­sza M. (2013), Akty­wiz­a­cja w poli­tyce społecznej. W stronę rekon­strukcji europe­js­kich wel­fare state?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Sharma Ch.K. (2007), When Does decen­tral­iza­tion deliver? The Dilemma of Design, MPRA Paper No. 250, posted 07; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/250/ [dostęp 2.06.2015].
Staręga-Piasek J., Matela P., red. (2006), Rescal­ing Social Wel­fare Poli­cies in Poland, IRSS, War­saw.
Sztandar-Sztanderska K. (2014), The Impact of an Inte­grated Approach to Social Cohe­sion, Poland Coun­try Analy­sis, WP 7 of the FP 7 Project Localise (Local Worlds of Social Cohe­sion. The Local Dimen­sion of Inte­grated Social and Employ­ment Poli­cies), www.localise-research.eu [dostęp 2.06.2015].
Talamo G. (2012), A Crit­i­cal Analy­sis of Pub­lic Admin­is­tra­tion Reform and Risk of Cor­rup­tion and Crimes, Uni­ver­sity of Enna „KORE”, avail­able at SSRN.
Taylor-Gooby P., ed. (2005), Ideas and Wel­fare State Reform in West­ern Europe, Pal­grave Macmil­lan, Hamp­shire.
Trutkowski C. (2010), Roz­woj lokalny: bari­ery i sty­mu­lanty, IBnGR, Gdańsk. Tulchin S., Selee A., eds. (2004), Decen­tral­iza­tion and Demo­c­ra­tic Gov­er­nance in Latin Amer­ica, Woodrow Wil­son Inter­na­tional Cen­ter for Schol­ars, Wash­ing­ton D.C.
Wilkin J., red. (2013), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, mon­i­torować i popraw­iać?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
World Bank (2008), Decen­tral­iza­tion Client Coun­tries. An Eval­u­a­tion of World Bank Sup­port 1990–2007, World Bank Inde­pen­dent Eval­u­a­tion Group, Wash­ing­ton D.C., http://www.worldbank.org/ieg [dostęp 2.06.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Sum­mary: Describ­ing and assess­ing social pol­icy changes under the influ­ence of decen­tral­iza­tion is the sub­ject of this paper. The respon­si­bil­ity for solv­ing social prob­lems and man­ag­ing social tasks was divided between dif­fer­ent lev­els of autonomous ter­ri­to­r­ial self-government: regions, dis­tricts and coun­ties but on the national level, social pol­icy is divided between dif­fer­ent fields lead by sec­to­r­ial min­istries: health, edu­ca­tion, labour and social secu­rity. Cur­rently, a coor­di­nated strat­egy of social pol­icy inte­grat­ing social fields at the var­i­ous lev­els of ter­ri­to­r­ial self-government is miss­ing. On the other hand, inde­pen­dent regional and local deci­sions and the exis­tence of local bud­gets sup­ported by Euro­pean funds leads to a lot of bot­tom – up social ini­tia­tives and projects. Their imple­men­ta­tion is free and some­times makes use of infor­mal social rela­tions to con­nect and to inte­grate social pro­grams. Assess­ing the decen­tral­iza­tion process and decen­tralised social pol­icy, it should gen­er­ally be con­cluded that cer­tain reforms with the goal of bet­ter coor­di­na­tion and the improve­ment of mul­ti­level gov­er­nance are needed.

Key­words: local gov­ern­ment, local social pol­icy, regional social pol­icy, decentralization

Author’s affil­i­a­tion: Col­legium Medicum, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity; Insti­tute of Labour and Social Studies

Sła­womir Man­des (dr, Insty­tut Socjologii UW)
BARIERY INTEGRACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE LOKALNYM (s. 10–14)
Celem artykułu jest anal­iza barier inte­gracji planowa­nia i imple­men­tacji poli­tyki zatrud­nienia w sfrag­men­tary­zowanym sys­temie pol­skiej poli­tyki społecznej na poziomie lokalnym. W pier­wszej kole­jności anal­i­zowano bari­ery w wymi­arze współpracy między różnymi poziomami, w szczegól­ności te doty­czące strate­gii lokalnych. Następ­nie pokazano bari­ery współpracy między różnymi obszarami poli­tyki społecznej, wskazu­jąc na znacze­nie poli­tyki lokalnej. I na koniec przeanal­i­zowano bari­ery współpracy między różnymi sektorami.

Słowa kluc­zowe: inte­gracja usług pub­licznych, lokalna poli­tyka społeczna, strate­gie poli­tyki społecznej

BIBLIOGRAFIA
Bache I., Flinders M., eds. (2004), Multi-Level Gov­er­nance, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford, New York.
Ban­nink D. (2014), Decen­tralised Inte­gra­tion of Social Pol­icy Domains, „Social Pol­icy Review” no. 26.
Bock­man J., Eyal G. (2002), East­ern Europe as a Lab­o­ra­tory for Eco­nomic Knowl­edge: The Transna­tional Roots of Neolib­er­al­ism, „Amer­i­can Jour­nal of Soci­ol­ogy”, no. 2.
Dea­con B. (2000), East­ern Euro­pean wel­fare states: the impact of the pol­i­tics of glob­al­iza­tion, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, no. 10(2).
Frączek P. (2010), Strate­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych jako narzędzie real­iza­cji lokalnej poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7.
Friese S. (2012), Qual­i­ta­tive Data Analy­sis with ATLAS.ti, Sage Pub­li­ca­tions, Lon­don.
Geyer R. (2000), Explor­ing Euro­pean Social Pol­icy, Polity Press, Cam­bridge.
Gawroński H. (2010), Zarządzanie strate­giczne w samorzą­dach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Goetschy J. (2003), The Euro­pean Employ­ment Strat­egy, Multi-Level Gov­er­nance and Pol­icy Coor­di­na­tion: Past, Present and Future, w: J. Zeitlin, D. Trubek (eds.), Gov­ern­ing Work and Wel­fare in a New Econ­omy: Euro­pean and Amer­i­can Exper­i­ments, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Grewiński M. (2011), Związki wielosek­torowej poli­tyki społecznej z kon­cepcją społecznie odpowiedzial­nego biz­nesu, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu” nr 220, Wrocław.
Grosse T.G. (2008), Europeiza­cja a lokalne uwarunk­owa­nia admin­is­tra­cyjne, „Zarządzanie Pub­liczne”, nr 1.
Ender­lein H., Wälti S., Zürn M., eds. (2012), Hand­book on Multi-Level Gov­er­nance, Edward Elgar Pub, Chel­tenham.
Fur­mankiewicz M. (2012), Part­nerstwo między­sek­torowe czy kole­jne narzędzie władz samorzą­dowych? Ukryty sek­tor pub­liczny w lokalnych gru­pach dzi­ała­nia w Polsce, „Wieś i Rol­nictwo”, nr 4.
Kazepov Y., ed. (2010), Rescal­ing Social Poli­cies: Towards Mul­ti­level Gov­er­nance in Europe, Euro­pean Cen­tre Vienna, Ash­gate.
Kolarska-Bobińska L., red. (2000), Cztery reformy: od kon­cepcji do real­iza­cji, ISP, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Kosowski J. (2012), Współpraca jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego z orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
Oren­stein M. (2008), Post­com­mu­nist wel­fare states, „Jour­nal of Democ­racy”, no. 19(4).
Krzyszkowski J., Przy­wo­jska J. (2013), Uspołecznie­nie zarządza­nia pub­licznego w lokalnej poli­tyce społecznej i pomocy społecznej, „Wrocławskie Stu­dia Poli­to­log­iczne”, nr 15.
Moulettes A. (2015), The Darker Side of Inte­gra­tion Pol­icy, Sage Open 5, no. 2.
Mun­day B. (2007), Inte­gracja usług soc­jal­nych w Europie, mate­riał pokon­fer­en­cyjny, MPiPS, Warszawa.
Rym­sza M. (2013), Akty­wiz­a­cja w poli­tyce społecznej: w stronę rekon­strukcji europe­js­kich wel­fare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Schim­melfen­nig F., Sedelmeier U., eds. (2009), The Pol­i­tics of Euro­pean Union Enlarge­ment The­o­ret­i­cal Approaches, Rut­ledge, Lon­don.
Spieser C. (2008), Man­ag­ing mass dis­simissals and high unem­ploy­ment. Employ­ment poli­cies and unem­ploy­ment com­pen­sa­tion in Poland after 1989, w:. M-A. Moreau, M. E. Blas-López, P. Lang (eds.), Restruc­tur­ing in the New EU Mem­ber States, Bruk­sela.
Szylko-Skoczny M. (2004), Poli­tyka społeczna wobec bezrobo­cia w Trze­ciej Rzeczy­pospo­litej, Ofi­cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
Swian­iewicz P. (2009), Reformy kon­sol­i­dacji tery­to­ri­al­nej – teo­ria i prak­tyka kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Tery­to­ri­alny”, nr 4.
Tausz K. (2002), The Impact of Decen­tral­iza­tion on Social Pol­icy, Open Soci­ety Insti­tute, Budapest.
Van Berkel R., Borghi V. (2008), Intro­duc­tion: The gov­er­nance of acti­va­tion, „Social Pol­icy and Soci­ety”, 7(03).
Zalewski D. (2008), Pro­cesy par­ty­cy­pacji i delib­er­acji a Wojew­ódzkie i Powia­towe Rady Zatrud­nienia, w: J. Sroka (red.), Wybrane insty­tucje demokracji par­ty­cy­pa­cyjnej w pol­skim sys­temie poli­ty­cznym, IPiSS, Warszawa.
Zieleńska M. (2015), Mech­a­nizmy repro­dukcji i zmi­any w sys­temie admin­is­tracji pub­licznej na przykładzie wdraża­nia otwartej metody koor­dy­nacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zim­mer­mann K., Aurich P., Graziano P., Fuertes V. (2014), Local Worlds of Mar­ke­ti­za­tion – Employ­ment Poli­cies in Ger­many, Italy and the UK Com­pared, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion” 48(2).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej

SUMMARY: The aim of the arti­cle is three-fold. Firstly, to ana­lyze the bar­ri­ers of inte­gra­tion of pol­icy devel­op­ment and imple­men­ta­tion in the area of employ­ment pol­icy, which is a part of frag­mented Pol­ish sys­tem of social pol­icy at the local level. These bar­ri­ers are ana­lyzed as a set of fac­tors which impede coop­er­a­tion between dif­fer­ent lev­els of pol­icy, in par­tic­u­lar the plan­ning process of local employ­ment strate­gies. Sec­ondly, to show how these bar­ri­ers are man­i­fested in the process of build­ing coop­er­a­tion among diverse areas of social pol­icy, stress­ing the impor­tant role of local pol­i­tics and politi­cians in this process. Finally, the bar­ri­ers of coop­er­a­tion between dif­fer­ent sec­tors are examined.

Key­words: inte­gra­tion of pub­lic ser­vices, local social pol­icy, strate­gies of social policy

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tute of Soci­ol­ogy, Uni­ver­sity of Warsaw

Karolina Sztandar-Sztanderska (dr, Insty­tut Socjologii UW)
USŁUGI PUBLICZNE DLA WSZYSTKICH I DLA NIKOGO? KRYTYCZNE STUDIUM WYMOGÓW ADMINISTRACJI PRACY (s. 15–21)
Artykuł doty­czy prak­tyk pode­j­mowanych – w imie­niu zde­cen­tral­i­zowanego państwa – wobec osób rejestru­ją­cych się jako bezro­botne w powia­towych urzę­dach pracy. Podob­nie do autorów z nurtu street-level bureau­cracy oraz badaczy anal­izu­ją­cych straty­fika­cyjną rolę poli­tyki pub­licznej autorka ujaw­nia mech­a­nizmy spra­wowa­nia władzy i pokazuje utrud­nienia, na które napo­tykają zwykli ludzie przy pró­bie real­iza­cji praw soc­jal­nych. Autorka starała się pokazy­wać niewidoczne koszty dostępu do usług pub­licznych, a także utr­walone prak­tyki nierównego trak­towa­nia oby­wa­teli. Prezen­towane wnioski są efek­tem badań terenowych real­i­zowanych w lat­ach 2007–2010 i 2013–2014 w pię­ciu urzę­dach pracy.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, poli­tyka rynku pracy, street-level bureau­cracy, Pol­ska, nierówności, dostęp do usług pub­licznych, prawa socjalne

BIBLIOGRAFIA
Bar­ret S. (2004), Imple­men­ta­tion stud­ies: time for revival? Per­sonal reflec­tions on 20 years of imple­men­ta­tion stud­ies, „Pub­lic Admin­is­tra­tion”, Vol. 82, No. 2, p. 249– 262.
Bour­dieu P., Passeron, J.-C. (2006), Repro­dukcja: ele­menty teorii sys­temu naucza­nia, PWN, Warszawa.
Brod­kin E.Z. (2011), Pol­icy Work: Street-Level Orga­ni­za­tions Under New Man­age­ri­al­ism, „Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion Research and The­ory”, Vol. 21, p. i253–i277.
Brod­kin E.Z., Maj­mundar M. (2007), Admin­is­tra­tive Exclu­sion: Orga­ni­za­tions and the Hid­den Costs of Wel­fare Claim­ing, „Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion Research and The­ory”, Vol. 20, No. 4, p. 827–848.
Cza­piński J. (2009), Bezrobo­cie, w: I. Kotowska, (red.), Rynek pracy i wyk­lucze­nie społeczne w kon­tekś­cie percecpecji Polakow. Diag­noza Społeczna 2009, MPiPS, Warszawa.
Dubois V. (2003), La vie au guichet: rela­tion admin­is­tra­tive et traite­ment de la mis­ere, Eco­nom­ica, Paris.
Dubois V. (2007), Etat social actif et con­t­role des chome­urs: un tour­nant rig­oriste entre ten­dances europeennes et logiques nationales, „Poli­tique Européenne”, Vol. 1, No. 21.
Dubois V. (2009), Towards a crit­i­cal pol­icy ethnog­ra­phy: lessons from field­work on wel­fare con­trol in France, „Crit­i­cal Pol­icy Stud­ies”, Vol. 3, No. 2, p. 221–239.
Dubois V. (2012), Ethno­gra­phier l’action publique. Les trans­for­ma­tions de l’Etat social au prisme de l’enquete de ter­rain, „Gou­verne­ment et action publique”, Vol. 1, No. 1, p. 83–101.
Euro­stat (2014), Labour mar­ket pol­icy – expen­di­ture and par­tic­i­pants. Data 2011. Euro­stat Sta­tis­ti­cal books, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Garsten C., Jacob­s­son K., eds. (2004), Learn­ing to be employ­able: new agen­das on work, respon­si­bil­ity, and learn­ing in a glob­al­iz­ing world, Pal­grave Macmil­lan, Bas­ingstoke.
Góra M. (2006), Active Labor Mar­ket Poli­cies in Poland, w: J. Kluve (ed.), Active Labor Mar­ket Poli­cies in Europe. Per­for­mance and Per­spec­tive, Springer, s. 122–133.
Góra M., Sztander­ska U. (2006), Wprowadze­nie do anal­izy lokalnego rynku pracy. Prze­wod­nik, MPiPS, Warszawa.
GUS (2013a), Ubóstwo w Polsce w 2012, Warszawa.
GUS (2013b), Ubóstwo w Polsce w świ­etle badań GUS, Warszawa.
Hill M. J., Hupe P. L. (2002), Imple­ment­ing pub­lic pol­icy: gov­er­nance in the­ory and prac­tice, Sage, Lon­don, Thou­sand Oaks, Calif.
Jahoda M., Lazars­feld P.F., Zeisel H. (2007), Bezro­botni Mari­en­thalu, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Karwacki A. (2010), Papierowe skrzy­dła: rzecz o spójnej poli­tyce akty­wiz­a­cji, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Kozek W. (2013), Rynek pracy: per­spek­tywa insty­tucjon­alna, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Kryńska E., red. (2009), Flex­i­cu­rity w Polsce diag­noza i rekomen­dacje. Raport koń­cowy z badań, MPiPS, Warszawa.
Lip­sky M. (1980), Street-level Bureau­cracy: Dilem­mas of the Indi­vid­ual in Pub­lic Ser­vices, Rus­sell Sage Foun­da­tion, New York.
Mor­gen S., Maskovsky J. (2003), The Anthro­pol­ogy of Wel­fare Reform: New Per­spec­tives on U.S. Urban Poverty in the Post-Welfare Era, „Annual Review of Anthro­pol­ogy”, Vol. 32, p. 315–338.
Moyni­han D., Herd P., Har­vey H. (2015), Admin­is­tra­tive Bur­den: Learn­ing, Psy­cho­log­i­cal, and Com­pli­ance Costs in Citizen-State Inter­ac­tions, „Jour­nal of Pub­lic Admin­is­tra­tion Research and The­ory”, Vol. 25, p. 43–69.
MPiPS (2011), Infor­ma­cja o stanie i struk­turze zatrud­nienia w wojew­ódz­kich i powia­towych urzę­dach pracy w 2010 roku, Warszawa.
MPiPS (2012), PARTNERSTWO DLA PRACY. Pro­jekt pilotażowy, Warszawa.
MPiPS (2013), Infor­ma­cja o stanie i struk­turze zatrud­nienia w Wojew­ódz­kich i Powia­towych Urzę­dach Pracy w 2012 roku, Warszawa.
Portet S. (2004), Pologne, un lab­o­ra­toire du nou­veau mod­ele de pro­tec­tion sociale, „Nou­velle Alter­na­tive”, Vol. 19, No. 62, p. 25–38.
Portet S., Sztandar-Sztanderska K. (2010), Poland. Unem­ploy­ment ben­e­fit: haunted by a lack of legit­i­macy, w: F. Lefresne (ed.), Unem­ploy­ment ben­e­fit sys­tems in Europe and North Amer­ica: reforms and cri­sis, ETUI, Brus­sels, p. 261–280.
Prot­tas J.M. (1979), Peo­ple pro­cess­ing: the street-level bureau­crat in pub­lic ser­vice bureau­cra­cies, Lex­ing­ton Books, Lex­ing­ton, Mass.
Ruzik A. (2007), Anal­iza skuteczności akty­wnej poli­tyki rynku pracy w zwal­cza­niu ubóstwa i wyk­luczenia społecznego, w: S. Goli­nowska, A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandziarowska (red.), Praca lekarst­wem na biedę i wyk­lucze­nie. Strate­gie wobec pracy, IPiSS, Warszawa, s. 56–93.
Ser­rano Pas­cual A., Mag­nus­son L., eds. (2007), Reshap­ing Wel­fare States and Acti­va­tion Regimes in Europe, Peter Lang, Brux­elles, Bern, Berlin, Frank­furt am Main, New York, Oxford, Wien.
Spire A. (2008), Accueil­lir ou recon­duire enquete sur les guichets de l’immigration, Rai­son d’agir, Paris.
Spire A. (2012), Faibles et puis­sants face a l’impot, Raisons d’agir éd., Paris.
Sztandar-Sztanderska K. (2009), Acti­va­tion of the unem­ployed in Poland: from pol­icy design to pol­icy imple­men­ta­tion, „Inter­na­tional Jour­nal of Soci­ol­ogy and Social Pol­icy”, Vol. 29, No. 11/12, p. 624–636.
Sztandar-Sztanderska K. (2015a), Prak­tyki admin­is­tra­cyjne wobec bezro­bot­nych w Polsce, rozprawa dok­torska, Cen­tre de Recherches et d’Etudes Inter­na­tionales, Sci­ences Po de Paris, Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Warsza­wski.
Sztandar-Sztanderska (2015b, w druku), Oby­wa­tel spo­tyka państwo. Jak urzędy pracy przetwarzają ludzi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Szylko-Skoczny M. (2004), Poli­tyka społeczna wobec bezrobo­cia w Trze­ciej Rzeczy­pospo­litej, Ofi­cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
van Oorss­chot W. (1991), Non-Take up of Social Secu­rity Ben­e­fits in Europe, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, Vol. 1, No. 1, p. 15–30.
Warin P. (2006), L’acces aux droits soci­aux, Presses uni­ver­si­taires de Greno­ble, Greno­ble.
Wóy­ci­cka I., Sztandar-Sztanderska K., Zieleńska M. (2008), Klienci powia­towych urzędów pracy, w: Anal­iza funkcjonowa­nia pub­licznych służb zatrud­nienia po ich włącze­niu do admin­is­tracji samorzą­dowej, MPiPS, Warszawa, s. 45–70.
Zawadzki B., Lazars­feld P.F. (2007), Psy­cho­log­iczne kon­sek­wencje bezrobo­cia, w: M. Jahoda, P.F. Lazars­feld, H. Zeisel (red.), Bezro­botni Mari­en­thalu, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sumamry: This arti­cle explores how labour mar­ket pol­icy is prac­ticed in Poland. More specif­i­cally, I analyse what actions are under­taken in the name of the decen­tral­ized state towards peo­ple, who apply for the unem­ployed sta­tus. The focus is placed on the admin­is­tra­tive bur­dens that make dif­fi­cult access to social rights and acti­va­tion offer as well as on the prac­tices of unequal treat­ment at street-level. Find­ings are based on field­work car­ried out in 5 local labour offices between 2007–2010 and 2013–2014.

Key­words: street-level bureau­cracy, unem­ploy­ment, Poland, labour mar­ket poli­cies, admin­is­tra­tive bur­den, inequal­i­ties, non-take up of pub­lic ser­vices, costs of pub­lic ser­vices, social rights

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tute of Soci­ol­ogy, Uni­ver­sity of Warsaw

Justyna Zielińska (dok­toran­tka, Insty­tut Socjologii UW)
Jacek Zych (dok­torant, Insty­tut Socjologii UW)
SPRZECZNA SWIADOMOŚĆ BEZROBOTNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚC INDYWIDUALNA CZY PROBLEM STRUKKTURALNY?
(s. 21–25)
Autorzy artykułu staw­iają tezę, że insty­tucje poli­tyki społecznej, tj. urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, mogą przy­czy­niać się do indy­wid­u­al­iza­cji zjawisk społecznych, takich jak bezrobo­cie i ubóstwo. W związku z tym osoby bezro­botne i doświad­cza­jące ubóstwa są skłonne przyj­mować sytu­ację, w której się znalazły jako efekt włas­nych defi­cytów. Jed­nakże indy­wid­u­al­iza­cja nie jest w pełni osiąg­nięta – bezro­botni są świadomi społecznych przy­czyn swoich problemów.

Słowa kluc­zowe:  indy­wid­u­al­iza­cja, bezrobo­cie, ubóstwo, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczy­wis­tości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Dean D. (2003), Re-conceptualising Welfare-to-Work for Peo­ple with mul­ti­ple Prob­lems and Needs, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Garsten Ch., Jacob­s­son K., Sztandar-Sztanderska K. (w druku), Nego­ti­at­ing social cit­i­zen­ship at the street-level: local acti­va­tion poli­cies and indi­vid­u­al­iza­tion in Swe­den and Poland, w: Hei­den­re­ich M., Rice D. (eds.), Inte­grat­ing Social and Employ­ment Poli­cies in Europe. Active Inclu­sion and Chal­lenges for Local Wel­fare Gov­er­nance, Edward Edgar Pub­lish­ing Jahoda M., Lazars­feld P.F., Zeisel H. (2007), Bezro­botni Mari­en­thalu, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Kozek W., Kubisa J., Zieleńska M. (2013), Com­bat­ing Poverty in Europe. Work Pack­age 6 – the local arena for com­bat­ing poverty. Local Report – Radom, Poland, http://cope-research.eu/wp-content/uploads/2013/11/COPE_WP6_Poland_Radom.pdf [dostęp 31.10.2014].
Kozek W., Kubisa J., Zieleńska M., Zielińska J. (2014), Com­bat­ing Poverty in Europe. Work Pack­age 7 – The Impact of Wel­fare Inter­ven­tions on Life-Courses of Deprived Groups. Report – Radom, maszynopis niepub­likowany,  Warszawa.
Lis­ter R. (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Lodemel I., Trickey H., red. (2000), An Offer You Can’t Refuse. Work­fare in inter­na­tional per­spec­tive, The Pol­icy Press, Brys­tol.
Sen­nett R. (2009), Upadek człowieka pub­licznego, Warsza­wskie Wydawnictwo Lit­er­ackie MUZA, Warszawa.
Ser­rano Pas­cual A., Mag­nus­son L., Lang P. (2007), Reshap­ing Wel­fare States and Acti­va­tion Regimes in Europe, Peter Lang, Bern, Berlin, Frank­furt am Main, New York, Oxford, Wien.
Stand­ing G. (2011), Prekariat. Nowa niebez­pieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sztandar-Sztanderska K. (2014a), Indi­vid­u­al­i­sa­tion of Risk and Respon­si­bil­ity: Acti­va­tion Pol­icy in Poland, raport badaw­czy przy­go­towany w ramach pro­jektu „Local Worlds of Social Cohe­sion: The Local Dimen­sion ofIn­te­grated Social and Employ­ment Poli­cies” (LOCALISE), maszynopis niepub­likowany, Warszawa.
Sztandar-Sztanderska K. (2014b), The impact of an Inte­grated approach to social cohe­sion, raport badaw­czy przy­go­towany w ramach pro­jektu „Local Worlds of Social Cohe­sion: The Local Dimen­sion of Inte­grated Social and Employ­ment Poli­cies” (LOCALISE), maszynopis niepub­likowany, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sum­mary: The main the­sis of the arti­cle is that insti­tu­tions of social pol­icy i.e. Pub­lic Employ­ment Ser­vices and social assis­tance (i.e. Munic­i­pal Fam­ily Assis­tance Organ­i­sa­tion) may con­tribute to indi­vid­u­al­i­sa­tion of social phe­nom­ena such as unem­ploy­ment and poverty. There­fore the unem­ployed and Poverty stricken peo­ple are prone to under­stand their sit­u­a­tion as an effect of their own deficits. How­ever indi­vid­u­al­i­sa­tion of social phe­nom­ena is not fully achived and the unem­ployed are aware of social causes of these problems.

Key­words: indi­vid­u­al­i­sa­tion, unem­ploy­ment, poverty, social policy

Authors’ affil­i­a­tion: Insti­tute of Soci­ol­ogy, Uni­ver­sity of Warsaw

Woj­ciech Sadłoń (dr, Insty­tut Statystyki Koś­cioła Katolick­iego)
ROZWÓJ LOKALNY A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE
(s. 25–29)
W artykule została pod­jęta próba wskaza­nia odniesień roz­woju oraz religi­jności na poziomie lokalnym. W tym celu wskazane zostały kat­e­gorie teo­re­ty­czne pozwala­jące na uch­wyce­nie zależności między religi­jnoś­cią i orga­ni­za­c­jami religi­jnymi a roz­wo­jem lokalnym, takie jak dobrostan (well-being) oraz jakość życia. Odnosząc się do kat­e­gorii kap­i­tałów oraz postaw zwery­fikowane zostały również pod­sta­wowe tezy doty­czące zależności między religi­jnoś­cią Polaków a akty­wnoś­cią społeczną. Przed­staw­ione zostało też fak­ty­czne zaan­gażowanie orga­ni­za­cji Koś­cioła katolick­iego w zakre­sie społecznym na poziomie lokalnym. Przeprowad­zone anal­izy wskazały, że odd­zi­ały­wanie społeczne orga­ni­za­cji Koś­cioła katolick­iego w Polsce jest różnorodne, nato­mi­ast między religi­jnoś­cią Polaków a roz­wo­jem zachodzi pozy­ty­wna, choć złożona zależność.

Słowa kluc­zowe: rozwój lokalny, dobrostan, jakość życia, religi­jność, Koś­ciół katolickie

BIBLIOGRAFIA
Adam­czuk L., Fir­lit E., Zdaniewicz W. (2012), Postawy religijno-społeczne Polaków 1991–2012, ISKK, Warszawa.
Apos­toli­cam Actu­osi­tatem (1967), w: Sobor Watykański II, Kon­sty­tucje. Dekrety. Deklaracje, Pal­lot­tinum, Poz­nań, s. 379–408.
Ajzen I. (1988), Atti­tudes, per­son­al­isty and behav­ior, The Dorsey Press, Chicago.
Anheier H., Sala­mon L. (1998), The non­profit sec­tor in the devel­op­ing world: A com­par­a­tive analy­sis, Man­ches­ter Uni­ver­sity Press, Man­ches­ter.
Benedykt XVI (2009), Car­i­tas in Ver­i­tate, Pal­lot­tinum, Poz­nań.
Berger P. (1998), Seku­laryzm w odwro­cie, „Nowa Res Pub­lica”, nr 1, s. 67–74.
Bieńkuńska A. i in. (2013), Jakość życia, w: A. Bieńkuńska (red.), Jakość życia, kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne w Polsce, GUS, Warszawa, s. 7–34.
Brol R. (1998), Rozwój lokalny – nowa logika roz­woju gospo­dar­czego, „Prace Naukowe Akademii Eko­nom­icznej we Wrocławiu”, nr 785, s. 11–15.
Cameron S. (1999), Faith, fre­quency, and the allo­ca­tion of time: a micro level study of reli­gious cap­i­tal and par­tic­i­pa­tion, „Jour­nal of Socio-Economics”, no. 28, p. 439–456.
Com­mit­tee for Eco­nomic Devel­op­ment (1995), Rebuild­ing inner-city com­mu­ni­ties: A new approach to the nation’s urban cri­sis, Research and Pol­icy Com­mit­tee, Author, New York.
Caputo R. (2009), Reli­gious Cap­i­tal and Inter­gen­er­a­tional Trans­mis­sion of Vol­un­teer­ing as Cor­re­lates of Civic Engage­ment, „Non­profit and Vol­un­tary Sec­tor Quar­terly”, no. 38, p. 983‑1002.
Casanova J. (1998), Repry­watyza­cja religii, w: W. Piwowarski (red.), Socjolo­gia religii. Antolo­gia tek­stow, Kraków, s. 409–428.
Drążkiewicz J. (1989), O ruchu hos­picjów w Polsce, w: J. Drążkiewicz (red.), W stronę człowieka umier­a­jącego. O ruchu hos­picjów w Polsce, UW, Warszawa, s. 91–372.
Fer­gu­son R., Dick­ens W. (1999), Urban Prob­lems and Com­mu­nity Devel­op­ment, Brook­ings Insti­tu­tion Press.
Fer­riss A. (2002), Reli­gion and the Qual­ity of Life, „Jour­nal of Hap­pi­ness Stud­ies”, no. 3/3, p. 199–215.
Fir­lit E. (2013), Erozja wspól­no­towego wymi­aru religi­jności kato­lików w Polsce, „Przegląd Reli­gioz­naw­czy”, nr 250, s. 133–146.
Fir­lit E. (1998), Parafia rzym­skoka­tolicka w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej. Studium socjo­log­iczne, Pal­lot­tinum, Warszawa.
Gaudium et spes (1967), w: Sobór Watykański II. Kon­sty­tucje. Dekrety. Deklaracje, Pal­lot­tinum, Poz­nań.
Herve C. (1983), Rola grup odniesienia w inte­gracji postaw religi­jnych, w: F. Adamski (red.), Socjolo­gia religii. Wybór tek­stów, WAM, Kraków, s. 139–140.
Jan Paweł II (1991), Encyk­lika Cen­tes­imu annus, w: Encyk­liki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I., Wydawnictwo św. Stanisława i Wydawnictwo M., Kraków 1996, s. 463–532.
Jan Paweł II (1987), Encyk­lika Sol­lic­i­tudo rei socialis, w: Encyk­liki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I., Wydawnictwo św. Stanisława i Wydawnictwo M., Kraków 1996, s. 321–371.
Kat­e­chizm Koś­cioła Katolick­iego (1992), Pal­lot­tinum, Poz­nań.
Krakowiak P,. Sto­lar­czyk A., red. (2007), Ksiądz Euge­niusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hos­picyjnego w Polsce, Fun­dacja Hos­picyjna, Gdańsk.
Krech D., Crutch­field R., Bal­lachey E. (1962), Indi­vid­ual in Soci­ety, McGraw Hill, s. 137–179, za: Frentzel-Zagórska J. (1971), Zmi­ana postaw, OBOP i SP, Warszawa.
Mar­tin D. (1978), A gen­eral the­ory of sec­u­lar­iza­tion, Black­well, Oxford.
Nałęcz S., Goś-Wójcicka M., red. (2010), Sto­warzyszenia, fun­dacje i społeczne pod­mioty wyz­nan­iowe w 2008 r., GUS, Warszawa.
Okrasa W., Herbst J., Zdaniewicz W. (2010), Orga­ni­za­cje, wspól­noty i insty­tucje społeczne Koś­cioła katolick­iego – potenc­jał i specy­fika koś­ciel­nego trze­ciego sek­tora w Polsce, w:. S. Nałęcz, M. Goś-Wójcicka (red.), Sto­warzyszenia, fun­dacje i społeczne pod­mioty wyz­nan­iowe w 2008 r., GUS, Warszawa, s. 202–230.
Paweł VI (2001), Evan­gelii nun­tiandii, Wydawnictwo TUM, Warszawa.
Ring­dal G. (1996), Reli­gios­ity, qual­ity of life, and sur­vival in can­cer patients, „Social Indi­ca­tors Research”, no. 38/2, p. 193–211.
Sadłoń W. (2011), Lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii, w: K. Łuczaj, K. Kac­zorowski (red.), Pol­ska socjolo­gia wczo­raj i dziś. Młodzi socjol­o­gowie wobec prob­lemów trady­cji i ter­aźniejs­zości, AGH, Kraków, s. 99–108.
Sadłoń W. (2013a), Parafia jako wspól­nota. Między więzią emocjonalno-duchową a brakiem zaan­gażowa­nia, w: R. Lange, W. Sadłoń (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archi­diecezji Biało­s­tock­iej, ISKK, Białys­tok, s. 125–136.
Sadłoń W. (2013b), Społeczny wymiar parafii wiejskiej w Polsce na pod­stawie badań statysty­cznych, „Trzeci Sek­tor”, nr 29, s. 37–46.
Sadłoń W. (2014), Koś­cielny trzeci sek­tor w Polsce oraz dzi­ałal­ność chary­taty­wna, w: L. Adam­czuk i in., Koś­ciół katolicki w Polsce. Rocznik statysty­czny, ISKK-GUS, Warszawa, s. 208–219.
Singer M. (1983), Reli­gia a społeczeństwo. Kon­flikty – inte­gracja, w: F. Adamski (red.), Socjolo­gia religii. Wybór tek­stów, WAM, Kraków, s. 130–131.
Stark R., Finke R., Dougherty K.D. (2002), The Effects of Pro­fes­sional Train­ing: The Social and Reli­gious Cap­i­tal Acquired in Sem­i­nar­ies, „Jour­nal for the Sci­en­tific Study of Reli­gion”, no. 41/1, p. 103–120.
Wieleb­ski T. (2012), Diecez­jalne i parafi­alne struk­tury komu­ni­jne w Polsce, „Teolo­gia Prak­ty­czna”, nr 13, s. 53–70.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sum­mary: This arti­cle is an attempt to iden­tify ref­er­ences between reli­gion and devel­op­ment at the local level. The­o­ret­i­cal cat­e­gories such as well-being and qual­ity of life were pre­sented to cap­ture the rela­tion­ship between reli­gios­ity, reli­gious orga­ni­za­tions and local devel­op­ment. Refer­ring also to the cat­e­gory of cap­i­tals and atti­tudes the empir­i­cal rela­tion­ship between Pol­ish reli­gios­ity and social activ­ity was tested. Also the actual involve­ment of the Catholic Church in the local com­mu­nity was pre­sented. Con­ducted ana­lyzes indi­cated that the social impact of Catholic Church orga­ni­za­tions at local level in Poland is diverse and between Pol­ish reli­gios­ity and devel­op­ment a pos­i­tive but com­plex rela­tion­ship is observed.

Key­words: Local devel­op­ment, well-being, qual­ity of life, reli­gios­ity, Catholic Church

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tut for Catholic Church Statistics

Maria Theiss (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)
KONSTRUUJĄC OBYWATELA GMINYPOLITYKA DOSTĘPU DO USŁUG PRZEDSZKOLNYCH
(s. 30–35)
Celem artykułu jest anal­iza orga­ni­zowa­nia w pol­s­kich gmi­nach dostępu do pub­licznego wychowa­nia przed­szkol­nego. Anal­iza ta została przeprowad­zona z zas­tosowaniem autorskiej per­spek­tywy lokalnego oby­wa­telstwa społecznego. W artykule sfor­mułowano tezę, że w sferze wychowa­nia przed­szkol­nego samorządy gminne w Polsce kon­stru­ują lokalne oby­wa­telstwo społeczne (sta­tus oby­wa­teli wyraża­jący się w uprawnieni­ach i dostępie do świad­czeń i usług na poziomie lokalnym), wdraża­jąc kra­jowe przepisy w sposób, który oznacza pow­iązanie dostępu do wychowa­nia przed­szkol­nego z lokalnie określanymi wyma­gani­ami lub oczeki­wa­ni­ami wobec rodz­iców. W szczegól­ności doty­czą one bycia zatrud­nionym oraz płace­nia podatków w miejscu zamieszka­nia. W pier­wszej części artykułu wyjaśniona jest kat­e­go­ria lokalnego oby­wa­telstwa społecznego. W drugiej części zaprezen­towane są cząstkowe wyniki badań empirycznych zre­al­i­zowanych w 4 gmi­nach wojew­ództwa mazowieck­iego. Przed­miotem omaw­ianych badań są for­malne i niefor­malne mech­a­nizmy stosowane w rekru­tacji do gmin­nych przed­szkoli (przepisy prawa lokalnego, niefor­malne prak­tyki i lokalny dyskurs).

Słowa kluc­zowe: lokalna poli­tyka społeczna, lokalne oby­wa­telstwo społeczne, wychowanie przed­szkolne, samorząd lokalny

BIBLIOGRAFIA
Andreotti A., Min­gione E., Polizzi E. (2012), Local Wel­fare Sys­tems: A Chal­lenge for Social Cohe­sion, „Urban Stud­ies”, no 9/49, p. 1925–1940.
Bober J., Haus­ner J. i in (2013), Naras­ta­jące dys­funkcje, zasad­nicze dylematy, konieczne dzi­ała­nia. Raport o stanie samorząd­ności tery­to­ri­al­nej w Polsce, MSAP, Kraków.
Bren­ner N. (2009), Open ques­tions on state rescal­ing, „Cam­bridge Jour­nal of Regions, Econ­omy and Soci­ety”, no. 1, p. 123–139.
Cybulko A. (2015), Anal­iza prawa lokalnego w zakre­sie edukacji przed­szkol­nej w dwóch badanych mias­tach, raport cząstkowy wyko­nany w pro­jek­cie Lokalne oby­wa­telstwo społeczne w poli­tyce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieck­iem do lat 5, maszynopis niepub­likowany, Warszawa.
Dol­nicki B., red. (2010), Ustawa o samorządzie gmin­nym, Komen­tarz. Wolters Kluwer, Warszawa.
Gar­licki L. (2009), Pol­skie prawo kon­sty­tucyjne. Zarys wykładu, PWN, Warszawa.
Gorze­lak G., Jałowiecki B., Zagórski K. (2009), Zróżni­cow­a­nia warunków życia. Pol­skie rodziny i społeczności lokalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Isin E.F., Turner B.S. (2002), Hand­book of Cit­i­zen­ship Stud­ies, Sage, Lon­don.
Jaki­mow­icz W. (2002), Pub­liczne prawa pod­miotowe, Zakamy­cze, Warszawa.
Jałowiecki B., Szczepański M., Gorze­lak G. (2007), Rozwój lokalny i region­alny w per­spek­ty­wie socjo­log­icznej, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy.
Kazepov Y. (2010), Rescal­ing Social Poli­cies: Towards Mul­ti­level Gov­er­nance in Europe, Ash­gate, Wiedeń.
Kopańska A. (2014), Efek­ty­wność decen­tral­iza­cji, Difin, Warszawa.
Kvist J. (2009), Mea­sur­ing wel­fare states: prob­lems and pos­si­bil­i­ties in cross-national stud­ies, http://www2.sofi.su.se/RC19/pdfpapers/Kvist_Hansen_RC19_2008.pdf [dostęp 16.09.2015].
Kwiatkowska A. (2010), Kon­cepcja oby­wa­telstwa w teorii fem­i­nisty­cznej, w: J. Raci­borski (red.), Prak­tyki oby­wa­tel­skie Polaków, IFiS PAN, Warszawa.
Mar­shall T.H. (1950), Cit­i­zen­ship and Other Essays, The Uni­ver­sity Press,Cambridge.Ośrodek Ewalu­acji (2012), Ocena ośrod­ków wychowa­nia przed­szkol­nego, utwor­zonych lub wspar­tych ze Śród­ków finan­sowych EFS w ramach Pod­dzi­ała­nia 9.1.1 PO KL. Raport koń­cowy, na zamówie­nie Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego, Warszawa, https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_osrodkow_wychowania_przedszkolnego_9_1_1_PO_KL_5022013.pdf [dostęp 16.09.2015].
Piekara A. (2011), Pod­stawy dok­try­nalne odrod­zonego samorządu tery­to­ri­al­nego w Polsce, w: E. Jasiuk (red.), XX lat odrod­zonego samorządu tery­to­ri­al­nego w Polsce, WSH, Radom.
Pow­ell M. (2008), Wel­fare state with­out cit­i­zens? Formez – Gian­ini Research, Bib­lioteca Formez, http://biblioteca.formez.it /webif/media/Giannini_2/pdf/vol0910.pdf [dostęp 16.09.2015].
Rice D. (2013), Beyond Wel­fare Regimes: From Empir­i­cal Typol­ogy to Con­cep­tual Ideal types, „Social Pol­icy and Admin­is­tra­tion”, no. 47, p. 93–110.
Sara­ceno Ch. (2002), Social Assis­tance Dynam­ics in Europe: National and Local Poverty Regimes, The Pol­icy Press, Bris­tol.
Sassen S. (2003), The Repo­si­tion­ing of Cit­i­zen­ship: Emer­gent Sub­jects and Spaces for Pol­i­tics, „CR: The New Cen­ten­nial Review”, no. 3/2, p. 41–66.
Schinkel W. (2010), The Vir­tu­al­iza­tion of Cit­i­zen­ship, „Crit­i­cal Soci­ol­ogy”, no. 2/36, p. 265–283.
Schridde H. (2002), Local Wel­fare Regimes and the Restruc­tur­ing of the Wel­fare State – an Anglo-German Com­par­i­son, „Ger­man Pol­icy Stud­ies”, no. 2, p. 105–142.
Stae­heli L. (2010), Polit­i­cal geog­ra­phy: Where’s cit­i­zen­ship?, „Progress in Human Geog­ra­phy”, no. 3/35, p. 393–400.
Szarfen­berg R. (2011), Stan­dardy i standaryza­cja pracy soc­jal­nej i usług pomocy i inte­gracji społecznej, w: R. Szarfen­berg (red.), Kra­jowy Raport Badaw­czy. Pomoc i Inte­gracja społeczna wobec wybranych grup – diag­noza standaryza­cji usług i mod­eli insty­tucji, WRZOS, Warszawa.
Turner B. (2001), The ero­sion of cit­i­zen­ship, „British Jour­nal of Soci­ol­ogy”, no. 2/52, p. 189–209.
Young I. (1989), Polity and Group Dif­fer­ence: A Cri­tique of the Ideal of Uni­ver­sal Cit­i­zen­ship, „Ethics”, no. 2/99, p. 250–274.
Yuval-Davies N. (2011), Power, Inter­sec­tion­al­ity and Pol­i­tics of Belong­ing, Freia Work­ing Paper Series, nr 75, s. 1–24.
Zamorska K. (2010), Prawa społeczne jako pro­gram prze­bu­dowy poli­tyki społecznej, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Sum­mary: The arti­cle inves­ti­gates the ways in which an access to preschool edu­ca­tion is reg­u­lated at the local level in Poland. For this sake the per­spec­tive of local social cit­i­zen­ship is employed. Preschool edu­ca­tion is decen­tral­ized in Poland, with a rel­a­tive broad auton­omy of local gov­ern­ment in the orga­ni­za­tion of this ser­vice. Thus, the local vari­a­tion of the cov­er­age is high (the national cov­er­age of 3–4 years old is 61%, which is low for the EU coun­try). The arti­cle claims that the local gov­ern­ments in Poland con­struct local cit­i­zen­ship link­ing social rights (access to preschool edu­ca­tion) with the absent in national reg­u­la­tions respon­si­bil­i­ties of par­ents’ paid work and pay­ing local taxes. In the first part of the text the con­cept of local social cit­i­zen­ship is dis­cussed and linked to ter­ri­to­ri­al­iza­tion and rescal­ing processes in social pol­icy. In the sec­ond part of the text, author’s own research in 4 Pol­ish local com­mu­ni­ties is pre­sented. The research focuses on the for­mal and infor­mal recruit­ment prac­tices to a preschool education.

Key words: local social pol­icy, local social cit­i­zen­ship, preschool edu­ca­tion, local government

Author’s affil­i­a­tion: The Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of Warsaw

Klau­dia Wol­niewicz (dok­toran­tka, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)
OPIEKA NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 – LOKALNE ZRÓŻNICOWANIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH
(s. 35–39)
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie czyn­niki na poziomie lokalnym wpły­wają na zróżni­cow­anie w dostępie do usług opiekuńczych nad dzieck­iem w wieku do lat 3 w Polsce. W pier­wszej części autorka w sposób syn­te­ty­czny prezen­tuje obecny stan prawny i anal­izuje zmi­any, jakie dokon­ały się w ciągu ostat­nich trzech lat w sys­temie opiekuńczym nad najmłod­szym dzieck­iem. W drugiej części szczegółowej anal­izie pod­dane są wybrane czyn­niki, które mogą mieć wpływ na dostęp­ność usług opiekuńczych na poziomie lokalnym: struk­tu­ralne (sta­tus admin­is­tra­cyjny gminy, gęs­tość zalud­nienia) oraz eko­nom­iczne (dochód gminy per capita).

Słowa kluc­zowe: sys­tem opieki nad dzieck­iem, poli­tyka lokalna, lokalne zróżni­cow­anie, dostęp do usług opiekuńczych nad dzieckiem

BIBLIOGRAFIA
Anal­iza prawno-instytucjonalna sys­temu opieki nad dzieck­iem w wieku 0–5 lat (2013), maszynopis niepub­likowany pow­stały w ramach pro­jektu „Lokalne oby­wa­telstwo społeczne w poli­tyce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieck­iem do lat 5”, real­i­zowanego w IPS UW pod kierunk­iem dr M. Theiss, finan­sowanego ze środ­ków NCN, Warszawa.
Davey A., Johans­son L., Malm­berg B., Sund­strom G. (2006), Unequal but equi­table: an analy­sis of vari­a­tions in old-age care in Swe­den, „Euro­pean Jour­nal of Age­ing”, Vol. 3(1), p. 34–40.
Diag­noza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecię­cych usług opiekuńczo-edukacyjnych w gmi­nach (2014), Fun­dacja Komeńskiego, Warszawa, http://www.frd.org.pl/repository/Nutricia/MB_raport_z_ustawy_zlobkowej_dla_FRD_FINAL.pdf [dostęp 15.11.2014].
Euro­pean Com­mis­sion (2008), Child­care ser­vice in the EU, MEMO/08/592, Bruk­sela, 3.10., http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-592_en.htm?locale=en [dostęp 10.10.2014].
GUS (2014), Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp 26.09.2014].
Jensen P.H., Lolle H. (2013), The Frag­mented Wel­fare State: Explain­ing Local Vari­a­tions in Ser­vices for Older Peo­ple, „Jour­nal of Social Pol­icy”, Vol. 42, p. 349–370.
NIK (2013), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli. Sys­tem opieki nad dziećmi do lat trzech, nr ewid. 154/2013/P/12/106/KPS, Warszawa.
Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A. (2010), Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakoś­ciowe, raport, CASE, Warszawa, http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/33427257_Raport%20o%20zlobkach_do%20publikacji%20CASE_eReport.pdf [dostęp 25.09.2015].
Rysz-Kowalczyk B. (2011), Poli­tyka społeczna gmin i powiatów. Kom­pendium wiedzy o insty­tuc­jach i pro­ce­du­rach, Elipsa, Warszawa.
Sax­on­berg S. (2014), Gen­der­ing Fam­ily Poli­cies in Post-Communist Europe. A Historical-Institutional Analy­sis, Pal­grave Macmil­lan, Bas­ingstoke, New York.
Spra­woz­danie Rady Min­istrów z real­iza­cji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DzU nr 45, poz. 235 z późn. zm.) w lat­ach 2011–2012 (2013), Warszawa, file:///C:/Users/Beata/Downloads/opieka_dziecko_sprawozdanie%20_2011-12%20(2).pdf [dostęp 23.09.2014].
Teis­seyre P. (2013), Żłobki w pol­s­kich mias­tach, 22.01., http://www.mojapolis.pl/articles/art/zlobki/ [dostęp 15.11.2014].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sum­mary: The main aim of the arti­cle is to answer the fol­low­ing ques­tion: what fac­tors influ­ence the acces­si­bil­ity of child­care ser­vices for chil­dren under 3 years old on the local level in Poland. The arti­cle presents the legal frame­work and main amend­ments made since 2011 in the child­care sys­tem for chil­dren under 3 years old. The arti­cle con­ducts a detailed analy­sis of a num­ber of selected fac­tors that may influ­ence the level of acces­si­bil­ity of child­care ser­vices on the local level: struc­tural (e.g. admin­is­tra­tive sta­tus of the com­mune, pop­u­la­tion den­sity) and eco­nomic (e.g. income per capita).

Key­words: day–care sys­tem for chil­dren, local pol­icy, local diver­sity, access to child­care services

Author’s affil­i­a­tion: The Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of Warsaw

do Spisu Treści

« powrót