Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 2/2011

pobierz PDF

PROBLEMY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE
CZĘŚĆ I

Redakcja naukowa: dr Filip Chy­bal­ski (Politech­nika Łódzka)

Recen­zenci: prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Tadeusz Szum­licz (Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie), mgr Marcin Wojew­ódka (Wojew­ódka i Wspól­nicy Sp. k.)

SPIS TREŚCI (CZĘŚCI I)

Table of Con­tents

OD REDAKTORA NUMERUFilip Chy­bal­ski

ADEKWATNOŚĆ I STABILNOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO
ADEKWATNOŚĆ SYSTEMÓW EMERYTALNYCH WEDŁUG CELÓW OMC A REŻIMY EMERYTALNE W EUROPIEFilip Chy­bal­ski
HOJNOŚĆ SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO A OSZCZĘDZANIE NA STAROŚĆ – Agnieszka Pleś­niak
OPODATKOWANIE EMERYTUR W UNII EUROPEJSKIEJMaciej Cieślukowski
JAKOŚĆ ŻYCIA EMERYTÓWAdam Depta
ZAGROŻENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH ZMIANAlicja Gołę­biewska
ZMIANA ZASAD DYSTRYBUCJI SKŁADKI EMERYTALNEJ A ZNACZENIE OFE NA RYNKU FINANSOWYMEdyta Marcinkiewicz
SYTUACJA PRAWNA UBEZPIECZONEGO W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCEArleta Nerka
REKONSTRUKCJA WIEKU EMERYTALNEGO W DOBIE DEMOGRAFICZNEGO STARZENIA. PORÓWNANIE ALTERNATYWNYCH MODELI I ROZWIĄZAŃ – Łukasz Jurek
CO DALEJ Z FUNDUSZEM REZERWY DEMOGRAFICZNEJWNIOSKI Z ANALIZ I PROGNOZPiotr Obidz­iński
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STAROŚCIĄ DEMOGRAFICZNĄ A EKONOMICZNĄ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1999–2010 – Monika Papież

DETERMINANTY I KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMACH EMERYTALNYCH
DETERMINANTY ZMIAN W SYSTEMACH EMERYTALNYCH – UJĘCIE GLOBALNEAdam Sam­borski
SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE I NA ŚWIECIE – STAN I PERSPEKTYWYMaja Prudzienica
WPŁYW KOSZTÓW NA ZGROMADZONE OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNE W REGULOWANYCH I DOBROWOLNYCH SYSTEMACHANALIZA ROZWIĄZAŃ POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH – Andrzej Sołdek
KONSTRUKCJA SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE I W NIEMCZECHRoman Gar­biec
SYSTEM EMERYTALNY W NORWEGII JAKO ELEMENT SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – Mag­dalena Mosionek-Szweda
WYKORZYSTANIE SYSTEMU ZDEFINIOWANEJ SKŁADKI W PPEEwa Chrzanowska
UPRAWNIENIA DO OKRESOWEJ EMERYTURY KAPITAŁOWEJ W KONTEKŚCIE ZRÓŻNICOWANEGO WIEKU EMERYTALNEGOAldona Klimkiewicz
ODWRÓCONA HIPOTEKA JAKO FINANSOWE ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI EMERYTALNEJIwona Ole­jnik
WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO JAKO FORMY UZUPEŁNIAJĄCEJ PUBLICZNY SYSTEM EMERYTALNY W POLSCEAgnieszka Huter­ska, Robert Huter­ski
POLISY UBEZPIECZENIOWE JAKO ŹRÓDŁO DODATKOWYCH DOCHODÓW EMERYTALNYCHJoanna Adamska

NOTKI O AUTORACH

OD REDAKTORA NUMERU
Nieko­rzystne pro­cesy demograficzne stały się kilka­dziesiąt lat temu główną przesłanką zapoc­zątkowa­nia refom emery­tal­nych w wielu kra­jach na całym świecie. Gen­er­al­nym kierunk­iem tych zmian jest częś­ciowa pry­watyza­cja sys­temów emery­tal­nych, uzu­peł­ni­anie mod­elu nie­fi­nan­sowego pay-as-you-go (unfunded) mod­elem finan­sowym (funded) oraz coraz więk­sza otwartość na zagraniczne rynki finan­sowe. Ma to na celu poprawę sta­bil­ności finan­sowej sys­temów emery­tal­nych, zwięk­sze­nie efek­ty­wności ich funkcjonowa­nia, a w kon­sek­wencji zapewnie­nie adek­wat­nych pod wzglę­dem dochodowym świad­czeń.
Pub­liczna dyskusja na temat zabez­pieczenia emery­tal­nego oraz kierunków reformy emery­tal­nej w Polsce jest wciąż bardzo żywa, szczegól­nie od 2009 r., kiedy pojaw­iły się propozy­cje dość radykalnych zmian w sys­temie, zmierza­jące do ograniczenia roli otwartych fun­duszy emery­tal­nych. Jak się okazało, w 2011 r. te zmi­any weszły w życie, czego skutkiem jest ponowne zwięk­sze­nie roli państwa i ogranicze­nie roli rynku w zabez­piecze­niu emery­tal­nym. W numerze „Poli­tyki Społecznej” zaty­tułowanym Prob­lemy zabez­pieczenia emery­tal­nego w Polsce i na świecie, składa­ją­cym się z dwóch części, zamieszc­zono artykuły stanow­iące głos w tej dyskusji. Pode­j­mują one prob­lematykę różnych aspek­tów zabez­pieczenia emery­tal­nego i reform emery­tal­nych w Polsce i na świecie.
Prezen­towana pier­wsza część numeru zaw­iera tek­sty pogrupowane w dwa dzi­ały. Pier­wszy z nich poświę­cono sze­roko rozu­mi­anej tem­atyce adek­wat­ności i sta­bil­ności sys­temów emery­tal­nych. W poszczegól­nych artykułach omówiono adek­wat­ność i hojność sys­temów emery­tal­nych, również w odniesie­niu do reżimów emery­tal­nych, zasady opo­datkowa­nia świad­czeń emery­tal­nych w kra­jach UE, a także jakość życia emery­tów deter­mi­nowaną w znacznej mierze przez ich dochody pochodzące z sys­temu emery­tal­nego. Odnie­siono się do zmian wprowad­zonych w pol­skim sys­temie emery­tal­nym w 2011 r. i oce­niono ich wpływ na sta­bil­ność eko­nom­iczną sys­temu oraz na rynek finan­sowy. Omówiono także sytu­ację prawną uczest­ników pol­skiego sys­temu emery­tal­nego w aspekcie wprowadzanych zmian.
Ostat­nie trzy artykuły tego dzi­ału poświę­cono uwarunk­owan­iom demograficznym sys­temu emery­tal­nego. Przed­staw­iono wpływ demografii na wiek emery­talny, per­spek­tywy dla Fun­duszu Rez­erwy Demograficznej w Polsce oraz doko­nano anal­izy zależności pomiędzy staroś­cią demograficzną oraz eko­nom­iczną w wybranych kra­jach UE.
W drugim dziale zawarto artykuły trak­tu­jące o deter­mi­nan­tach i kierunk­ach zmian w sys­temach emery­tal­nych. Przestaw­iono uwarunk­owa­nia dla przeo­brażeń zachodzą­cych w sys­temach emery­tal­nych w uję­ciu glob­al­nym oraz w odniesie­niu do Pol­ski.
Dużo miejsca poświę­cono aspek­tom finan­sowym zabez­pieczenia emery­tal­nego, pode­j­mu­jąc prob­lematykę kosztów w obow­iązkowych i dobrowol­nych sys­temach emery­tal­nych, przesłanek i skutków stosowa­nia sys­temu zdefin­iowanej składki a także nowym pro­duk­tom finan­sowym dostęp­nym na rynku emery­tal­nym, w tym odwró­conej hipotece. Omówiono również prob­lematykę uprawnienia do okre­sowej emery­tury kap­i­tałowej w kon­tekś­cie zróżni­cow­anego wieku emery­tal­nego.
Pon­adto anal­izie i oce­nie pod­dano kon­strukcje sys­temów emery­tal­nych w Polsce, Niem­czech oraz w Norwegii.

Filip Chy­bal­ski
Kat­e­dra Zarządza­nia, Politech­nika Łódzka

AUTORZY
Joanna Adamska: mgr, pra­cownik Zakładu Między­nar­o­dowych Sto­sunków Walu­towych, Insty­tutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Eko­nom­icznym Uni­w­er­sytetu Gdańskiego. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką rynków finan­sowych, szczegól­nie kap­i­tałowego oraz świad­czeń emerytalnych.

Ewa Chrzanowska: mgr, dok­toran­tka w Kat­e­drze Finan­sów na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką rynkowych instru­men­tów finan­sowych związanych z długowiecznością.

Filip Chy­bal­ski: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką funkcjonowa­nia sys­temów emery­tal­nych, oceną skuteczności i efek­ty­wności oraz prog­no­zowaniem gospodarczym.

Maciej Cieślukowski: dr, pra­cownik Kat­edry Finan­sów Pub­licznych na Wydziale Ekonomii Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką finan­sów pub­licznych Unii Europejskiej.

Adam Depta: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Swoje zain­tere­sowa­nia naukowo-badawcze kon­cen­truje wokół metod iloś­ciowych w ekonomii i w naukach medycznych.

Roman Gar­biec: dr, pra­cownik Kat­edry Mar­ketingu Politech­niki Częs­to­chowskiej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką poli­tyki społecznej, zabez­piecze­nie społecznego, ubez­pieczeń społecznych, zdrowot­nych i gospo­dar­czych. Autor i współau­tor ponad 80 pub­likacji z zakresu ubez­pieczeń, w tym 5 podręczników i 2 monografii.

Alicja Gołę­biewska: dr, pra­cownik Zakładu Ekonomiki i Finan­sów Samorządu Tery­to­ri­al­nego na Wydziale Ekonomii i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką ubez­pieczeń społecznych.

Agnieszka Huter­ska: dr, pra­cownik Kat­edry Zarządza­nia Finansami na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zaj­muje się instru­men­tami rynku finan­sowego i bankowością.

Robert Huter­ski: dr, pra­cownik Kat­edry Zarządza­nia Finansami na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zaj­muje się poli­tyką pieniężną i finansami pub­licznymi. Pracę zawodową rozpoczął od kilkulet­niego zatrud­nienia w NBP.

Łukasz Jurek: dr, pra­cownik Kat­edry Socjologii i Poli­tyki Społecznej w Uni­w­er­syte­cie Eko­nom­icznym we Wrocławiu. Naukowo zaj­muje się społeczno-ekonomicznymi uwarunk­owa­ni­ami i kon­sek­wenc­jami pro­cesu starzenia się ludności.

Aldona Klimkiewicz: dr, pra­cownik Insty­tutu Finan­sów, Bankowości i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Jej zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­trują się głównie wokół prob­lemów finan­sowa­nia i funkcjonowa­nia ubez­pieczeń emerytalnych.

Edyta Marcinkiewicz: mgr inż., pra­cownik Kat­edry Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Naukowo zaj­muje się rynkami finan­sowymi, w szczegól­ności zagad­nieni­ami związanymi z funkcjonowaniem rynków kapitałowych.

Mag­dalena Mosionek-Szweda: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Finan­sów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Naukowo zaj­muje się zagad­nieni­ami z obszarów rynków kap­i­tałowych oraz sys­temów emery­tal­nych. Jest również ekspertem ds. oceny mery­to­rycznej wniosków o dofi­nan­sowanie ze środ­ków Unii Europejskiej.

Arleta Nerka: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza­wie. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­trują się wokół prob­lematyki ubez­pieczeń społecznych, w szczegól­ności emerytalnego.

Piotr Obidz­iński: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Ubez­pieczeń i Rynków Kap­i­tałowych Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego. Autor intere­suje się naukowo zas­tosowaniem metod iloś­ciowych w bada­niu wpływu zmian czyn­ników demograficznych, eko­nom­icznych i społecznych na funkcjonowanie sys­temu emerytalnego.

Iwona Ole­jnik: dr, pra­cownik Kat­edry Badań Mar­ketingowych na Wydziale Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką dzi­ałal­ności otwartych fun­duszy emerytalnych.

Monika Papież: dr, adi­unkt w Zakładzie Teorii Prog­noz, Kat­edry Statystyki Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze doty­czą mod­e­lowa­nia i prog­no­zowa­nia zjawisk gospo­dar­czych. Naukowo zaj­muje się również prob­lematyką sys­temów emerytalnych.

Agnieszka Pleś­niak: mgr, pra­cownik Insty­tutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką zabez­pieczenia na starość.

Maja Prudzienica: dr, pra­cownik Kat­edry Nauk o Przed­siębiorstwie na Wydziale Gospo­darki Region­al­nej i Turystyki Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką związaną z poli­tyką społeczną, a w szczegól­ności akty­wiz­a­cją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zagad­nieni­ami związanymi z sys­te­mem zabez­pieczenia społecznego.

Adam Sam­borski: dr hab., pracuje na stanowisku pro­fe­sora nadzwycza­jnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poz­na­niu, w Kat­e­drze Rachunkowości i Finan­sów Przed­siębiorstw. Spec­jal­izuje się w prob­lematyce nad­zoru kor­po­ra­cyjnego i finan­sów przed­siębiorstw. Pod­sta­wowym obszarem jego zain­tere­sowań oraz dociekań naukowych jest funkcjonowanie przed­siębiorstw w warunk­ach roz­woju nowoczes­nego kap­i­tal­izmu finansowego.

Andrzej Sołdek: prezes Zarządu Powszech­nego Towarzystwa Emery­tal­nego PZU S.A. Posi­ada licencję doradcy inwest­y­cyjnego i tytuł Char­tered Finan­cial Ana­lyst (CFA).


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 2 2011 (PART I) 

NOTE FROM EDITORFilip Chy­bal­ski

ADEQUACY AND STABILITY OF PENSION SYSTEM
ADEQUACY OF PENSION SYSTEMS ACCORDING TO OMC OBJECTIVES AND PENSION REGIMES IN EUROPEFilip Chy­bal­ski
PENSION SYSTEMS GENEROSITY AND SAVING FOR OLD AGEAgnieszka Pleś­niak
TAXATION OF PENSIONS IN EUROPEAN UNIONMaciej Cieślukowski
QUALITY OF LIFE OF PENSIONERSAdam Depta
DANGERS OF FUNCTIONING OF PENSION SCHEME IN POLAND IN THE CONTEXT OF INTRODUCED CHANGESAlicja Gołę­biewska
CHANGE OF THE RULES OF PENSION CONTRIBUTION DISTRIBUTION AND THE IMPORTANCE OF OPFS IN THE FINANCIAL MARKETEdyta Marcinkiewicz
THE LEGAL POSITION OF AN INSURED PERSON AND THE CHANGES IN THE FUNCTIONING OF THE POLISH PENSION SYSTEMArleta Nerka
RECONSTRUCTION OF THE RETIREMENT AGE IN THE ERA OF POPULATION AGINGCOMPARISON OF ALTERNATIVE MODELS AND SOLUTIONS Łukasz Jurek
WHAT NEXT WITH THE DEMOGRAPHIC RESERVE FUNDTHE CONCLUSIONS OF THE ANALYSIS AND FORECASTSPiotr Obidz­iński
THE ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC OLD AGE IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE PERIOD 1999–2010 – Monika Papież

DETERMINANTS AND DIRECTIONS OF CHANGES IN PENSION SYSTEMS
THE DETERMINANTS OF CHANGES IN RETIREMENT-INCOME SYSTEM – A GLOBAL APPROACHAdam Sam­borski
THE PENSION SYSTEM IN POLAND AND IN THE WORLDSTATUS AND PERSPECTIVES Maja Prudzienica
THE IMPACT OF TOTAL FEES ON PENSION ASSETS IN MANDATORY AND VOLUNTARY PENSION SYSTEMSCASE OF POLISH AND FOREIGN SOLUTIONSAndrzej Sołdek
THE CONSTRUCTION OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND AND GERMANYRoman Gar­biec
PENSION SYSTEM IN NORWAY AS THE ELEMENT OF THE SOCIAL INSURANCE SCHEMEMag­dalena Mosionek-Szweda
USE OF DEFINED CONTRIBUTION SYSTEM IN OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES Ewa Chrzanowska
BENEFICIARIESENTITLEMENTS TO TEMPORARY FUNDED PENSIONS AND THE DIFFERENCE IN RETIREMENT AGEAldona Klimkiewicz
REVERSE MORTGAGE AS A FINANCIAL BACKING OF RETIREMENT FUTUREIwona Ole­jnik
SELECTED ASPECTS OF REVERSE MORTGAGE AS A FORM COMPLEMENTING PUBLIC PENSION SYSTEM IN POLANDAgnieszka Huter­ska, Robert Huter­ski
SENIOR LIFE SETTLEMENT AS A SOURCE OF ADDITIONAL PENSION INCOMESJoanna Adamska

ABOUT AUTHORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót