Nr 3 (15T) 2014

Poli­tyka Społeczna
Numer tem­aty­czny 3/2014
KALKULATOR SPOŁECZNY – NARZĘDZIE KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Pobierz plik »

Pub­likacja przy­go­towana w ramach pro­jektu PO KL.07.0300–14-340/11–00 Kalku­la­tor Kosztów Zaniecha­nia – wprowadze­nie innowa­cyjnych rozwiązań na Mazowszu  w zakre­sie poli­tyki społecznej w obszarze anal­izy kosztów braku pode­j­mowa­nia dzi­ałań aktywizująco-wpierających.  Pro­jekt real­i­zowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet VII – Pro­mocja inte­gracji społecznej.  Pro­jekt innowa­cyjny współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego Lid­erem tego pro­jektu jest Mazowieckie Cen­trum Poli­tyki Społecznej, a part­nerami – Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie (Insty­tut Gospo­darstwa Społecznego)  i Sto­warzysze­nie „Radom­skie Cen­trum Przedsiębiorczości”.

 Logo projektu PO KL.07.0300-14-340/11-00 Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu  w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wpierających.Redak­tor tem­aty­czny numeru: dr hab. Piotr Błę­dowski (prof. nadzw. Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie, prof. nadzw. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych)

Recen­zenci: prof. nadzw. dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. nadzw. dr hab. Marek Bed­narski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Uni­w­er­sytet Warsza­wski), prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), dr Paweł Poławski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Uni­w­er­sytet Warsza­wski), dr Agnieszka Sowa (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych), dr Zofia Szweda-Lewandowska (Uni­w­er­sytet Łódzki), dr Dar­iusz Zalewski (Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Uni­w­er­sytet Warsza­wski)

SPIS TREŚCI

Table of Contents

WPROWADZENIEBar­bara Kucharska
KALKULATOR SPOŁECZNY JAKO ELEMENT PROJEKTUKALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA” W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ – Piotr Błę­dowski, Paweł Kubicki
CHARAKTERYSTYKA KALKULATORA SPOŁECZNEGO – Marta Styrc, Karolina Majdz­ińska, Mag­dalena Macie­jasz, Justyna Gać
WYBRANE ASPEKTY ZANIECHANIA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH W PRZYPADKU BEZROBOCIA, UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI Z PERSPEKTYWY KALKULATORA SPOŁECZNEGO – Anna Ruzik-Sierdzińska, Piotr Błę­dowski, Ewa Gałecka-Burdziak
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I DŁUGOTRWAŁA CHOROBADEFINIOWANIE, KOSZTY I ZADANIA DLA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Mag­dalena Macie­jasz, Paweł Kubicki
BEZRADNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SIEROCTWOAnita Abramowska-Kmon, Syl­wia Tim­o­szuk
INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ MIĘDZYNARODOWĄ, WIĘŹNIÓW I OSÓB UZALEŻNIONYCH – Joanna Fel­czak, Karolina Majdz­ińska, Jacek Szczep­kowski
LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ. OD INTERWENCJI DO AKTYWIZACJIPiotr Błę­dowski, Paweł Kubicki
FINANSOWANIE ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIETLE SYTUACJI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCEBenedykt Opałka
INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT DOSTOSOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ DO NOWYCH WYZWAŃ – Piotr Błę­dowski, Gabriela Sem­pruch

NOTKI O AUTORACH

Wprowadze­nie
Kryzys finan­sów pub­licznych, zmi­any demograficzne oraz potrzeba ode­jś­cia od inter­wen­cyjnego mod­elu poli­tyki społecznej na rzecz dzi­ałań sprzy­ja­ją­cych akty­wiz­a­cji jed­nos­tek i środowisk tam, gdzie jest to możliwe, spotę­gowały zain­tere­sowanie poli­tyków społecznych racjon­al­iza­cją wydatków społecznych.
Racjon­al­iza­cja nie może być jed­nak postrze­gana poprzez kry­terium efek­ty­wności jako najbardziej istot­nego w pro­ce­sie pode­j­mowa­nia decyzji, lecz jako umiejęt­ność dostrze­ga­nia kon­sek­wencji niepode­j­mowa­nia odpowied­nich dzi­ałań, a tym samym dopuszczenia do zaniechań lub niedostate­cznie kon­sek­went­nego dzi­ała­nia w dłuższym okre­sie. Poli­tyka społeczna, zarówno na szczeblu kra­jowym, jak i lokalnym, wymaga sta­bil­ności i real­iza­cji strate­gii wypra­cow­anych na pod­stawie dogłęb­nej diag­nozy społecznej oraz uwzględ­ni­a­ją­cych potrzebę rezy­gnacji z dzi­ałań doraźnych na rzecz real­iza­cji mod­elu. Taki model powinien obe­j­mować nie tylko rozwiąza­nia dla ist­nieją­cych, pow­tarza­ją­cych się prob­lemów, lecz także prze­ci­wdzi­ałanie pow­stawa­niu nowych. Tego rodzaju wyprzedza­jące, akty­wiz­u­jące, a zarazem inter­ak­ty­wne pode­jś­cie może ode­grać ważną rolę szczegól­nie w samorzą­dach.
Z myślą o wypra­cow­a­niu nowych narzędzi służą­cych real­iza­cji takiej właśnie kon­cepcji poli­tyki społecznej w wymi­arze lokalnym real­i­zowany jest pro­jekt zaty­tułowany Kalku­la­tor Kosztów Zaniecha­nia – wprowadze­nie innowa­cyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakre­sie poli­tyki społecznej w obszarze anal­izy kosztów braku pode­j­mowa­nia dzi­ałań aktywizująco-wspierających. Celem pro­jektu, real­i­zowanego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki, Pri­o­ry­tet VII – Pro­mocja inte­gracji społecznej przy akcep­tacji Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego i Mazowieck­iej Jed­nos­tki Wdraża­nia Pro­gramów Uni­jnych, jest opra­cow­anie narzędzi przy­dat­nych do zwięk­szenia efek­ty­wności i spójności lokalnej poli­tyki społecznej w wojew­ództwie mazowieckim. Pro­jekt jest real­i­zowany przez Mazowieckie Cen­trum Poli­tyki Społecznej (lider), we współpracy z Insty­tutem Gospo­darstwa Społecznego Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie i Sto­warzysze­niem „Radom­skie Cen­trum Przed­siębior­c­zości”.
Efek­tem wspól­nych prac prak­tyków poli­tyki i pomocy społecznej, przed­staw­icieli środowiska aka­demick­iego, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz samorzą­dow­ców jest sześć ele­men­tów nowego mod­elu wspo­ma­ga­ją­cych pro­ces pode­j­mowa­nia decyzji przy wyko­rzys­ta­niu kry­ter­iów eko­nom­icznych, wiedzy o finan­sowanych ze środ­ków uni­jnych i kra­jowych pro­gra­mach z zakresu poli­tyki społecznej oraz strate­gii rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych. Pro­jekt wymaga nie tylko współpracy z jed­nos­tkami samorzą­dowymi, ale i pow­sta­nia sieci lid­erów społecznych, pro­mu­ją­cych nowe rozwiąza­nia i wspier­a­ją­cych lokalne środowiska w zmi­anie sposobu trak­towa­nia instru­men­tów lokalnej poli­tyki społecznej. Całość uzu­peł­nia niezmiernie ważny dla imple­men­tacji i trwałości wypra­cow­anych rozwiązań sys­tem szkoleń. Wydaje się, że – obok nowego pode­jś­cia do kon­sek­wencji eko­nom­icznych pode­j­mowanych lub odkładanych na później dzi­ałań – właśnie wzmoc­nie­nie roli mieszkańców w pode­j­mowa­niu decyzji będzie najwięk­szą korzyś­cią wynika­jącą z real­i­zowanego pro­jektu.
Artykuły w niniejszym numerze kon­cen­trują się głównie na aspek­tach metodolog­icznych jed­nego z pro­duk­tów – Kalku­la­tora Społecznego, ale jego przy­dat­ność jest w dużej mierze uwarunk­owana równoczes­nym korzys­taniem przez użytkown­ików mod­elu z pozostałych pro­duk­tów. Całość składa się na prawdzi­wie innowa­cyjne rozwiązanie, warte pod­da­nia pod dyskusję i po koniecznych korek­tach – wcie­le­nia w życie.

BARBARA KUCHARSKA
Kierownik pro­jektu
Mazowieckie Cen­trum Poli­tyki Społecznej

 AUTORZY

Anita Abramowska-Kmon — dr n. ekon., adi­unkt w Insty­tu­cie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Jej zain­tere­sowa­nia badaw­cze obe­j­mują m.in. pro­ces starzenia się lud­ności i jego społeczno-ekonomiczne kon­sek­wencje, stan zdrowia i sytu­ację rodzinną osób starszych oraz zad­owole­nie z życia osób w wieku 50 lat i więcej.

 Piotr Błę­dowski — dr hab. n. ekon., poli­tyk społeczny i geron­tolog, pro­fe­sor w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie oraz Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych, autor około 200 pub­likacji z zakresu poli­tyki społecznej i geron­tologii. Kierownik bada­nia i prze­wod­niczący Rady Naukowej kon­sor­cjum pro­jektu PolSe­nior; główny badacz w zes­pole Insty­tutu Gospo­darstwa Społecznego SGH w pro­jek­cie Kalku­la­tor Kosztów Zaniechania.

Joanna Fel­czak — dr n. ekon., pra­cownik naukowy w Insty­tu­cie Gospo­darstwa Społecznego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie oraz Zakładu Poli­tyki Pub­licznej Wyższej Szkoły Biz­nesu im. bp. Jana Chrapka. Główne zain­tere­sowa­nia: probacja, poli­tyka społeczna, ekon­o­miza­cja wyko­na­nia kar, pomoc społeczna wobec osób opuszcza­ją­cych więzienia.

Justyna Gać  — mgr socjologii, absol­wen­tka Insty­tutu Stosowanych Nauk Społecznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Pod­czas kilkulet­niej pracy, m.in. w CASE-Doradcy Sp. z o.o., prowadz­iła pro­jekty badaw­cze i ewalu­a­cyjne. Obec­nie pracuje w Szkole Głównej Hand­lowej w Warszawie.

Ewa Gałecka-Burdziak  — dr n. ekon., adi­unkt w Kat­e­drze Ekonomii I w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Zaj­muje się ekonomią pracy, zwłaszcza mech­a­niz­mami łączenia osób poszuku­ją­cych zatrud­nienia i wol­nych miejsc pracy oraz deter­mi­nan­tami zniechęce­nia bezskutecznym poszuki­waniem zatrud­nienia. Autorka około 20 pub­likacji w języku pol­skim oraz angielskim.

Paweł Kubicki  — dr n. ekon., adi­unkt w Insty­tu­cie Gospo­darstwa Społecznego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie i spec­jal­ista ds. badań w Insty­tu­cie Badań Eduka­cyjnych; badacz jakoś­ciowy i iloś­ciowy spec­jal­izu­jący się w anal­izach poli­tyki pub­licznej, koor­dy­na­tor pro­jektu Kalku­la­tor Kosztów Zaniechania.

Mag­dalena Macie­jasz — mgr zarządza­nia, dok­toran­tka w Insty­tu­cie Gospo­darstwa Społecznego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Przy­go­towuje pracę dok­torską z zakresu opieki dłu­goter­mi­nowej nad osobami starszymi oraz usług wspier­a­ją­cych opiekunów nieformalnych.

Karolina Majdz­ińska — absol­wen­tka kierunków: prawo (UJ), admin­is­tracja (PW) oraz Szkoły Prawa Niemieck­iego UJ i uni­w­er­sytetów w Hei­del­bergu oraz w Moguncji, dok­toran­tka w Insty­tu­cie Gospo­darstwa Społecznego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Główne obszary zain­tere­sowań: prob­lematyka uchodźców i pomocy społecznej im przysługu­jącej; ekono­mia i przed­siębior­c­zość społeczna, w tym szczegól­nie dzi­ałal­ność spółdzielni socjalnych.

Benedykt Opałka  — dr n. ekon., adi­unkt w Kat­e­drze Roz­woju Region­al­nego i Przestrzen­nego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Zaj­muje się zagad­nieni­ami strate­gicznego planowa­nia roz­woju lokalnego, zarządza­nia finansami w samorządzie tery­to­ri­al­nym oraz pro­jek­tami inwest­y­cyjnymi w sek­torze pub­licznym. Autor ponad 30 pub­likacji doty­czą­cych finan­sów samorządu tery­to­ri­al­nego oraz roz­woju region­al­nego i lokalnego.

Anna Ruzik-Sierdzińska — dr n. ekon., adi­unkt w Kat­e­drze Ekonomii I w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Jej główne zain­tere­sowa­nia naukowe to ekono­mia rynku pracy oraz sys­temy zabez­pieczenia społecznego.

Gabriela Sem­pruch  — mgr ekonomii, ekspert ds. koor­dy­nacji mery­to­rycznej pro­jektu Kalku­la­tor Kosztów Zaniecha­nia w Mazowieckim Cen­trum Poli­tyki Społecznej; członek Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych w Min­is­terst­wie Roz­woju i Infra­struk­tury; dok­toran­tka Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW; zain­tere­sowa­nia badaw­cze: innowacje i inwest­y­cje społeczne, pomoc społeczna, planowanie społeczne.

 Marta Styrc — mgr ekonomii, badacz w Cen­tre for Pop­u­la­tion Change na uni­w­er­syte­cie w Southamp­ton, wcześniej w Insty­tu­cie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Intere­suje się proce­sami for­mowa­nia i roz­padu związków, ich współza­leżnoś­cią z płod­noś­cią oraz kon­sek­wenc­jami dla dobrostanu jednostek.

Syl­wia Tim­o­szuk — mgr ekonomii, absol­wen­tka SGH w Warsza­wie, dok­toran­tka w Insty­tu­cie Gospo­darstwa Społecznego w Szkole Głównej Hand­lowej w Warsza­wie. Intere­suje się demograficznym starze­niem się oraz geron­tologią w pow­iąza­niu z lokalną poli­tyką społeczną. Jej bada­nia doty­czą form zamieszki­wa­nia, potrzeb wspar­cia oraz jakości życia seniorów


Social Pol­icy
Table of Con­tents Spe­cial Issue No 3/2014

INTRODUCTIONBar­bara Kucharska
SOCIAL CALCULATOR AS AN ELEMENT OF THE PROJECTCALCULATOR OF COSTS OF INACTIONIN LOCAL SOCIAL POLICYPiotr Błę­dowski, Paweł Kubicki
CHARACTERISTIC OF SOCIAL CALCULATORMarta Styrc, Karolina Majdz­ińska, Mag­dalena Macie­jasz, Justyna Gać
SELECTED ASPECTS OF COSTS OF INACTION IN CASE OF UNEMPLOYMENT, POVERTY AND HOMELESSNESSTHE SOCIAL CALCULATORS POINT OF VIEWAnna Ruzik-Sierdzińska, Piotr Błę­dowski, Ewa Gałecka-Burdziak
DISABILITY AND LONG TERM ILLNESSDEFINING, COSTS AND TASKS FOR LOCAL SOCIAL POLICYMag­dalena Macie­jasz, Paweł Kubicki
HELPLESSNESS IN EDUCATION AND GUARDIANSHIP AND ORPHANHOODAnita Abramowska-Kmon, Syl­wia Tim­o­szuk
INTEGRATION OF REFUGEES, PRISONERS AND ADDICTSJoanna Fel­czak, Karolina Majdz­ińska, Jacek Szczep­kowski
LOCAL SOCIAL POLICY TOWARDS NEW CHALLENGES. FROM INTERVENTION TO ACTIVATIONPiotr Błę­dowski, Paweł Kubicki
FINANCING SOCIAL ASSISTANCE TASKS UNDER SITUATION OF THE LOCAL GOVERNMENT BUDGETS IN POLANDBenedykt Opałka
SOCIAL INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF ADAPTATION OF SOCIAL POLICY TO NEW CHALLENGESPiotr Błę­dowski, Gabriela Sem­pruch

ABOUT THE AUTHORS

do Spisu Treści

« powrót