Nr 9 (306) 1999

Spis treści nr 9/1999
numer monotem­aty­czny
poświę­cony prob­le­mom ludzi starszych

Table of Contents

REDAKTOR NUMERUprof. Stanisława Golinowska

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW — Stanisława Goli­nowska
TRWANIE ŻYCIA OSÓB STARSZYCH W POLSCEPiotr Szukalski
REFORMA EMERYTALNA W POLSCE W KATEGORIACH EKONOMII POLITYCZNEJMaciej Żukowski
NOWY INSTYTUCJONALIZM A ZAANGAZOWANIE PAŃSTWA W SFERZE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Bar­bara Sosenko
ŻYCIE RODZINNE LUDZI STARYCH W POLSCEBar­bara Szatur-Jaworska
RYNEK PRACY WOBEC PRACOWNIKÓW W STARSZYM WIEKU. DOŚWIADCZENIA KRAJÓW ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZOBogusława Urba­niak
SPOŁECZNE IMPLIKACJE EDUKACJI OSÓB STARSZYCHMał­gorzata Hal­icka, Jerzy Hal­icki
NADZÓR NAD PRYWATNYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMIPiotr Kurowski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
NOWE SYSTEMY EMERYTALNE W POLSE I NA WĘGRZECH. STUDIUM PORÓWNAWCZEZbig­niew Krzewiński
REFORMY STRUKTURALNE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ — Krzysztof Kołodziejczyk

RECENZJE
SENIORZY W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM — rec. Lucyna Frąck­iewicz

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE — Piotr Kurowski MIĘDZYNARODOWY ROK OSÓB STARSZYCH. DZIAŁANIA WŁADZ POLSKICHPiotr Mazurkiewicz
STAROŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. KONFERENCJA W WARSZAWIEBożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Od Redak­tora numeru — prof. Stanisława Goli­nowska
Redakcja poświę­ciła jeden numer wybranym aspek­tom życia ludzi starszych nie tylko ze względu na obchody Między­nar­o­dowego Roku Seniora, ale także dlat­ego, że w ostat­nim okre­sie mniej uwagi poświę­cil­iśmy tej grupie lud­ności i ich prob­le­mom soc­jal­nym. W piśmi­en­nictwie zachod­nim, od wielu już lat, starze­nie się społeczeństw stało się tem­atem najpoważniejszych analiz oraz prog­noz. Czy społeczeństwa są przy­go­towane na prob­lemy starości i czy starszy człowiek zna­jdzie satys­fakcjonu­jące miejsce wsród innych — to pod­sta­wowe pyta­nia, jakie się wyła­ni­ają w związku z ten­dencją starzenia. Prezen­towane artykuły nie obe­j­mują wszys­t­kich wątków tem­aty­cznych, jakie się tu wyła­ni­ają. Syg­nal­izują jed­nak niek­tóre z nich, przede wszys­tkim zabez­piecze­nie dochodów na starość, także przez kon­tynu­ację akty­wności zawodowej. Redak­torem numeru była prof. Stanisława Golinowska.


Social Pol­icy — Spe­cial Issue
Devoted to the prob­lems of the elderly
Table of Con­tents No 4 (301), 1999

AGING SOCIETIESStanisława Goli­nowska
LIFE SPAN OF THE ELDERLYPiotr Szukalski
POLITICAL ECONOMY OF THE PENSION SYSTEM REFORMS IN POLANDMaciej Żukowski
NEW INSTITUTIONALISM PERSPECTIVES ON THE GOVERNMENT INVOLVEMENT IN SOCIAL SECURITY PROVISIONS Bar­bara Sosenko
FAMILY LIFE OF THE ELDERLY IN POLANDBar­bara Szatur-Jaworska
LABOR MARKET FOR THE ELDERLY. LESSON FROM DEVELOPED COUNTRIESBogusława Urba­niak
SOCIAL IMPACT OF THE ELDERLY EDUCATIONMał­gorzata Hal­icka, Jerzy Hal­icki
PUBLIC CONTROL OVER PRIVATE RETIREMENT FUNDS  – Piotr Kurowski

SOCIAL POLICY ABROAD
NEW PENSION SYSTEMS IN POLAND AND IN HUNGARY. COMPARATIVE APPROACH Zbig­niew Krzewiński
STRUCTURAL REFORMS OF THE SOCIAL SECURITY PROVISIONS IN LATIN AMERICAKrzysztof Kołodziejczyk

BOOK REVIEWS
ELDERLY IN THE POLISH SOCIETY – Reviewed by Lucyna Frąck­iewicz

INFORMATION
SOCIAL MINIMUMPiotr Kurowski
INTERANTIONAL YEAR OF OLDER PERSONS. THE POLISH GOVERMENT ACTIVITIESPiotr Mazurkiewicz
OLD AGE AND DISABILITY. THE WARSAW CONFERENCEBożena Kołaczek

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót