Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 3/2011

pobierz PDF

PROBLEMY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE
CZĘŚĆ II

Redakcja naukowa: dr Filip Chy­bal­ski (Politech­nika Łódzka)

Recen­zenci: prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. dr hab. Tadeusz Szum­licz (Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie), mgr Marcin Wojew­ódka (Wojew­ódka i Wspól­nicy Sp. k.)

SPIS TREŚCI (CZĘŚCI II)

Table of Contents

OD REDAKTORA NUMERU – Filip Chybalski

ZACHOWANIA, ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZABEZPIECZENIU EMERYTALNYM
PRZEZORNOŚĆ EMERYTALNA STUDENTÓW (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ŁÓDZKICH UCZELNI) – Dominika Cichońska, Petre Iltchev
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR FORM OSZCZĘDZANIA W CELU ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW WYBRANYCH ŁÓDZKICH UCZELNI) – Petre Iltchev, Dominika Cichońska
DYSKONTOWANIE HIPERBOLICZNE I BEHAWIORALNA HIPOTEZA CYKLU ŻYCIA W PROCESIE OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ – Maria Kaźmierska-Zatoń, Woj­ciech Zatoń
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI SEKTORA EMERYTALNEGO JAKO ŹRÓDŁO ZAUFANIAGrze­gorz Baran, Mał­gorzata Marzec
ZAUFANIE DO OFEMał­gorzata Marzec
PRAWNE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA REALIZACJI UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH W REPUBLICE BIAŁORUŚ – Piotr Mazu­ruk
KRYZYS GOSPODARCZY A UKŁAD GRUP STRATEGICZNYCH NA RYNKU OFE W POLSCEIwona Staniec, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

RYZYKO I INWESTYCJE W ZABEZPIECZENIU EMERYTALNYM
TRANSFER RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI – Marcin Bartkowiak
RYZYKO OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCHEwa Mazurek-Krasodomska
RYZYKO INWESTYCYJNE W OFESyl­wia Flaszewska, Iwona Staniec
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA INWESTYCYJNEGO OFE W LATACH 2005–2010 – Janusz Rych­lewski, Tomasz Nawrocki
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PPE W POLSCE. BADANIA OPINII PRACODAWCÓWMarek Szczepański, Tomasz Brzęczek
RYZYKA KREDYTOBIORCYBENEFICJENTA ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I INSTRUMENTY JEGO OCHRONY PRAWNEJElwira Macierzyńska-Franaszczyk
BADANIA SYMULACYJNE EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ W DOTYCHCZASOWYM I ZNOWELIZOWANYM SYSTEMIE EMERYTALNYM Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEGO EMERYTABożena Miel­czarek
METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA – Elż­bi­eta Ociepa-Kisińska
PASYWNE INWESTYCJE FUNDUSZY EMERYTALNYCH Tomasz Miziołek
FUNDUSZE INWESTYCYJNE W ZABEZPIECZENIU EMERYTALNYM W PAŃSTWACH UEDorota Krupa
STRATEGIA REGULARNYCH INWESTYCJI NA RYNKU AKCJI JAKO DOBROWOLNA FORMA GROMADZENIA KAPITAŁU EMERYTALNEGOKarol Ciesiel­ski
INWESTYCJE W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH JAKO FORMA GROMADZENIA KAPITAŁU EMERYTALNEGODamian Wal­czak

NOTKI O AUTORACH

OD REDAKTORA NUMERU
Nieko­rzystne pro­cesy demograficzne stały się kilka­dziesiąt lat temu główną przesłanką zapoc­zątkowa­nia refom emery­tal­nych w wielu kra­jach na całym świecie. Gen­er­al­nym kierunk­iem tych zmian jest częś­ciowa pry­watyza­cja sys­temów emery­tal­nych, uzu­peł­ni­anie mod­elu nie­fi­nan­sowego pay-as-you-go (unfunded) mod­elem finan­sowym (funded) oraz coraz więk­sza otwartość na zagraniczne rynki finan­sowe. Ma to na celu poprawę sta­bil­ności finan­sowej sys­temów emery­tal­nych, zwięk­sze­nie efek­ty­wności ich funkcjonowa­nia, a w kon­sek­wencji zapewnie­nie adek­wat­nych pod wzglę­dem dochodowym świad­czeń.
Pub­liczna dyskusja na temat zabez­pieczenia emery­tal­nego oraz kierunków reformy emery­tal­nej w Polsce jest wciąż bardzo żywa, szczegól­nie od 2009 r., kiedy pojaw­iły się propozy­cje dość radykalnych zmian w sys­temie, zmierza­jące do ograniczenia roli otwartych fun­duszy emery­tal­nych. Jak się okazało, w 2011 r. te zmi­any weszły w życie, czego skutkiem jest ponowne zwięk­sze­nie roli państwa i ogranicze­nie roli rynku w zabez­piecze­niu emery­tal­nym. W numerze „Poli­tyki Społecznej” zaty­tułowanym Prob­lemy zabez­pieczenia emery­tal­nego w Polsce i na świecie, składa­ją­cym się z dwóch części, zamieszc­zono artykuły stanow­iące głos w tej dyskusji. Pode­j­mują one prob­lematykę różnych aspek­tów zabez­pieczenia emery­tal­nego i reform emery­tal­nych w Polsce i na świecie.
Prezen­towana druga część numeru, podob­nie jak pier­wsza, zaw­iera tek­sty pogrupowane w dwa dzi­ały. W dziale pier­wszym sku­pi­ono artykuły trak­tu­jące o tem­atyce zachowań, zau­fa­nia i odpowiedzial­ności w zabez­piecze­niu emery­tal­nym. Trzy artykuły doty­czą prze­zorności emery­tal­nej oraz oszczędza­nia na emery­turę. Inne trzy pozy­cje w tym dziale poświę­cono zachowan­iom, odpowiedzial­ności społecznej i zau­fa­niu do insty­tucji sek­tora emery­tal­nego. Jeden tekst trak­tuje o sys­temie emery­tal­nym w Repub­lice Białorusi, a dokład­nie o prawnych środ­kach zabez­pieczenia real­iza­cji prawa do emery­tury.
Dział drugi tej części numeru zaw­iera artykuły, w których pod­jęto tem­atykę ryzyka i inwest­y­cji w zabez­piecze­niu emery­tal­nym. Poszczególne tek­sty zostały poświę­cone prob­lematyce ryzyka dłu­gowieczności w sys­temie emery­tal­nym, ryzyka inwest­y­cyjnego otwartych fun­duszy emery­tal­nych, zarządza­nia ryzykiem w pra­cown­iczych pro­gra­mach emery­tal­nych czy też ryzyku ponos­zonemu przez benefic­jenta odwró­conego kredytu hipotecznego. W artykułach z zakresu inwest­y­cji w zabez­piecze­niu emery­tal­nym pod­jęto następu­jące prob­lemy doty­czące fun­duszy emery­tal­nych: porów­nanie efek­ty­wności inwest­y­cyjnej w II filarze pol­skiego sys­temu emery­tal­nego przed i po zmi­anach wprowad­zonych w 2011 r., metody oceny efek­ty­wności inwest­y­cyjnej fun­duszy emery­tal­nych w Polsce i w wybranych kra­jach oraz inwest­y­cje pasy­wne fun­duszy emery­tal­nych.
Pozostałe artykuły z zakresu inwest­y­cji doty­czą dobrowol­nych form aku­mu­lacji kap­i­tału emery­tal­nego. Omówiono w nich rolę fun­duszy inwest­y­cyjnych w zabez­piecze­niu emery­tal­nym, strate­gię reg­u­larnych inwest­y­cji na rynku akcji oraz inwest­y­cje w rodzin­nych gospo­darst­wach rol­nych jako dobrowolne pro­dukty emerytalne.

Filip Chy­bal­ski
Kat­e­dra Zarządza­nia, Politech­nika Łódzka

AUTORZY
Grze­gorz Baran: dr, pra­cownik Insty­tutu Spraw Pub­licznych na Wydziale Zarządza­nia i Komu­nikacji Społecznej Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Naukowo zaj­muje się zarządzaniem strate­gicznym i mar­ketingiem, w szczegól­ności tworze­niem wartości społecznej i rynkowej oraz społeczną odpowiedzial­noś­cią biznesu.

Marcin Bartkowiak: dr, pra­cownik Kat­edry Matem­atyki Stosowanej na Wydziale Infor­matyki i Gospo­darki Elek­tron­icznej Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. Naukowo zaj­muje się instru­men­tami pochod­nymi i ich wyko­rzys­taniem do zarządza­nia ryzykiem.

Tomasz Brzęczek: dr, pra­cownik Kat­edry Nauk Eko­nom­icznych na Wydziale Inżynierii Zarządza­nia Politech­niki Poz­nańskiej. Zaj­muje się opty­mal­iza­cją, prog­no­zowaniem i ekonometrią w zarządza­niu przed­siębiorstwem oraz ryzykiem finansowym.

Filip Chy­bal­ski: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką funkcjonowa­nia sys­temów emery­tal­nych, oceną skuteczności i efek­ty­wności oraz prog­no­zowaniem gospodarczym.

Dominika Cichońska: dr, pra­cownik Zakładu Zarządza­nia Ochroną Zdrowia Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Łodzi. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką zarządza­nia zakładami opieki zdrowot­nej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pro­cesu restruk­tu­ryza­cji i zarządza­nia ryzykiem.

Karol Ciesiel­ski: mgr, dok­torant Kat­edry Finan­sów na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu. Naukowo oraz w prak­tyce zaj­muje się prob­lematyką opcji real­nych, finansami oso­bistymi oraz pri­vate bankingiem.

Syl­wia Flaszewska: mgr inż., asys­tent w Kat­e­drze Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Aktu­al­nie real­izuje pracę dok­torską z zakresu metod zarządza­nia ryzykiem.

Petre Iltchev: dr, pra­cownik Pra­cowni Ekonomiki Zdrowia przy Zakładzie Zarządza­nia Ochroną Zdrowia w Kat­e­drze Poli­tyki Ochrony Zdrowia Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Łodzi. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką: nowych źródeł finan­sowa­nia, zarządzaniem proce­sami biz­ne­sowymi, out­sourcingiem, anal­izami farmako-ekonomicznymi oraz zas­tosowaniem sys­temów infor­maty­cznych w ochronie zdrowia.

Maria Mag­dalena Kaźmierska-Zatoń: dr, pra­cownik Insty­tutu Finan­sów i Rachunkowości w Państ­wowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach (uprzed­nio w Kat­e­drze Badań Oper­a­cyjnych Uni­w­er­sytetu Łódzkiego). Naukowo zaj­muje się zas­tosowa­ni­ami metod opty­mal­iza­cyjnych w ekonomii oraz prob­lematyką prog­no­zowa­nia gospodarczego.

Dorota Krupa: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Zarządza­nia Finansami na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zaj­muje się innowac­jami pro­duk­towymi w zakre­sie form wspól­nego inwestowania.

Mał­gorzata Marzec: dr, pra­cownik naukowo-dydaktyczny Insty­tutu Spraw Pub­licznych UJ na Wydziale Zarządza­nia i Komu­nikacji Społecznej Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Prowadzi bada­nia naukowe obe­j­mu­jące anal­izę insty­tucji finan­sowych, insty­tucji pub­licznych oraz prob­lematykę zaufania.

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk: mgr inż., pra­cownik Kat­edry Prawa Cywilnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz aplikan­tka rad­cowska Okrę­gowej Izby Rad­ców Prawnych w Warsza­wie. W obszarze jejzain­tere­sowań naukowych zna­j­duje się prawo cywilne, prawo upadłoś­ciowe, prawo handlowe.

Ewa Mazurek-Krasodomska:  dr inż., pra­cownik Kat­edry Anal­izy Eko­nom­icznej i Finan­sów Politech­niki Gdańskiej. Naukowo zaj­muje się finansami gospo­darstw domowych i ich pow­iąza­ni­ami z rynkiem finansowym.

Piotr Mazu­ruk: dr, pra­cownik Kat­edry Mar­ketingu i Przed­siębior­c­zości na Wydziale Zarządza­nia Politech­niki Biało­s­tock­iej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką zabez­pieczenia społecznego na Białorusi.

Bożena Miel­czarek: dr inż., pra­cownik Insty­tutu Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia na Wydziale Infor­matyki i Zarządza­nia Politech­niki Wrocławskiej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką wyko­rzys­ta­nia symu­lacji kom­put­erowej w zagad­nieni­ach wspo­ma­gania pro­cesów decyzyjnych zarządzania.

Tomasz Miziołek: dr, adi­unkt w Kat­e­drze Między­nar­o­dowych Sto­sunków Gospo­dar­czych Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. W pracy naukowej zaj­muje się w szczegól­ności funkcjonowaniem insty­tucji wspól­nego inwest­owa­nia w Polsce i na świecie.

Tomasz Nawrocki: dr inż., adi­unkt w Kat­e­drze Finan­sów i Bankowości w WSFiP w Bielsku-Białej. Autor pub­likacji z zakresu innowa­cyjności i finan­sów przed­siębiorstw oraz rynku finan­sowego. Wielo­letni prak­tyk rynku kapitałowego.

Elż­bi­eta Ociepa-Kisińska: mgr inż., dok­toran­tka Kat­edry Bankowości i Finan­sów Porów­naw­czych na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką związaną z funkcjonowaniem sys­temów emery­tal­nych. Zawodowo związana z jed­nym w najwięk­szych Powszech­nych Towarzystw Emery­tal­nych w Polsce.

Janusz Rych­lewski: dr, aktu­al­nie adi­unkt w GWSH w Katow­icach i na Wydziale Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia Politech­niki Śląskiej. Wielo­letni menedżer bankowy, spec­jal­izuje się w tem­atyce rynku, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem bankowości.

Iwona Staniec: dr inż., pra­cownik Kat­edry Zarządza­nia na Wydziale Orga­ni­za­cji i Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką zarządza­nia ryzykiem.

Marek Szczepański: dr, pra­cownik naukowy Kat­edry Nauk Eko­nom­icznych Politech­niki Poz­nańskiej. Spec­jal­izuje się w bada­ni­ach z zakresu poli­tyki społecznej (zwłaszcza w bada­ni­ach porów­naw­czych pub­licznych, dodatkowych i uzu­peł­ni­a­ją­cych sys­temów emery­tal­nych) oraz finan­sów przed­siębiorstw (szczegól­nie: zarządzanie ryzykiem). Autor 40 pub­likacji naukowych, w tym 2 monografii.

Damian Wal­czak: dr, pra­cownik Kat­edry Zarządza­nia Finansami na Wydziale Nauk Eko­nom­icznych i Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zaj­muje się prob­lematyką ubezpieczeniową.

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: dr inż., adi­unkt w Kat­e­drze Zarządza­nia Politech­niki Łódzkiej. W kręgu jej zain­tere­sowań naukowych zna­j­dują się zagad­nienia związane z: nowoczes­nymi ten­denc­jami w zarządza­niu strate­gicznym, ewolucją struk­tur orga­ni­za­cyjnych i ich wpły­wem na strate­gię firmy oraz zarządzaniem przed­siębiorstwem wyso­kich technologii.

Woj­ciech Zatoń: dr, pra­cownik Zakładu Bankowości Cen­tral­nej i Rynku Pieniężnego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego (wcześniej w Kat­e­drze Ekonometrii). Naukowo zaj­muje się mod­e­lowaniem gospo­dar­czym i prob­lematyką psy­chologii w ekonomii i finansach.


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 3 2011 (PART II)

NOTE FROM EDITORFilip Chy­bal­ski

BEHAVIOR, TRUST AND RESPONSIBILITY IN PENSION SYSTEM
PENSION FORETHOUGHT OF STUDENTS (CASE OF SELECTED UNIVERSITIES IN LODZ) – Dominika Cichońska, Petre Iltchev
SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE RETIREMENT INVESTMENT CHOICE (CASE OF THE STUDENTS OF SELECTED UNIVERSITIES IN LODZ ) – Petre Iltchev, Dominika Cichońska
HYPERBOLIC DISCOUNTING AND BEHAVIORAL LIFE-CYCLE HYPOTHESIS IN SAVING FOR RETIREMENTMaria Kaźmierska-Zatoń, Woj­ciech Zatoń
SOCIAL RESPONSIBILITY OF PENSION SECTOR ORGANIZATION AS A SOURCE OF TRUSTGrze­gorz Baran, Mał­gorzata Marzec
CONFIDENCE IN PENSION FUNDSMał­gorzata Marzec
LEGAL PROTECTION RESOURCES OF IMPLEMENTATION OF PENSION IN THE BYELORUSSIAPiotr Mazu­ruk
ECONOMIC CRISIS AND CONFIGURATION OF THE STRATEGIC GROUPS ON THE MARKET OF OPEN PENSION FUNDS IN POLANDIwona Staniec, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

INVESTMENT AND RISK IN PENSION SYSTEM
THE LONGEVITY RISK TRANSFER Marcin Bartkowiak
THE RISK OF THE PENSION FUNDSEwa Mazurek-Krasodomska
INVESTMENT RISK IN OPEN PENSION FUNDSSyl­wia Flaszewska, Iwona Staniec
INVESTMENT PORTFOLIO RISK MANAGEMENT OF OPEN PENSION FUNDS IN THE YEARS 2005–2010 – Janusz Rych­lewski, Tomasz Nawrocki
EMPLOYERSVIEWS ON RISK MANAGEMENT OF THE OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES IN POLAND (SURVEY) – Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek
RISKS OF CREDITORBENEFICIARY OF REVERSE MORTGAGE INSTITUTION AND INSTRUMENTS OF HIS LEGAL PROTECTIONElwira Macierzyńska-Franaszczyk
USING SIMULATION AS A TOOL IN ASSESSING THE INVESTMENT EFFECTIVENESS IN THE FORMER AND THE PRESENT RETIREMENT SYSTEMBożena Miel­czarek
METHODS OF ESTIMATION OF THE INVESTMENT EFFECTIVENESS OF PENSION FUNDS IN POLAND AND SELECTED COUNTRIESElż­bi­eta Ociepa-Kisińska
PASSIVE INVESTMENTS OF PENSION FUNDSTomasz Miziołek
INVESTMENT FUNDS IN THE RETIREMENT PROTECTION IN EU COUNTRIESDorota Krupa
THE STRATEGY OF REGULAR INVESTMENT IN THE STOCK MARKET AS A FORM OF VOLUNTARY ACCUMULATION OF PENSION CAPITALKarol Ciesiel­ski
THE FAMILY FARMSINVESTMENTS AS A FORM OF ACCUMULATING THE PENSION CAPITALDamian Wal­czak

 ABOUT AUTHORS

prze­jdź do Spisu treści

« powrót