Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 2/2013
WCZESNA DOROSŁOŚĆ PROBLEMY SPOŁECZNE, RYZYKO I ZASOBY ZDROWOTNE, ZATRUDNIENIE

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Pub­likacja została przy­go­towana w ramach pro­jektu badaw­czego nr N N106 353740 pt. „Pod­miotowe, trans­gen­er­a­cyjne i środowiskowe uwarunk­owa­nia zachowań zdrowot­nych młodych dorosłych”, finan­sowanego przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Redakcja naukowa i pier­wsza recen­zja: dr Agnieszka Rosińska (Uni­w­er­sytet im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu)
Recen­zenci: dr Łukasz Arendt (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Anna Izabela Brzez­ińska (Uni­w­er­sytet im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu), prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), dr Paweł Poławski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), dr Halina Sobocka-Szczapa (Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych)

SPIS TREŚCI

Table of Contents

OD REDAKTORA NUMERUAgnieszka Rosińska

WPROWADZENIE
PODMIOTOWE, TRANSGENERACYJNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH MŁODYCH DOROSŁYCH – Agnieszka Rosińska

PODSTAWY
WCZESNA DOROSŁOŚĆ – WYBRANE ASPEKTY Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ – Dar­iusz Rosiński
WYBORY ŻYCIOWE A RADZENIE SOBIE Z POCZUCIEM UTRACONYCH KORZYŚCI – Błażej Smykowski

BADANIA
WYBRANE ZABURZENIA EMOCJI U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE DEPRESJIEwa Mojs, Woj­ciech Strz­elecki
ZACHOWANIA ZDROWOTNE I DOBROSTAN MŁODYCH DOROSŁYCH W ŚWIETLE BADAŃ PORÓWNAWCZYCHTomasz Pasikowski, Agnieszka Rosińska
WYBRANE TRANSGENERACYJNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH WE WCZESNEJ DOROSŁOŚCI – Agnieszka Rosińska, Dar­iusz Rosiński
STAŻE ZAWODOWE A MŁODZIEŻ ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Bar­bara Kryk

APLIKACJE
KONCEPCJA WSPARCIA STARTU ZAWODOWEGO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W MODELU ORGANIZACJI TYPU JUNIOR ENTERPRISEKarolina Giesko, Agnieszka Rosińska
INNOWACYJNY MODEL INTERWENCJI W PROJEKCIE „DOROSŁOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, PRACA” – Justyna Koko­towska, Mar­tyna Pawlak, Mieczysław Pod­si­adło, Bar­bara Kryk, Agnieszka Rosińska
PROFILAKTYKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODYCH DOROSŁYCH – ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „SOS” W SZCZECINIEKamila Dębińska, Emilia Przy­tom­ska, Tomasz Piechowiak

NOTKI O AUTORACH
 

OD REDAKTORA NUMERU
Przekazu­jąc Państwu do rąk zbiór tek­stów poświę­conych wczes­nej dorosłości, mam nadzieję, że spotka się on z zain­tere­sowaniem i życ­zli­wym przyję­ciem. W tym miejscu powin­nam napisać: „mamy nadzieję”, ponieważ ten numer cza­sopisma „Poli­tyka Społeczna” jest efek­tem pracy zespołowej. Tworzą go artykuły i prezen­tacje przed­sięwz­ięć, w których prob­lematyka doty­cząca młodych dorosłych zna­j­duje się w cen­trum uwagi. Wokół związanych z nią zagad­nień zgro­madz­iło się inter­dyscy­pli­narne grono stwor­zone przez badaczy, naukow­ców i prak­tyków społecznych na co dzień pracu­ją­cych z osobami w wieku 18–35 lat, które mimo różnego typu trud­ności pragną real­i­zować swoje życiowe cele.
Tworze­nie niniejszego numeru cza­sopisma miało także charak­ter celowy. Postaw­iliśmy sobie za zadanie osiąg­nię­cie konkret­nych rezul­tatów, takich jak:

  1. zebranie danych doty­czą­cych prob­lematyki ryzyka i zasobów we wczes­nej dorosłości;
  2. anal­izę pode­jść teo­re­ty­cznych opisu­ją­cych ten okres roz­wo­jowy, jego dynamikę, kryzysy i psy­chospołeczne prawidłowości;
  3. zaprezen­towanie ciekawych pro­jek­tów będą­cych w fazie real­iza­cji, które pow­stały z myślą o prob­lemach i potrze­bach młodych dorosłych;
  4. wskazanie na możli­wość zas­tosowa­nia nauki w prak­tyce oraz podanie udanych tego przykładów;
  5. pro­mocję inter­dyscy­pli­narnego i między­sek­torowego pode­jś­cia do prob­lemów społecznych i poli­tyki społecznej, które prze­jawia się we współpracy nauki z prak­tyką oraz tworze­niu part­nerstw pod­miotów pub­licznych, pry­wat­nych i społecznych.

Real­iza­cja tych celów zaowocow­ała satys­fakcjonu­jącą współpracą zespołu autorów i serią artykułów uporząd­kowaną w następu­jący sposób:

  • wprowadze­nie w prob­lematykę zbioru (w tym m.in. prezen­tacja pro­jektu badaw­czego, w ramach którego pow­stał niniejszy numer);
  • teo­re­ty­czne pod­stawy prowad­zonych badań i analiz (m.in. charak­terystyka prob­lemów wczes­nej dorosłości uję­tych w kat­e­go­ri­ach teo­re­ty­cznych pro­ponowanych przez psy­chologię społeczną i psy­chologię rozwoju);
  • bada­nia (w tej obsz­ernej części prezen­tu­jemy wyniki badań doty­czące zagad­nień zdrowia i jego zagrożeń we wczes­nej dorosłości oraz, odnosząc się do sfery edukacji i wspar­cia startu zawodowego, anal­izy poświę­cone szan­som eduka­cyjnym młodzieży star­tu­jącej w dorosłość oraz efek­ty­wności form wspar­cia zatrud­nienia w postaci prak­tyk i stażu);
  • aplikacje (zawarte w tej części opra­cow­a­nia opisują ciekawe pro­jekty adresowane do młodych dorosłych o różnego typu potrze­bach życiowych; z jed­nej strony jest to odd­ol­nie stwor­zony przez stu­den­tów pro­jekt wspar­cia włas­nego startu zawodowego w postaci uru­chomienia orga­ni­za­cji oparte na tzw. mod­elu junior enter­prise, a z drugiej – pro­jekty o innowa­cyjnym charak­terze, łączące naukę z prak­tyką, zaadresowane do młodych dorosłych, którzy funkcjonują w sytu­acji pod­wyżs­zonego ryzyka wyk­luczenia społecznego i poszukują pomocy w ponownym włącze­niu w społeczną i zawodową sieć.

Zachę­camy Państwa do lek­tury, pro­ponu­jąc swoją wiedzę, prze­myśle­nia i dzieląc się wąt­pli­woś­ci­ami. O ważności tem­atyki doty­czącej młodych dorosłych świad­czyć dziś może liczba pode­j­mowanych w tym obszarze dyskusji. Wiele z nich toczy się wokół zagrożeń. W numerze próbu­jemy także pokazać szanse i zasoby współczes­nych młodych dorosłych w radze­niu sobie z wcale niełatwą rzeczy­wis­toś­cią.
Pro­ponu­jemy Państwu artykuły, rekomen­du­jąc zarazem naszą wspólną szansę na między­pokole­niowy dia­log i współpracę, tak jak to miało miejsce pod­czas tworzenia tego zbioru.

 W imie­niu zespołu autorów
AGNIESZKA ROSIŃSKA
Insty­tut Psy­chologii
Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu

NOTKI O AUTORACH

Kamila Dębińska – absol­wen­tka Ped­a­gogiki Pracy Soc­jal­nej i Resoc­jal­iza­cyjnej, dok­toran­tka Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego, trener umiejęt­ności inter­per­son­al­nych. Jest koor­dy­na­torem Gmin­nego Ośrodka Wspar­cia Rodziny w gminie Dobra, który stanowi Odd­ział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzy­wd­zonych Przestępst­wem, spec­jal­ista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzy­wd­zonych Przestępst­wem. Ukończyła kurs ter­apii poznawczo-behawioralnej oraz inter­wencji kryzysowej. Wicedyrek­tor Cen­trum Inte­gracji Społecznej „SOS” w Szczecinie, gdzie prowadzi doradztwo indy­wid­u­alne i grupowe warsz­taty roz­woju oso­bis­tego dla osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym. W pro­jek­cie „Udany start. Wspar­cie psy­chospołeczne, eduka­cyjne i zawodowe dla wychowanków opuszcza­ją­cych placówki opiekuńczo-wychowawcze” prowadzi coach­ing dla młodzieży zagrożonej wyk­lucze­niem społecznym.

Karolina Giesko– mgr psy­chologii, inic­ja­torka prac nad założe­niem orga­ni­za­cji typu junior enter­prise pod nazwą Fab­ryka Młodych Pro­fesjon­al­istów na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza, koor­dy­na­torka prac zespołu założy­ciel­skiego orga­ni­za­cji. Zawodowo ksz­tałcąca się w kierunku coachingu biz­ne­sowego i zarządza­nia projektami.

Bar­bara Kryk – dyrek­tor Wydzi­ału Pro­mocji Przed­siębior­c­zości Zachod­niopo­morskiej Agencji Roz­woju Region­al­nego S.A. Menedżer pro­jektu innowa­cyjnego „Dorosłość, samodziel­ność, praca”. Spec­jal­ności zawodowe: pro­mocja przed­siębior­c­zości, fun­dusze struk­tu­ralne Unii Europe­jskiej dla przed­siębiorstw, finan­sowanie szkoleń i doradztwa w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, pomoc pub­liczna. Uczest­niczyła w opra­cow­a­niu i real­iza­cji różnorod­nych pro­jek­tów finan­sowanych ze środ­ków Unii Europe­jskiej, w tym z zakresu pro­mocji przed­siębior­c­zości i rynku pracy.

Bar­bara Kryk – prof. dr hab., kierownik Kat­edry Poli­tyki Społeczno-Gospodarczej i Europe­js­kich Studiów Region­al­nych Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego. Spec­jal­ności zawodowe: mikroekono­mia, ekonomika ochrony środowiska, społeczna odpowiedzial­ność pod­miotów, poli­tyka gospo­dar­cza i społeczna, ekono­mia zrównoważonego roz­woju, ekonomika rynku pracy, ekono­mia społeczna. Uczest­niczyła w real­iza­cji różnych pro­jek­tów i grantów naukowych, w tym z zakresu rynku pracy. Obec­nie uczest­niczy jako ekspert w real­iza­cji pro­jektu „Dorosłość, samodziel­ność, praca”, prowad­zonego przez ZARR, a finan­sowanego z PO KL.

Ewa Mojs – dr hab. nauk o zdrowiu, psy­cholog klin­iczny, neu­ropsy­cholog. Spec­jal­izuje się w neu­rore­ha­bil­i­tacji dzieci i młodzieży z uszkodzeni­ami mózgu. Kierownik Zakładu Psy­chologii Klin­icznej Uni­w­er­sytetu Medy­cznego im. Karola Marcinkowskiego w Poz­na­niu, autorka ponad 200 prac i doniesień zjaz­dowych z zakresu psy­chologii klin­icznej, członek Pol­skiego Towarzystwa Psy­cho­log­icznego i Pol­skiego Towarzystwa Neurologicznego.

Tomasz Pasikowski – dr psy­chologii, psy­cholog klin­iczny, psy­choter­apeuta i super­wizor psy­choter­apii. Wykład­owca w Insty­tu­cie Psy­chologii Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu. Prowadzi zaję­cia i wykłady z zakresu psy­chologii klin­icznej, diag­nozy i pomocy psy­cho­log­icznej. Ekspert w zakre­sie metodologii badań społecznych w Cen­trum Badań i Dzi­ałań Społeczno-Kulturowych Fun­dacji Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu w Poz­nańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Prowadzi szkole­nia z zakresu pracy z grupą i zarządza­nia zespołem w orga­ni­za­c­jach biz­ne­sowych i społecznych. Aktu­al­nie jest w pro­ce­sie cer­ty­fika­cyjnym w zakre­sie anal­izy transak­cyjnej w psychoterapii.

Mar­tyna Pawlak – członek Zespołu Zarządza­jącego, asys­tent pro­jektu innowa­cyjnego „Dorosłość, samodziel­ność, praca”.

Tomasz Piechowiak – psy­cholog, ekon­o­mista, ter­apeuta sys­te­mowy rodzin, inter­went kryzysowy, trener – absol­went Szkoły Tren­erów i Dorad­ców Per­son­al­nych. Ukończył kurs ter­apeu­ty­czny Neu­rol­ing­wisty­czne Pro­gramowanie NLP Mil­ton Eric­s­son Insty­tut Berlin, kurs ter­apii poznawczo-behawioralnej oraz inter­wencji kryzysowej. Założy­ciel i prezes Sto­warzyszenia „SOS dla Rodziny”, koor­dy­na­tor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzy­wd­zonych Przestępst­wem i Sieci Pomocy Ofi­arom Przestępstw w woj. zachod­niopo­morskim, dyrek­tor Cen­trum Inte­gracji Społecznej „SOS”, koor­dy­na­tor Eksper­ck­iego Inter­dyscy­pli­narnego Zespołu Oper­a­cyjnego dzi­ała­jącego przy Proku­raturze Apela­cyjnej w Szczecinie.

Mieczysław Pod­si­adło – członek Zespołu Zarządza­jącego, główny spec­jal­ista do spraw mery­to­rycznych pro­jektu innowa­cyjnego „Dorosłość, samodziel­ność, praca”.

Emilia Przy­tom­ska – absol­wen­tka Ped­a­gogiki Pracy Soc­jal­nej i Resoc­jal­iza­cyjnej na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim, coach oraz trener umiejęt­ności inter­per­son­al­nych. Ukończyła kursu z ter­apii poznawczo-behawioralnej oraz inter­wencji kryzysowej. Na co dzień świad­czy usługi dorad­cze w Cen­trum Inte­gracji Społecznej „SOS” w Szczecinie oraz prowadzi grupowe warsz­taty roz­woju oso­bis­tego dla osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym. W pro­jek­cie „Udany start. Wspar­cie psy­chospołeczne, eduka­cyjne i zawodowe dla wychowanków opuszcza­ją­cych placówki opiekuńczo–wychowawcze” prowadzi coach­ing dla młodzieży zagrożonej wyk­lucze­niem społecznym. Świad­czy również pomoc asys­tenta osoby pokrzywdzonej.

Agnieszka Rosińska - dr psy­chologii, adi­unkt w Insty­tu­cie Psy­chologii Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu i członek Insty­tu­towej Komisji ds. Grantów. Kierownik spec­jal­ności ani­macja społeczności lokalnych na stu­di­ach psy­cho­log­icznych. Zastępca kierown­ika Cen­trum Badań i Dzi­ałań Społeczno-Kulturowych (CBDeSK) Fun­dacji Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­nańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Trener i ekspert w pro­jek­tach doty­czą­cych edukacji, ewalu­acji, ekonomii społecznej i prze­ci­wdzi­ała­nia wyk­lucze­niu (m.in. w pro­jek­cie innowa­cyjnym PO KL pt. „Dorosłość, samodziel­ność, praca” w woj. zachod­niopo­morskim). Koor­dy­na­tor pro­jek­tów ewalu­acji na rzecz Lokalnych Grup Dzi­ała­nia i Lokalnych Grup Rybac­kich pro­gramu LEADER oraz pro­jek­tów społecznoś­ciowych (m.in. w pro­gramie LEADER i Dzi­ałaj Lokalnie). Tutor pro­jek­tów stu­denc­kich w part­nerst­wach między­sek­torowych na rzecz kul­tury, ani­macji społecznej, rewital­iza­cji obszarów miejs­kich i diag­nozy środowiska lokalnego. Cer­ti­fikowany trener biz­nesu i dyplo­mowany menedżer pro­jek­tów badaw­czych (w tym B+R). Kierownik i koor­dy­na­tor pro­jektu badaw­czego pt. „Pod­miotowe, trans­gen­er­a­cyjne i środowiskowe uwarunk­owa­nia zachowań zdrowot­nych młodych dorosłych”.

Dar­iusz Rosiński – dr psy­chologii, psy­cholog społeczny, adi­unkt w Insty­tu­cie Psy­chologii Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu. Członek Pol­skiego Sto­warzyszenia Psy­chologii Społecznej. W lat­ach 2008–2011 kierownik grantu finan­sowanego przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pt. „Dzi­ała­nia part­ner­skie typu LEADER a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jed­nos­tki”. Prezes Pol­skiego Towarzystwa Anal­izy Transak­cyjnej, w trak­cie cer­ty­fikacji w psy­choter­apii w nur­cie anal­izy transak­cyjnej w Euro­pean Asso­ci­a­tion for Trans­ac­tional Analy­sis (EATA). Cer­ty­fikowany psy­choter­apeuta, super­wizor i nauczy­ciel ter­apii (posi­ada cer­ty­fikaty: Pol­skiej Fed­er­acji Psy­choter­apii nr 22 i Euro­pean Cer­tifi­cate of Psy­choter­apy; ECP). Od 1993 r. prowadzi psy­choter­apię indy­wid­u­alną i grupową w ośrodku Psy­choter­apii i Tren­ingów Psy­cho­log­icznych AION w Poznaniu.

Błażej Smykowski – dr hab. psy­chologii, absol­went Uni­w­er­sytetu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu. Adi­unkt na Uni­w­er­syte­cie im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu i Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej, filia we Wrocławiu. Współor­ga­ni­za­tor i autor pro­gramów zajęć w ramach spec­jal­ności: psy­cholo­gia edukacji i ani­macja społeczności lokalnych. Intere­suje się społeczno-kulturowymi uwarunk­owa­ni­ami roz­woju człowieka. Ani­ma­tor licznych dzi­ałań środowiskowych na rzecz poprawy jakości ich wychowaw­czego funkcjonowa­nia. Prowadzi zaję­cia eduka­cyjne i pro­fi­lak­ty­czne z zakresu niepowodzeń i trud­ności szkol­nych dla rodz­iców i nauczy­cieli dzieci o specy­ficznych potrze­bach eduka­cyjnych. Real­izuje środowiskowe pro­jekty pro­mocji zdrowia oraz edukacji lid­erów dla potrzeb społeczności lokalnych. Zastępca dyrek­tora ds. dydak­ty­cznych w Insty­tu­cie Psy­chologii UAM w Poznaniu.

Woj­ciech Strz­elecki – dr nauk o zdrowiu, psy­cholog, muzykoter­apeuta, czynny muzyk, adi­unkt w Zakładzie Psy­chologii Klin­icznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni­w­er­sytetu Medy­cznego im. Karola Marcinkowskiego w Poz­na­niu. Autor około 90 pub­likacji, redak­tor cyk­lów wydawniczych „Psy­cholo­gia w naukach medy­cznych” oraz „Kul­tura, Media, Etyka”. Zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­trują się wokół: muzykoter­apii, psy­chologii osobowości, psy­chologii roz­wo­jowej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem okresu ado­les­cencji, psy­chologii zdrowia oraz życie, myśl i dzieło Alberta Schweitzera. Członek Sto­warzyszenia Muzykoter­apeutów Pol­s­kich, Pol­skiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poz­na­niu. Od 2005 r. opiekun Stu­denck­iego Psy­cho­log­icznego Koła Naukowego na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Poz­na­niu. Muzykoter­apeuta prak­tyk – pracuje w try­bie indy­wid­u­al­nym, kon­cen­truje się na pracy z dziećmi z zespołami gene­ty­cznymi oraz zaburzeni­ami ze spek­trum autysty­cznego.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 2/2013

FROM EDITORAgnieszka Rosińska

INTRODUCTIONS
SUBJECTIVE, TRANSGENERATIONAL AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF YOUNG ADULTS HEALTH BEHAVIORAgnieszka Rosińska

BACKGROUNDS
YOUNG ADULTHOODSELECTED ASPECTS FROM A SOCIAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVEDar­iusz Rosiński
LIFE CHOICES AND DEALING WITH FEELING OF LOST BENEFITSBłażej Smykowski

STUDIES
SELECTED EMOTIONAL DISORDER AMONG ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTSAN EXAMPLE OF DEPRESSIVE ILLNESSEwa Mojs, Woj­ciech Strz­elecki
HEALTH BEHAVIOUR AND WELFARE OF YOUNG ADULTS UNDER COMPARATIVE STUDIESTomasz Pasikowski, Agnieszka Rosińska
TRANSGENERATIONAL CONDITIONS OF YOUNG ADULTS HEALTH BEHAVIOURSELECTED ASPECTSAgnieszka Rosińska, Dar­iusz Rosiński
PROFESSIONAL INTERNSHIPS AND YOUTH AT RISK BASED ON SOCIAL EXCLUSION ON THE EXAMPLE OF THE WEST POMERANIAN VOIVODSHIPBar­bara Kryk

APPLICATIONS
THE CONCEPT OF SUPPORTING STUDENTS AND GRADUATES CAREER LAUNCH,BASED ON A MODEL OF JUNIOR ENTERPRISE ORGANIZATIONKarolina Giesko, Agnieszka Rosińska
INNOVATIVE MODEL OF INTERVENTION IN THE PROJECTADULTHOOD, INDEPENDENCE, WORK” – Justyna Koko­towska, Mar­tyna Pawlak, Mieczysław Pod­si­adło, Bar­bara Kryk, Agnieszka Rosińska
PREVENTION OF A SOCIAL EXCLUSION AMONG YOUNG ADULTSASSUMPTIONS AND PRACTICE IN THESOSCENTER OF SOCIAL INTEGRATION IN SZCZECINKamila Dębińska, Emilia Przy­tom­ska, Tomasz Piechowiak

LIST OF CONTRIBUTION

prze­jdź do Spisu treści

« powrót