Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 2/2015 
Reforma poli­tyki rynku pracy

Pobierz plik »

Redak­tor tem­aty­czny numeru: dr Łukasz Arendt (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)

Recen­zenci: dr Łukasz Arendt (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Walen­tyna Kwiatkowska (Uni­w­er­sytet Łódzki), dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM (Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie), dr hab. Wik­tor Rutkowski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Bogusława Urba­niak (Uni­w­er­sytet Łódzki).

Spis treści

Table of Contents

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERUŁukasz Arendt
REFORMA INSTYTUCJONALNA NA RYNKU PRACYJEJ PIERWSZE EFEKTY I KOLEJNE WYZWANIAJacek P. Męcina
PODSTAWY TEORETYCZNE ZMIAN W POLSKIEJ POLITYCE RYNKU PRACYEuge­niusz Kwiatkowski
KONTRAKTACJA USŁUG RYNKU PRACYSZANSE I ZAGROŻENIA – Iwona Kukulak-Dolata
PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH W POLSCE I W NIEMCZECHZenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWYINSTRUMENT WSPIERAJĄCY KSZTAŁCENIE USTAWICZNEŁukasz Arendt
PRAKTYKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIAPOTRZEBA REALNEJ REFORMY. BARDZO SUBIEKTYWNY PUNKT WIDZENIAAndrzej Mar­tynuska

NOTKI O AUTORACH


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 2/2015
Reform of labour mar­ket policy

PREFACE – Łukasz Arendt
INSTITUTIONAL REFORM OF THE LABOR MARKETITS FIRST RESULTS AND CHALLENGESJacek P. Męcina
THEORETICAL BACKGROUND OF THE CHANGES IN THE LABOUR MARKET POLICY Euge­niusz Kwiatkowski
CONTRACTING OUT OF THE PUBLIC EMPLOYMENT SERVICESOPPORTUNITIES AND THREATSIwona Kukulak-Dolata
UNEMPLOYED PROFILING IN POLAND AND GERMANYZenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner
NATIONAL TRAINING FUNDINSTRUMENT ENHANCING LIFELONG LEARNINGŁukasz Arendt
PRACTICE OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES – A NEED OF A REAL REFORM. SUBJECTIVE POINT OF VIEW  – Andrzej Mar­tynuska

ABOUT OF AUTHORS

Łukasz Arendt (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU (s. 1)

Jacek P. Męcina (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
Reforma insty­tucjon­alna na rynku pracy – jej pier­wsze efekty i kole­jne wyzwa­nia (s. 2–12)
W artykule autor, a zarazem architekt reformy, stara się ukazać przesłanki pode­j­mowanych decyzji i wskazać na kierunki wdraża­nia i roz­woju poli­tyki rynku pracy w Polsce. W swo­jej anal­izie omawia zarówno defi­cyty i uwarunk­owa­nia ist­niejącego potenc­jału kadrowo-organizacyjnego pub­licznych służb zatrud­nienia i możli­wości jego zwięk­szenia przez rozwój part­nerstwa publiczno-publicznego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego, czyli współpracę urzędów pracy odpowied­nio z ośrod­kami pomocy społecznej, orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi i pry­wat­nymi agenc­jami zatrud­nienia. W artykule znalazła się też anal­iza poświę­cona  zmi­anom orga­ni­za­cyjnym – wyo­dręb­nie­nie funkcji doradcy klienta, który w bardziej zindy­wid­u­al­i­zowany sposób pode­j­muje współpracę z klien­tem oraz pra­co­daw­cami, bardziej efek­ty­wnie pozyskuje oferty pracy i zarządza środ­kami przez­nac­zonymi na akty­wiz­a­cję zawodową bezro­bot­nych. W ramach anal­izy znalazła się prezen­tacja nowych instru­men­tów rynku pracy i na nowo sfor­mułowanych pri­o­ry­tetów, wśród których kluc­zowe są dzi­ała­nia  na rzecz  skuteczniejszego wyko­rzys­ta­nia „niewyko­rzys­tanego potenc­jału  rynku pracy”, plan Gwarancji dla młodzieży oraz prze­ci­wdzi­ałanie dłu­gotr­wałemu bezrobo­ciu. Dopełnie­niem anal­i­zowanych zmian jest prezen­tacja nowego pode­jś­cia do efek­ty­wności i skuteczności poli­tyki rynku pracy, nowych instru­men­tów odnaw­ial­nych, jak poży­czki dla bezro­bot­nych i pra­co­daw­ców oraz Kra­jowego Fun­duszu Szkole­niowego, który jest pier­wszym pro­gramem rynku pracy kierowanym bezpośred­nio do pra­co­daw­ców i pra­cown­ików.  W pod­sumowa­niu znalazły się nie tylko statysty­czne dowody korzyst­nych zmian na rynku pracy obser­wowanych od 2014 r., ale także próba zarysowa­nia wyzwań i dylematów, które należy  pod­jąć w najbliższych latach.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, niewyko­rzys­tane zasoby, zatrud­nie­nie, bezrobo­cie, akty­wność zawodowa

BIBLIOGRAFIA
Euro­found (2012), NEETs – Young peo­ple not in employ­ment, edu­ca­tion or train­ing: Char­ac­ter­is­tics, costs and pol­icy responses in Europe, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Grewiński M., Karwacki A., red. (2015), Innowa­cyjna poli­tyka społeczna, WSP, Warszawa 2015.
GUS (2012), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski. I kwartał 2012 r., Warszawa.
Kwiatkowska W. (2012), Bezrobo­cie w gru­pach prob­le­mowych na rynku pracy w Polsce, w: Innowa­cyjność gospo­darki, rynek pracy, deter­mi­nanty wzrostu gospo­dar­czego w pro­ce­sie trans­formacji, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis” Folia Oeco­nom­ica 268, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Leszczyńska B., red. (2013), Młodzież a rynek pracy, WUP, Warszawa.
Męcina J. (2014), Niewyko­rzys­tane zasoby. Nowa poli­tyka rynku pracy, IPS UW, Warszawa.
Nagel K., Sman­dek I.M. (2010), Poli­tyka rynku pracy i źródła jej finan­sowa­nia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Katow­ice.
Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z bada­nia, ISP, Warszawa.
Plan real­iza­cji „Gwarancji dla młodzieży” w Polsce (2014), MPiPS, MIiR, Warszawa.
Spytek-Bandurska G. (2010), Akty­wiz­a­cja zawodowa szczegól­nych kat­e­gorii bezro­bot­nych, IPS UW, Warszawa.
The youth employ­ment cri­sis: A call for action (2012), Res­o­lu­tion and con­clu­sions of the 101st Ses­sion of the Inter­na­tional Labour Con­fer­ence, Geneva.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

SUMMARY: In this paper the author and archi­tect of the labour mar­ket reforms, tries to show cir­cum­stances of deci­sions and points out direc­tions of imple­men­ta­tion and devel­op­ment of labor mar­ket pol­icy in Poland. Author of the arti­cle analy­ses both deficits and con­di­tions of the exist­ing poten­tial HR – orga­niz­ing pub­lic employ­ment ser­vices and the pos­si­bil­i­ties of its increase through the devel­op­ment of pub­lic — pub­lic, public-social and public-private, or coop­er­a­tion of labor offices from social wel­fare cen­ters, NGOs and pri­vate employ­ment agen­cies. The arti­cle dis­cusses also analy­sis devoted to the orga­ni­za­tional changes — sep­a­ra­tion of cus­tomer advi­sor func­tions, who, in a more per­son­al­ized way coop­er­ates with cus­tomers and employ­ers, more effec­tively finds jobs and man­ages funds intended for pro­fes­sional acti­va­tion of unem­ployed. In this paper author presents new labor mar­ket instru­ments and newly for­mu­lated pri­or­i­ties, among which are the key actions for bet­ter use of “untapped poten­tial of the labor mar­ket”, Youth Guar­an­tee Plan and pre­vent­ing long-term unem­ploy­ment. As a fol­low up to analysed changes is a pre­sen­ta­tion a new approach to effi­ciency and effec­tive­ness of labor mar­ket pol­icy, new instru­ments like revolv­ing loans for unem­ployed and employ­ers and the National Train­ing Fund, which is the first pro­gram of labor mar­ket directly aimed at employ­ers and employ­ees. In sum­mary we can find not only sta­tis­ti­cal evi­dence of pos­i­tive changes on the labor mar­ket observed since 2014, but also attempt to out­line chal­lenges and dilem­mas which should be taken in the com­ing years.

Key­words: labour mar­ket, unused human resources, employ­ment, unem­ploy­ment, pro­fes­sional activity

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tute of Social Pol­icy at the Uni­ver­sity of Warsaw

Euge­niusz Kwiatkowski (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
Pod­stawy teo­re­ty­czne zmian w pol­skiej poli­tyce rynku pracy
(s. 13–16)
Artykuł pode­j­muje próbę poszuki­wań teo­re­ty­cznych korzeni zmian w poli­tyce rynku pracy wprowad­zonych w Polsce w 2014 r. Rozważa­nia wskazują, że akty­wna poli­tyka państwa na rynku pracy oparta jest na argu­men­tach teorii Key­nesa, teorii niedopa­sowań struk­tu­ral­nych i teorii poszuki­wań. Teo­re­ty­czne źródła pro­filowa­nia bezro­bot­nych tkwią w teo­ri­ach pod­kreśla­ją­cych negaty­wne skutki bezrobo­cia dłu­gookre­sowego i potrzebę poprawy efek­ty­wności poli­tyki rynku pracy poprzez lep­sze adresowanie pro­gramów. Silny akcent położony na rozwój szkoleń zawodowych naw­iązuje do argu­men­tów teorii kap­i­tału ludzkiego i teorii poszuki­wań. Nowe rozwiąza­nia wzmac­ni­a­jące sys­tem motywa­cyjny pra­cown­ików urzędów pracy zna­j­dują swoje uza­sad­nie­nie w neok­lasy­cznej teorii postępowa­nia indy­wid­u­al­nych pod­miotów, a także w teorii płac efektywnych.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka rynku pracy, Pol­ska, pod­stawy teo­re­ty­czne poli­tyki rynku pracy.

BIBLIOGRAFIA
Alchian A.A. (1970), Infor­ma­tion Costs, Pric­ing, and Resource Unem­ploy­ment, w: ed. by E.S. Phelps and oth­ers, Micro­eco­nomic Foun­da­tions of Employ­ment and Infla­tion The­ory, W.W. Nor­ton, New York.
Becker G.S. (1962), Invest­ment In Human Cap­i­tal: A The­o­ret­i­cal Analy­sis, „Jour­nal of Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 70, No. 5.
Calm­fors L. (1994), Active Labour Mar­ket Pol­icy and Unem­ploy­ment – A Frame­work for the Analy­sis of Cru­cial Design Fea­tures, OECD Eco­nomic Stud­ies, No. 22.
Ehren­berg R.G., Smith R.S. (1991), Mod­ern Labour Eco­nom­ics. The­ory and Pub­lic Pol­icy, Harper Collins Pub­lish­ers, New York.
Fried­man M. (1975), Rola poli­tyki pieniężnej, w: Teo­ria i poli­tyka sta­bi­liza­cji koni­unk­tury. Wybór tek­stów, opr. A. Sze­worski, PWE, Warszawa.
Holt C.C. (1970), Job Search, Phillips’ Wage Rela­tion and Union Influ­ence: The­ory and Evi­dence, w: E.S. Phelps and oth­ers (eds.), Micro­eco­nomic Foun­da­tions of Employ­ment and Infla­tion The­ory, W.W. Nor­ton, New York.
Keynes J.M. (1985), Ogólna teo­ria zatrud­nienia, pro­centu i pieniądza, PWN, Warszawa.
Kwiatkowski E. (2002), Bezrobo­cie. Pod­stawy teo­re­ty­czne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Layard R., Nick­ell S., Jack­man R. (1991), Unem­ploy­ment, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
McKenna C.J. (1990), The The­ory of Search in Labour Mar­kets, w: D. Saps­ford, Z. Tzan­natos (eds.), Cur­rent Issues in Labour Eco­nom­ics, Macmil­lan, Lon­don.
Min­cer J. (1974), School­ing, Expe­ri­ence and Earn­ings, National Bureau of Eco­nomic Research, New York.
Schultz T.W. (1961), Invest­ment in Human Cap­i­tal, „Amer­i­can Eco­nomic Review”,  No. 1.
Shapiro C., Stiglitz T. (1984), Equi­lib­rium Unem­ploy­ment as a Worker Dis­ci­pline Device, “Amer­i­can Eco­nomic Review”, No. 3.
Solow R. (1979), Another Pos­si­ble Source of Wage Stick­ness „Jour­nal of Macro­eco­nom­ics”, No. 1.
Stiglitz J.E. (1985), Infor­ma­tion and Eco­nomic Analy­sis: A Per­spec­tive, „Eco­nomic Jour­nal”, Vol. 95, Sup­ple­ment.
Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014a), Diag­no­zowanie stop­nia zagroże­nia dłu­gotr­wałym bezrobo­ciem. Teo­ria i prak­tyka, MPiPS, CRZL, Warszawa.
Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014b), Ryzyko dłu­gotr­wałego bezrobo­cia w Polsce. Diag­noza i metody zapo­b­ie­ga­nia, MPiPS, CRZL, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

SUMMARY: The paper tries to seek for the­o­ret­i­cal sources of the changes of labour mar­ket pol­icy intro­duced in Poland in 2014. The inves­ti­ga­tions indi­cate the active labour mar­ket pol­icy is based on the find­ings of Keynes’ the­ory, the­ory of mis­match and search the­ory. The­o­ret­i­cal sources of pro­fil­ing the unem­ployed are con­tained in the the­o­ries under­ly­ing neg­a­tive effects of long-term unem­ploy­ment and the need to improve pol­icy effec­tive­ness by means of bet­ter address­ing of the pro­grammes. Strong empha­sis put on voca­tional train­ings is sup­ported by the the­o­ries of human cap­i­tal and search. New solu­tions strength­en­ing the moti­va­tion sys­tem of employ­ees in the labour offices are jus­ti­fied by the neo­clas­si­cal the­ory of behav­iour of eco­nomic agents as well as the effi­ciency wage theory.

Key­words: labour mar­ket pol­icy, Poland, the­o­ret­i­cal back­grounds of the labour mar­ket policy

Author’s affil­i­a­tion: Uni­ver­sity of Lodz

Iwona Kukulak-Dolata (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Kon­trak­tacja usług rynku pracy – szanse i zagroże­nia
(s. 17–22)
Celem artykułu jest wyjaśnie­nie istoty pol­skiego mod­elu kon­trak­tacji usług rynku pracy. Scharak­tery­zowano w nim przed­miot i pod­mioty kon­trak­tacji oraz zasady, na pod­stawie których real­iza­torzy kon­traktu są wyna­gradzani. Wskazano również rozwiąza­nia zagraniczne, które miały wpływ na ksz­tałt tego mod­elu. Przeprowad­zona anal­iza mod­elu poz­woliła określić pewne szanse, jak i zagroże­nia, jakie mogą pojawić się na skutek jego funkcjonowa­nia w obszarze rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: kon­trak­tacja, pub­liczne służby zatrud­nienia, agencje zatrud­nienia, dereg­u­lacja rynku pracy

BIBLIOGRAFIA
Arendt Ł., Kukulak-Dolata I. (2015), Dereg­u­lacja i kon­trak­towanie usług rynku pracy w kon­tekś­cie now­eliza­cji ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy, w: M. Grewiński (red.), Poli­tyka rynku pracy – w poszuki­wa­niu pol­skiego mod­elu kon­trak­tacji usług, WSP im. J. Kor­czaka w Warsza­wie, Warszawa-Opole.
Bar­bier J.P., Hansen E., Samor­dow A. (2003), Public-Private Part­ner­ships in Employ­ment Ser­vices, Skill Work­ing Paper, ILO, No 17.
Bredgaard T., Larsen F. (2007), Imple­ment­ing pub­lic employ­ment pol­icy: what hap­pens when non-public agen­cies take over?, „Inter­na­tional Jour­nal of Soci­ol­ogy and Social Pol­icy”, Vol 27, no 7/8.
de Kon­ing J., Denys J., Wal­wei U. (1999), Dereg­u­la­tion in place­ment ser­vices a com­par­a­tive study for eight EU coun­tries, Lux­em­bourg.
Grewiński M., Kawa M. (2015), Kon­trak­towanie usług społecznych i rynku pracy w kon­tekś­cie reor­ga­ni­za­cji poli­tyki społecznej w Polsce i na świecie, w: Grewiński M. (red.). Poli­tyka rynku pracy – w poszuki­wa­niu pol­skiego mod­elu kon­trak­tacji usług, WSP im. J. Kor­czaka w Warsza­wie, Warszawa-Opole.
Kukulak-Dolata I. (1996), Pozarzą­dowe insty­tucje pośred­nictwa pracy, w: Kaźmier­czak Z., Poli­tyka gospo­dar­cza, region, rynek pracy, Przed­siębiorstwo Spec­jal­isty­czne Absol­went, Łódź, Kukulak-Dolata I. (2007), Powia­towe urzędy pracy jako insty­tucje rynku pracy. Anal­iza wyników badań, w: Kukulak-Dolata I, Pichla J., Rola pub­licznych służb zatrud­nienia i agencji zatrud­nienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Męcina J. (2013), Niewyko­rzys­tane zasoby. Nowa poli­tyka rynku pracy, IPS UW, Warszawa.
Musia­lik R. (2011), Nowe Zarządzanie Pub­liczne i jego kry­tyka, w: J. Wołe­jszo, A. Letkiewicz (red.), Pub­lic Man­age­ment: funkcjonowanie orga­ni­za­cji pub­licznych w dynam­icznym otocze­niu, tom 1, Szczytno.
OECD (2003), Man­ag­ing Decen­tral­i­sa­tion. A New Role for Labour Mar­ket Pol­icy.
Pol­ska 2030. Trze­cia fala nowoczes­ności. Dłu­gookre­sowa Strate­gia Roz­woju Kraju, (2013), Min­is­terstwo Admin­is­tracji i Cyfryza­cji, Warszawa, http://mac.gov.plfiles/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf. [dostęp 19.08.2015].
Rozwiąza­nia w zakre­sie kon­trak­towa­nia usług przez służby zatrud­nienia w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej, Załącznik nr 1 do Pro­jektu pilotażowego „Part­nerstwo dla pracy”, www.mpips.gov.pl [dostęp 11.08.2015].
Szy­mańska Z. (2005), Raport doty­czący orga­ni­za­cji i dzi­ała­nia rynku usług zatrud­nienia w warunk­ach wol­nej konkurencji oraz doświad­czeń niekomer­cyjnych orga­ni­za­cji pozarzą­dowych dzi­ała­ją­cych na tym rynku w poszczegól­nych kra­jach (Holan­dia, Aus­tralia, Dania, Wielka Bry­ta­nia, Stany Zjed­noc­zone), FISE, Warszawa.
Wóy­ci­cka I. (red.) (2010), Skuteczność lokalnego sys­temu wspar­cia na rzecz inte­gracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, IBnGR, Warszawa.
Wóy­ci­cka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powia­towych urzędów pracy, w: Anal­iza funkcjonowa­nia urzędów pracy po ich włącze­niu do admin­is­tracji samorzą­dowej, MPiPS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Sum­mary: The aim of the paper is to describe the Pol­ish model of sub­con­tract­ing employ­ment ser­vices by PES. The paper elab­o­rates on the scope of the con­trac­tual arrange­ments, insti­tu­tions involved in the process and pay­ment pro­ce­dures. It also presents selected for­eign expe­ri­ences which had an influ­ence on the Pol­ish sys­tem of sub­con­tract­ing. The out­comes of the analy­sis of this new model led to defin­ing oppor­tu­ni­ties and threats which may arise as a results of its imple­men­ta­tion within the frame­work of labour mar­ket policy.

Key­words: sub­con­tract­ing, pub­lic employ­ment ser­vices, pri­vate employ­ment agen­cies, labour mar­ket deregulation

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tute of Labour and Social Studies

Zenon Wiśniewski (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Monika Wojdyło-Preisner (dr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Pro­filowanie bezro­bot­nych w Polsce i Niem­czech
(s. 22–27)
W artykule pod­jęto próbę porów­na­nia kon­cepcji pro­filowa­nia bezro­bot­nych wyko­rzysty­wanej w Polsce do pode­jś­cia funkcjonu­jącego w Niem­czech i opra­cow­a­nia na tej pod­stawie rekomen­dacji odnośnie do pożą­danych kierunków mody­fikacji rozwiąza­nia pol­skiego. Obec­nie stosowana w Polsce metoda pro­filowa­nia opra­cow­ana została w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej. Do prak­tyki urzędów pracy wprowad­zona została na pod­stawie now­eliza­cji ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r. W pub­licznej dyskusji pod­kreśla się, że pro­ce­dura ta powinna być dalej doskon­alona. Na pod­stawie wyników przeprowad­zonych analiz autorzy pos­tu­lują, aby dal­szy rozwój sys­temu pro­filowa­nia bezro­bot­nych w Polsce naw­iązy­wał do niemiec­kich dobrych prak­tyk i doświad­czeń w tym obszarze.

Słowa kluc­zowe:    instru­menty akty­wnej poli­tyki rynku pracy, pro­filowanie bezro­bot­nych, Pol­ska, Niemcy

BIBLIOGRAFIA
Bronk A., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Ryzyko dłu­gotr­wałego bezrobo­cia w Polsce. Diag­noza i metody zapo­b­ie­ga­nia, MPiPS, CRZL, Warszawa.
Caliendo M., Hogenacker J. (2012), The Ger­man Labour Mar­ket after Great Reces­sion: Suc­cess­ful Reforms and Future Chal­lenges, IZA Dis­cus­sion Paper No. 6810, Bonn.
Die öffentliche Arbeitsver­mit­tlung. Organ­i­sa­tion der Arbeit­ge­ber­be­treu­ung und Stel­lenakqui­si­tion seit Ein­führung des SGB II (2014), www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik [dostęp 14.07.2015].
Euro­pean Com­mis­sion (2001), Study on Early Iden­ti­fi­ca­tion of High Risk Unem­ployed. Final Report and Annex Report I, DG Employ­ment and Social Affairs.
Hain­mueller J., Hof­mann B., Krug G., Wolf K. (2009), Do more place­ment offi­cers lead to lower unem­ploy­ment? Evi­dence from Ger­many. IAB Dis­cus­sion Paper 13/2009.
Kluve J.D., Card D., Ferig M. i in. (2007), Active Labour Mar­ket Poli­cies in Europe. Per­for­mance and Per­spec­tives, Springer-Verlag, Berlin Hei­del­berg.
Konle-Seidl R. (2010), Pro­fil­ing sys­tem for effec­tive labour mar­ket inte­gra­tion. Use of pro­fil­ing for resource allo­ca­tion, action plan­ning and match­ing, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Learn­ing Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, DG Employ­ment, Social Affairs and Inclu­sion Mak­sim M., Wojdyło-Preisner M. (2015), Pro­filowanie bezro­bot­nych w opinii pra­cown­ików służb zatrud­nienia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7.
Matryca Kur­cmana – od pomysłu do real­iza­cji (2008), Cen­trum Doradztwa Strate­gicznego, Kraków.
Mutual Learn­ing Pro­gramme – EU 2020 Strat­egy (2011), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Nadol­ska J. (2010), Rynek pracy w pro­ce­sie przek­sz­tałceń państwa soc­jal­nego we współczes­nych Niem­czech, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Pro­filowanie pomocy dla osób bezro­bot­nych. Podręcznik dla pra­cown­ików powia­towych urzędów pracy (2014), MPiPS, Warszawa.
Rudolph H., Konle-Seidl R. (2005), Pro­fil­ing for Bet­ter Ser­vices. Report on the Euro­pean Pro­fil­ing Sem­i­nar, Nürn­berg.
Uza­sad­nie­nie do pro­jektu ustawy o zmi­anie ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy (2013), www.mpips.gov.pl [dostęp 15.05.2014].
Weber T. (2011), Pro­fil­ing sys­tems for effec­tive labour mar­ket inte­gra­tion. The­matic Syn­the­sis Paper, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Learn­ing Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, DG Employ­ment, Social Affairs and Inclu­sion.
Wiśniewski Z. (2013), Możli­wości i ewolucja pro­gramów rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3.
Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2013), Pro­filowanie bezro­bot­nych wyma­ga­ją­cych szczegól­nego wspar­cia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diag­no­zowanie stop­nia zagroże­nia dłu­gotr­wałym bezrobo­ciem. Teo­ria i prak­tyka, MPiPS, CRZL, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sum­mary: This arti­cle attempts to carry out a com­par­a­tive analy­sis of pro­fil­ing meth­ods in Ger­many and Poland. The amend­ment to the Act on Employ­ment Pro­mo­tion and Labour Mar­ket Insti­tu­tions of 14 March 2014 intro­duced to the prac­tices of labour offices a pro­fil­ing method devel­oped by the Min­istry of Labour and Social Pol­icy. In pub­lic dis­cus­sions it is empha­sized that this pro­ce­dure should be per­fected fur­ther. The Ger­man con­cept of pro­fil­ing is more com­plex and has a sys­temic nature, spec­i­fy­ing the struc­ture of the rela­tion­ships between employ­ment ser­vices and the job seeker. This could be a model for improv­ing the pro­ce­dure of unem­ployed pro­fil­ing in Poland.

Key­words: active labour mar­ket pol­icy mea­sures, unem­ploy­ment pro­fil­ing, Poland, Germany

Authors’ affil­i­a­tion: Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń

Łukasz Arendt (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy – instru­ment wspier­a­jący ksz­tałce­nie ustaw­iczne
(s. 27–34)
Artykuł poświę­cony jest prob­lematyce fun­duszy szkole­niowych w kon­tekś­cie zmian, jakie wprowad­zono w Polsce w 2014 r. w tym instru­men­cie, powołu­jąc do życia Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy. W artykule przed­staw­iono charak­terystykę i typologię fun­duszu szkole­niowego jako instru­mentu wspar­cia ksz­tałce­nia ustaw­icznego, omówiono przykłady wybranych fun­duszy szkole­niowych w kra­jach Unii Europe­jskiej, by następ­nie przed­stawić ewolucję pol­s­kich rozwiązań w lat­ach 2004–2015. W szczegól­ności sku­pi­ono się na kon­strukcji Kra­jowego Fun­duszu Szkole­niowego, wskazu­jąc na ele­menty, które będą warunk­owały jego efek­ty­wne wyko­rzys­tanie w przyszłości.

Słowa kluc­zowe: ksz­tałce­nie ustaw­iczne, fun­dusze szkole­niowe, Kra­jowy Fun­dusz Szkoleniowy

BIBLIOGRAFIA
CEDEFOP (2008), Sec­toral train­ing funds in Europe, Lux­em­bourg.
CEDEFOP (2009), Shar­ing the costs of voca­tional edu­ca­tion and train­ing. An analy­sis of schemes in the newer EU Mem­ber States, Lux­em­bourg.
Johan­son R. (2009), A Review of National Train­ing Funds, „SP Dis­cus­sion Paper” No. 0922.
Kukulak-Dolata I. (2008), Ksz­tałce­nie w pod­mio­tach gospo­dar­czych – wyniki badan iloś­ciowych, w: E. Kryńska (red.), Ksz­tałce­nie ustaw­iczne pra­cown­ików. Wyniki badań w pol­s­kich pod­mio­tach gospo­dar­czych, MPiPS, Warszawa, s. 54–74.
Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H. (2008), Zakład­owy fun­dusz szkole­niowy w pod­mio­tach gospo­dar­czych, w: E. Kryńska (red.), Ksz­tałce­nie ustaw­iczne pra­cown­ików. Wyniki badań w pol­s­kich pod­mio­tach gospo­dar­czych, Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, Depar­ta­ment Rynku Pracy, Warszawa, s. 112–153.
MPiPS (2014), Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy w pyta­ni­ach i odpowiedzi­ach, Warszawa.
Poli­w­czak I. (2008), Rozwiąza­nia prawne wspier­a­jące akty­wność eduka­cyjną zasobów pracy, w: E. Kryńska (red.), Ksz­tałce­nie ustaw­iczne pra­cown­ików. Wyniki badań w pol­s­kich pod­mio­tach gospo­dar­czych, MPiPS, Warszawa, s. 18–53.
Zider­man A. (2002), Financ­ing Voca­tional Train­ing to Meet Pol­icy Objec­tives: Sub-Saharan Africa, Africa Region Human Devel­op­ment Work­ing Paper Series, World Bank.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Sum­mary: The paper focuses on dif­fer­ent aspects of the train­ing funds in the con­text of changes that were imple­mented in Poland in 2014, and launch­ing the National Train­ing Fund. The paper elab­o­rates on the char­ac­ter­is­tics and typol­ogy of the train­ing fund as an instru­ment to sup­port life­long learn­ing, presents exam­ples of selected train­ing funds in the Euro­pean Union, and out­lines the evo­lu­tion of the Pol­ish reg­u­la­tions related to train­ing fund between 2004 and 2015. In par­tic­u­lar, papers dis­cusses the build­ing blocks of the National Train­ing Fund, empha­siz­ing its ele­ments that will be of great impor­tance to its effec­tive uti­liza­tion in the future.

Key­words: life­long learn­ing, train­ing funds, National Train­ing Fund

Author’s affil­i­a­tion: Insti­tute of Labour and Social Studies

Andrzej Mar­tynuska (Wojew­ódzki Urząd Pracy w Krakowie)
Prak­tyka pub­licznych służb zatrud­nienia – potrzeba real­nej reformy. Bardzo subiek­ty­wny punkt widzenia
(s. 34–41)
Artykuł poświę­cony jest omówie­niu aktu­al­nych prob­lemów pub­licznych służb zatrud­nienia widzianych oczyma prak­tyka. Skró­cona diag­noza sytu­acji oparta na 25-letnim doświad­cze­niu i wiedzy autora pozwala ziden­ty­fikować kluc­zowe przy­czyny ist­niejącego stanu i kry­tykowanej niesatys­fakcjonu­jącej efek­ty­wności dzi­ała­nia. W artykule nasz­ki­cow­ano autorską propozy­cję wizji reformy PSZ, która mogłaby być punk­tem wyjś­cia do dal­szej debaty. Prag­matyzm prezen­towany w pro­ponowanych refor­mach wyraża się przyję­ciem założe­nia, że wprowadzane zmi­any będą miały charak­ter ewolucyjny, a punk­tem wyjś­cia będzie obecna struk­tura admin­is­tra­cyjna. Pode­jś­cie prag­maty­czne do prob­lemu reformy PSZ prezen­towane jest dwuwymi­arowo: w per­spek­ty­wie krótkoter­mi­nowej – jako zmi­any doraźne, sto­sunkowo łatwe i szy­bkie do wprowadzenia i w per­spek­ty­wie dłu­goter­mi­nowej – opartej na społecznie akcep­towanej wizji PSZ, wyma­ga­jące dłuższego czasu i sprzy­ja­ją­cych okoliczności.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, reforma, pub­liczne służby zatrud­nienia, bezrobo­cie, efektywność

BIBLIOGRAFIA – brak

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Sum­mary: The paper focuses on cur­rent issues of Pub­lic Employ­ment Ser­vices from the prac­ti­cal per­spec­tive. Pre­sented diag­no­sis stems from Author’s 25 years of expe­ri­ence and knowl­edge, and enables iden­ti­fi­ca­tion of the key rea­sons for the cur­rent sit­u­a­tion and crit­i­cised unsat­is­fac­tory per­for­mance of PES. The paper out­lines the Author’s pro­posal of reform of the PES, which may be a start­ing point for fur­ther debate. Prag­ma­tism of this pro­posal is based on the assump­tion, that evo­lu­tion­ary changes will be intro­duced to the present admin­is­tra­tive struc­ture. The approach to the issue of the PES reform is pre­sented in two dimen­sions: in the short-run — as interim changes, rel­a­tively easy and quick to imple­ment, and in the long-run – as changes based on a socially accept­able vision of the PES, that require time and favourable cir­cum­stances to be introduced.

Key­words: labour mar­ket, reform, Pub­lic Employ­ment Ser­vices, unem­ploy­ment, efficiency

Author’s affil­i­a­tion: Regional Labour Office in Krakow

do Spisu Treści

« powrót