Nr 3 (312) 2000

Spis treści nr 3/2000

Table of Contents

MIĘDZYNARODOWE BAZY DANYCH O INDYWIDUALNYCH DOCHODACH, REDYSTRYBUCJI I ZATRUDNIENIUStanisława Goli­nowska, Krzysztof Starzec
BEZROBOTNE KOBIETY. RAPORT Z BADAŃ SONDAŻOWYCH – Bar­bara Kubica
ROZWIĄZANIA W SFERZE PŁAC MOTYWUJĄCE DO ROZWOJU Marta Juchnowicz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
KIERUNKI ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W FINLANDII Mał­gorzata Dziubińska-Michalewicz
RYNEK PRACY W NIEMCZECH. WYBRANRE PROBLEMY U PROGU 2000 R. – Anna Lipka

RECENZJE
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.): ŻYĆ I PRACOWAĆ W ENKLAWACH BIEDY (KLIMATY ŁÓDZKIE), (ŻYĆ) NA MARGINESIE WIELKIEGO MIASTA – rec. K.W.F.
ZASOBY LUDZKIE W FIRMIE pod red. Alicji Sajkiewicz – rec. Zofia Jacukow­icz
Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysz­tacki: SPOŁECZNE DZIEJE POMOCY CZŁOWIEKOWI: OD FILANTROPII GRECKIEJ DO PRACY SOCJALNEJ – rec. Roman Wasylewski
Krzysztof Woj­ciech Baran: POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z KAZUSAMI – rec. Mar­iusz Kwatkowski
R. Mishra: GLOBALIZATION AND THE WELFARE STATE – rec. Józef Orczyk
Guy Sor­man: W OCZEKIWANIU BARBARZYŃCÓW – rec. Euge­niusz Moczuk

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I NA ŚWIECIE
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
SPOŁECZNE SKUTKI INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ – Katarzyna Głąbicka

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

 

Stanisława Goli­nowska, Krzysztof Starzec
Między­nar­o­dowe  bazy  danych o  indy­wid­u­al­nych  dochodach, redys­try­bucji  i  zatrud­nie­niu
W ramach między­nar­o­dowego pro­jektu o poli­tyce rodzin­nej w Europie Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) zor­ga­ni­zował, wraz z Cen­tre National de la Recherche Sci­en­tifique (CNRS), kon­fer­encję, na której zaprezen­towano ogóln­o­dostępne bazy danych indy­wid­u­al­nych zbu­dowane dla badaczy zain­tere­sowanych prob­lematyka dys­try­bucji i redys­try­bucji dochodów indy­wid­u­al­nych, ewalu­acji poli­tyki społecznej oraz porów­nań między­nar­o­dowych w tych dziedz­i­nach. Prezen­tacja baz danych wzbudz­iła spore zain­tere­sowanie wśród pol­s­kich uczest­ników kon­fer­encji.
Celem artykułu jest udostęp­nie­nie infor­ma­cji o bazach danych szer­szemu gronu pol­s­kich badaczy. Poda­jemy jedynie min­i­mum niezbęd­nych wiado­mości i sposób korzys­ta­nia z nich. Wycz­er­pu­jące infor­ma­cje zna­j­dują się na odpowied­nich stronach inter­ne­towych, do których odwiedzenia gorąco zachę­camy wszys­t­kich zainteresowanych.

Bar­bara Kubica
Bezro­botne kobi­ety -  raport  z  badań  son­dażowych
Badanie son­dażowe przeprowad­zono na przełomie października i listopada 1998 r. w  zbiorowości bezro­bot­nych kobiet zare­je­strowanych w wybranych rejonowych urzę­dach pracy, tj. w Chor­zowie, Dąbrowie Gór­niczej, Gli­wicach, Jas­trzębiu Zdroju, Katow­icach, Rudzie Śląskiej, Sos­nowcu, Tychach, Zabrzu i Zaw­ier­ciu. Narzędziem badaw­czym była anon­i­mowa anki­eta. Liczeb­ność próby wynosiła 391 osób (dobór próby celowy przy założe­niu reprezen­taty­wności w struk­turze uprawnień zasiłkowych i doty­chcza­sowego stażu pracy).
Celem badań było rozpoz­nanie zjawiska bezrobo­cia na lokalnym rynku pracy z punktu widzenia rozmi­arów skutków i przy­czyn dla jed­nos­tki. Intere­sował nas prob­lem rzeczy­wis­tej gotowości do pracy. Chcieliśmy również poz­nać opinie kobiet na temat dyskrymi­nacji przy stara­ni­ach o zatrudnienie.

Marta Juch­now­icz
Rozwiąza­nia w sferze płac moty­wu­jące do roz­woju
Zależność między roz­wo­jem zawodowym a moty­wowaniem ma dwo­jaki charak­ter. Rozwój zawodowy pra­cown­ików jest obiek­ty­wną koniecznoś­cią, spowodowaną funkcjonowaniem współczes­nej  firmy  w warunk­ach edukacji ustaw­icznej, jako  dynam­icznej orga­ni­za­cji uczącej się. O wartości gieł­dowej firmy, jej pozy­cji rynkowej w coraz mniejszym stop­niu decy­duje majątek rzec­zowy i zasób finan­sowy, zaś głównym źródłem kap­i­tału i warunk­iem uzyska­nia przewagi konkuren­cyjnej staje się zasób intelek­tu­alny –wiedza, umiejęt­ności, doświad­cze­nie, patenty zatrud­nionych w fir­mie osób. Powoduje to zasad­niczy wzrost wyma­gań staw­ianych pra­cown­ikom. Ist­nieje więc potrzeba wprowadzenia do sys­temu zarządza­nia zasobem ludzkim mech­a­nizmów, które podsy­cać będą per­ma­nentną skłon­ność pra­cown­ików do roz­woju zawodowego. Z drugiej strony udział w pro­ce­sie roz­woju może stanowić bardzo ważny czyn­nik sty­mu­lu­jący angażowanie się pra­cown­ika  w real­iza­cję celów sto­ją­cych przed firmą.
Uczynie­nie z ustaw­icznego, dynam­icznego roz­woju zawodowego pra­cown­ików  strate­gicznego celu zarządza­nia zasobem ludzkim w fir­mie wymaga zmian w sposobach i instru­men­tach sty­mu­lu­ją­cych zachowa­nia pracowników.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (312) 2000

INTERNATIONAL DATA BASES ON INDIVIDUAL INCOME, RE-DISTRIBUTION AND EMPLOYMENTStanisława Goli­nowska, Krzysztof Starzec
UNEMPLOYED  WOMAN. SURVEY STUDYBar­bara Kubica
WAGES THAT MOTIVATE: HOW TO INCREASE WAGE-EARNERS DEVELOPMENTAL POTENTIALMarta Juch­now­icz

SOCIAL POLICY ABROAD
HEALTH SYSTEM IN FINLANDDIRECTIONS OF CHANGEMał­gorzata Dziubińska-Michalewicz
LABOR MARKET IN GERMANY: SELECTED ISSUES ON THE YEAR 2000 AGENDAAnna Lipka

BOOK REVIEWS
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (ed.): LIFE AND WORK IN POVERT POCKETS (LODZ CLIMATES); (LIFE) URBAN MARGINALITY – Reviewed by K.W.F.
Alicja Sajkiewicz  (ed.): COMPANY HUMAN RESOURCES – Reviewed by Zofia Jacukow­icz
Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysz­tacki: HISTORY OF SOCIAL ASSISTANCE FROM EARLY PHILANTROPY TO SOCIAL WORK   – Reviewed by rec. Roman Wasylewski
Krzysztof Woj­ciech Baran: LABOR LAW PROCEDURESTATUTES AND CASES – Reviewed by Mar­iusz Kwiatkowski
R. Mishra: GLOBALIZATION AND THE WELFARE STATE – Reviewed by Józef Orczyk
Guy Sor­man: EN ATTENDANT LES BARBARES  – Reviewed by Euge­niusz Moczuk

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD
CONTEMPORARY WORLMISCELLANEA

INFORMATION
SOCIAL MINIMUMPiotr Kurowski
SOCIAL OUTCOMES OF THE EU MEMBERSHIPKatarzyna Głąbicka

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY
COMPETITION

prze­jdź do Spisu treści

« powrót