Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 2/2012

pobierz PDF

ZDROWIE, SPRAWNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ STARZEJĄCEJ SIĘ POPULACJI

Logo Instytutu Pracy i Spraw SocjalnychLogo PFRON

Publikacja została przy­go­towana jako dodatkowe zadanie pro­jektu „Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy. Aspekt społeczny, medy­czny, insty­tucjon­alny i finan­sowy; anal­iza sys­temów kra­jowych i zagranicznych; pogłębiona ocena wys­tępowa­nia zjawiska niepełnosprawności, funkcjonowa­nia orzecznictwa i propozy­cje zmian”, finan­sowanego ze środ­ków PFRON.

Redakcja naukowa i pier­wsza recen­zja: prof. dr hab. Stanisława Goli­nowska (Insty­tut Zdrowia Pub­licznego CM Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)

Recen­zenci: Bożenna Balcerzak-Paradowska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), Marek Bed­narski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), Kaz­imierz W. Frieske (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), Ewa Kocot (Insty­tut Zdrowia Pub­licznego CM Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego), Zofia Morecka (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), Anton­ina Ostrowska (Insty­tut Filo­zofii i Socjologii PAN), Christoph Sowada (Insty­tut Zdrowia Pub­licznego CM Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego), Bar­bara Szatur-Jaworska (Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego), Piotr Szukalski (Insty­tut Socjologii Uni­w­er­sytetu Łódzkiego), Maciej Żukowski (Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu).

SPIS TREŚCI

Table of Contents

SŁOWO OD REDAKTORA NUMERUStanisława Goli­nowska

DEMEDYKALIZACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I JEJ KONSEKWENCJE INSTYTUCJONALNEStanisława Goli­nowska
ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ. PRZEMIANY W POLSCE Stanisława Goli­nowska, Agnieszka Sowa
WYDŁUŻANIE TRWANIA ŻYCIA A ZMIANY W STANIE ZDROWIA POPULACJIWik­to­ria Wróblewska
THE FUTURE OF DISABILITY IN POLANDLuc Bon­neux, Nicole Van der Gaag
FUNKCJONOWANIE ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I WSPIERANIA ZATRUDNIENIAStanisława Goli­nowska, Agnieszka Sowa, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – Mag­dalena A. Mrożek-Gąsiorowska
STAN ORAZ UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W EDUKACJI W POLSCEBożena Kołaczek
TRUDNOŚCI UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACYAnna Ruzik-Sierdzińska
BARIERY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚWIETLE BADAŃ – Ewa Gier­manowska
ANALIZA KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – Marta Olcoń-Kubicka, Paweł Kubicki
KOSZTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – Katarzyna Piętka-Kosińska
EUROPEJSKIE PODEJŚCIE DO PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE REGULACJI. ZNACZENIE DISABILITY ACTION PLAN ORAZ EUROPEAN DISABILITY STRATEGY 2010–2020 – Anna Mokrzy­cka

NOTKI O AUTORACH

SŁOWO OD REDAKTORA NUMERU
Niepełnosprawność jest tem­atem obec­nym w „Poli­tyce Społecznej” – można by powiedzieć „od zawsze” i relaty­wnie często. Główna per­spek­tywa doty­czyła zwykle anal­izy sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­cią i anal­izy dzi­ałań poli­tyki społecznej ukierunk­owanej na wspieranie real­iza­cji ich potrzeb oraz pro­gramów społecznej inte­gracji. Tym razem prob­lem niepełnosprawności jest prezen­towany w szer­szym kon­tekś­cie przemian ludzkiej kondy­cji oraz rozwiązań insty­tucjon­al­nych i poli­ty­cznych, jakie są i powinny być rozwi­jane w związku z tymi przemi­anami. Niepełnosprawność we współczes­nym świecie jest nie tyle skutkiem złego czy ślepego losu, co nieuchron­nym pogorsze­niem funkcjonowa­nia w związku z wydłużaniem ludzkiego życia. Przy­czyny niepełnosprawności są obec­nie głównie skutkiem chorób przewlekłych i wie­lo­chorobowości starze­jącej się pop­u­lacji; od 60% (w kra­jach bied­niejszych) do 90% (w kra­jach bogat­szych). W kra­jach bied­niejszych więk­sze znacze­nie mają przy­czyny związane z urazami na tle wypad­ków, prze­mocy i katas­trof. Także w Polsce udział wypad­ków dro­gowych i wypad­ków przy pracy jest wyższy wśród przy­czyn niepełnosprawności niż w zamożniejszych kra­jach „starej” Europy. Wyższy jest też udział niepełnosprawności pow­stałej w wyniku chorób gene­ty­cznych, urazów około­porodowych i chorób okresu niemowlęcego.
Pod­ję­cie tem­atu niepełnosprawności związane jest też z sytu­acją dys­funkcji poz­naw­czej, jaka od kilku lat wys­tępuje w Polsce na tle oceny skali niepełnosprawności. Z jed­nej strony mamy do czynienia z ukazy­waniem spada­jącej ten­dencji w liczeb­ności osób uznanych (według prawa) za niepełnosprawne i/czy niez­dolne do pracy, a z drugiej – z odkry­waniem wzrostu zjawiska tzw. niepełnosprawności funkcjon­al­nej, związanej z ograniczeni­ami sprawności w codzi­en­nym życiu. To odkrycie bardzo nieko­rzyst­nej sytu­acji w tej dziedzinie w Polsce przyszło z zewnątrz; w wyniku ogól­noeu­rope­js­kich badań na temat zdrowia i sprawności pop­u­lacji w tzw. wieku niemo­bil­nym (bada­nia SHARE i EHIS).
Szerzej dysku­towanym tem­atem w związku z niepełnosprawnoś­cią są też wyma­gania doty­czące prowadzenia poli­tyki wobec niepełnosprawności. Nowa reg­u­lacja między­nar­o­dowa w tej sprawie – kon­wencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta 13 grud­nia 2006 r. przez Zgro­madze­nie Ogólne ONZ – jest wyrazem pełnego uzna­nia praw osób niepełnosprawnych jako praw człowieka. Została ona pod­pisana przez Pol­skę w 2007 r., co było wyrazem z jed­nej strony pewnego nacisku UE na jej przyję­cie w Europie, jak i wewnątrzkra­jowego popar­cia dla respek­towa­nia wszel­kich praw człowieka w odniesie­niu do osób niepełnosprawnych, aczkol­wiek okres raty­fikacji kon­wencji, który się w Polsce wydłuża, może sug­erować brak pełnego popar­cia. Także ze strony Komisji Europe­jskiej for­mułowane są nowe pos­tu­laty doty­czące poli­tyki wobec niepełnosprawności. Strate­gia w tej dziedzinie – Dis­abil­ity Action Plan – sfor­mułowana już na kole­jne lata (do 2020 r.), jest poważnym argu­mentem potrzeb­nych zmian w Polsce.
Na tle wys­tępowa­nia tych trzech nowych per­spek­tyw anal­i­ty­cznych i poli­ty­cznych prob­lemu niepełnosprawności pow­stała potrzeba nie tylko ewidencji i anal­izy badań doty­chcza­sowych, ale też przeprowadzenia badań dodatkowych. Prezen­towany numer mono­graficzny „Poli­tyki Społecznej” zaw­iera więc dwa rodzaje artykułów: (1) pochodzą­cych z rozpoz­na­nia wybranych badań i analiz „zewnętrznych”, szczegól­nie ważnych dla tem­atu oraz (2) głównych wyników badań wewnętrznych zre­al­i­zowanych w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych, sfi­nan­sowanych przez PFRON w ramach pro­jektu Orzekanie o niepełnosprawności i niez­dol­ności do pracy. Aspekt społeczny, medy­czny, insty­tucjon­alny i finan­sowy.
Układ prezen­towanych artykułów w numerze jest klasy­czny: od zagad­nień ogól­nych i teo­re­ty­cznych do zagad­nień prak­ty­cznych, związanych z prowadze­niem poli­tyki wobec niepełnosprawności. Wiele artykułów ma charak­ter pio­nier­ski, np. anal­iza sys­temu orzecznictwa lekarskiego i ocena dzi­ała­nia lekarzy orzeczników, czy też próba osza­cow­a­nia kosztów niepełnosprawności.
Przekazu­jąc Czytel­nikom ten mono­graficzny numer pisma liczymy nie tylko na naukowe zain­tere­sowanie meto­dami i wynikami przeprowad­zonych badań. Liczymy także na zain­tere­sowanie pol­icy mak­ers i wywołanie przez nich odpowied­nich dzi­ałań w kraju. Pol­ska ma bowiem nie tylko wysoki udział osób z niepełnosprawnoś­cią (a będzie miała jeszcze więk­szy – najwyższy w UE, jak pokazuje prog­noza Eurostatu – patrz artykuł Luca Bon­neux), ale także prowadzi wobec nich ogranic­zoną w skuteczności poli­tykę zdrowotną oraz akty­wiz­u­jącą. Pro­ces dynam­icznego starzenia się pop­u­lacji oraz wydłużanie akty­wności zawodowej wyma­gają zde­cy­dowanie więk­szej troski o posi­adane zasoby ludzkie; takie, jakie przez kilka dekad będą w kraju dostępne.

Stanisława Goli­nowska
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie
Col­legium Medicum, Uni­w­er­sytet Jagielloński

AUTORZY
Luc Bon­neux: stud­ied med­i­cine in Antwerp (Bel­gium). After a career of trop­i­cal doc­tor, he stud­ied Epi­demi­ol­ogy in Lon­don and obtained his PhD in Rot­ter­dam (Nether­lands) with a dis­ser­ta­tion on the use of math­e­mat­i­cal mod­el­ling in age­ing research, new field which later became known as demo­graphic epi­demi­ol­ogy. In 2006 he came to the Nether­lands Inter­dis­ci­pli­nary Demo­graphic Insti­tute. In 2012, he returned to elderly care as a prac­tic­ing med­ical doctor.

Nicole Van Der Gaag: is senior researcher at the Nether­lands Inter­dis­ci­pli­nary Demo­graphic Insti­tute in The Hague (NIDI). She has a back­ground in psy­chol­ogy. Her main field of inter­est is pop­u­la­tion fore­cast­ing. Since she joined NIDI in 1993, she was involved in sev­eral applied or method­olog­i­cal stud­ies in the field of pop­u­la­tion pro­jec­tions and demo­graphic and migra­tion sta­tis­tics, mostly on behalf of the Euro­pean Com­mis­sion. Her recent research also includes work on fore­cast­ing demand for care.

Ewa Gier­manowska: dok­tor nauk human­isty­cznych w zakre­sie socjologii, pracuje w Insty­tu­cie Stosowanych Nauk Społecznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Spec­jal­izuje się dziedzinie socjologii pracy i orga­ni­za­cji oraz w poli­tyce zatrud­nienia, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematyki zatrud­nienia młodzieży i osób niepełnosprawnych. Real­i­zowała wiele pro­jek­tów empirycznych doty­czą­cych zatrud­nienia osób niepełnosprawnych w Insty­tu­cie Spraw Pub­licznych, Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, obec­nie we współpracy z Wydzi­ałem Human­isty­cznym Akademii Górniczo-Hutniczej.

Stanisława Goli­nowska: pro­fe­sor nauk eko­nom­icznych, autorka licznych prac z obszaru poli­tyki społecznej, rynku pracy oraz ekonomiki zdrowia. Od wielu lat związana z Insty­tutem Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum UJ w Krakowie, gdzie jest nauczy­cielem aka­demickim. W Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie inicjuje i prowadzi liczne bada­nia z zakresu spraw społecznych. Należy do grona założy­cieli Fun­dacji CASE i jest wiceprze­wod­niczącą Rady Fundacji.

Bożena Kołaczek: dok­tor nauk eko­nom­icznych, ekon­o­mistka, poli­tyk społeczny, pra­cownik Zakładu Prob­lemów Rodziny Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Zaj­muje się bada­ni­ami warunków życia rodzin, rynku pracy i instytucjonalno-prawnymi instru­men­tami poli­tyki rodzin­nej. Dodatkowy obszar zain­tere­sowań stanowi niepełnosprawność oraz jej skutki społeczno-ekonomiczne, zwłaszcza w kon­tekś­cie rynku pracy oraz real­iza­cji pod­sta­wowych funkcji rodziny z dzieck­iem niepełnosprawnym. Zaj­muje się także bada­ni­ami doty­czą­cym edukacji dzieci i młodzieży, jej uwarunk­owań społecznych, w tym rodzin­nych oraz inwest­y­cji w kap­i­tał ludzki. Sekre­tarz konkursu IPiSS na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej oraz sekre­tarz Komisji ds. Prze­wodów Dok­tors­kich Rady Naukowej IPiSS.

Paweł Kubicki: dok­tor nauk eko­nom­icznych, ekon­o­mista i poli­tyk społeczny, adi­unkt w Szkole Głównej Hand­lowej, społeczny rzecznik uczniów niepełnosprawnych w pro­jek­cie „Wszys­tko jasne. Dostęp­ność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych”. Współpra­cownik i ekspert wielu orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują tem­atykę wyk­luczenia społecznego i dyskrymi­nacji oraz akty­wności społecznej.

Anna Mokrzy­cka: dok­tor nauk prawnych. Praca dok­torska obro­niona w Kat­e­drze Prawa Pracy i Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego na temat sys­temu zabez­pieczenia osób z niepełnosprawnoś­cią w UE i w Polsce i sposobu defin­iowa­nia niepełnosprawności na grun­cie prawa. Adi­unkt w Zakładzie Poli­tyki Zdrowot­nej i Zarządza­nia Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Członek pol­skiego zespołu eksper­ck­iego w Health Pol­icy & Reform Net­work. Kierownik grantu habil­i­ta­cyjnego Prawo do zdrowia – kon­sty­tucyjny pri­o­ry­tet czy źródło dylematów zarządza­nia pub­licznego w ochronie zdrowia?

Mag­dalena A. Mrożek-Gąsiorowska: mag­is­ter, w lat­ach 2001–2006 stu­diowała zdrowie pub­liczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Obec­nie jest dok­toran­tką w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabez­pieczenia Społecznego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego, Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Planowana praca dok­torska poświę­cona będzie prob­lematyce reha­bil­i­tacji medy­cznej, oce­nie jej efek­ty­wności oraz orga­ni­za­cji i funkcjonowania.

Marta Olcoń-Kubicka: dok­tor, socjolog, adi­unkt w Kat­e­drze Socjologii SGGW. Badacz jakoś­ciowy, spec­jal­izuje się w socjologii inter­netu i metodologii prowadzenia badań przez Inter­net. Prowadz­iła bada­nia związane z przemi­anami macierzyństwa oraz z wyko­rzysty­waniem nowych tech­nologii przez osoby w wieku 50+. Autorka książki Indy­wid­u­al­iza­cja a nowe formy wspól­no­towości (2009).

Katarzyna Piętka-Kosińska: absol­wen­tka Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego (1994), współpracuje z firmą CASE-Doradcy od 1999 r. i Fun­dacją Naukową CASE od 1994 r. W lat­ach 1997–1999 była eko­nom­icznym doradcą rządu ukraińskiego. Real­izuje i koor­dynuje pro­jekty badaw­cze z zakresu poli­tyki społecznej, makroekonomii (anal­izy i prog­nozy makroeko­nom­iczne), a także pro­jekty z zakresu analiz sek­torowych w Polsce. Jest autorem lub współau­torem kilku­nastu pub­likacji związanych z powyższą tem­atyką. Od maja 2011 pełni funkcję wiceprezesa Zarządu CASE-Doradcy.

Anna Ruzik-Sierdzińska: dok­tor, pracuje w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Jej zain­tere­sowa­nia naukowe to rynek pracy, sys­temy zabez­pieczenia społecznego i poli­tyka społeczna. Współpra­cow­ała w pro­jek­tach z insty­tu­tami badaw­czymi w Polsce i zagranicą, a także Bankiem Świa­towym i Między­nar­o­dową Orga­ni­za­cją Pracy.

Agnieszka Sowa: dok­tor, socjolog, poli­tyk społeczny, adi­unkt w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Zaj­muje się kwes­t­i­ami związanymi z funkcjonowaniem sys­temu opieki zdrowot­nej i opieki dłu­gookre­sowej, anal­izami stanu zdrowia i niepełnosprawności. Real­iza­torka licznych pro­jek­tów kra­jowych i między­nar­o­dowych dla Komisji Europe­jskiej, Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy, OECD.

Anna Wilmowska-Pietruszyńska: dok­tor nauk medy­cznych, pro­fe­sor Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego, w lat­ach 1990–2004 pra­cow­ała w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych jako dyrek­tor Depar­ta­mentu Orzecznictwa Lekarskiego, a następ­nie Naczelny Lekarz ZUS. Prowadzi dzi­ałal­ność dydaktyczno-naukową w Szkole Zdrowia Pub­licznego Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego w Warsza­wie. Współpracuje z zagranicznymi insty­tuc­jami zabez­pieczenia społecznego, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem orzecznictwa lekarskiego i reha­bil­i­tacji w ramach prewencji rentowej.

Wik­tora Wróblewska: dok­tor habil­i­towany, prof. nadzw. Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie (ekono­mia – demografia); pra­cownik naukowo-dydaktyczny w Insty­tu­cie Statystyki i Demografii SGH. Rozprawa habil­i­ta­cyjna pt. Zdrowie i umier­al­ność – Pol­ska na przełomie wieków. Pub­likuje m.in., w „Stu­di­ach Demograficznych”, „Wiado­moś­ci­ach Statysty­cznych”, „Medy­cynie Wieku Roz­wo­jowego”, „Inter­na­tional Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy”, „Social Sci­ence and Medicine”.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 2 2012

FROM EDITORSStanisława Goli­nowska

DEMEDICALIZATION OF DISABILITY AND ITS INSTITUTIONAL CONSEQUENCESStanisława Goli­nowska
HEALTH STATUS AND FUNCTIONAL LIMITATION. CHANGES IN POLANDStanisława Goli­nowska, Agnieszka Sowa
INCREASING LIFE EXPECTANCY AND TRANSFORMATION IN HEALTHWik­to­ria Wróblewska
THE FUTURE OF DISABILITY IN POLANDLuc Bon­neux, Nicole van der Gaag
MEDICAL ASSESSMENT OF DISABILITY AND ACTIVITIES OF MEDICAL DOCTORS IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM AND LABOUR SUPPORTStanisława Goli­nowska, Agnieszka Sowa, Anna Wilmowska-Pietruszyńska
ACCESS TO AND USE OF MEDICAL SERVICES BY THE DISABLED PERSONSMag­dalena A. Mrożek-Gąsiorowska
THE POSITION AND CONDITIONS OF DISABLED CHILDREN AND YOUTH ATTENDANCE AT EDUCATION IN POLANDBożena Kołaczek
BARRIERS TO THE LABOUR MARKET PARTICIPATION OF THE DISABLEDAnna Ruzik-Sierdzińska
BARRIERS TO LABOUR FORCE PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES ACCORDING TO THE RESEARCH STUDIESEwa Gier­manowska
DISABILITY COSTS BEARED BY PARENTS OF THE DISABLED CHILDREN Marta Olcoń–Kubicka, Paweł Kubicki
THE COSTS OF DISABILITYKatarzyna Piętka-Kosińska
EUROPEAN STRATEGIES TOWARDS RIGHTS OF THE DISABLED PERSONSTHE MEANING OF THE DISABILITY ACTION PLAN AND EUROPEAN DISABILITY STRATEGY 2010–2020 – Anna Mokrzy­cka

ABOUT AUTHORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót