Nr 5-6 (303-304) 1999

 Spis treści nr 5–6/1999

 Table of Contents

Zofia Morecka
PAMIĘCI prof. DR. hab. WIESŁAWA KRENCIKA

OD REDAKTORA NACZELNEGO
CZYTELNICY O NAS. ANKIETAPOLITYKI SPOŁECZNEJ” ­– Redakcja
MERYTOKRACJA I HIERARCHIA DOCHODÓW  W POLSCEHen­ryk Domański
SPOŁECZNY WYMIAR REFORM PODATKOWYCH? – Jolanta Supińska
WSPÓŁPŁATNOŚĆ ZA STUDIA WYŻSZE – KOSZTY I KORZYŚCI – Marek Rata­jczak
KSZTAŁCENIE DLA JAKOŚCI PRACY  – Andrzej Jar­czewski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
POPYT NAS PRACĘ W OPINIACH ŁÓDZKICH PRACODAWCÓWElż­bi­eta Kryńska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
INSTYTUCJA POROZUMIENIA ZAKŁADOWEGO W PRAWIE NIEMIECKIMJerzy Wratny
PROGNOZY ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJBrunon Bartz

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
LITEWSKA ADMINISTRACJA OPIEKI SPOŁECZNEJ (SZPITALNEJ) NA PRZEŁOMIE W. XVIII I XIXAuri­mas Andri­uśis, Tadeusz Srogosz

RECENZJE
Tadeusz Kowalak: MARGINALNOŚĆ I MARGINALIZACJA SPOŁECZNA – rec. Katarzyna Głąbicka
B. Dea­con, M. Hulse i P. Stubbs: GLOBAL SOCIAL POLICY. INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THE FUTURE OF WELFARE – rec. Katarzyna Głąbicka

INFORMACJE
MINIMUM EGZYSTENCJIPiotr Kurowski
POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ IPiSS – Izabela Hebda-Czaplicka
NA RZECZ OPTYMALNEGO ROZWOJU… . KONFERENCJA IPiSS – Izabela Hebda-Czaplicka

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (303–304) 1999

Zofia Morecka
IN MEMORY OF PROFESSOR  WIESŁAW KRENCIK

FROM EDITOR IN CHIEF
READERS ABOUT US. SURVEY OFSOCIAL POLICY” ­–  EDITOR
MERITOCRACY AND INCOMES HIERARCHYHen­ryk Domański
SOCIAL DIMENSION OF FISCAL REFORMS? – Jolanta Supińska
PARTICIPATION IN FEES FOR HIGHER EDUCATIONADVANTAGES AND COSTSMarek Rata­jczak
EDUCATION FOR QUALITY OF WORK  – Andrzej Jar­czewski

FROM RESEARCH AND STUDIES
LABOUR DEMAND IN EMPLOYERSOPINIONS IN ŁÓDŹ – Elż­bi­eta Kryńska

SOCIAL POLICY ABROAD
INSTITUTION OF COLLECTIVE AGREEMENT IN COMPANIES IN GERMAN LAWJerzy Wratny
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT PROJECTIONS IN E.U. COUNTRIESBrunon Bartz

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
WELFARE (HOSPITAL) ADMINISTRATION IN LITHUANIA AT THE END OF XVIII AND BEGINNING OF XIX CENTURIESAuri­mas Andri­uśis, Tadeusz Srogosz

BOOK REVIEWS
Tadeusz Kowalak: MARGINALITY AND SOCIAL EXCLUSION – Reviewed by Katarzyna Głąbicka
B. Dea­con, M. Hulse i P. Stubbs: GLOBAL SOCIAL POLICY. INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THE FUTURE OF WELFARE – Reviewed by  Katarzyna Głąbicka

INFORMATION
EXISTENCE MINIMUMPiotr Kurowski
SESSION OF ILSS SCIENTIFIC COUNCILIzabela Hebda-Czaplicka
FOR AN OPTIMAL DEVELOPOMENT… . CONFERENCE IN ILSSIzabela Hebda-Czaplicka

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót