Nr 1 (310) 2000

Spis treści nr 1/2000

Table of Contents

POLITYKA  GOSPODARCZA  PAŃSTWA  A  ZAPOBIEGANIE  I  ZWALCZANIE  BEZROBOCIA Elż­bi­eta Kryńska
BEZROBOCIE A ROZWÓJ POZAROLNICZEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LUDNOŚCI CHŁOPSKIEJ – Lech Ostrowski
OSŁONY  SOCJALNEKALKULACJACH  ZAWODOWYCH I  ŻYCIOWYCH  GÓRNIKÓW
Władysława Sob­u­lowa, Kon­rad Tausz
UCZESTNICTWO KOBIET W ŻYCIU ZAWODOWYM  I  POLITYCZNYM POLSKA RZECZYWISTOŚĆ  A WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJZdzisława Janowska
DZIEDZICZENIE A NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE – Piotr Szukalski

FROM RESEARCH AND STUDIES
DEKADA POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ „POLITYKA SPOŁECZNA PAŃSTWA  W PROCESIE PRZEBUDOWY USTROJU  I SYSTEMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO” – Marek Rym­sza

RECENZJE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE Mirosława Rybak  (red.) – rec. Irena Lich­niak
Lucyna Koza­czuk: TERAPIA ZAJĘCIOWA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. PRZEWODNIK METODYCZNY – rec.  Monika Abucewicz
SPOŁECZNE SKUTKI INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ,  (red.) Katarzyna Głąbicka – rec. Paweł Poławski
ANALIZA EKONOMETRYCZNA KSZTAŁTOWANIA SIĘ PŁAC W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI, (red.) Maciej Kot – rec. Zdzisław Pisz

INFORMACJE
SPOŁECZNE WYZWANIA I SOCJOLOGICZNE DYLEMATY XXI WIEKU Daria Łucka
CIVIL SOCIETY ANDO SOCIAL DEVELOPMENT. KONFERENCJA W KRAKOWIELuc­jan Miś

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska
Poli­tyka gospo­dar­cza państwa a zapo­b­ie­ganie i zwal­czanie bezrobo­cia
Poli­tyka gospo­dar­cza (eko­nom­iczna) rozu­mi­ana jako akty­wne odd­zi­ały­wanie państwa na pro­cesy gospo­dar­cze (tempo, kierunki i struk­turę roz­woju gospo­darki), określa cele dzi­ała­nia i hier­ar­chię ich ważności oraz środki (narzędzia) ich real­iza­cji.
Real­iza­cja celów poli­tyki eko­nom­icznej dokonuje się za pomocą narzędzi for­mułowanych w ramach:

  • poli­tyki fiskalnej (budże­towej), gdzie rozstrzy­gane są m.in. kwestie obciążeń podatkowych, wielkość i struk­tura wydatków budże­towych oraz wielkość i kierunki rozdysponowania/źródła pokrycia nadwyżki/deficytu budżetowego;
  • poli­tyki pieniężnej określa­jącej wielkość podaży i reg­u­lu­jącej popyt na pieniądz oraz obe­j­mu­jącej reg­u­lacje kursu waluty krajowej;
  • poli­tyki współpracy gospo­dar­czej z zagranicą obe­j­mu­jącej dzi­ała­nia reg­u­lu­jące stru­mie­nie eksportu i importu poprzez taryfy celne oraz inne instrumenty;
  • poli­tyki cenowo-dochodowej wpły­wa­jącej na ksz­tał­towanie się cen i dochodów ludności.

Obok poli­tyk o charak­terze narzędzi wys­tępują również poli­tyki – dziedziny, których zasad­niczym celem jest rozwiązy­wanie konkret­nych prob­lemów społecznych i gospo­dar­czych. Należą do nich m.in. poli­tyka eduka­cyjna i struk­tu­ralna.
W niniejszym artykule omówione zostaną pod­sta­wowe aspekty wpływu polityk–narzędzi i wybranych polityk–dziedzin real­i­zowanych w ramach poli­tyki gospo­dar­czej państwa na zapo­b­ie­ganie i zwal­czanie bezrobo­cia. Sku­pi­ono się zatem jedynie na real­iza­cji tylko jed­nego z celów poli­tyki eko­nom­icznej, jakim jest prze­ci­wdzi­ałanie bezrobo­ciu, nie dokonu­jąc analiz inter­akcji zachodzą­cych między tym a innymi celami tejże polityki.

Zdzisława Janowska
Uczest­nictwo kobiet w życiu zawodowym i poli­ty­cznym pol­ska rzeczy­wis­tość a wyma­gania unii europe­jskiej
Dal­szy rozwój eko­nom­iczny kraju zależy w dużym stop­niu od wzmoże­nia wysiłków na rzecz lep­szego wyko­rzys­ta­nia w każdej ze sfer życia zdol­ności i potenc­jału zawodowego wszys­t­kich grup społecznych. Pos­tu­lat powszech­ności to jed­nocześnie pos­tu­lat równego dostępu każdego i do każdej z dziedzin życia: eko­nom­icznej, społecznej i poli­ty­cznej bez względu na płeć, przeko­na­nia poli­ty­czne i wiek. Wagę prob­lemu pod­nosi fakt zachodzą­cych dys­pro­por­cji między pol­ską rzeczy­wis­toś­cią a wyma­gani­ami, wynika­ją­cymi z raty­fikowanych przez Pol­skę kon­wencji sfor­mułowanych przez Orga­ni­za­cję Nar­o­dów Zjed­noc­zonych, Między­nar­o­dową Orga­ni­za­cję Pracy, Radę Europy i Radę Wspól­not Europejskich.

Piotr Szukalski
Dziedz­icze­nie a nierówności społeczne
Dziedz­icze­nie to pro­ces przekazy­wa­nia dóbr i praw majątkowych między poszczegól­nymi – najczęś­ciej spokrewnionymi i pochodzą­cymi z różnych pokoleń – jed­nos­tkami, który wys­tępuje po śmierci dona­tora. Samo poję­cie spadku kojarzy się potocznie z czymś korzyst­nym dla otrzy­mu­jącego, musimy jed­nak pamię­tać, że dodat­nia wartość spad­ków nie zawsze była czymś oczy­wistym. Niejed­nokrot­nie obe­j­mowały one długi, spraw­ia­jące, że ich wartość była jedynie pozorna. W takich przy­pad­kach rodz­ina ze swych zasobów pokry­wała koszt pochówku, a całość majątku należącego do zmarłego przez­naczała na spłatę zadłuże­nia [Bal­cerzak 1992].


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (310) 2000

THE GOVERNMENT ECONOMIC POLICY AND COPING WITH UNEMPLOYMENTElż­bi­eta Kryńska
UNEMPLOYMENT AND FARMERS ECONOMIC ACTIVITY OUTSIDE AGRICULTURELech Ostrowski
SOCIAL PROTECTION MEASURES AND OCCUPATIONAL STRATEGIES OF MINERSWładysława Sob­u­lowa, Kon­rad Tausz
FEMALES PROFESSIONAL AND POLITICAL PARTICIPATION. POLISH REALITY AND EU REQUIREMENTS Zdzisława Janowska
WEALTH INHERITANCE AND SOCIAL INEQUALITIESPiotr Szukalski

FROM RESEARCH AND STUDIES
DECADE OF SOCIAL POLICY IN POLAND. THE GOVERNMENT SOCIAL POLICY IN THE PROCESSES OF POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC CHANGESMarek Rym­sza

RECENZJE
Mirosława Rybak  (ed.): HUMAN RESOURCES MANAGEMENT– Reviewed by Irena Lich­niak
Lucyna Koza­czuk: ACTIVE THERAPY IN SOCIAL ASSISTANCE CENTERS. GUIDELINES AND METHODS – Reviewed by Monika Abucewicz
Katarzyna Głąbicka (ed.): SOCIAL OUTCOMES OF THE EU MEMBERSHIP – Reviewed by Paweł Poławski
Paweł Maciej Kot  (ed.): ECONOMETRICS OF WAGES IN THE PROCESSES OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN POLAND – Reviewed by  Zdzisław Pisz

INFORMATION
CHALLENGES AND SOCIOLOGICAL DILEMMAS FOR THE 21ST Daria Łucka
CIVIL SOCIETY ANDO SOCIAL DEVELOPMENT. CONFERENCE IN KRAKOWLuc­jan Miś

DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót