Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 1/2016
Przegląd emery­talny 2016
– Bez­pieczeństwo dzięki odpowiedzialności

Pobierz plik »

PS Numer tematyczny 1/2016 został sfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach ustawowych działań związanych z popularyzacją wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

Numer został sfi­nan­sowany przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych w ramach usta­wowych dzi­ałań związanych z pop­u­laryza­cją wiedzy o ubez­pieczeni­ach społecznych

Redak­tor tem­aty­czny i recen­zent numeru: prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Recen­zent: prof. dr hab. Mirosław Księżopol­ski (Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)

Spis treści

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERUGertruda Uścińska
PRZEGLĄD EMERYTALNY 2016 – BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI – Gertruda Uścińska, Kamil Berra­hal, Anotni Kolek
WYBRANE PROBLEMY SYSTEMÓW EMERYTALNYCH A MIĘDZYNARODOWE TRENDY ZMIAN. PRZEGLĄD EMERYTALNYELEMENT DEBATY W POLSCEZofia Czepulis-Rutkowska
KONSTRUKCJA PRAWNA POLSKIEGO SYSTEMU EMERYTALNEGOGertruda Uścińska
UPOSAŻENIE SĘDZIOWSKIE I UPOSAŻENIE RODZINNE JAKO KONSTRUKCJA PRAWNA Inetta Jędrasik-Jankowska
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW I JEGO PERSPEKTYWYMar­ian Pod­stawka
WYBRANE PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH
EMERYTALNYCHMarcin Wojew­ódka
WIEDZA POLAKÓW O SYSTEMIE EMERYTALNYM. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCHRobert Mar­czak
PRZEGLĄD SYSTEMU EMERYTALNEGO 2016 – OPINIE EKSPERTÓWoprac. Monika Bugaj-Wojciechowska
SYSTEM EMERYTALNY W LICZBACH
NOTKI O AUTORACH


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 1/2016

FROM THE ISSUE EDITORGertruda Uścińska
OLD-AGE PENSION POLICY REVIEWSECURITY THROUGH RESPONSIBILITYGertruda Uścińska, Kamil Berra­hal, Anotni Kolek
SELECTED PROBLEMS OF OLD-AGE PENSION SYSTEM AND INTERNATIONAL TRENDS. PENSION REVIEWVOICE IN THE POLISH DEBATEZofia Czepulis-Rutkowska
LEGAL CONTRACT OF POLISH OLD-AGE PENSION SYSTEMGertruda Uścińska
JUDICIAL RETIREMENT BENEFIT AND JUDICIAL SURVIVORS BENEFIT AS A LEGAL CONSTRUCT Inetta Jędrasik-Jankowska
FARMERSSOCIAL INSURANCE AND ITS PROSPECTSMar­ian Pod­stawka
SELECTED PROPOSITIONS OF AMENDMENTS IN ANC ON EMPLOYEE PENSION SCHEMESMarcin Wojew­ódka
KNOWLEDGE OF POLISH PEOPLE IN THE OLD-AGE PENSION SCHEME IN POLAND. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCHRobert Mar­czak
OLD-AGE PENSION POLICY REVIEW 2016 – EXPERTS OPINIONSMonika Bugaj-Wojciechowska
POLISH OLD-AGE PENSION SYSTEM IN FIGURES
ABOUT THE AUTHORS

do Spisu Treści


« powrót