Pol­sko­języ­czna wer­sja  numeru tem­aty­cznego  w języku angielskim

Na stronie inter­ne­towej zamieszczamy pol­skie wer­sje tek­stów ang­iel­sko­języ­cznych numeru poświę­conego prob­lematyce poli­tyki społecznej w proce­sach akcesyjnych.

Spis treści

WSPÓLNOTOWA POLITYKA SPOŁECZNA — Krystyna Tokarska-Biernacik
OD REDAKTORÓW NUMERU
EUROPEJSKI MODEL SOCJALNY I OTWARTA KOORDYNACJA POLITYKA SPOŁECZNA — Stanisława Goli­nowska
ASPEKTY PRAWNE POLITYKI SPOŁECZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE W LATACH 2000–2005 — Andrzej Świątkowski
BEZPIECZNE I ZDROWE MIEJSCA PRACYSZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM DYREKTYW UE W ZAKRESIE BHPDanuta Koradeck
STRATEGIA ZATRUDNIENIA W UEPODSTAWY, CELE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I BENCHMARKINGZenon Wiśniewski
DOŚWIADCZENIA POLSKI W BUDOWANIU NARODOWEJ STRATEGII ZATRUDNIENIAMichał Boni
DYNAMIKA KONCEPCJI MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ — Kaz­imierz W. Frieske
CZY UPRAWNIENIA PRACOWNICZE SPRZYJAJĄ ZATRUDNIENIA KOBIET? — Bożena Balcerzak-Paradowska
KOBIETY W POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ OKRESU TRANSFORMACJI -Irena Wóy­ci­cka
OTWARTA KOORDYNACJA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJNOWY ETAP EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ? — Maciej Żukowski
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO EUSZANSE I WYZWANIAMarek Szczepański
PRZYGOTOWANIE GUS DO PREZENTOWANIA WSKAŹNIKÓW PROPONOWANYCH PRZEZ UEAnna Szukiełojć-Bieńkuńsk
WSPÓLNY MODEL POLITYKI SOCJALNEJ? — Paweł Poławski
OLD-AGE SECURITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEL AND THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNIONStanisława Goli­nowska, Piotr Kurowski, Maciej Żukowski

Całość artykułów opub­likowano w numerze “Poli­tyki Społecznej” 11–12/2002

PRZEDRUK MATERIAŁÓW “POLITYKI SPOŁECZNEJ” W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE Z PODANIEM ŹRÓDŁA

« powrót