Nr 1 (299) 1999

Spis treści nr 1/1999

Table of Contents

LIST OD MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
LIST OD DYREKTORA INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH I PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ IPISS
LIST OD PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PAN
LIST OD PRZEWODNICZĄCEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ
ĆWIERĆ WIEKUPOLITYKI SPOŁECZNEJ” – Antoni Rajkiewicz
POLITYKA SPOŁECZNA – DYSCYPLINĄ NAUKOWĄ - Wacław  Szu­bert

O POKÓJ SPOŁECZNY W EUROPIE
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY I RESTRUKTURYZACJA EKONOMICZNAstanisława Goli­nowska
MAŁE FIRMY NA RYNKU PRACY W POLSCEGenowefa Sobczyk
PRZYCZYNEK DO JĘZYKA  REFORMY EMERYTALNEJ. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYJań Jończyk

WSPOMNIENIA I ROZMOWY

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
INSTYTUCJE MINIMALNEGO DOCHODU GWARANTOWANEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJJan­ina Szumlicz

RECENZJE
Marek Rym­sza: URYNKOWIENIE PAŃSTWA CZY USPOŁECZNIENIE RYNKU? KWESTIA SOCJALNA W TRZECIEJ RZECZPOSPOLITEJ NA PRZYKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – rec. Mirosław Księżopol­ski
POTENCJAŁ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KSZTAŁCENIE I WYKORZYSTANIE pod red. Mał­gorzaty Gablety – rec. Janusz Lipecki

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE Piotr Kurowski
STANOWISKO W SPRAWIE PRAC NAD REFORMĄ PRAWA PRACYKomisja do Spraw Prawa Pracy
SIEĆ REGIONÓW DLA ZDROWIA. KONFERENCJA W KATOWICACHAgnieszka Pleczar

Edward Kuminek, Witold Nieciuński
WSPOMNIENIE O PROF. ADAMIE ANDRZEJEWSKIM

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Antoni Rajkiewicz
Ćwierć wieku „Poli­tyki społecznej”
Na pier­wszych stronach niniejszego numeru „Poli­tyki Społecznej” znalazły się tek­sty listów nadesłanych z okazji jej jubileuszowego ćwierćwiecza. Ich nadaw­com należą  się  słowa  wdz­ięczności  za  miłą  pamięć i przy­chylną ocenę doty­chcza­sowej dzi­ałal­ności  pisma.  Ocenę  tę  należy   jed­nak   odnieść   przede   wszys­tkim  do  a u  t o r ó w  drukowanych artykułów. Od nich to bowiem zależy treść i jakość wydawanego peri­odyku. Rola redakcji sprowadza się głównie do zadań orga­ni­za­cyjnych i troski o szatę edy­torską. Stąd tez adresatem jubileuszowych grat­u­lacji i życzeń są również ci, którzy pod­jęli współpracę z pis­mem i wypeł­niali jego łamy, a życ­zliwe słowa należą im się tym bardziej, że wypła­cane hon­o­raria były nader niskie, co wynikało z dota­cyjnego usy­tuowa­nia pisma i niskiej jego ceny. A autorów było wielu. W sumie w indek­sie osób zamieszcza­ją­cych artykuły, recen­zje, spra­woz­da­nia i infor­ma­cje, listy itp. znalazło się prawie pół­tora tysiąca nazwisk. Wśród nich jedną piątą stanow­ili debi­u­tanci, a więc ci, którzy po raz pier­wszy wypowiadali swoje myśli w formie drukowanej. Zauważyć przy tym należy, że choć tekst now­icu­jsza z reguły wymaga więk­szej troski redak­cyjnej, to z pełnym przeko­naniem o pro­mo­cyjnej roli pisma pode­j­mowal­iśmy tę powin­ność. Duża w tym zasługa wielo­let­niego znakomitego sekre­tarza redakcji pani mgr Ireny Zielonkowej, która od października 1974 r. do chwili obec­nej dba o poprawność językową zamieszczanych tekstów.

Wacław Szu­bert

Poli­tyka społeczna – dyscy­pliną  naukową
Rola poli­tyki społecznej jako nauki polega na służe­niu potrze­bom celowego dzi­ała­nia, zmierza­jącego  do poprawy warunków życia lud­ności i coraz pełniejszego zaspoka­ja­nia jej potrzeb. W obec­nej fazie roz­woju sto­sunków w naszym kraju dyscy­plina ta nie może upod­ab­niać się do wąsko pojętej tech­nologii społecznej, określa­jącej opty­malne metody dzi­ała­nia poszczegól­nych insty­tucji czy też opty­malne formy świad­czeń, lecz powinna uczest­niczyć w przy­go­towa­niu ogól­niejszych zamierzeń: w ksz­tał­towa­niu nowej struk­tury społeczno-zawodowej i nowego mod­elu spoży­cia, sprzy­ja­jącego dynam­icznemu roz­wo­jowi gospo­darki i zapew­ni­a­jącego wszys­tkim oby­wa­telom niezbędne min­i­mum soc­jalne. Oznacza to otworze­nie przed nauką poli­tyki społecznej nowych per­spek­tyw roz­wo­jowych, ale też równocześnie postaw­ie­nie przed nią odpowiedzial­nych i trud­nych zadań. Należy do nich opra­cow­anie metodyki i planowa­nia społecznego w celu opar­cia go na racjon­al­nych pod­stawach oraz uksz­tał­towanie odpowiada­ją­cych jego potrze­bom instru­men­tów badawczych.

Stanisława Goli­nowska
Tworze­nie nowych miejsc pracy — restruk­tu­ryza­cja eko­nom­iczna

Tworze­nie miejsc pracy to najwięk­sze wyzwanie prak­ty­czne współczes­nej gospo­darki, a także jedno z najważniejszych zagad­nień w teorii ekonomii. Brak pracy dla mil­ionów ludzi na świecie jest przy­czyną oso­bistych dra­matów, ogranicza szanse roz­woju kra­jów o wysokim bezrobo­ciu oraz desta­bi­lizuje je poli­ty­cznie. Wysokie bezrobo­cie w Europie Zachod­niej, z którą się inte­gru­jemy, zmusza do przeanal­i­zowa­nia  tego prob­lemu nie tylko w kon­tekś­cie prob­lemów pol­s­kich, kraju trans­for­ma­cji, w którym wysokie bezrobo­cie mogłoby być wyjaśnione dużą dynamiką  przemian sys­te­mowych i restruk­tu­ryza­cji gospo­darki, ale szerzej – w kon­tekś­cie różnych poli­tyk gospo­dar­czych i społecznych oraz różnych mod­eli rozwiązań insty­tucjon­al­nych rynku pracy na świecie. To stało się pod­stawą zwoła­nia kon­fer­encji, na której rozważano te prob­lemy w uję­ciu porów­naw­czym. Jaka lekcja dla Pol­ski może wynikać z błędów i sukcesów innych kra­jów w tej dziedzinie?

Genowefa Sobczyk
Małe firmy Na rynku pracy w Polsce

Rozwój małych i śred­nich przed­siębiorstw jest jed­nym z moto­rycznych czyn­ników postępu­jącej w Polsce trans­for­ma­cji rynkowej. Uczest­niczą one bowiem akty­wnie w proce­sach demo­nop­o­liza­cji i restruk­tu­ryza­cji gospo­darki oraz w budowie infra­struk­tury eko­nom­icznej, niezbęd­nych dla efek­ty­wnego funkcjonowa­nia całej gospo­darki. Celem artykułu jest próba określe­nia wpływu tych przed­siębiorstw na akty­wiz­a­cję rynku pracy oraz sfor­mułowanie warunków wzmoc­nienia roli tego sek­tora we wzroś­cie zatrudnienia.

Jan Jończyk
Przy­czynek do języka reformy emery­tal­nej — artykuł dyskusyjny

Reforma emery­talna jest przed­sięwz­ię­ciem społecznie ważnym, a jed­nocześnie skom­p­likowanym. Prawie wszyscy zatrud­nieni i świad­czenio­biorcy będą doz­nawać w różnym stop­niu jej skutków, ale niewielu z nich wie, jakie one będą. Charak­ter tych zmian nie pozwala bowiem przeniknąć twor­zonej pil­nie za pomocą różnych akcji informa­cyjnych „zasłony niewiedzy”, która skąd­inąd przez pewnych filo­zofów uznawana jest za dobrodziejstwo: człowiek byłby nieszczęśli­wszy, gdyby znał przy­czyny swej sytu­acji i wiedział, co go czeka. Więk­szość zain­tere­sowanych jest przekony­wana, że w rezulta­cie emery­tal­nej reformy każdemu, z małymi wyjątkami, się poprawi, bo prze­cież chodzi o zapewnie­nie godzi­wej emery­tury, tego właśnie, czego dotąd w ich mnie­ma­niu i wedle ofic­jal­nie głos­zonego poglądu nie było i nie ma. Konieczność zmi­any tego stanu rzeczy wynika też z art. 30 kon­sty­tucji, w którym stanowi się, że god­ność człowieka jest przy­rod­zona i nien­aruszalna, że jest źródłem praw, a poszanowanie i ochrona tej god­ności jest obow­iązkiem władz publicznych.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (299), 1999

THE LETTER FROM THE MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS
THE LETTER FROM IPiSS DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE ADVISORY BOARD
THE LETTER FROM THE CHAIRMAN OF POLISH SOCIETY OF SOCIAL POLICY
THE QUARTER OF THE CENTURY OF SOCIAL POLICYAntoni Rajkiewicz
SOCIAL POLICY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE – Wacław Szu­bert
ON THE SOCIAL PEACE IN EUROPE
THE CREATION OF NEW JOBS AND ECONOMIC RESTRUCTURINGStanisława Goli­nowska
SMALL BUSINESS ON THE LABOUR MARKET IN POLANDGenowefa Sobczyk
THE CONTRIBUTION TO THE DICTIONARY OF PENSION SYSTEM: DISCUSSION PAPERJan Jończyk

RECOLLECTIONS AND CONVERSATIONS
DONT SURRENDER TO LOW SPIRITS. The inter­view with Prof. Kaz­imierz Sec­om­ski

SOCIAL POLICY ABROAD
INSTITUTIONS OF MINIMUM INCOME GUARANTEES IN THE EU COUNTRIESJan­ina Szumlicz

BOOK REVIEWS
M. Rym­sza (ed.): THE COMMERCIALISATION OF THE STATE OR SOCIALISATION OF THE MARKET? THE SOCIAL ISSUE IN POLAND: THE CASE OF SOCIAL INSURANCE – Reviewed by Mirosław Księżopolski
M. Gal­beta (ed.): LABOUR POTENTIAL IN THE ENTERPRISE. EDUCATION AND UTILISATION – Reviewed by Juliusz Lipecki

INFORMATION
SOCIAL MINIMUM Piotr Kurowski
THE STATEMENT ON THE MATTER OF WORKS ON LABOUR LAW REFORMTHE COMMITTEE FOR LABOUR LAW AFFAIRS
REGIONAL  NETWORK FOR THE HEALTH. THE CONFERENCE IN KATOWICE  – Agnieszka Pel­czar
WORK FOR DISABLEDTomasz Karkowski

Edward Kuminek, Witold Nieciuński
THE RECOLLECTIONS ABOUT PROF. ADAM ANDRZEJEWSKI

 

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót