Nr 7 (305) 1999

Spis treści nr 7/1999

 Table of Contents

OD REDAKCJI
CZYNNIKI SPOŁECZNEGO STATUSU I ROZWARSTWIENIA A POLITYKA SPOŁECZNA – Janusz A. Majcherek
HIPOTEZA CUDU NAD WISŁĄ: MODERNIZACJA BEZ EDUKACJI? – Marta Zahorska
WYKSZTAŁCENIE JAKO CZYNNIK AWANSU SPOŁECZNEGO W RODZINACH CHŁOPSKICH – Lech Ostrowski
NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIA W POLSCEIrena Lich­niak
DYLEMATY W KSZTAŁTOWANIU PŁAC – Grażyna Gruszczyńska-Malec
POLARYZACJA DOCHODÓW I BOGACTWA W STANACH ZJEDNOCZONYCHSła­womir G. Kozłowski
MARGINALIZACJA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO – PRZYKŁAD AM KOLNBERG-MESCHENICHPaweł Hut
POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI POZARZĄDOWYM W REJONIE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ – Renata Wielgos-Struck

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
NOWY KODEKS ETYCZNY AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ­– Anna Chruszczyk

RECENZJE
Tadeusz Oleksyn: Zarządzanie potenc­jałem pracy w pol­skim przed­siębiorstwie. Istosta, ewolucja, uwarunk­owa­nia – rec. Zofia Jacukow­icz
Lothar Schnei­der: CZYNNIKI DYNAMIKI SPOŁECZNEJ. ASPEKTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ – rec. Stanisław Fel

INFORMACJE
REHABILITACJOQUO VADISAnna Wilmowska, Jolanta Gajda
STOSUNKI PRACY W POLSCE. MIĘDZY TRANSFORMACJĄ A INTEGRACJĄ. KONFERENCJA FUNDACJI im. FRIEDRICHA EBERTA –  Dar­iusz Zalewski
II I III FILAR UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KONFERENCJA W BYSTREJAndrzej Rącza­szek

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (305) 1999

FROM EDITOR IN CHIEF
DETERMINANTS OF SOCIAL STATUS AND STRATIFICATION AND SOCIAL POLICY  – Janusz A. Majcherek
HYPOTHESIS OF THE MIRACLE ON THE VISTULAMODERNISATION WITHOUT EDUCATION? – Marta Zahorska
EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL  CAREER IN PEASANT FAMILIESLech Ostrowski
LOWEST WAGES IN POLANDIrena Lich­niak
DILLEMMAS IN WAGES DETERMINATIONGrażyna Gruszczyńska-Malec
POLARISATION OF INCOMES AND WEALTH IN UNITED STATESSła­womir G. Kozłowski
MARGINALISATION OF AN HOUSING SETTLEMENTTHE CASE AM KOLNBERG-MESCHENICHPaweł Hut
BENEFITS FOR CHILDREN AND YOUTH IN NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONSACTIVITY IN SOUTH-EASTERN POLANDRenata Wielgos-Struck

SOCIAL POLICY ABROAD
NEW CODE OF ETHICS OF AMERICAN ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS ­– Anna Chruszczyk

BOOKS REVIEWS
Tadeusz Oleksyn: WORK POTENTIAL MANAGEMENT IN POLISH ENTERPRISES, ESSENCE, EVOLUTION, DETERMINANTS.  – Reviewed by  Zofia Jacukow­icz
Lothar Schnei­der: FACTORS OF SOCIAL DYNAMISM. SOME ASPECTS OF CHRISTIAN SOCIAL SCIENCE – Reviewed by  Stanisław Fel

INFORMATION
REHABILITATION – quo vadis? – Anna Wilmowska, Jolanta Gajda
INDUSTRIAL RELATIONS IN POLAND. BETWEEN TRANSFORMATION AND INTEGRATION. CONFERENCE OF F. EBERTS FOUNDATION  –  Dar­iusz Zalewski
II AND  III PILLAR OF SOCIAL SECURITY. CONFERENCE IN BYSTRAAndrzej Rącza­szek

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót