Nr 2 (311) 2000

Spis treści nr 2/2000

Table of Contents

OCENA KONFLIKTOWOŚCI ZMIAN WŁASNOŚCIOWYCH – Rafał Towal­ski
RYNEK PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Mał­gorzata Król, Arka­diusz Przy­byłka
DZIAŁANIA CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY A ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Danuta Koradecka, Bożena Kurkus-Rozowska
ZMIANY KONSUMPCJI POLSKICH GOSPODARSTW MIEJSKICH I WIEJSKICHAgata Niem­czyk

RECENZJE
Zenon Wiśniewski: KIERUNKI I SKUTKI DEREGULACJI RYNKU PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – rec. Dar­iusz Zalewski
Elż­bi­eta Mazur: DOBROCZYNNOŚĆ W WARSZAWIE W XIX WIEKU – rec. Lud­wik Malinowski

INFORMACJE
O NIEMIECKIM MODELU PAŃSTWA SOCJALNEGO. SEMINARIUM W STUTTGARCIEAntoni Rajkiewicz
PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU. SEMINARIA W CHORZOWIE, LUBLINIE I WARSZAWIEBeata Kaczyńska
WARTOŚCI I NORMY W PRACY SOCJALNEJ. KONFERENCJA W KRAKOWIE Artur Laskowski

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
PAMIĘTNIKI – POTRZEBA ZOSTAWIENIA INFORMACJI O SOBIE I SWOIM POKOLENIUFran­ciszek Jakubczak

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Rafał Towal­ski
Ocena kon­flik­towości zmian włas­noś­ciowych
Reforma admin­is­tracji rzą­dowej wprowad­zona  jesienią 1996 r. zmieniła struk­turę insty­tucji odpowiedzial­nych za pry­watyza­cję. Min­is­terstwo Przek­sz­tałceń Włas­noś­ciowych (MPW) przes­tało ist­nieć, a jego miejsce zajęło Min­is­terstwo Skarbu Państwa. W odróżnie­niu od MPW, które odpowiadało za pry­watyza­cję, a także wykony­wało prawa wynika­jące z posi­ada­nia części jed­noosobowych spółek Skarbu Państwa, nowa insty­tucja wykonuje funkcje właś­ci­ciel­skie wobec wszys­t­kich spółek, w których Skarb Państwa ma akcje lub udzi­ały, ewidencjonuje majątek państ­wowy i pry­watyzuje go.
Mimo sze­rok­iego zakresu obow­iązków, jakimi zostało obar­c­zone Min­is­terstwo Skarbu Państwa, jego dzi­ałal­ność przede wszys­tkim kojar­zona jest z prywatyzacją.

Mał­gorzata Król, Arka­diusz Przy­byłka
Rynek pracy osób niepełnosprawnych

W społeczeńst­wie pol­skim żyje około 5,4 mln osób niepełnosprawnych, czyli 14,3% ogółu lud­ności. Inwalidów w wieku 15 lat i więcej jest ponad 5,1 mln, co stanowi 17,5% lud­ności w tej grupie wieku.
Zbiorowość osób niepełnosprawnych pracu­ją­cych liczy 864,4 tys., co stanowi 5,9% ogółu pracu­ją­cych. Wśród pracu­ją­cych mężczyzn inwalidów jest relaty­wnie więcej (6,8%) niż wśród zatrud­nionych kobiet (4,9%). Niez­naczna więk­szość niepełnosprawnych pracu­ją­cych mieszka na wsi.
Niepełnosprawni należą do kat­e­gorii osób o nieko­rzyst­nej sytu­acji na rynku pracy. Wynika to z wysok­iego bezrobo­cia oraz przeko­na­nia, że ludzie tacy są pra­cown­ikami nie w pełni wartoś­ciowymi, o nis­kich kwal­i­fikac­jach, ogranic­zonej sprawności fizy­cznej, psy­chicznej lub umysłowej oraz cechują się niską wyda­jnoś­cią. Sprawia to, że niepełnosprawni są grupą wyma­ga­jącą szczegól­nej troski i opieki w dziedzinie porad­nictwa zawodowego, pośred­nictwa pracy oraz zatrud­nienia. Możli­wość pod­ję­cia pracy w znacznym stop­niu uwarunk­owana jest poziomem wyk­sz­tałce­nia i rodza­jem kwalifikacji.

Danuta Koradecka, Bożena Kurkus-Rozowska
dzi­ała­nia cen­tral­nego  insty­tutu  ochrony  pracy a  zatrud­ni­anie  osób  niepełnosprawnych
Wielok­ierunk­owe dzi­ała­nia Insty­tutu, mające na celu zapewnie­nie właś­ci­wych warunków bez­pieczeństwa i higieny pracy, obe­j­mują również prob­lematykę pra­cown­ików niepełnosprawnych. Specy­fika zatrud­nienia tej grupy osób wynika z konieczności poz­na­nia prze­ci­wwskazań zdrowot­nych i możli­wości psy­chofizy­cznych osób pode­j­mu­ją­cych naukę zawodu lub pracę, jak również przy­go­towanie dla nich odpowied­niego stanowiska i środowiska pracy speł­ni­a­jącego różne wyma­gania, w zależności od typu i stop­nia niepełnosprawności.
Założe­nia te stały się pod­stawą do opra­cow­a­nia przez Insty­tut metod diag­nos­ty­cznych pozwala­ją­cych w sposób obiek­ty­wny i ujed­no­li­cony ocenić możli­wości osób niepełnosprawnych, mogą­cych pod­jąć pracę zawodową. Nadano im ksz­tałt pro­ce­dur badaw­czych z trzech dziedzin – fizjologii, bio­mechaniki i psy­chologii. Mogą być one pod­stawą do określe­nia wydol­ności ogól­nej, tol­er­ancji wysiłkowej, sprawności sen­so­rycznych, sprawności moto­rycznej i predys­pozy­cji psy­chicznych tych osób, a tym samym możli­wości wykony­wa­nia określonych czyn­ności zawodowych.

Agata Niem­czyk
Zmi­ana kon­sumpcji pol­s­kich gospo­darstw miejs­kich i wiejs­kich 
Specy­ficzną cechą różnicu­jącą wzorce kon­sumpcji gospo­darstw wiejs­kich i miejs­kich są poziom i struk­tura spoży­cia żywności oraz sposób zaspoka­ja­nia potrzeb żywnoś­ciowych ich członków. Charak­terysty­czne dla gospo­darstw miejs­kich jest korzys­tanie w więk­szym stop­niu z zakładów żywienia zbiorowego. W gospo­darst­wach wiejs­kich z kolei ist­nieje trady­cja przyrządza­nia posiłków w domu, co wynika między innymi z prze­cięt­nie słab­szej akty­wności zawodowej kobiet i wpływa na niższy poziom wydatków na wyroby kuli­narne i gar­mażeryjne. W gospo­darst­wach miejs­kich wydatki na te cele są zde­cy­dowanie więk­sze, co jest spowodowane  dużą akty­wnoś­cią zawodową kobiet i więk­szą dostęp­noś­cią tych artykułów.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (311) 2000

SOCIAL CONFLICTS CONCERNING PRIVATIZATIONINTENSITY EVALUATIONRafał Towal­ski
LABOR MARKET FOR PHYSICALLY DISABLED PEOPLEMał­gorzata Król, Arka­diusz Przy­byłka
CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTION ACTIVITIES FOR PHYSICALLY DISABLED EMPLOYABILITYDanuta Koradecka, Bożena Kurkus-Rozowska
DYNAMICS OF CONSUMPTION PATTERNS IN URBAN AND RURAL HOUSEHOLDSAgata Niem­czyk

RECENZJE
Zenon Wiśniewski: DIRECTIONS AND OUTCOMES OF LABOR MARKET DEREGULATION IN EU – Reviewed by Dar­iusz Zalewski
Elż­bi­eta Mazur: CHARITY IN XIX CENTURY WARSAW – Reviewed by Lud­wik Malinowski

INFORMATION
GERMAN WELFARE STATE DEBATES. STUTTGART SEMINARAntoni Rajkiewicz
COPING WITH POVERTY. SEMINARS IN CHORZÓW, LUBLIN AND WARSAWBeata Kaczyńska
VALUES AND NORMS OF SOCIAL WORK. KRAKOW CONFERENCE Artur Laskowski

READERSTRIBUNE
MEMOIRESWE AND OUR GENERATIONFran­ciszek Jakubczak

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót