Numer tem­aty­czny 2/2008

KOMPETENCJE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. PROBLEM WYKLUCZENIA CYFROWEGO

logo_itqual logo EFS logo UE
Inic­jatywa wspól­no­towa EQUAL

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH W POLSCE

Part­nerstwo real­i­zowane jest przez: Wyższą Szkołę Biz­nesu – National-Louis Uni­ver­sity (lider  pro­jektu), Capgem­ini, Pol­skie Sto­warzysze­nie Zarządza­nia Kadrami, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Altkom. Pro­jekt real­i­zowany jest przy udziale Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Inic­jatywy Wspól­no­towej EQUAL

 Redak­tor prowadzący i recen­zent: prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska (Uni­w­er­sytet Łódzki)

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Spis treści

Table of Contents

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MŚP A WYKLUCZENIE CYFROWE. PROJEKT ITQUALElż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
DEFICYT KWALIFIKACJI ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ JAKO PRZYCZYNA WYKLUCZENIA CYFROWEGOŁukasz Arendt
POTRZEBA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W POLSKICH MŚP W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCHIwona Poli­w­czak
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MŚP W KONTEKŚCIE GLOBALNYCH PRZEOBRAŻEŃ – Mał­gorzata Matu­siak
POLITYKA SZKOLENIOWA W MŚP W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCHJolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłow­icz
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW. PRÓBA DIAGNOZYMaria Szym­czak, Paweł Daniłowicz

AUTORZY
Elż­bi­eta Kryńska: pro­fe­sor dok­tor habil­i­towany nauk eko­nom­icznych w zakre­sie ekonomii, spec­jal­ność: planowanie i poli­tyka eko­nom­iczna. Kierownik Zakładu Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Kat­edry Poli­tyki Eko­nom­icznej na Uni­w­er­syte­cie Łódzkim. Członek m.in. Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, Komitetu Prog­noz „Pol­ska 2000 Plus” PAN oraz Pol­skiego Towarzystwa Demograficznego. Posi­ada ponad 30-letnie doświad­cze­nie w pracy naukowej w obszarach: funkcjonowa­nia rynku pracy i poli­tyki rynku pracy (pojęć i metodologii badań rynku pracy, instru­men­tów prze­ci­wdzi­ała­nia nierównowadze na rynku pracy, dzi­ałań pub­licznych służb zatrud­nienia) oraz poli­tyki eko­nom­icznej w gospo­darce rynkowej. Autorka ponad 140 artykułów naukowych i mono­grafii, a także prac eksper­c­kich m.in. dla Komisji Europe­jskiej, Sejmu i Sen­atu RP, Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Nar­o­dowego Banku Pol­skiego.
Ostat­nie pub­likacje:
1. Rekomen­dacje doty­czące reg­u­lacji rynku pracy, w: S. Kra­jew­ski, M. Mack­iewicz, P. Kra­jew­ski, Od bezrobo­cia do zatrud­nienia – mobil­ność kobiet na rynku pracy, Raport koń­cowy – rekomen­dacje i prog­nozy, Łódź 2008, s. 11–60.
2. Wpływ mega­trendów świa­towych na pol­ski rynek pracy, w: E. Kryńska (red.), Wybrane aspekty roz­woju gospo­dar­czego i rynku pracy, Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis Folia Oeco­nom­ica 207, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 5–20.
3. Równowaga między elasty­cznoś­cią i bez­pieczeńst­wem na pol­skim rynku pracy. Jak osiągnąć flex­i­cu­rity?, „Mon­i­tor Prawa Pracy” 2007, nr 7, s. 340–345.

Łukasz Arendt: mag­is­ter nauk eko­nom­icznych, absol­went Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Asys­tent w Kat­e­drze Poli­tyki Eko­nom­icznej Uni­w­er­sytetu Łódzkiego oraz asys­tent w Zakładzie Zatrud­nienia i Rynku Pracy w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Zaj­muje się prob­lematyką rynku pracy i wpły­wem tech­nologii infor­ma­cyjnych i teleko­mu­nika­cyjnych na sytu­ację sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz zjawiskiem wyk­luczenia cyfrowego. W lat­ach 2000–2001 uzyskał stype­ndium min­is­tra edukacji nar­o­dowej, a w 2002 r. stype­ndium min­is­tra edukacji nar­o­dowej i sportu. Brał udział w wielu kra­jowych oraz między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych jako ekspert ds. badań oraz koor­dy­na­tor prac badaw­czych. Autor niemal 30 pub­likacji i opra­cowań z zakresu poli­tyki rynku pracy, prob­lematyki bezrobo­cia, podatków i wyk­luczenia cyfrowego MŚP.
Ostat­nie pub­likacje:
1. Adapt­abil­ity of the Euro­pean Small and Medium-sized Enter­prises to Infor­ma­tion and Com­mu­ni­ca­tion Tech­nolo­gies, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa 2007.
2. Bar­ri­ers to ICT Adop­tion in SMEs – How to Bridge Dig­i­tal Divide, w: S. Krish­na­murthy, P. Isa­ias (red.), Pro­ceed­ings of IADIS Inter­na­tional Con­fer­ence e-Commerce 2007, IADIS 2007, s. 83–90.
3. Wyk­lucze­nie cyfrowe małych i śred­nich przed­siębiorstw – rola kom­pe­tencji ICT, w: M. Kajdasz-Aouil, A.M. Michal­ski, E. Podolska-Filipowicz (red.), Edukacja tech­niczna i infor­maty­czna: przy­go­towanie zawodowe – kwal­i­fikacje – rynek pracy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego, Byd­goszcz 2007, s. 385–392.

Iwona Poli­w­czak: dok­tor nauk eko­nom­icznych; adi­unkt w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Zaj­muje się prob­lematyką poli­tyki rynku pracy, dyskrymi­nacji na rynku pracy, wyk­luczenia społecznego grup mniejs­zoś­ciowych, region­al­nymi rynkami pracy, sytu­acją osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ksz­tałce­niem ustaw­icznym, zatrud­nie­niem niere­je­strowanym. W 1997 r. uzyskała nagrodę II stop­nia im. F. Znanieck­iego w kat­e­gorii prac empirycznych za pracę mag­is­ter­ską. Brała udział w wielu pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych sze­roko rozu­mi­anej prob­lematyki rynku pracy.
Ostat­nie pub­likacje:
1. Dyskrymi­nacja na rynku pracy, jej formy i prze­jawy wys­tępu­jące w sto­sunku do osób niepełnosprawnych, w: Przed­siębior­c­zość i zarządzanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przed­siębior­c­zości i Zarządza­nia 2005, t. VI., z. 1.
2. Ocena sytu­acji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w opini­ach ich samych, „Akty­wiz­a­cja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” 2007, nr 2–3.
3. Wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Kra­jowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa 2007.

Mał­gorzata Matu­siak: dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie socjologii; adi­unkt w Uni­w­er­syte­cie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kiel­cach, filia w Piotrkowie Try­bunal­skim. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze: orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, społeczeństwo infor­ma­cyjne, zas­tosowanie nowych tech­nologii w sytu­acji pracy, elasty­czne formy pracy i zatrud­nienia, nowe zjawiska towarzyszące współczes­nej pracy (pra­co­holizm, siecio­holizm, wypale­nie zawodowe), społeczne skutki postępu tech­no­log­icznego. Uczest­niczka pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych innowacji i akty­wiz­a­cji gospo­dar­czej. Autorka pub­likacji na temat: postaw stu­den­tów wobec pracy, ośrod­ków innowacji i przed­siębior­c­zości, współczes­nych, nieko­rzyst­nych zjawisk na rynku pracy.
Ostat­nie pub­likacje:
1. Przyszła praca w wyobraże­ni­ach i aspirac­jach stu­den­tów łódz­kich uczelni (współau­tor), w: L.H. Haber, M. Niez­goda (red.), Społeczeństwo infor­ma­cyjne, aspekty funkcjon­alne i dys­funkcjon­alne, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków 2006, s. 298–308.
2. Zawody przyszłości, w: G. Gro­mada, M. Matu­siak, M. Nowak (red.), Innowacje i przed­siębior­c­zość dla przyszłości, Sto­warzysze­nie Orga­ni­za­torów Ośrod­ków Innowacji i Przed­siębior­c­zości w Polsce, Łódź/Poznań/Warszawa/Wrocław, SOOIPP Annual 2006, s. 241–254.
3. Poję­cie i eko­nom­iczne znacze­nie przed­siębior­c­zości aka­demick­iej (współau­tor), w: Innowacje, przed­siębior­c­zość i gospo­darka oparta na wiedzy, Uni­w­er­sytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 453, Eko­nom­iczne prob­lemy usług nr 8, Szczecin 2007, s. 155–165.

Jolanta Lisek-Michalska: dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie socjologii; adi­unkt w Insty­tu­cie Socjologii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­ają się na metodologii badań społecznych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem metody zog­niskowanego wywiadu grupowego i możli­wości jego wyko­rzys­ta­nia do bada­nia zjawisk społecznych. Kierowała pro­jek­tem KBN-owskich badań doty­czą­cych metodologii FGI. Brała udział w kon­cep­tu­al­iza­cji i real­iza­cji wielu pro­jek­tów badaw­czych. Ostat­nio kon­cen­truje się na prob­lematyce kat­e­gorii defa­wory­zowanych na rynku pracy (kobi­ety wiejskie, niepełnosprawni). Członek Pol­skiego Towarzystwa Socjo­log­icznego i Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej. Autorka bądź współau­torka przeszło 30 pub­likacji.
Ostat­nie pub­likacje:
1. J. Krzyszkowski, J. Lisek-Michalska, M. Marks, J. Przy­wo­jska, Uwarunk­owa­nia pracy zawodowej kobiet wiejs­kich, PTPS, Warszawa 2008.
2. Raport z bada­nia focu­sowego na temat Kobi­ety wiejskie na lokalnym rynku pracy. Uwarunk­owa­nia i per­spek­tywy, w: J. Lisek-Michalska, P. Daniłow­icz. (red.), Zog­niskowany wywiad grupowy. Stu­dia nad metodą, wyd. II, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
3. J. Lisek-Michalska, P. Daniłow­icz, Poli­tyka szkole­niowa i szkole­nia w małych i śred­nich przed­siębiorstwach, w: E. Kryńska (red.), Kap­i­tał ludzki w małych i śred­nich przedsiębiorstwach-przystosowania do tech­nologii infor­maty­cznych, Stu­dia i Mate­ri­ały, tom II, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa 2007.

Paweł Daniłow­icz: dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie socjologii; starszy wykład­owca w Kat­e­drze Metod i Tech­nik Badań Społecznych Insty­tutu Socjologii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Od wielu lat zaj­muje się metodologią badań społecznych. Ekspert w wielu pro­jek­tach badaw­czych. Autor bądź współau­tor blisko 40 książek i artykułów.
Ostat­nie pub­likacje:
1. M. Szym­czak, P. Daniłow­icz, Umiejęt­ności pra­cown­ików i pra­co­daw­ców małych i śred­nich przed­siębiorstw w zakre­sie obsługi kom­put­era i Inter­netu, w: E. Kryńska (red.), Kap­i­tał ludzki w małych i śred­nich przed­siębiorstwach – przys­tosowa­nia do tech­nologii infor­maty­cznych. Wyniki badań empirycznych, tom II, IPiSS, Warszawa 2007.
2. J. Lisek –Michal­ska, P. Daniłow­icz (red.), Zog­niskowany wywiad grupowy. Stu­dia nad metodą, wyd. II, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
3. J. Lisek-Michalska, P. Daniłow­icz, Poli­tyka szkole­niowa i szkole­nia w małych i śred­nich przed­siębiorstwach, w: E. Kryńska (red.), Kap­i­tał ludzki w małych i śred­nich przed­siębiorstwach – przys­tosowa­nia do tech­nologii infor­maty­cznych. Wyniki badań empirycznych, tom II, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa 2007.

Maria Szym­czak: ekonom­e­tryk, dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie socjologii; adi­unkt w Kat­e­drze Metod i Tech­nik Badań Społecznych Insty­tutu Socjologii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze doty­czą zas­tosowa­nia metod wielowymi­arowych w naukach społecznych. Ekspert w wielu pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych prob­lematyki pomi­aru poziomu umiejęt­ności tech­nologii infor­maty­cznych oraz szkol­nych i środowiskowych uwarunk­owań umiejęt­ności matem­aty­cznych i językowych trze­ciok­la­sistów.
Ostat­nie pub­likacje:
1. M. Dąbrowski, M. Szym­czak, M. Żytko, Środowisko eduka­cyjne dziecka a poziom umiejęt­ności, w: M. Dąbrowski, M. Żytko (red.), Badanie umiejęt­ności pod­sta­wowych uczniów trze­cich klas szkoły pod­sta­wowej. Wyniki badań empirycznych, tom I, CKE, Warszawa 2007.
2. M. Dąbrowski, M. Szym­czak, Środowisko rodzinne dziecka a poziom umiejęt­ności, w: M. Dąbrowski, M. Żytko (red.), Badanie umiejęt­ności pod­sta­wowych uczniów trze­cich klas szkoły pod­sta­wowej. Wyniki badań empirycznych, tom I, CKE, Warszawa 2007.
3. H. Sinczuk-Walczak, M. Szym­czak, H. Aniołczyk, S.Brzeźnicki, G. Raźniewska, M. Trzcinka-Ochocka, W. Matczak, Skutki zdrowotne w układzie ner­wowym łącznego naraże­nia na czyn­niki chemiczne i fizy­czne pod­czas pro­dukcji alu­minium, „Medy­cyna Pracy” 2006, nr 57(1), s. 7–13.
4. M. Szym­czak, Miasto i wieś w Polsce. Dys­tanse w zakre­sie mieszkan­iowych i mate­ri­al­nych warunków życia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
5. T. Hałatek, H. Sinczuk-Walczak, M. Szym­czak, K. Rydzyński, Neu­ro­log­i­cal and res­pi­ra­tory symp­toms in ship­yard welders exposed to man­ganese, “Inter­na­tional Jour­nal of Occu­pa­tional Med­i­cine and Envi­ron­men­tal Health” 2005, nr 18(3), s. 265–274.
6. H. Sinczuk-Walczak, W. Matczak, G. Raźniewska, M. Szym­czak, Neurologiczna.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue 2008
POWERS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. PROBLEM THE DIGITAL DIVIDE

SME’s EMPLOYEESCOMPETENCIES AND DIGITAL DIVIDE. THE ITQUAL PROJECTElż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
HUMAN RESOURCESSKILLS DEFICITS AS THE REASON FOR DIGITAL DIVIDEŁukasz Arendt
THE NEED TO IMPROVE COMPETENCIES IN POLISH SMEs – RESULTS OF RESEARCH STUDY Iwona Poli­w­czak
HUMAN RESOURCE MANAGMENT IN SMEs IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES Mał­gorzata Matu­siak
TRAINING POLICY IN SMEs — RESULTS OF THE RESEARCH STUDYJolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłow­icz
DIAGNOSIS OF ICT COMPETENCIES OF EMPLOYERS AND THEIR EMPLOYEES  – Maria Szym­czak, Paweł Daniłowicz

prze­jdź do Spisu treści

« powrót