Nr 2 (300) 1999

Spis treści nr 2/1999
numer monotem­aty­czny
poświę­cony prob­le­mom negoc­jacji i medi­acji w rozwiązy­wa­niu konfliktów

Table of Contents

REDAKTOR NUMERUprof. Kaz­imierz Kloc

WPROWADZENIE — Kaz­imierz Kloc

ROZWIĄZANIA PRAWNE
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ZBIOROWYCH PRACY W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJGiuseppe Casale
REGULACJA PRAWNA I PRAKTYKA. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ZBIOROWYCH W POLSCEMał­gorzata Chomiak

NEGOCJACJE
NEGOCJACJE JAKO CZĘŚĆ POLSKIEJ KULTURY PRZEMYSŁOWEJ — Wiesława Kozek
ŚRODOWISKO PRACY W GOSPODARCE RYNKOWEJ W OPINII PRACOWNIKÓWJuliusz Gar­dawski
NEGOCJACJE JAKO ELEMENT PROCESU INWESTYCYJNEGO W GMINACHAnna Hejda

MEDIACJE
MEDIACJA I JEJ ZASTOSOWANIERafał Świeżak
MEDIACJE W POLSKICH WARUNKACHKaz­imierz Kloc
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA MEDIACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW ZBIOROWYCHTomasz Peszke
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PRAWNEJ REGULACJI KONFLIKTU W WARUNKACH POLSKICHWładysław Rychłowski
MPiPS W ROLI POŚREDNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH PRACYMał­gorzata Chomiak

INFORMACJE
SPORY ZBIOROWE Z UDZIAŁEM MEDIATORÓW Z LISTY MPiPS — Opra­cował K.K.
O POLSKIM STOWARZYSZENIU MEDIATORÓW — Opra­cował K.K.

WYWIADY
MEDIACJE — RZEMIOSŁO CZY SZTUKA. Roz­mowa z prof. dr. hab. Antonim Rajkiewiczem
PRAWO DO DIALOGU. Roz­mowa z pod­sekre­tarzem stanu w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Soc­jal­nej Elż­bi­etą Sobótką

WYBRANE OPISY KONFLIKTÓW W POLSCE
STRAJK MASZYNISTÓW PKP — Ewa Paduch
STRAJK W MPK W POZNANIUAgnieszka Popko
KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO “BEŁCHATÓW”. HISTORIA PROTESTUAgata Koś­cielna, Maciej Sobolewski
AKCJE PROTESTACYJNE W STOCZNI GDAŃSKIEJ — Katarzyna Majew­ska, Mag­dalena Stańczyk, Izabela Pańków
SPÓR O TEATR NARODOWYAdri­ana Żelazo

RECENZJE
Leo Hawkins, Michael Hud­son, Robert Cor­nall: PRAWNIK JAKO NEGOCJATORCZYLI JAK EFEKTYWNIE NEGOCJOWAĆ ZAGADNIENIA PRAWNE — rec. Andrzej Budzyk
Willem Mas­ten­broek: NEGOCJOWANIE — rec. Andrzej Budzyk
Max H. Baz­er­man, Mar­garet A. Neale: NEGOCJUJĄC RACJONALNIE — rec. Andrzej Budzyk

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Od Redak­tora numeru — prof. Kaz­imierz Kloc
W warunk­ach rynkowego sys­temu społeczno-gospodarczego sytu­acje kon­flik­towe, będące wyrazem sprzeczności interesów wys­tępu­ją­cych między gru­pami, społecznoś­ci­ami czy zawodami, stają się prawnie uznanym ele­mentem życia codzi­en­nego. Dla sta­bil­ności takiego sys­temu ważna staje się umiejęt­ność ich rozwiązy­wa­nia za pomocą negoc­jacji i zaw­iera­nia porozu­mień o ksz­tał­cie kom­pro­misu lub ugody. Musi być ona pod­bu­dowana sys­te­mem insty­tucji i usta­wowych reg­u­lacji sprzy­ja­ją­cych poko­jowym metodom rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów i sporów. Numer doty­czący prob­lemów negoc­jacji i medi­acji, przy­bliża tą tem­atykę czytel­nikom zain­tere­sowanym rozwiązy­waniem pra­cown­iczych i lokalnych kon­flik­tów okresu radykalnych przek­sz­tałceń sys­temu eko­nom­icznego. Do tej pory nie pow­stała pub­likacja lub opra­cow­anie, które przed­staw­iałoby rozwój insty­tucji dia­logu społecznego w Polsce oraz pro­ponowały dal­sze, potrzebne rozwi±zania w tym zakre­sie. Próbą częś­ciowego wypełnienia tej luki było przy­go­towanie takiego numeru monotem­aty­cznego. . Numer przy­go­towano na zlece­nie Elż­bi­ety Sobótki, pod­sekre­tarza stanu w MPiPS. Pozy­cję dofi­nan­sowało Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej.


Social Pol­icy — Spe­cial Issue
Nego­ti­a­tions And Medi­a­tion In Con­flicts Solv­ing

Table of Con­tents No 2 (300) 1999

INTRODUCTIONKaz­imierz Kloc

REGULATIONS
COLLECTIVE LABOUR DISPUTES SOLVING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPA COUNTRIESGiuseppe Casale
LAW AND PRACTICE. cOL­LEC­TIVE DISPUTES SOLVING IN POLANDMał­gorzata Chomiak

NEGOTIATIONS
NEGOTIATIONS AS AN ELEMENT OF POLISH INDUSTRIAL CULTUREWiesława Kozek
WORK ENVIROMENT IN THE MARKET ECONOMY IN THE EMPLOYEES VIEWJuliusz Gar­dawski
NEGOTIATIONS AS AN INVESTEMENT ELEMENT IN THE COUNTRIESAnna Hejda

MEDIATIONS
MEDIATION AND ITS APPLICATIONRafał Świeżak
MEDIATION IN POLISH SITUATIONKaz­imierz Kloc
POSSIBILITIES OF LIMITING MEDIATION IN COLLECTIVE DISPUTES SOLVING  – Tomasz Peszke
POSSIBILITIES OF LIMITING THE REGULATION ON DISPUTES IN POLANDWładysław Rychłowski
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY AS AND INTERMEDIARY IN COLLECTIVE DISPUTES SOLVINGMał­gorzata Chomiak

INFORMATION
COLLECTIVE DISPUTES WITH MEDIATIORS FROM THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY LISTOpra­cował K.K.
ON POLISH MEDIATORSASSOCIATION – Opra­cował K.K.

INTERVIEWS
MEDIATIONSHANDICRAFT OR art. The inter­view with Prof Antoni Rajkiewicz
RIGHT TO DIALOqUE. The inter­view with Elż­bi­eta Sobótka, Min­istry of Labour and Social Policy

ELECTED CONFLICTSDESCRIPTIONS IN POLAND
THE ENGINE-DRIVERSSTRIKEEwa Paduch
THE mpk STRIKE IN POZNAŃ – Agnieszka Popko
THE STRIKE IN „Bełchatów”. THE HISTROY OF PROTESTAgata Koś­cielna, Maciej Sobolewski
PROTESTS IN THE GDAŃSK SHIPYARDKatarzyna Majew­ska, Mag­dalena Stańczyk, Izabela Pańków
DISPUTE IN THE NATIONAL THEATREAdri­ana Żelazo

BOOK REVIEWS
Leo Hawkins, Michael Hud­son, Robert Cor­nall: THE LAWYER AS A NEGOTIATORHOW TO NEGOTIATE EFFECTIVELY – Reviewed by Andrzej Budzyk
Willem Mas­ten­broek: NEGOTIATING – Reviewed by Andrzej Budzyk
Max H. Baz­er­man, Mar­garet A. Neale: NEGOTIATING RATIONALLY – Reviewed by Andrzej Budzyk

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót