Nr 4 (302) 1999

Spis treści nr 4/1999
numer monotem­aty­czny
poświę­cony prob­le­mom zabez­pieczenia społecznego w aspekcie inte­gracji z UE

Table of Contents

REDAKTOR NUMERU - dr Gertruda Uścińska

OD REDAKTORA NUMERUGertruda Uścińska
POLSKI SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO A REGULACJE UKŁADU EUROPEJSKIEGOGertruda Uścińska
REGULACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W ZAKRESIE KOORDYNACJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Teresa Bińczycka-Majewska
SKUTKI STOSOWANIA ROZPORZĄDZEŃ WSPÓLNOTOWYCH W POLSCEChristoph Schu­macher
PROBLEMY STOSOWANIA ROZPORZĄDZEŃ WSPÓLNOTOWYCHCar­los Gar­cia de Cor­tazar
ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. WYBRANE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Dorota Bieni­asz
PRZEPISY WSPÓLNOTOWE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH. KONSEKWENCJE FINANSOWE DLA POLSKIHanna Markowska, Hanna Zalewska
PRZEPISY WSPÓLNOTOWE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. SKUTKI FINANSOWE DLA POLSKIMaria Szczur
ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM A USTAWODAWSTWO POLSKIEGertruda Uścińska
ZALECENIE RADY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ A USTAWODAWSTWO POLSKIEJan­ina Szumlicz

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Redak­tor numeru — dr Gertruda Uścińska
Redakcja co jakiś czas pode­j­muje zagad­nienia poli­tyki społecznej w aspekcie inte­gracji europe­jskiej. Ponieważ Pol­ska przy­go­towuje się do członkostwa w Unii Europe­jskiej, należy dokonać szczegółowej anal­izy prawnej przepisów wspól­no­towych odnoszą­cych się do zabez­pieczenia społecznego. W numerze zaprezen­towano tek­sty będące efek­tem prowad­zonych przez prawie dwa lata (na zamówie­nie Urzędu Komitetu Inte­gracji Europe­jskiej i Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej) i zakońc­zonych w 1998 r. prac badaw­czych nad tem­atem: “Har­mo­niza­cja prawa pol­skiego z prawem Wspól­not Europe­js­kich w dziedzinie prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych”, a w nim — nad prob­le­mem “Prawo Wspól­not Europe­js­kich doty­czące zabez­pieczenia społecznego a prawo pol­skie”. Pode­j­mują one temat anal­izy prawnej roz­porządzeń wspól­no­towych oraz rolę orzecznictwa Try­bunału Spraw­iedli­wości, a także skutki wprowadza­nia uni­jnych aktów w Polsce — zarówno w sferze prawno-organizacyjnej, jak i finan­sowej — w oce­nie ekspertów pol­s­kich i wspól­no­towych. Można również przeczy­tać o pio­nier­s­kich bada­ni­ach przeprowad­zonych przez pol­s­kich ekspertów, które pokazują praw­dopodobne kon­sek­wencje stosowa­nia prawa wspól­no­towego w dziedzinie świad­czeń emery­tal­nych o ren­towych oraz medycznych.


Social Pol­icy — Spe­cial Issue
Social Secu­rity Sys­tem: Poland and Euro­pean Union
Table of Con­tents No 4 (302), 1999

EDITORIALGertruda Uścińska
THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY IN POLAND AND REGULATIONS OF THE EUROPEAN TREATY  – Gertruda Uścińska
EUROPEAN REGULATIONS: THE ASPECT OF THE SOCIAL SECURITY CO-ORDINATION Teresa Bińczycka-Majewska
CONSEQUENCES OF APPLYING EUROPEAN REGULATIONS IN POLANDChristoph Schu­macher
THE REGULATIONS OF THE EUROPEAN UNION: PROBLEMS OF IMPLEMENTATIONCar­los Gar­cia de Cor­tazar
JUDGEMENTS OF THE COURT OF JUSTICE: SELECTED ASPECTS OF THE SOCIAL SECURITYDorota Bieni­asz
COMMUNITY LAW ON PENSION BENEFITS: FINANCIAL CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION FOR POLAND –  Hanna Markowska, Hanna Zalewska
THE EUROPEAN UNION REGULATION IN THE IN FIELD OF THE HEALTH BENEFITS. FINANCIAL CONSEQUENCES FOR POLANDMaria Szczur
THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT: COMPARISON OF EUROPEAN LAW AND LEGISLATION OF POLANDGertruda Uścińska
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN COUNCIL ON SOCIAL ASSISTANCE: CONCLUSIONS FOR THE POLISH LEGISLATIONJan­ina Szumlicz

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót