Nr 1 (394) 2007

Spis treści 1/2007

Table of Contents

MINIMALNE WYNAGRODZENIE: OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW – Zofia Jacukow­icz
MINIMALNE WYNAGRODZENIEANALIZA WPŁYWU NA ZATRUDNIENIE W POLSCEAnna Ruzik

TRUDNOŚCI PRACOWNIKÓW W WIEKU 45+ I ICH PROBLEMYBogusława Urba­niak

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
NIEMIECKA GOSPODARKA RYNKOWA W OKRESIE PRZEMIANWik­tor Rutkowski

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW DO IRLANDIIFAKTY I MITYIzabela Grabowska-Lusińska

RECENZJE
Jen­nifer Elrick, Justyna Fre­lak, Paweł Hut: POLSKA I NIEMCY WOBEC RODAKÓW NA WSCHODZIE – rec. Renata Ste­fańska
Kamil Zawadzki: PRZEJŚCIOWE RYNKI PRACY. KONCEPCJAIMPLEMENTACJEPERSPEKTYWY – rec. Marcin Kucharski

INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – Beata Kaczyńska
EDUKACJA KLUCZEM NOWOCZESNEJ GOSPODARKI. KONFERENCJA W OPOLUMał­gorzata Wróblewska
EWALUACJA W STANIE DORASTANIA. KONFERENCJA W WARSZAWIELeszek Kor­porow­icz

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MICSELLANEA

NOWOŚCI WYDAWNICZE  IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły

Zofii Jacukow­icz
Min­i­malne wyna­grodze­nie – anal­iza wpływu na zatrud­nie­nie w Polsce
W artykule przed­staw­iono wyniki bada­nia doty­czącego funkcjonowa­nia min­i­mal­nego wyna­grodzenia, jego poziomu oraz roli w sys­temie wyna­grodzeń na szczeblu firmy a także jego ocenę wyrażaną przez pra­co­daw­ców i pra­cown­ików. Bada­nia przeprowad­zono w formie wywiadów. Objęto nimi 180 przed­siębiorstw zatrud­ni­a­ją­cych łącznie ponad 26 tys. pra­cown­ików. Duża część pytań doty­czyła możli­wości pod­wyższenia min­i­mal­nego wyna­grodzenia i ewen­tu­al­nych utrud­nień z tego tytułu dla przed­siębior­ców. Wyniki badań pokazały dużą różnorod­ność ksz­tał­towa­nia płac oraz, wbrew powszech­nej opinii, gotowość pra­co­daw­ców do pod­wyższenia tej kat­e­gorii wyna­grodzeń.
Pobierz plik »

Anny Ruzik
Min­i­malne wyna­grodze­nie – anal­iza wpływu na zatrud­nie­nie w Polsce
Artykuł ma na celu przeanal­i­zowanie wpływu zmian poziomu płacy min­i­mal­nej na zatrud­nie­nie w Polsce. Część pier­wsza tek­stu kon­cen­truje się na przeglądzie badań wpływu leg­is­lacji doty­czącej płacy min­i­mal­nej na rynek pracy w różnych kra­jach. W części drugiej pod­jęto próbę empirycznej anal­izy związków między zatrud­nie­niem a wyna­grodze­niem min­i­mal­nym w Polsce. Artykuł kończy pod­sumowanie i spis przy­woły­wanej lit­er­atury.  
Pobierz plik »

Bogusławy Urba­niak
Trud­ności pra­cown­ików w wieku 45+ i ich prob­lemy
Pol­ska osiągnęła najniższy poziom akty­wności zawodowej osób w wieku 55–64 lata – 27,2% w 2005 r. wśród kra­jów UE-25. Należy dążyć do poprawy tej sytu­acji z uwagi na szereg negaty­wnych kon­sek­wencji społeczno-ekonomicznych. W artykule przed­staw­iono wyniki badań przeprowad­zonych w grupie pra­cown­ików w wieku 45+ na temat oceny trud­ności w utrzy­ma­niu się na łódzkim rynku pracy. Zwró­cono uwagę na czyn­niki subiek­ty­wne i obiek­ty­wne, uza­leżnione od takich zmi­en­nych, jak pleć, wiek, poziom wyk­sz­tałce­nia, zaj­mowane stanowisko, staż pracy, a także doświad­czenia w życiu zawodowym ze zmi­aną miejsc pracy i bezrobo­ciem. 
Pobierz plik »

Wik­tora Rutkowskiego
Niemiecka gospo­darka rynkowa w okre­sie przemian
Celem artykułu jest charak­terystyka kierunków adap­tacji sys­temu zabez­pieczenia społecznego w Niem­czech w obliczu wyzwań, wobec których stanęła gospo­darka tego kraju. Anal­iza kon­cen­truje się na prob­lematyce sys­temu emery­tal­nego i opieki zdrowot­nej. Insty­tucjon­alne ramy społecznej gospo­darki rynkowej sprzy­jały przez długi okres czasu osiąg­nię­ciu i utrzy­ma­niu w Niem­czech Zachod­nich wysok­iego poziomu dobrobytu mate­ri­al­nego i bez­pieczeństwa soc­jal­nego. W związku z pogorsze­niem się sytu­acji gospo­dar­czej od połowy lat 70., którego symp­tomy nasil­iły się po zjed­nocze­niu obu państw niemiec­kich, wprowad­zono wiele zmian w sys­temie zabez­pieczenia społecznego. Prze­waża jed­nak opinia, że ich zakres i głębokość były niewystar­cza­jące. Przed­sięwz­ię­cia pod­jęte w pier­wszej połowie obec­nej dekady, zwłaszcza w ramach pro­gramu „Agenda 2010”, mogą syg­nal­i­zować więk­szą deter­mi­nację poli­tyków w zakre­sie wprowadza­nia zmian w sys­temie zabez­pieczenia społecznego.
Pobierz plik »

Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej
Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity
Artykuł ma na celu wery­fikację mitów doty­czą­cych migracji zarobkowych Polaków do Irlandii poprzez udzie­le­nie anal­i­ty­cznych odpowiedzi na kluc­zowe pyta­nia, często pojaw­ia­jące się w eterze debaty pub­licznej w Polsce. Po pier­wsze, dlaczego Polacy wyjeżdżają właśnie do Irlandii i jakie pro­cesy przy­czyniły się do wzrostu atrak­cyjności Irlandii jako kraju imi­gra­cyjnego (nowego szlaku migra­cyjnego). Po drugie, jak Irland­czycy otwier­ali drzwi swo­jej Eire dla migrantów zarobkowych przed i po najwięk­szym rozsz­erze­niu Unii Europe­jskiej (UE), które nastąpiło 1 maja 2004 r. Po trze­cie, jakie są fakty naukowe o migrac­jach zarobkowych Polaków do Irlandii. W tym kon­tekś­cie istotna jest również próba sfor­mułowa­nia hipotezy doty­czącej migra­cyjnego mag­ne­tyzmu pomiędzy Irlandią a Pol­ską.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kra­jowych i zagranicznych konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents  No 1 (394), 2007

THE MINIMUM WAGE: BUSINESSOPINIONZofia Jacukow­icz
THE MINIMUM WAGE IMPACT ON EMPLOYMENT LEVELS IN POLAND Anna Ruzik
WORKERS AGED 45+ AND THEIR PROBLEMSBogusława Urba­niak

SOCIAL POLICY ABROAD
DYNAMICS OF THE GERMAN MARKET ECONOMYWik­tor Rutkowski
JOB MIGRATIONS OF POLES TO IRLEANDFACTS AND MYTHSIzabela Grabowska-Lusińska

BOOK REVIEWS
Jen­nifer Elrick, Justyna Fre­lak, Paweł Hut: POLAND AND GERMANY ON THEIR COUNTRYMEN IN THE EAST – Reviewed by Renata Ste­fańska
Kamil Zawadzki: TRANSITIONAL LABOUR MARKETS. IDEAIMPLEMENTATIONPROSPECTS – Reviewed by Marcin Kucharski

INFORMATION
EDUCATION – A KEY TO MODERN ECONOMY. CONFERENCE IN OPOLEMał­gorzata Wróblewska
MATURING EVALUATIONS. CONFERENCE IN WARSAW Leszek Korporowicz

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMICSELLANEA
NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We Rec­om­mend the papers

Zofii Jacukow­icz
THE MINIMUM WAGE: BUSINESSOPINION

The results of our study on how the min­i­mum wage func­tions are pre­sented. The level of the min­i­mum wage and its role in the remu­ner­a­tion sys­tem at the indi­vid­ual firm level, and its value from the per­spec­tives of employ­ees and employ­ers are dis­cussed. The research is pre­sented in the form of inter­views. One hun­dred eighty busi­nesses, employ­ing over 26 thou­sand peo­ple in total, were inter­viewed. Many of the ques­tions con­cerned the issue of rais­ing the min­i­mum wage and the result­ing con­se­quences to the employ­ers. The results of the research showed that a large vari­ety of employ­ers with many dif­fer­ent salary struc­tures, con­trary to the com­mon belief, are ready to raise the min­i­mum wage.

Anny Ruzik
THE MINIMUM WAGE IMPACT ON EMPLOYMENT LEVELS IN POLAND 

The study is focused on an impact of the min­i­mal wage changes on employ­ment in Poland in years 2002–2003. It starts with the review of both the­o­ret­i­cal and empir­i­cal lit­er­a­ture for dif­fer­ent coun­tries. Then indi­vid­ual data from the labour force sur­vey was used to show impact of dif­fer­ent vari­ables on prob­a­bil­ity of out­flow from employ­ment. The results of the research show that among oth­ers increase in the min­i­mum wage could be sig­nif­i­cant for an increase in prob­a­bil­ity of loos­ing job in the described period.

Bogusławy Urba­niak
WORKERS AGED 45+ AND THEIR PROBLEMS 

In the year 2005, Pol­ish pop­u­la­tion aged 55–64 years showed the low­est level of eco­nomic activ­ity in EU-25 (27.2%). Actions should be taken there­fore to improve the sit­u­a­tion, as it pro­duces a series of neg­a­tive socio-economic con­se­quences. The arti­cle presents out­comes of sur­veys focused on a group of work­ers aged 45+, which inves­ti­gated work­ers’ prob­lems with stay­ing on the Łódź labor mar­ket. Atten­tion was paid to both sub­jec­tive and objec­tive cir­cum­stances related to vari­ables such as sex, age, level of edu­ca­tion, occu­pied posi­tion, years of ser­vice, as well as work­ing life’s expe­ri­ences aris­ing from chang­ing jobs and unemployment.

Wik­tora Rutkowskiego
DYNAMICS OF THE GERMAN MARKET ECONOMY 

The paper con­cerns the direc­tions of adap­ta­tion of the social secu­rity sys­tem in Ger­many, under­taken in the face of eco­nomic chal­lenges. The analy­sis con­cen­trates on changes in pen­sion sys­tem and health care sys­tem. The social mar­ket econ­omy has secured, for a long period, favor­able insti­tu­tional frames for eco­nomic and social wel­fare. But since the mid of 70., while the eco­nomic sit­u­a­tion has made worse, many changes were intro­duced in the social secu­rity sys­tem. Nev­er­the­less, the scale and the depth of changes are con­sid­ered as insuf­fi­cient. The deci­sions under­taken in this decade, espe­cially under the pro­gram “Agenda 2010”, can sig­nal the greater deter­mi­na­tion of politi­cians to mod­ern­ize the social secu­rity system.

Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej
JOB MIGRATIONS OF POLES TO IRLEANDFACTS AND MYTHS 

The pur­pose of this paper is to ver­ify the com­mon myths on the Pol­ish labour migra­tions to Ire­land through the ana­lyt­i­cal answers to the key ques­tions con­stantly appear­ing in the pub­lic debate in Poland. The first ques­tion relates to the ratio­nale of Poles going to Ire­land– the new immi­gra­tion coun­try (the new migra­tion route) and what stays behind the grow­ing attrac­tion of Ire­land to labour immi­gra­tions. Sec­ondly, how the Irish gov­ern­ment had been open­ing the door of the Eire to the job migrants dur­ing the time of the biggest and his­tor­i­cal enlarge­ment of the Euro­pean Union, which took place on May 1st 2004. The third ques­tion posed is on the sci­en­tific facts relat­ing to the Pol­ish job migra­tions to Ire­land. The last but not least hypoth­e­sis derived from the analy­sis is on rea­sons stay­ing behind ‘migra­tion mag­net­ism’ between Ire­land and Poland.

Fur­ther­more: 
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót