Nr 3 (301) 1999

Spis treści nr 3/1999

Table of Contents

POŁECZNE SKUTKI REFORMY EDUKACJISZANSE EDUKACYJNE SPOŁECZEŃSTWA – Jan Szczepański
DOSTĘP DO EDUKACJIStanisława Goli­nowska
MIEDZYPOKOLENIOWE PRZEPŁYWY CZASU  – Piotr Szukalski
ELASTYCZNE FORMY CZASU PRACY W UNII EUROPEJSKIEJWoj­ciech Pasko-Porys
BEZROBOCIE I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY. PROGNOZOWANE KIERUNKI ZMIAN Ryszard Marszowski
WYPOSAŻENIE WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCHLech Ostrowski

WSPOMNIENIA I ROZMOWY
RODZINA W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ. Roz­mowa z Leonem Brodowskim

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SPÓŁDZIELCZA ALTERNATYWA. Z DOŚWIADCZEŃ BASKIJSKIEGO MONDRAGONU  Sła­womir G. Kozłowski
SZKOLENIE, KWALIFIKACJA I ZATRUDNIENIE MŁODZIEŻY – Andrzej Wierzbicki

RECENZJE
SYTUACJA MŁODZIEZY NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ pod red. Mał­gorzaty Szylko-Skoczny – rec. Danuta Graniewska
MNIEJSZOSCI NARODOWE W POLSCE. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE A MNIEJSZOŚCI NARODOWE W OKRESACH PRZEŁOMÓW POLITYCZNYCH (1994–1989) pod red. P. Made­jczyka – rec. Cezary Żołę­dowski

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I NA ŚWIECIE
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
NIEPEŁNOSPRAWNI POWODZIANIEMIEJSCE NA RYNKU PRACY. SEMINARIUM IPiSS – Izabela Hebda-Czaplicka

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Jan Szczepański
Społeczne Skutki Reformy Edukacji – szanse eduka­cyjne społeczeństwa
Chci­ałbym rozpocząć artykuł od parafrazy: „takie młodzieży chowanie, jakie są Rzeczy­pospo­lite”. Próby reform społecznych pode­j­mowane w PRL, zwłaszcza w lat­ach 70., były zde­ter­mi­nowane przeko­naniem, że edukacja jest potężnym i skutecznym czyn­nikiem przek­sz­tał­ca­nia społeczeństwa. Był to dla par­tii pogląd szczegól­nie wygodny. Pozwalał bowiem na zrzuce­nie odpowiedzial­ności za stan społeczeństwa na szkoły i inne insty­tucje wychowaw­cze. Sądzę, że podobną ten­dencję można zaob­ser­wować także w Rzeczy­pospo­litej lib­er­al­nej i demokraty­cznej. Szkoły państ­wowe, społeczne i wyz­nan­iowe zde­j­mują odpowiedzial­ność z admin­is­tracji państ­wowej, insty­tucji ide­o­log­icznych, z Koś­ciołów, gdyż one nie prowadzą bezpośred­nio dzi­ałal­ności ped­a­gog­icznej, a tylko tworzą warunki dla skutecznego ksz­tałce­nia i wychowa­nia. Jest to oczy­wiś­cie złudze­nie. Różne szkoły w socjologii wychowa­nia wykazały przekonu­jąco, że społeczeństwa również pełnią funkcję wychowaw­czą, że ich struk­tura, stan kul­tury, stan sys­temów prawnych wywier­ają silny wpływ na postawy, przeko­na­nia i zachowa­nia młodzieży.

Stanisława Goli­nowska
Dostęp do edukacji
Obecny raport jest już czwartym z cyklu Raportów o Roz­woju Społecznym — National Human Vevel­op­ment Reports, przy­go­towywanym z inic­jatywy biura UNDP w Warsza­wie. Opra­cow­ano go przy współpracy Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Wszys­tkie raporty doty­czą społecznych skutków pro­cesu trans­for­ma­cji mają­cych wpływ na dochody, stan zdrowia, poziom wyk­sz­tałce­nia, bez­pieczeństwo oso­biste i inne aspekty życia. Celem raportów jest spo­jrze­nie na pro­ces trans­for­ma­cji z per­spek­tywy roz­woju ludzkiego, rozu­mi­anego jako posz­erze­nie możli­wości wyboru jed­nos­tki w różnych sfer­ach życia.

Piotr Szukalski
Między­pokole­niowe przepływy czasu
Mówiąc o rodzinie ekon­o­mista najczęś­ciej pod­kreśla nie związki emocjon­alne łączące jej członków, lecz relacje eko­nom­iczne, jakie się wewnątrz niej pojaw­iają. Najwięcej uwagi poświęca się zazwyczaj korzyś­ciom wynika­ją­cym z zakłada­nia rodzin oraz wspól­nego zamieszki­wa­nia i gospo­darowa­nia, korzyś­ciom związanym z podzi­ałem pracy, efek­tami skali, dostar­czaniem dóbr kolek­ty­wnych, rozkła­dem ryzyka na więk­szą liczbę osób itp. [Ekert-Jaffé, 1997]. Rodz­ina bowiem zawsze była miejscem inten­sy­wnego obrotu dóbr i usług, nieza­leżnie od — a cza­sami pomimo — różnorod­ności jej struktur.

Woj­ciech Pasko-Porys
Elasty­czne formy czasu pracy w Unii Europe­jskiej
Prob­lematyką czasu pracy inten­sy­wnie zaj­mowały się w lat­ach 90. insty­tucje Unii Europe­jskiej, w tym Dyrekcja Gen­er­alna ds. Zatrud­nienia i Poli­tyki Soc­jal­nej (DG V) Komisji Europe­jskiej, gdzie powołano w tym celu stałe zespoły, zor­ga­ni­zowano liczne kon­fer­encje, przy­go­towano liczne spra­woz­da­nia, którym nadano rangę ofic­jal­nych doku­men­tów Unii Europe­jskiej. Zmi­any w orga­ni­za­cji pracy w kra­jach UE zachodzą nie tylko poprzez wprowadzanie nowych środ­ków tech­nicznych, ale również poprzez elasty­czną orga­ni­za­cję czasu pracy, łącze­nie pracy ze stałym pod­nosze­niem kwal­i­fikacji, ułatwie­nie bezro­bot­nym dostępu do zatrud­nienia. W tym celu poszczególne kraje UE przeprowadz­iły zmi­any usta­wowe i utworzyły sys­temy finan­sowego sty­mu­lowa­nia odpowied­nich zmian na rynku pracy. Niniejszy artykuł jest przeglą­dem mate­ri­ałów dostęp­nych w Dyrekcji Gen­er­al­nej V w Bruk­seli i nie uwzględ­nia ewen­tu­al­nych zmian stanu prawnego w prawie kra­jowym państw członkows­kich po 1997 roku. Źródła te mają charak­ter pub­l­i­cysty­czny; w języku ang­iel­skim wypowiadano się w nich na temat prawa nar­o­dowego, pisanego w innych językach, co wyk­lucza możli­wość aby mate­riał ten mógł być napisany ścisłym językiem prawniczym. Zapoz­nanie się z językiem tych pub­likacji, od którego autor starał się nie odb­ie­gać, ma też pewną wartość poz­naw­czą, bo jest to język i styl charak­terysty­czny dla wielu innych pub­likacji syg­nowanych przez insty­tucje Unii Europejskiej.

Ryszard Marszowski
Bezrobo­cie i jego wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy. Prog­no­zowane kierunki zmian
Gli­wice, Zabrze, Knurów i Pyskow­ice to cen­tralne miasta rejonu, w którym zamieszkuje ogółem blisko 580 tysięcy osób. Lud­ność tych miast stanowi 83% lud­ności rejonu. Pop­u­lacja ta jest w wieku młodości demograficznej (wiek środ­kowy wynosi 33 lata). Osoby w wieku 16–64 lata stanowią 63% ogól­nej liczby lud­ności. Stopa akty­wności zawodowej wynosi 52%, a stopa bezrobo­cia – śred­nio 10,5%.

Lech Ostrowski
Wyposaże­nie wiejs­kich gospo­darstw domowych
Lata 1992–96, ze względu na dobre zaopa­trze­nie rynku i bogatą ofertę hand­lową, były korzystne dla lud­ności wiejskiej pod wzglę­dem poprawy stanu zaopa­trzenia gospo­darstw domowych w przed­mioty trwałego użytkowa­nia. Bari­erą była tylko trudna sytu­acja dochodowa pewnej części rodzin rol­niczych i nierol­niczych, które mimo ewident­nych braków w zagospo­darowa­niu mate­ri­al­nym, potwierd­zonych opini­ami zebranymi w tej sprawie, nie mogły zre­al­i­zować swoich potrzeb.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (301), 1999

SOCIAL CONSEQUENCES OF THE EDUCATION REFORMEDUCATION OPPORTUNITIES FOR THE SOCIETY Jan Szczepański
THE ACCESS TO EDUCATIONStanisława Goli­nowska
THE INTERGENERATIONAL TIME-FLOWSPiotr Szukalski
FLEXIBLE FORMS OF THE LABOUR TIME IN EUROPEAN UNIONWoj­ciech Pasko-Porys
UNEMPLOYMENT AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF LOCAL LABOUR MARKET. PROJECTIONS OF FURTHER CHANGESRyszard Marszowski
THE OUTFIT OF THE RURAL HOUSEHOLDS IN POLANDLech Ostrowski

RECOLLECTIONS AND REVIEWS
THE FAMILY IN THE SOCIAL MARKET ECONOMY (RODZINA W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ). An inter­view with Roz­mowa z Leonem Brodowskim

SOCIAL POLICY ABROAD
THE ALTERNATIVE OF CO-OPERATIVES: LESSONS FROM THE BASK MONDRAGON –  Sła­womir G. Kozłowski
TRAINING, COMPETENCE AND EMPLOYMENT OF YOUTH  (KWALIFIKACJA I ZATRUDNIENIE MŁODZIEŻY) – Andrzej Wierzbicki

BOOK REVIEWS
Mał­gorzaty Szylko-Skoczny (ed.) THE POSITION OF YOUTH ON LABOUR MARKET IN SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE – reviewed by Danuta Graniewska
Made­jczyk P. (ed.) NATIONAL MINORITIES IN POLAND: STATE AND SOCIETY OF POLAND TOWARDS NATIONAL MINORITIES DURING POLITICAL LANDMARKS (1994–1989)– reviewed by Cezary Żołę­dowski

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: DATA ON CHANGES IN POLAND AND THROUGHOUT THE WORLD
A CONTEMPORARY WORLD –  MISCELLANEA

INFORMATION
SOCIAL MINIMUMPiotr Kurowski
THE POSITION ON THE LABOUR MARKET OF DISABLED PEOPLE AFTER THE FLOOD:. IPISS SEMINARIzabela Hebda-Czaplicka

NEW BOOKS

DIARY OF SOCIAL POLICY

BOOK REVIEWS
Stanisława Borkowska: COLLECTIVE BARGAINING – Reviewed by Jan  Woj­tyła
Elż­bi­eta Kryńska, Euge­niusz Kwiatkowski, Hen­ryk Zarychta – LABOUR MARKET POLICY IN POLAND IN 90.  – Reviewed by Zenon Wiśniewski

prze­jdź do Spisu treści

« powrót