Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 2/2018
Niesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne

pro­jekt pt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”

Pub­likacja przy­go­towana w ramach pro­jektu „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” (II Oś pri­o­ry­te­towa — Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Redak­tor tem­aty­czny numeru: dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska (prof. nadzw. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Recen­zent: dr hab. Piotr Szukalski (prof. Uni­w­er­sytetu Łódzkiego)

pobierz numer pobierz plik w pdf

Spis treści

   Table of Contents

OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERUBożena Balcerzak-Paradowska
NIESAMODZIELNOŚĆ – NOWYM RYZYKIEM SOCJALNYM W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  – Elż­bi­eta Bojanowska
CO PRZEMAWIA ZA POTRZEBĄ ZDEFINIOWANIAOSOBY NIESAMODZIELNEJ”?. DEFINICJA NIESAMODZIELNOŚCI I OSOBY NIESAMODZIELNEJ  – Elż­bi­eta Szwałkiewicz
KRYTERIA OCENY STOPNI NIESAMODZIELNOŚCI – DOŚWIADCZENIA DOTYCHCZASOWE I PROPOZYCJE DLA POTRZEB POLSKIEJ PRAKTYKI  – Karol Pawlak, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej
DEFINICJA I KRYTERIA OFCENY STOPNI NIESAMODZIELNOŚCI BADANEJ ZBIOROWOŚCI – WYNIKI BADAŃ – Joanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Iwona Poli­w­czak
OPIEKA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI: MODEL REALIZOWANY A MODEL POŻĄDANY – Łukasz Jurek
SYSTEM OCENY STOPNI NIESAMODZIELNOŚCI A REALIZACJA CELÓW REFORMY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. PRZYKŁAD CZECH  – Paweł Łuczak
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SZWECJIINSPIRACJE DLA POLSKI  - Rafał Bakalarczyk

NOTY O AUTORACH

Bożena Balcerzak-Paradowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
OD REDAKTORA TEMATYCZNEGO NUMERU (s. 1)
Starze­nie się lud­ności, czyli zwięk­szanie się odsetka osób w wieku 65 i więcej w pop­u­lacji, powoduje zmi­any i kon­sek­wencje we wszys­t­kich obszarach życia społeczno-ekonomicznego i stanowi wyzwanie dla poli­tyki społecznej. W lat­ach 2005–2017 liczba lud­ności w wieku 65 i więcej zwięk­szyła się o 1444,4 tys. osób, tj. o 28,5%, a odsetek tych osób w ogól­nej pop­u­lacji kraju wzrósł z 13,3% w 2005 r. do 17,0% w 2017 r. (stan na 31 XII danego roku). Zachodzi też pro­ces pod­wójnego starzenia się, czyli wzrost odsetka najs­tarszych seniorów (80 i więcej lat) wśród ogółu lud­ności. W lat­ach 2005–2017 liczba ludzi w wieku 80 i więcej lat zwięk­szyła się o 59,3%; w 2005 r. stanow­ili oni 2,7%, a w 2017 r. – 4,3% ogółu lud­ności Pol­ski (GUS, Raport o sytu­acji demograficznej Pol­ski, Warszawa 2018).
Według prog­nozy demograficznej GUS (z 2014 r.) udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogól­nej licz­bie lud­ności wzrośnie do 24,5% w 2035 r. i do 32,7% w 2050 r. Wśród nich co trze­cia osoba (32%) będzie w wieku późnej starości (80 lat i więcej).
Wraz z wiekiem pojaw­iają się prob­lemy psy­chofizy­czne, następuje pro­ces fizjo­log­icznego starzenia się oraz naras­tanie defi­cytów w funkcjonowa­niu, wynika­ją­cych ze zmniejsza­jącej się sprawności orga­nizmu oraz z wys­tępowa­nia chorób chron­icznych. Ograniczenia te prowadzą do konieczności zapewnienia wspar­cia osobom, które na skutek pro­cesów starzenia stały się niesamodzielne i wyma­gają okre­sowej lub stałej pomocy w codzi­en­nym funkcjonowa­niu w miejscu zamieszka­nia.
Doty­chczas funkcje opiekuńcze wobec niesamodziel­nych osób starszych spra­wowali członkowie ich rodzin. Przemi­any rodziny, takie jak zmniejsze­nie się ich liczeb­ności, roz­pad rodzin wielopokole­niowych, osła­bi­e­nie więzi m.in. ze względu na pro­cesy migra­cyjne, akty­wność zawodowa kobiet, pełnią­cych trady­cyjnie funkcje opiekuńcze wobec starszego pokole­nia, oznacza zmniejsze­nie się liczby osób zdol­nych do udzie­le­nia opieki starszym, niesamodziel­nym członkom rodziny. Ogranicze­nie potenc­jału opiekuńczego rodzin „zderza się” z naras­ta­ją­cym zapotrze­bowaniem na usługi opiekuńcze wobec osób niesamodziel­nych. Rodzi to wyzwanie dla pod­miotów sfery pub­licznej (państwa oraz samorządów tery­to­ri­al­nych) zapewnienia pro­fesjon­al­nej opieki dla niesamodziel­nych seniorów.
Zor­ga­ni­zowanie opieki pozar­o­dzin­nej wymaga stworzenia sys­temu pozwala­jącego na dos­tosowa­niu zakresu wspar­cia do potrzeb osób niesamodziel­nych i jego real­iza­cję na pod­stawie stan­dardów usług zapew­ni­a­ją­cych ich dobrą jakość i pełnionych w sposób pro­fesjon­alny. W tym celu z inic­jatywy Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej został ustanowiony pro­jekt pt. Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki. W założe­ni­ach pro­jektu przyjęto, że jego real­iza­cja dzięki opra­cow­a­niu stan­dardów usług opiekuńczych i asys­tenc­kich (w tym teleopieki) przy­czyni się do skutecznej inter­wencji, więk­szej efek­ty­wności i sko­or­dynowa­nia rozwiązań w zakre­sie wspar­cia osób niesamodziel­nych. Jed­nym z celów pro­jektu było opra­cow­anie definicji osoby niesamodziel­nej oraz kry­ter­iów oceny stopni niesamodziel­ności. Poz­woli to na stworze­nie jed­no­litego sys­temu oceny niesamodziel­ności jako pod­stawy dos­tosowa­nia stan­dardów usług asys­tenc­kich i opiekuńczych do potrzeb osób niesamodziel­nych.
W artykułach zamieszc­zonych w niniejszym numerze „Poli­tyki Społecznej” skon­cen­trowano się na przed­staw­ie­niu wyników pier­wszego etapu real­iza­cji pro­jektu, jakim było zdefin­iowanie osoby niesamodziel­nej oraz opra­cow­anie kry­ter­iów oceny stopni niesamodziel­ności. Zagad­nienia te zostały wpisane w szer­szy kon­tekst uza­sad­ni­a­jący konieczność zain­tere­sowa­nia się poli­tyki społecznej (w jej wymi­arze kon­cep­cyjnym i prak­ty­cznym) zjawiskiem niesamodziel­ności. Z jed­nej strony zostało przed­staw­ione zagad­nie­nie niesamodziel­ności jako nowego ryzyka soc­jal­nego w sys­temie zabez­pieczenia, z drugiej zaś mod­ele sys­temów opieki nad osobami niesamodziel­nymi.
Treści zawarte w artykułach mają na celu upowszech­nie­nie pier­wszych osiąg­nięć pro­jektu, ale przede wszys­tkim zachę­cić do dyskusji nad prob­le­mami niesamodziel­ności, do wymi­any wiedzy i doświad­czeń w tym zakresie.

Elż­bi­eta Bojanowska (dr, Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego)
NIESAMODZIELNOŚĆ – NOWYM RYZYKIEM SOCJALNYM W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (s. 1–6)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie ryzyka niesamodziel­ności w doku­men­tach orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych, rozwiąza­ni­ach wybranych kra­jów europe­js­kich, jak i pro­jek­towanych rozwiąza­ni­ach w pol­skim sys­temie zabez­pieczenia społecznego. Więk­szość orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych, takich jak: WHO, OECD czy Unia Europe­jska, nie wypra­cow­ało jed­noz­nacznej definicji niesamodziel­ności. Najczęś­ciej wyjaśnienia tego ter­minu pojaw­iają się w kon­tekś­cie opisu i defin­iowa­nia opieki dłu­goter­mi­nowej lub niepełnosprawności. Wynika to z faktu, że najczęś­ciej niesamodziel­ność postrze­gana jest jako następstwo niepełnosprawności. W pol­s­kich przepisach prawnych niesamodziel­ność jest for­mułowana przez niez­dol­ność do samodziel­nej egzystencji.

Słowa kluc­zowe: ryzyko soc­jalne, niesamodziel­ność, niez­dol­ność do samodziel­nej egzystencji

BIBLIOGRAFIA
Euro­pean Com­mis­sion (2014), DG Employ­ment, Social Affairs and Social Inclu­sion, Social Pro­tec­tion Com­mit­tee, Ade­quate social pro­tec­tion for long-term care needs in an age­ing soci­ety, Luk­sem­burg.
Jończyk J. (2001), Prawo zabez­pieczenia społecznego. Ubez­pieczenia społeczne i zdrowotne. Bezrobo­cie i pomoc społeczna, Kan­tor Wydawniczy Zakamy­cze, Kraków.
Min­is­terstwo Zdrowia (2012), Stan fak­ty­czny i per­spek­tywy roz­woju opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce, Warszawa.
OECD (2005), Long-Term Care for Older Peo­ple, Paryż.
Uścińska G. (2013), Ryzyko jako przesłanka ochrony w sys­temie zabez­pieczenia społecznego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12, s. 3–9.
WHO (2000), Home-Based Long-Term Care. Report of a WHO Study Group, Geneva.
WHO (2002), Active Age­ing. A Pol­icy Frame­work, Madryt.
WHO (2015), World report on age­ing and health, Luk­sem­burg.
Wilmowska-Pietruszyńska A., Putz J. (2009), Ubez­piecze­nie pielę­gna­cyjne jako propozy­cja rozwiązań sys­te­mowych potrzeb osób niez­dol­nych do samodziel­nej egzys­tencji, „Postępy Nauk Medy­cznych” nr 4, s. 264–267, Bor­gis, http://www.czytelniamedyczna.pl/3108,ubezpieczenie-pielegnacyjne-jako-propozycja-rozwiazan-systemowych-potrzeb-osob-n.html (dostęp: 23.07.2018 r.).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce, nauki o poli­tyce publicznej

Elż­bi­eta Szwałkiewicz (dr, Insty­tut Pracy I Spraw Soc­jal­nych)
CO PRZEMAWIA ZA POTRZEBĄ ZDEFINIOWANIAOSOBY NIESAMODZIELNEJ”? DEFINICJA NIESAMODZIELNOŚCI I OSOBY NIESAMODZIELNEJ (s. 6–10)
Kon­sek­wencje społeczne i eko­nom­iczne postępu­jącego pro­cesu starzenia się lud­ności mają charak­ter glob­alny i są coraz trud­niejszym wyzwaniem dla wszys­t­kich rozwinię­tych kra­jów. Rozwój i osiąg­nię­cia współczes­nej medy­cyny, postęp tech­no­log­iczny oraz zmi­ana warunków i stylu życia połąc­zone ze spad­kiem urodzeń spowodowały wydłużanie się śred­niego trwa­nia życia. Te same ele­menty decy­dują o wydłuża­niu okresu utrzy­ma­nia zdrowia i samodziel­ności seniorów, ale wyma­gają inwest­owa­nia na ten cel coraz więk­szych środ­ków finan­sowych i adek­wat­nego do sytu­acji sol­i­darnego społecznego zaan­gażowa­nia. Na samodziel­ność seniorów zasad­niczy wpływ mają czyn­niki osobowe i środowiskowe. Powoduje to, że pro­ces starzenia się jest het­ero­geniczny. Gwaran­towanie wszys­tkim takiego samego zakresu wspar­cia przy tak dużej licz­bie osób mają­cych różne utrud­nienia funkcjon­alne spowoduje, że każda z tych osób otrzyma pomoc niema­jącą w jej sytu­acji więk­szego znaczenia. Glob­alne wydatki będą duże, ale nie przyniosą spodziewanych efek­tów. Oznacza to, że niezbędne jest indy­wid­u­alne diag­no­zowanie potrzeb, by wspar­cie dało oczeki­wany efekt – wydłuże­nie życia i możli­wość funkcjonowa­nia w środowisku seniora. Żeby stworzyć sys­tem zabez­pieczenia oby­wa­teli na wypadek niesamodziel­ności, należy znaleźć wspólny mianownik dla wszys­t­kich osób, którym wspar­cie jest niezbędne, by mogli kon­tyn­uować swe życie w warunk­ach akcep­towal­nych społecznie. Pro­ponowana przez ekspertów definicja, wypra­cow­ana w ramach pro­jektu Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki, odnosi się do wszys­t­kich osób, które w codzi­en­nej egzys­tencji doświad­czają stanu zależności od pomocy zewnętrznej: Osoba niesamodzielna – osoba, u której z powodu naruszenia funkcji orga­nizmu stwierdza się ograniczenia akty­wności powodu­jące konieczność dłu­gotr­wałego albo stałego wspar­cia innej osoby w celu zaspoka­ja­nia pod­sta­wowych potrzeb życiowych. Wprowadze­nie tej definicji do porządku prawnego i stosowanych zmian w orzecznictwie o stop­niu niepełnosprawności umożliwi wyo­dręb­nie­nie pop­u­lacji osób niesamodziel­nych i ustal­e­nie kry­ter­iów przyz­na­nia wspar­cia adek­wat­nego do stop­nia niesamodziel­ności. W prak­tyce opiekuńczej przy­czyni się do indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia w planowa­niu wspar­cia z uwzględ­nie­niem czyn­ników kon­tek­stowych, które mają wpływ na poziom sprawności i samodziel­ności osoby starszej.

Słowa kluc­zowe: narusze­nie funkcji ciała, niesamodziel­ność, pod­sta­wowe potrzeby życiowe, wsparcie

BIBLIOGRAFIA
Definicja i kry­te­ria oceny stopni niesamodziel­ności (2018), raport – opra­cow­anie zbiorowe w ramach pro­jektu „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”, maszynopis, Warszawa.
Definicja niesamodziel­ności, kry­te­ria oceny stopni niesamodziel­ności oraz stan­dardy usług asys­tenc­kich i opiekuńczych (2017), anal­iza desk research, raport syn­te­ty­czny – opra­cow­anie zbiorowe, maszynopis, Warszawa.
GUS (2012), Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa, s. 63–66.
GUS (2014), Sytu­acja demograficzna osób starszych i kon­sek­wencje starzenia się lud­ności Pol­ski w świ­etle prog­nozy na lata 2014–2050, Warszawa, s. 35–38, GUS/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby starsze/ [dostęp 20.09.2018].
ICF (2001), Inter­na­tional Clas­si­fi­ca­tion of Func­tion­ing, Dis­abil­ity and Health, WHO, Geneva, www.who.int/classifications/icf [dostęp 20.09.2018].
ICF (2009), Między­nar­o­dowa Klasy­fikacja Funkcjonowa­nia Niepełnosprawności i Zdrowia, Cen­trum Sys­temów Infor­ma­cyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/ icf_polish_version_56a8f7984213al.
Kocowski T. (1978), Potrzeby człowieka. Kon­cepcja sys­te­mowa, Wydawnictwo Politech­niki Wrocławskiej, Wrocław.
Maslow A.H. (2004), W stronę psy­chologii ist­nienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poz­nań.
Mossakowska M., Więcek A., Błę­dowski P., red. (2012), PolSe­nior. Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce, Ter­Me­dia, Poz­nań.
MRPiPS (2018), Poli­tyka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bez­pieczeństwo. Uczest­nictwo. Sol­i­darność Warszawa.
Myśli­wski A. (1999), Pro­ces starzenia – prze­bieg i kon­sek­wencje, „Kos­mos”, nr 2(243), s. 161–167.
NIK (2017), Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wspar­cie dla ich rodzin, Warszawa, s. 6–10, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/067/ [dostęp 12.08.2018].
Strate­gia na rzecz Odpowiedzial­nego Roz­woju do roku 2020 (z per­spek­tywą do 2030 r.) (2017), przyjęta przez Radę Min­istrów 14 lutego 2017 r.
Szukalski P. (2004), Pro­ces starzenia się społeczeństw Europy: spo­jrze­nie per­spek­ty­wiczne, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 12(3), s. 51–55.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki medy­czne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o zdrowiu, nauki o poli­tyce pub­licznej

Karol Pawlak (dr, Sto­warzysze­nie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”)
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska (dr, Wydział Lekarski, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski)
Agnieszka Wiśniowska-Szurlej (dr, Wydział Lekarski, Uni­w­er­sytet Rzes­zowski)
KRYTERIA OCENY STOPNI NIESAMODZIELNOŚCI – DOŚWIADCZENIA DOTYCHCZASOWE I PROPOZYCJE DLA POTRZEB POLSKIEJ PRAKTYKI (s. 11–15)
Doty­chczas nie wypra­cow­ano powszechne stosowanej definicji niesamodziel­ności i kry­ter­iów niesamodziel­ności. Jest to niezbędne do zaplanowa­nia różnych form zabez­pieczenia społecznego. W celu ujed­no­lice­nia sys­temu oceny stopni niesamodziel­ności oraz standaryza­cji wspar­cia dla osób zależnych jest real­i­zowany w lat­ach 2017–2019 pro­jekt Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki, którego głównym założe­niem jest pro­fesjon­al­iza­cja opieki nad osobami starszymi o różnym stop­niu niesamodziel­ności w ich miejscu zamieszka­nia, w tym wypra­cow­anie jed­no­litego sys­temu oceny niesamodziel­ności. Do oceny niesamodziel­ności i jej stopni zas­tosowano łącznie klasy­fikacje WHO: Funkcjonowa­nia, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz Chorób i Prob­lemów Zdrowot­nych (ICD10). Zas­tosowanie narzędzia zbu­dowanego na pod­stawie tych klasy­fikacji umożliwi pozyskanie kom­plek­sowych infor­ma­cji o prob­lemach w funkcjonowa­niu badanego w otacza­ją­cym go środowisku.

Słowa kluc­zowe: okres starości, niepełnosprawność, opieka dłu­goter­mi­nowa, ICF

BIBLIOGRAFIA
Bień B. (1999), Kwes­t­ionar­iusz EASY-Care: Założe­nia i metodolo­gia badań, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 7(2), s. 37–41.
Borowiak E., Kostka T. (2010), Anal­iza sprawności funkcjon­al­nej osoby w starszym wieku, rola pielęg­niarki w zes­pole geri­atrycznym, w: K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska (red.), Geri­a­tria i pielęg­niarstwo geri­atryczne, Warszawa, s. 15–28.
Bujnowska-Fedak M.M., Kumięga P., Sapi­lak B.J. (2013), Ocena sprawności funkcjon­al­nej osób starszych w prak­tyce lekarza rodzin­nego w opar­ciu o wybrane skale testowe, „Fam­ily Med­i­cine & Pri­mary Care Review”, nr 15(2), s. 76–79.
Ćwirlej-Sozańska A., Wilmowska-Pietruszyńska A. (2015), Między­nar­o­dowa Klasy­fikacja Funkcjonowa­nia, Niepełnosprawności i Zdrowia – model biopsy­chospołeczny, „Bez­pieczeństwo Pracy – Nauka i Prak­tyka”, nr 8(527), s. 10–13.
Euro­pean Com­mis­sion (2007), Health and Long-Term Care in the Euro­pean Union, Spe­cial Euro­barom­e­ter, Brus­sels.
Glenny C., Stolee P. (2009), Com­par­ing the Func­tional Inde­pen­dence Mea­sure and the interRAI/MDS for use in the func­tional assess­ment of older adults: a review of the lit­er­a­ture, „BMC Geri­atrics”, Vol. 9, Issue 52, s. 2.
Kocowski T. (1978), Potrzeby człowieka. Kon­cepcja sys­te­mowa, Wydawnictwo Politech­niki Wrocławskiej, Wrocław, s. 11–15; 118–122.
Komisja Europe­jska (2008), Dłu­goter­mi­nowa opieka zdrowotna w Unii Europe­jskiej, Luk­sem­burg.
Lep­eleire J.D., Balus F. (2012), Min­i­mum Data Set-Home Care– as an addi­tional tool in the admis­sion pro­ce­dure for a nurs­ing home, „Jour­nal of Nurs­ing Edu­ca­tion and Prac­tice”, Vol. 2, Issue 1, s. 83.
Lohrmann C., Dijk­stra A., Dassen T. (2003), The Care Depen­dency Scale, An Assess­ment Instru­ment for Elderly Patients in Ger­man Hos­pi­tals, „Geri­atric”, Vol. 24, Issue 1, s. 41–43.
Michałkiewicz H., Wró­bel J. (2010), Całoś­ciowa Ocena Geri­atryczna. Narzędzie ważne również dla fizjoter­apeutów, „Zamo­jskie Stu­dia i Mate­ri­ały”, nr 1(35), s. 91–96.
Min­is­terstwo Zdrowia (2012), Stan fak­ty­czny i per­spek­tywy roz­woju opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce, Warszawa.
Ricci N.A., Lemos N.D., Orrico K.F., Gaz­zola J.M. (2006), Evo­lu­tion of the func­tional inde­pen­dence of elderly patients from a home care ser­vice through the point of view of care­givers, „ACTA FISIATR”, Vol. 13, Issue 1, s. 26–31.
Sanders J.R. (2016), Devel­op­ing approaches to mea­sure depen­dency across dif­fer­ent domains of need in later life: an explo­ration of the rela­tion­ship between need and care receipt using the Eng­lish Lon­gi­tu­di­nal Study of Age­ing, A the­sis sub­mit­ted to the Uni­ver­sity of Stir­ling for the degree of Ph.D. in the School of Applied Social Sci­ence, s. 145–146.
Szweda-Lewandowska Z. (2014), Mod­ele opieki nad osobami niesamodziel­nymi, w: W. Koczur, A. Rącza­szek (red.), Poli­tyka społeczna wobec prob­lemu bez­pieczeństwa soc­jal­nego w dobie przeo­brażeń społeczno-gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Wydzi­ałowe”, nr 179, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny, Katow­ice, s. 215–224.
Üstün T.B., Kostan­jsek N., Chat­terji S., Rehm J. (2010), Mea­sur­ing Health and Dis­abil­ity, Man­ual for WHO Dis­abil­ity Assess­ment Sched­ule, WHODAS 2.0. Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdrowia.
Walker J., Hendry C. (2009), A review of lit­er­a­ture on the mea­sure­ment of patient depen­dency, work­load and work­load plan­ning and allo­ca­tion within the con­text of nurs­ing in the com­mu­nity, „Dis­trict Nurs­ing Sec­tion: Com­mu­nity Nurs­ing Work­load lit­er­a­ture review” , New Zealand, s. 17–18.
Wysok­iński M., Fidecki W., Gębala S. (2013), Ocena samodziel­ności osób starszych hos­pi­tal­i­zowanych na odd­zi­ałach internisty­cznych, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 21(3), s. 89–97.
Zych A.A. (2007), Leksykon geron­tologii, Impuls, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: dziedz­ina nauk medy­cznych i nauk o zdrowiu, dziedz­ina nauk społecznych
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: medy­cyna klin­iczna i stom­a­tolo­gia, nauki o zdrowiu, nauki socjo­log­iczne

Joanna Mirosław (mgr, Insty­tut Studiów Poli­ty­cznych PAN)
Agnieszka Smoder (mgr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Iwona Poli­w­czak (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
DEFINICJA I KRYTERIA OCENY STOPNI NIESAMODZIELNOŚCI BADANEJ ZBIOROWOŚCI – WYNIKI BADAŃ (s. 15–23)
W artykule zaprezen­towane zostały wyniki badań jakoś­ciowych przeprowad­zonych na potrzeby pro­jektu Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki. W ramach tego pro­jektu opra­cow­ane zostały kry­te­ria oceny stop­nia niesamodziel­ności oraz definicja osoby niesamodziel­nej. Zgod­nie z wypra­cow­aną definicją niesamodzielną jest osoba, u której z powodu naruszenia funkcji orga­nizmu stwierdza się ograniczenia akty­wności powodu­jące konieczność stałego albo dłu­gotr­wałego wspar­cia innej osoby w celu zaspoka­ja­nia pod­sta­wowych potrzeb życiowych. Definicja mogłaby ułatwić ocenę stanu danej osoby, kwal­i­fikowanie do korzys­ta­nia z usług opiekuńczych i wyz­nacze­nie zakresu potrzeb­nych dzi­ałań opiekuńczych. Byłaby szczegól­nie pomocna dla osób mają­cych niewielkie doświad­cze­nie w opiece nad osobami niesamodziel­nymi. Ist­nieje cały szereg kry­ter­iów, które powinny być uwzględ­nione pod­czas iden­ty­fikacji zakresu i inten­sy­wności pomocy. Ta różnorod­ność wynika ze znacznego wewnętrznego zróżni­cow­a­nia zbiorowości starszych osób niesamodziel­nych. Przy czym ilość i charak­ter czyn­ników branych pod uwagę pod­czas przeprowadzanej diag­nozy zależy od zakresu kom­pe­tencji zawodowych osoby ją przeprowadzającej.

Słowa kluc­zowe: osoba niesamodzielna, starsza osoba, usługi opiekuńcze i asys­tenckie

AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 5 czer­wca 1998 r. o samorządzie powia­towym (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578) z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych (Dz.U. z 2014 r., nr 2010, poz. 2135).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki o zdrowiu
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o bez­pieczeńst­wie, o poli­tyce

Łukasz Jurek (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny we Wrocławiu)
OPIEKA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI: MODEL REALIZOWANY A MODEL POŻĄDANY (s. 24–29)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie wybranych rozwiązań, które potenc­jal­nie mogłyby usprawnić sys­tem opieki dłu­goter­mi­nowej i poprawić jakość życia osób niesamodziel­nych w Polsce. Sku­pi­ono się głównie na opiece domowej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem orga­ni­za­cji usług i ksz­tał­towa­nia ich jakości. Bazu­jąc na sprawd­zonych rozwiąza­ni­ach, które zostały wypra­cow­ane i wdrożone w innych kra­jach, przed­staw­iono autorską kon­cepcję podzi­ału usług w ramach opieki oso­bis­tej na usługi opiekuńcze i asys­tenckie, a także omówiono pod­sta­wowe zagad­nienia związane ze standaryza­cją tych usług.

Słowa kluc­zowe: opieka dłu­goter­mi­nowa, opieka oso­bista, niesamodziel­ność, standaryza­cja, jakość opieki

BIBLIOGRAFIA
Błę­dowski P. (2002), Lokalna poli­tyka społeczna, Szkoła Główna Hand­lowa, Warszawa.
Don­abe­dian A. (1966), Eval­u­at­ing the qual­ity of med­ical care, „The Mil­bank Memo­r­ial Fund Quar­terly”, nr 44(3), s. 166–206.
Euro­barom­e­ter (2007), Health and long-term care in the Euro­pean Union. „Spe­cial Euro­barom­e­ter”, nr 283.
Fogel R., Costa D. (1997), A The­ory of Techno­physio Evo­lu­tion, With Some Impli­ca­tion for Fore­cast­ing Pop­u­la­tion, Health Care, and Pen­sion Costs, „Demog­ra­phy”, nr 24, s. 49–66.
Jack R. (1998), Insti­tu­tions in Com­mu­nity Care, w: R. Jack (red.), Res­i­den­tial Ver­sus Com­mu­nity Care: The Role of Insti­tu­tions in Wel­fare Pro­vi­sions, Pal­grave Macmil­lan, Hamp­shire.
Jacob­zone S., Cam­bois E., Robine J.M. (2000), Is the heath of older per­sons in OECD coun­tries improv­ing fast enough to com­pen­sate for pop­u­la­tion age­ing?, „OECD Eco­nomic Stud­ies”, nr 30.
Jurek Ł. (2011), O jakości usług świad­c­zonych w domach pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 23–26.
van de Kaa D. (1987), Europe’s sec­ond demo­graphic tran­si­tion, „Pop­u­la­tion Bul­letin”, nr 42, s. 1–59.
OECD (2013), Good life in old age. Mon­i­tor­ing and improv­ing qual­ity in long-term care, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Szweda-Lewandowska Z. (2014), Mod­ele opieki nad osobami niesamodziel­nymi, „Stu­dia Eko­nom­iczne”, nr 179, s. 215–224.
Theobald H. (2005), Social Exclu­sion and Care for the Elderly – The­o­ret­i­cal Con­cept and Chang­ing Real­i­ties in Euro­pean Wel­fare States, „WZB Report”, nr 301.
Wun­der­lich G., Kohler P. (2001), Improv­ing the Qual­ity of Long-Term Care, National Acad­emy Press, Wash­ing­ton.
Zych A.A. (2001), Słownik geron­tologii społecznej, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Paweł Łuczak (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
SYSTEM OCENY STOPNIA NIESAMODZIELNOŚCI A REALIZACJA CELÓW REFORMY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. PRZYKŁAD CZECH (s. 30–34)
Repub­lika Czeska jest pier­wszym państ­wem w Europie Środkowo-Wschodniej, które wprowadz­iło kom­plek­sową zmi­anę w zakre­sie usług społecznych, mają­cych wspierać osoby niesamodzielne. Celem artykułu jest kry­ty­czna anal­iza zmian i efek­tów czeskiej reformy, głównie z punktu widzenia jej niezre­al­i­zowanych zamierzeń, jakim był rozwój sek­tora usług opieki środowiskowej. W artykule stwierd­zono, że opra­cow­anie spójnego sys­temu oceny niesamodziel­ności to warunek konieczny, ale niewystar­cza­jący real­iza­cji założonych wcześniej celów w zakre­sie poli­tyki społecznej wzglę­dem niesamodziel­ności. Artykuł opiera się przede wszys­tkim na pod­sumowa­niu badań czes­kich autorów oraz anal­izie danych pochodzą­cych z czeskiej statystyki publicznej.

Słowa kluc­zowe: opieka dłu­goter­mi­nowa, niesamodziel­ność, Czechy

BIBLIOGRAFIA
Augustyn M., red. (2010), Opieka dłu­goter­mi­nowa w Polsce. Opis, diag­noza, rekomen­dacje, Klub Par­la­men­tarny Plat­formy Oby­wa­tel­skiej RP, Warszawa.
Bakalar­czyk R. (2014), Sys­tem pomocy osobom niesamodziel­nym i ich opiekunom w Czechach, „Ubez­pieczenia Społeczne. Teo­ria i prak­tyka”, nr 5 (122), s. 27–37.
Bru­giavini A., Car­rino L., Orso C.E., Pasini G. (2017), Vul­ner­a­bil­ity and Long-term Care in Europe An Eco­nomic Per­spec­tive, Pal­grave Pivot.
Chodoun­ská H. (2017), Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči, Časopis ČSÚ Statistika&My, http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobira-prispevek-na-peci/ [dostęp 30.07.2018].
Český sta­ti­stický úřad (2017), Vybrané údaje o sociál­ním zabezpečení – 2016, Urząd statysty­czny w Czechach, Praga.
Český sta­ti­stický úřad (2016), Vybrané údaje o sociál­ním zabezpečení – 2015, Urząd statysty­czny w Czechach, Praga.
Holmerová I., Vaňková H., Wija P. (2013), Oppor­tu­ni­ties and Chal­lenges for Inte­grated Pro­vi­sion of Long-term Care Ser­vices in the Czech Repub­lic, w: Z. Szé­man (red.), Chal­lenges of Age­ing Soci­eties in the Viseg­rad Coun­tries: Hun­gary, Czech Repub­lic, Poland, Slo­va­kia, Hun­gar­ian Char­ity Ser­vice of the Order of Malta, Budapeszt, s. 91–103.
Hronová T., Souralová A. (2018), Elder­care agen­cies and the mar­ket­ing of care work in the Czech Repub­lic: reliev­ing a fam­ily bur­den?, „Inter­na­tional Jour­nal of Care and Car­ing”, vol. 2 (2), p. 235–251.
Koldin­ská K., Šte­fko M. (2018), The Czech Repub­lic: No Promised Land for Car­ers and Per­sons Depen­dent on Long-Term Care, w: U. Becker, H.-J. Rein­hard (red.), Long-Term Care in Europe. A Juridi­cal Approach, Springer Inter­na­tional Pub­lish­ing, Basel, s. 57–92.
Kubalčíková K., Havlíková J. (2016), Cur­rent devel­op­ments in social care ser­vices for older adults in the Czech Repub­lic: Trends towards dein­sti­tu­tion­al­iza­tion and mar­ke­ti­za­tion, „Jour­nal of Social Ser­vice Research”, vol. 42(2), s. 180–198.
Kubalčíková K., Szüdi G., Szüdi J., Havlíková J. (2017), The de-institutionalisation of care for older peo­ple in the Czech Repub­lic and Slo­va­kia: national strate­gies and local out­comes, w: F. Mar­tinelli, A. Ant­to­nen, M. Mätzke, Changes, Social ser­vices dis­rupted. Chal­lenges and Pol­icy Impli­ca­tions for Europe in Times of Aus­ter­ity, Edward Elgar Pub­lish­ing, s. 239–258.
Łuczak P. (2016), Wspar­cie środowiskowe osób starszych w Repub­lice Czeskiej, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błę­dowski (red.), Sys­tem wspar­cia osób starszych w środowisku zamieszka­nia. Przegląd sytu­acji. Propozy­cja mod­elu, Rzecznik Praw Oby­wa­tel­s­kich, Warszawa, s. 225–246.
Łuczak P. (2018), How do pen­sion and health­care sys­tems frame long-term care pol­icy? Com­par­i­son of the Czech Repub­lic and Poland, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, s. 1–14, https://doi.org/10.1111/spol.12399.
MPSV (2012), Sta­ti­stická ročenka z oblasti práce a sociál­ních věcí 2011, Praga.
MPSV (2013) Sta­ti­stická ročenka z oblasti práce a sociál­ních věcí 2012, Praga.
Sowa A. (2010), The Sys­tem of Long-Term Care in the Czech Repub­lic, CASE Net­work Stud­ies & Analy­ses No. 415.
Sowa-Kofta A., Szetela A., Goli­nowska A. (2017), Health pro­mo­tion for the old­est seniors in the social sec­tor. Exam­ples of poli­cies and pro­grammes from Poland and the Czech Repub­lic, „Epi­demi­ol­ogy, Bio­sta­tis­tics and Pub­lic Health”, Vol. 14, Num­ber 2, Suppl 1, s. 1–11.
Var­važovská P., Jarkovská M. (2018), Per­cep­tions of social ser­vices from the per­spec­tive of their users and providers in the selected region of the Czech Repub­lic, „Kon­takt”, DOI: https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.02.00, s. 1–8.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Rafał Bakalar­czyk (dr, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W SZWECJIINSPIRACJE DLA POLSKI (s. 34–40)
Artykuł pode­j­muje prob­lem dein­sty­tucjon­al­iza­cji opieki dłu­goter­mi­nowej i wspar­cia wobec osób z niepełnosprawnoś­ci­ami oraz osób starszych. W pier­wszej części omówiona została ewolucja szwedzkiej poli­tyki wobec osób niepełnosprawnych, którą cechowało zmierzanie w kierunku dein­sty­tucjon­al­iza­cji i nor­mal­iza­cji uczest­nictwa osób niepełnosprawnych w głównym nur­cie życia społecznego. Zostały przed­staw­ione pod­sta­wowe instru­menty wspar­cia osób niepełnosprawnych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zasiłku na zakup usług asys­tenc­kich. Omówiono poli­tykę wobec osób starszych, która również od czasu II wojny świa­towej zmierzała w kierunku coraz więk­szej dein­sty­tucjon­al­iza­cji. Zaprezen­towano różne formy wspar­cia seniorów w Szwecji w miejscu zamieszka­nia. Szczegól­nie dokład­nie zostały omówione domowe usługi opiekuńcze oraz pro­cesy, jakim podle­gało ich przyz­nawanie i świad­cze­nie od lat 90. Przed­staw­ione są też inne formy wspar­cia, umożli­wia­jące uczest­nictwo osób sędzi­wych w społeczeństwie.

Słowa kluc­zowe: opieka dłu­goter­mi­nowa, dein­sty­tucjon­al­iza­cja, Szwecja, niesamodziel­ność, niepełnosprawność, osoby starsze, opieka nad senio­rami, poli­tyka senio­ralna, wspar­cie w środowisku, usługi opiekuńcze, świad­czenia z tytułu opieki

BIBLIOGRAFIA
Bakalar­czyk R. (2012), Opieka nad senio­rami w państ­wie opiekuńczym – przykład Szwecji, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 18, s. 107–119.
Bakalar­czyk R. (2014), Rodz­ina w zabez­piecze­niu społecznym osób niesamodziel­nych – przykład Szwecji, „Ubez­pieczenia Społeczne. Teo­ria i Prak­tyka”, nr 1(118), s. 8–19.
Bakalar­czyk R. (2016), Wspar­cie osób starszych w środowisku zamieszka­nia w Szwecji, w: B. Szatur-Jaworska, P. Błę­dowski (red.), Sys­tem wspar­cia osób starszych w środowisku zamieszka­nia. Przegląd sytu­acji, propozy­cja mod­elu, Rzecznik Praw Oby­wa­tel­s­kich, Warszawa, s. 193–224.
Blomberg R. (2013),Who is granted dis­abil­ity ben­e­fit in Swe­den? Descrip­tion of risk fac­tors and the effect of the 2008 law reform, Mas­ter of Sci­ence The­sis, Sztokholm, Szwecja.
Edel­bank G. (2008), New modes of deliv­er­ing elderly care in Swe­den, pre­sen­ta­tion at Nordic Day, July 1, Paryż.
Estrom A., Gustafs­son M. (2011), Elderly liv­ing in Swe­den. Present solu­tions and future trends, KTH Archi­tec­ture and the Built Envi­ron­ment, Sztokholm.
Fukushima N., Adami J., Palme M. (2010), The long-term care sys­tem for the elderly in Swe­den, „Enerpi Research Report”, No. 89.
Geurts J. (2011), Social sys­tem and dis­abil­ity pol­icy in Swe­den, prezen­tacja pod­czas kon­fer­encji „De-institutionalisation and stim­u­la­tion of entre­pre­neur­ship in the pro­vi­sion of social ser­vices for peo­ple with dis­abil­i­ties”, 18–19 kwiet­nia, Społeczna Wyższa Szkoła Przed­siębior­c­zości i Zarządza­nia, Łódź.
Kowal­czyk O. (2003), Rola pomocy oso­bis­tej w pro­ce­sie inte­gracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych kra­jach, Wydawnictwo Akademi Eko­nom­icznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Kraus M., Czy­p­i­onka T., Riedel M., Mot E., Willeme P. (2011), How Euro­pean Nations Care for Their Elderly, „Enerpi Pol­icy Brief”, No 7.
Kurowski K. (2018), Nowy sys­tem, stare wady, „Rzecz­pospolita” z 8 lipca.
Ljung­gren G., Emilssonm T. (2009), The Role of Infor­mal Care in Long-Term Care, Swe­den National Report, Stock­holm, s. 12.
Najwyższa Izba Kon­troli (2010), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli kierowa­nia osób do domów pomocy społecznej i finan­sowa­nia ich pobytu przez organy samorządu tery­to­ri­al­nego, Warszawa.
Petel­czyc J. (2014), Reha­bil­i­tacja zawodowa – Szwecja, w: G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Reha­bil­i­tacja zawodowa. Stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, IPiSS, PFRON, Warszawa.
Swedish Asso­ci­a­tion of Local Author­i­ties and Regions (SALAR), Care for Elderly in Swe­den Today, 2007.
Sze­be­hely M. (2013), Long-term care poli­cies for older people.Are there lessons to learn?, prezen­tacja wygłos­zona pod­czas sem­i­nar­ium w szkockim par­la­men­cie.
Sze­be­hely M., Try­de­gard B.G. (2012), Home care for older peo­ple in Sweden:a uni­ver­sal model in tran­si­tion, „Health and Social Care in the Com­mu­nity”, vol. 20, No 3, s. 200–309.
Szwałkiewicz E., Więck­owska B. (2011), Usługi opieki dłu­goter­mi­nowej, w: M. Grewiński, B. Więck­owska (red.), Przeo­braże­nia sfery usług w sys­temie zabez­pieczenia społecznego w Polsce, Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna TWP w Warsza­wie, Warszawa.
Try­de­gard G-B., Thorslund M. (2010), One Uni­form Wel­fare State or a Mul­ti­tude of Wel­fare Munic­i­pal­i­ties? The Evo­lu­tion of Local Vari­a­tion in Swedish Elder Care, „Social Pol­icy & Admin­is­tra­tion”, ISSN 0144–5596 DOI:10.1111/j.1467–9515.2010.00725.x, Vol. 44, No 4, August, s. 495–511.
Więck­owska B. (2008), Ubez­piecze­nie pielę­gna­cyjne, SGH Ofi­cyna Wyd., Warszawa.
Wik­tor K., Czeka­jło A., Drozd­zowska B., Hebel R. (2010), Wybrane metody oceny czyn­noś­ciowej (funkcjon­al­nej) w prak­tyce lekarskiej, „Annales Acad­e­miae Med­icae Sile­sien­sis”, t. 64, nr 5–6.
Zapędowska-Kling K. (2017), Poli­tyka społeczna wobec starzenia się lud­ności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Pol­ski, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, ped­a­gogika (ksz­tałce­nie zawodowe), socjolo­gia, ekono­mia (rynek pracy)
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ped­a­gogika, socjolo­gia, ekonomia


Social Pol­icy
DEPENDENCY – A NEW SOCIAL RISK

Table of Con­tents Spe­cial Issue No 2/2018

FROM THE ISSUE EDITORBożena Balcerzak-Paradowska
depen­dency – A new social risk in the social secu­rity sys­tem – Elż­bi­eta Bojanowska
WHAT JUSTIFIES THE NECESSITY OF DEFINING A “DEPENDENT PERSON”? DEFINITIONS OF DEPENDENCE AND DEPENDENT PERSONElż­bi­eta Szwałkiewicz
CRITERIA FOR ASSESSMENT OF DEPENDENCE DEGREEEXPERIENCE TO DATE AND RECOMMENDATIONS FOR POLISH PROFESSIONALS  – Karol Pawlak, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej
DEFINITIONS AND CRITERIA OF NOT SELF-RELIANT EVALUATION DEGREERESULTS OF STUDYESJoanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Iwona Poli­w­czak
MODELS OF CARE FOR DEPENDENT PERSONS: ACTUAL VERSUS DESIREDŁukasz Jurek
THE SYSTEMS OF ASSESSMENT OF DEPENDENCY LEVELS AND THEIR IMPACT ON OUTCOMES OF A LONG-TERM CARE REFORM: THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLICPaweł Łuczak
DEINSTITUTIONALISATION OF LONG-TERM CARE IN SWEDENINSPIRATIONS FOR POLAND - Rafał Bakalarczyk

ABOUT THE AUTHORS

Elż­bi­eta Bojanowska (PhD, Car­di­nal Ste­fan Wyszyński Uni­ver­sity in War­saw)
DEPENDENCY – A NEW SOCIAL RISK IN THE SOCIAL SECURITY SYSTEM (p. 1–6)
The aim of this arti­cle is to present the risk of depen­dency in doc­u­ments of inter­na­tional organ­i­sa­tions, solu­tions of selected Euro­pean coun­tries, as well as solu­tions planned in the Pol­ish social secu­rity sys­tem. Most inter­na­tional organ­i­sa­tions, such as the WHO, the OECD, and the Euro­pean Union, have not devel­oped a clear def­i­n­i­tion of depen­dency. Most often, the term is explained in the con­text of descrip­tions and def­i­n­i­tions of long-term care or dis­abil­ity. This is due to the fact that depen­dency is most often per­ceived as a con­se­quence of dis­abil­ity. In Pol­ish legal reg­u­la­tions, depen­dency is for­mu­lated as the inabil­ity to live independently.

Key words: social risks, depen­dency, inabil­ity to lead an inde­pen­dent life

Elż­bi­eta Szwałkiewicz (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
WHAT JUSTIFIES THE NECESSITY OF DEFINING A „DEPENDENT PERSON”? DEFINITIONS OF DEPENDENCE AND DEPENDENT PERSON (p. 6–10)
Social and eco­nomic con­se­quences of the pro­gress­ing age­ing process of peo­ple are of global nature and are a grow­ing chal­lenge for all devel­oped coun­tries. Devel­op­ment and accom­plish­ments of mod­ern med­i­cine, tech­no­log­i­cal progress and changes in the con­di­tions and style of life, com­bined with a drop in birth rate have caused exten­sion of the aver­age life-span. The same ele­ments deter­mine exten­sion of the period of health and inde­pen­dence of seniors, yet they require invest­ments of ever increas­ing funds and joint social engage­ment ade­quate to the sit­u­a­tion. The inde­pen­dence of seniors is basi­cally impacted by per­sonal and envi­ron­men­tal fac­tors, which result in the fact that the age­ing process is het­ero­ge­neous. Guar­an­tee­ing the same range of sup­port for such a great num­ber of peo­ple suf­fer­ing from var­i­ous func­tional dif­fi­cul­ties will result in the fact that each of such per­sons will receive assis­tance that is of no lit­tle sig­nif­i­cance in his/ her sit­u­a­tion. Global expenses will be con­sid­er­able, yet they will not offer the expected results. This means that an indi­vid­ual diag­no­sis of needs is nec­es­sary for the sup­port to have the expected effect — extended life-span and pos­si­bil­ity of func­tion­ing in the senior envi­ron­ment. In order to cre­ate a sys­tem of secur­ing the cit­i­zens in case of depen­dence, it is nec­es­sary to find a com­mon denom­i­na­tor for all per­sons who need sup­port in order to con­tinue their life in socially accepted con­di­tions. The def­i­n­i­tion pro­posed by the experts, devel­oped as part of the project “Pro­fes­sion­al­i­sa­tion of Assis­tant and Care Ser­vices for Depen­dant Per­sons: New Stan­dards of Edu­ca­tion and Care” refers to all per­sons who, in their daily exis­tence, expe­ri­ence a sta­tus of depen­dence on exter­nal assis­tance: A depen­dant per­son: a per­son who suf­fers from restric­tions of activ­ity on account of dis­rup­tion of body func­tions, caus­ing the neces­sity of long-term or con­tin­u­ous sup­port of another per­son to sat­isfy the basic life needs. Intro­duc­ing such def­i­n­i­tion to the legal order and applied changes in the judi­cial deci­sions on the degree of dis­abil­ity will allow for sep­a­rat­ing the pop­u­la­tion of depen­dant per­sons and deter­min­ing the cri­te­ria for grant­ing sup­port ade­quate to the degree of depen­dence. In the care prac­tice, it will con­tribute to an indi­vid­ual approach in assis­tance plan­ning, tak­ing the con­tex­tual fac­tors into account, which influ­ence the degree of capa­ble­ness and inde­pen­dence of seniors.

Key words: body func­tion dis­rup­tion, depen­dence, basic life needs, assistance

Karol Pawlak (PhD, Asso­ci­a­tion „Dis­abled for the Envi­ron­ment EKON”)
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska (PhD, Fac­ulty of Med­i­cine, Uni­ver­sity of Rzeszów)
Agnieszka Wiśniowska-Szurlej (PhD, Fac­ulty of Med­i­cine, Uni­ver­sity of Rzeszów)
CRITERIA FOR ASSESSMENT OF DEPENDENCE DEGREEEXPERIENCE TO DATE AND RECOMMENDATIONS FOR POLISH PROFESSIONALS (p. 11–15)
A com­mon def­i­n­i­tion of depen­dence and depen­dence degree has not been so far estab­lished. Yet, it is cru­cial for the plan­ning of a range of social wel­fare ser­vices. In order to unify the sys­tem of depen­dence degree assess­ment and the stan­dard­iza­tion of sup­port for depen­dent sub­jects, a project enti­tled “Pro­fes­sion­al­is­ing of the sup­port and wel­fare ser­vices for depen­dent sub­jects – new stan­dards of edu­ca­tion and care” is being run in the years 2017–2019. Its main aim is to pro­fes­sion­al­ize the care of older adults of var­i­ous degree of depen­dence, at their place of res­i­dence, and also the design of a uni­fied sys­tem of depen­dence assess­ment. To assess depen­dence and its degrees we used the WHO clas­si­fi­ca­tions: Func­tion­ing, Dis­abil­ity and Health (ICF) and Dis­eases and Related Health Prob­lems (ICD10). Appli­ca­tion of a tool based on these clas­si­fi­ca­tions will allow for obtain­ing com­plex infor­ma­tion on the prob­lems to the func­tion­ing of sub­jects in their environment.

Key words: aged, dis­abil­ity, long-term care, ICF

Joanna Mirosław (Mas­ter, Insti­tute of Polit­i­cal Stud­ies Pol­ish Acad­emy of Sci­ence)
Agnieszka Smoder (Mas­ter, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
Iwona Poli­w­czak (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
DEFINITIONS AND CRITERIA OF NOT SELF-RELIANT EVALUATION DEGREERESULTS OF STUDYES (p. 15–23)
The arti­cle pre­sented the results of qual­i­ta­tive research car­ried out for the pur­poses of the project „Pro­fes­sion­al­i­sa­tion of assis­tance and care ser­vices for not self-reliant per­sons – new edu­ca­tion and care stan­dards” within which the cri­te­ria for assess­ing the degree of not self-reliant and the def­i­n­i­tion of a not self-reliant per­son were devel­oped accord­ing to this is the per­son, who due to the vio­la­tion of the body’s func­tions, has lim­i­ta­tions of activ­ity caus­ing the neces­sity of con­stant or long-term sup­port of another per­son in order to sat­isfy basic life needs. The def­i­n­i­tion could facil­i­tate the assess­ment of a person’s state, qual­i­fi­ca­tion for using care ser­vices and deter­mi­na­tion of the scope of needed care activ­i­ties. It would be par­tic­u­larly help­ful for peo­ple with lit­tle expe­ri­ence in car­ing for not self-reliant per­son. There is a whole range of cri­te­ria that should be taken into account when iden­ti­fy­ing the scope and inten­sity of the help. This diver­sity results from the con­sid­er­able inter­nal diver­sity of the pop­u­la­tion of older not self reliant peo­ple. The num­ber and nature of fac­tors taken into account dur­ing the diag­no­sis depends on the scope of pro­fes­sional com­pe­tence of the per­son car­ry­ing out the diagnosis.

Key words: not self-reliant per­son, old per­son, care and assis­tance ser­vices

Łukasz Jurek (PhD, Wrocław Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
MODELS OF CARE FOR DEPENDENT PERSONS: ACTUAL VERSUS DESIRED (p. 24–29)
The aim of the arti­cle is to present selected solu­tions that could poten­tially improve the long-term care sys­tem and improve the qual­ity of life of depen­dent peo­ple in Poland. The main inter­est is focused on home care, with par­tic­u­lar empha­sis on the orga­ni­za­tion of ser­vices and improv­ing their qual­ity. Bas­ing on solu­tions that have been devel­oped and imple­mented in other coun­tries, the author’s con­cept for the divi­sion of per­sonal care was pre­sented, as well as basic issues related to the stan­dard­iza­tion of these services.

Key words: long-term care, per­sonal care, depen­dency, stan­dard­iza­tion, qual­ity of care

Paweł Łuczak (PhD, Poz­nań Uni­ver­sity of Eco­nom­ics and Busi­ness)
THE SYSTEMS OF ASSESSMENT OF DEPENDENCY LEVEL AND THEIR IMPACT ON OUTCOMES OF A LONG-TERM CARE REFORM: THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC (p. 30–34)
The Czech Repub­lic is the notable excep­tion in Cen­tral and East­ern Europe, being the only coun­try in the region to imple­ment com­pre­hen­sive Long-Term Care reform. The aim of this arti­cle is to crit­i­cally eval­u­ate the out­come of this reform con­cern­ing devel­op­ments of com­mu­nity care ser­vices. Also, the arti­cle describes the sys­tem of depen­dency level and argues that such sys­tem is not a panacea for prob­lems with imple­men­ta­tion of Long-Term Care reform. The empir­i­cal analy­sis is mainly based on Czech sources.

Key words: long-term care, depen­dency lev­els, Czech Republic

Rafał Bakalar­czyk (PhD, Uni­ver­sity of War­saw)
DEINSTYTUTIONALISATION OF LONG-TERM CARE IN SWEDENINSPIRATIONS FOR POLAND (p. 34–40)
The arti­cle is about dein­sti­tu­tion­al­i­sa­tion of long-term care for peo­ple with dis­abil­i­ties and the elderly. In the first part there is a chronol­ogy of changes in pub­lic pol­icy for the dis­abled. It shows that, the pol­icy led to dein­sti­tu­tion­al­i­sa­tion and bas­ing on com­mu­nity ser­vices. Then, the cer­tain con­tem­po­rary insti­tu­tions are pre­sented, such as per­sonal atten­dance. Next part is devoted to the elderly care. That field of pub­lic pol­icy became in Swe­den more and more dein­sti­tu­tion­al­ized and com­mu­nity ori­ented. Arti­cle men­tions also about cur­rent trend in home care pro­vi­sion and some other mea­sures that shall sup­port the frail elderly in the local community.

Key words: Swe­den, long-term care, dein­sti­tu­tion­al­iza­tion, Swe­den, dis­abil­ity, the elderly, elderly care, elderly pol­icy, sup­port in com­mu­nity, care ser­vices, care benefits

 do Spisu Treści

« powrót