Nr 11-12 (308-309) 1999

Spis treści nr 11–12/1999
numer monotem­aty­czny
poświę­cony mar­gin­al­ności i pro­ce­som mar­gin­al­iza­cji społecznej

Table of Contents

REDAKTORZY NUMERU - prof. Elż­bi­eta Tarkowska i prof. Kaz­imierz W. Frieske

BADANIA SOCJOLOGICZNE W ŚRODOWISKACH MARGINALNYCHKrystyna Lutyńska
ŚWIAT SPOŁECZNY BIEDNYCH A KONCEPCJA KULTURYElż­bi­eta Tarkowska
ZALEŻEĆ OD INNYCH. FORMY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDZI UBOGICHHanna Pal­ska
DŁUGOŚĆ TRWANIA W BIEDZIE A PROCESY MARGINALIZACJI. BADANIA ŁÓDZKIE — Jolanta Grotowska-Leder
MARGINALNOŚĆ SPOŁECZNA W MAŁYCH SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCHKaz­imierz W. Frieske
KUMULACJA CZYNNIKÓW MARGINALNOŚCI SPOŁECZNEJ — Kaz­imierz W. Frieske
MARGINALNOŚĆ SPOŁECZNA I WYCHOWANIEPaweł Poławski
ROLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECIWDZIAŁANIU PROCESOWI MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ — Dar­iusz Zalewski
PATOLOGIA SPOŁECZNA A ZJAWISKA MARGINALIZACJIGrze­gorz Węgrzyn
UBÓSTWO W RODZINACH Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM — Sła­womir Kan­tyka
WIEJSKIE RODZINY WIELODZIETNEAlina Siko­rska
BADANIA NAD MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ W MIESCIEJean-Luc Pier­may, Jacek Wódz
ZBIOROWOŚCI GÓRNICZE U PROGU ZMIANKrystyna Fal­iszek, Krzysztof Łęcki, Kaz­imiera Wódź
Z BADAŃ NAD UBÓSTWEM W AGLOMERACJI KATOWICKIEJKrzysztof Łęcki, Kaz­imiera Wódź

RECENZJE
Tomasz Kaźmier­czak, Marta Łuczyńska: WPROWADZENIE DO POMOCY SPOŁECZNEJ — rec. Dar­iusz Zalewski

 INFORMACJE
DAWNE I NOWE UBÓSTWO W POLSCE. SEMINARIUM W IFiS PANHanna Pal­ska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Od Redak­torów numeru — prof. Elż­bi­eta Tarkowska i prof. Kaz­imierz W. Frieske
Numer poświę­cono charak­terystyce pro­cesów mar­gin­al­iza­cji społecznej, które obe­j­mują, jak sądzi część badaczy tej prob­lematyki, coraz więk­sze seg­menty naszego społeczeństwa Gdyby tak miało być rzeczy­wiś­cie, gdyby pro­cesy mar­gin­al­iza­cji społecznej nabier­ały tempa, to trzeba by zas­tanowić się bardzo poważnie nad tym, czy zmi­any społeczne w kraju zmierzają w dobrym kierunku. Gdyby uznać, że pro­cesy te — mimo swo­jej dynamiki — stanowią bolesną wprawdzie, ale prze­jś­ciową charak­terystykę real­iów społecznych, że nie stanowią one koniecznego ele­mentu społecznego kra­jo­brazu, to z kolei trzeba by pochylić się nad pytaniem o to, czy — jako społeczeństwo — robimy dostate­cznie dużo, aby uru­chomić pro­cesy odwrotne, a więc pro­cesy społecznej inkluzji czy rein­te­gracji. Kwestie te żywo intere­sują poli­tyków społecznych, socjologów czy poli­tologów. Autorami prezen­towanych dalej tek­stów są badacze związani z kilkoma środowiskami naukowymi, które — coraz częś­ciej — spo­tykają się, uzgad­ni­ają swoje punkty widzenia, język i teo­re­ty­czne założe­nia, z jakimi warto przys­tępować do badań. W kilku artykułach punk­tem wyjś­cia dla opisu zjawisk mar­gin­al­ności społecznej są kon­stat­acje doty­czące biedy, nis­kich dochodów, itp. Pytanie o to, czy jest to trafny punkt wyjś­cia, warte jest dyskusji. W nowoczes­nych, rynkowych społeczeńst­wach niskie czy bardzo niskie dochody w sposób oczy­wisty utrud­ni­ają, cza­sem zgoła uniemożli­wiają wielu ludziom, dostęp do pod­sta­wowych insty­tucji eduka­cyjnych, zdrowot­nych, prawnych itp., a zatem sprzy­jają mar­gin­al­iza­cji. Nie jest jed­nak wyk­luc­zone, że niskie dochody wielu ludzi są prostą kon­sek­wencją tego, iż zostali oni zmar­gin­al­i­zowani — przez nieprzys­tawal­ność do potrzeb rynku pracy czy niedostatek “kap­i­tału ludzkiego” pozwala­jącego na korzys­tanie z przysługu­ją­cych im uprawnień. To, jak odpowiadamy na tego rodzaju pyta­nia ma kap­i­talne kon­sek­wencje prak­ty­czne, bo wskazuje nam na to, od czego trzeba rozpoczy­nać próby uruchami­a­nia pro­cesów społecznej inkluzji.
Pozy­cję dofi­nan­sował Wydział Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego z grantu BW 1457/1, przyz­nanego prof. Kaz­imier­zowi W. Frieske.


Social Pol­icy — Spe­cial Issue
Social  Mar­gin­al­ity
Table of Con­tents No 11–12  (308–309), 1999

SOCIAL RESEARCH OF MARGINAL GROUPSKrystyna Lutyńska
CULTURAL FRAMEWORKS OF POVERTYElż­bi­eta Tarkowska
DEPENDING ON OTHERS: ECONOMIC ACTIVITY OF THE POORHanna Pal­ska
PROLONGED POVERTY AND SOCIAL MARGINALIZATION PROCESSESJolanta Grotowska-Leder

SOCIAL MARGINALITY IN SMALL LOCAL COMMUNITIES
SOCIAL MARGINALITY DIMENSIONS AND CUMULATIVE PROCESSESKaz­imierz W. Frieske
SOCIAL MARGINALITY AND EDUCATIONAL SYSTEMPaweł  Poławski
SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMS COPING WITH SOCIAL MARGINALITYDar­iusz Zalewski
SOCIAL PATHOLOGY AND SOCIAL MARGINALITYGrze­gorz Węgrzyn
POVERTY IN FAMILIES WITH HANDICAPPED KIDSSła­womir Kan­tyka
JOYS AND BURDENS OF CHILDREN IN RURAL FAMILIESAlina Siko­rska
URBAN SOCIAL MARGINALITY Jean-Luc Pier­may, Jacek Wódz
MINING INDUSTRY REFORMS AND SOCIAL MARGINALITYKrystyna Fal­iszek, Krzysztof Łęcki, Kaz­imiera Wódz
RESEARCH ON POVERTY IS SILESIA Krzysztof Łęcki, Kaz­imiera Wódz

BOOK REVIEWS
Tomasz Kaźmier­czak, Marta Łuczyńska: HELPING PROFESSION. AN INTRODUCTION – Reviewed by Dar­iusz Zalewski

INFORMATION
OLD AND NEW POVERTY IN POLAND. SEMINAR AT THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY Hanna Palska

prze­jdź do Spisu treści

« powrót