Nr 4 (313) 2000

Spis treści nr 4/2000

Table of Contents

EDUKACJA DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ (DYSKUSJA REDAKCYJNA O DYDAKTYCE POLITYKI SPOŁECZNEJ) – Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Frysz­tacki, Jolanta Supińska, Paweł Poławski, Ryszard Szarfen­berg, Kazmierz W. Frieske
OKOŁOPRYWATYZACYJNE POROZUMIENIA SOCJALNE W PRAKTYCE POLSKICH PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH – Marek Bed­narski
PROCESY PRYWATYZACYJNE W OPINII POLAKÓWWoj­ciech Widera
DEKLARACJA MOP DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH ZASAD I PRAW PRACYBolesław Paździor
EWOLUCJA WIELKOŚCI I STRUKTURY RODZINPiotr Szukalski
SYTUACJA DZIECI OBSZARU POGRANICZA WSCHODNIEGOMirosław Grewiński

RECENZJE
Rex A. Skid­more, Mil­ton G. Thack­eray: WPROWADZENIE DO PRACY SOCJALNEJ – rec. Artur Laskowski
Danuta Piekut-Brodzka: O BEZDOMNYCH I BEZDOMNOŚCI – rec. Lud­wik Malinowski

INFORMACJE
NOWA METODA PROGNOZOWANIA RODZIN I GOSPODARSTW DOMOWYCHJan­ina Jóźwiak, Ewa Frątczak
RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. KONFERENCJA PRASOWA IPISSBeata Kaczyńska
OCHRONA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY. 50 LAT CIOPBeata Kaczyńska

NOWOŚCI  WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Edukacja dla poli­tyki społecznej — dyskusja
Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Frysz­tacki, Jolanta Supińska, Paweł Poławski, Ryszard Szarfen­berg, Kazmierz W. Frieske
Dzięku­jąc Państwu za przyję­cie redak­cyjnego zaproszenia do dyskusji warto może przy­pom­nieć, że jakiś czas temu „Poli­tyka Społeczna” zaj­mowała się już podob­nym zagad­nie­niem. Pisał na ten temat prof. A. Rajkiewicz (por. nr 8 z 1997, s. 13), nad dydak­tyką w zakre­sie poli­tyki społecznej deba­tował także PAN-owski Komitet Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej. Jak się okazuje, sprawa jest warta dal­szej dyskusji przy­na­jm­niej – jak się wydaje – z dwóch powodów. Powód pier­wszy, że mówimy wprawdzie wiele o mod­ern­iza­cji metod dydak­ty­cznych, potrze­bie pow­iąza­nia dydak­tyki z realiami, ale nadal bywa tak, że ci, których uczymy wychodząc poza mury uczelni boleśnie przekonują się o tym, że  oczekuje się od nich zgoła odmi­en­nej wiedzy i umiejęt­ności.
Powód drugi, to dostrzeże­nie tego, że – pod roz­maitymi nazwami – kursy z poli­tyki społecznej ofer­owane są nie tylko w Insty­tu­cie Poli­tyki Społecznej UW, ale także w pro­gra­mach dydak­ty­cznych służą­cych ksz­tałce­niu ekon­o­mistów, socjologów czy prawników. Wydaje się, że powinno to prowadzić do oży­wienia dyscy­pliny i kon­frontacji roz­maitych, dyscy­plinowych punk­tów widzenia. Może jest tak, że możemy – i powin­niśmy – uczyć się od siebie nawza­jem, nie zaś spierać o to, czyj punkt widzenia jest lepszy.

Marek Bed­narski
Około­pry­watyza­cyjne porozu­mienia soc­jalne w prak­tyce pol­s­kich przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych. studium  empiryczne
Przek­sz­tałce­nia włas­noś­ciowe, nieuchronny warunek skutecznej trans­for­ma­cji, niosą ze sobą, obok kon­sek­wencji prawnych i eko­nom­icznych, również daleko idące skutki soc­jalne dla pra­cown­ików. W szczegól­ności doty­czy to pry­watyza­cji przed­siębiorstw państ­wowych, która w świ­etle teorii praw włas­ności [Pejovich 1997] oznacza nie tylko, że wiązka uprawnień w sto­sunku do przed­miotu włas­ności prze­chodzi z państwa na pod­miot pry­watny. Jej efek­tem jest również fakt, że dwa pod­sta­wowe aspekty uprawnień włas­noś­ciowych: wyłączność (dys­ponowanie przed­miotem i prawem do udzi­ału w korzyś­ci­ach i kosz­tach stąd wynika­ją­cych) oraz przenośność (swo­boda przekazy­wa­nia przed­miotu na innych, jak sprzedaż i dziedz­icze­nie) zostają radykalnie umocnione.

Bolesław Paździor
Deklaracja mop dotycz ąca pod­sta­wowych zasad i praw pracy
W czer­wcu 1998 r., na swo­jej 86 sesji, Między­nar­o­dowa Orga­ni­za­cja Pracy uch­wal­iła Deklarację doty­czącą pod­sta­wowych zasad i praw pracy. Z końcem 1999 r. państwa członkowskie MOP miały złożyć pier­wsze spra­woz­da­nia ze sposobów real­iza­cji zawartych w deklaracji postanowień, zaś w 2000 r. pier­wszy raport –  opra­cow­any przez Biuro MOP na pod­stawie tychże spra­woz­dań – będzie przed­miotem rozważań przez główne organy MOP.

Piotr Szukalski
Ewolucja  wielkości i  struk­tury  rodzin

Upadek ide­ologii, jaki ma miejsce w ostat­nich dekadach, sprawia, że jed­nos­tka nie jest już postrze­gana przede wszys­tkim przez pryz­mat jej klasy społecznej, lecz coraz bardziej przez umiejs­cowie­nie jej w sieci relacji rodzin­nych, lokalnych, zawodowych, sto­warzyszeniowych. Stąd też coraz wyraźniejsza konieczność opisu zmi­any pozy­cji zaj­mowanej przez jed­nos­tkę we wspom­ni­anych wyżej sieci­ach relacji. Niniejszy artykuł ma przed­stawić demograficzne uwarunk­owa­nia wielkości rodziny i jej struk­tury, które nazy­wać będziemy siecią rodzinną (ang. kin-network, fr. reseau famil­ial). Prezen­tować będziemy, na pod­stawie badań fran­cus­kich, holen­der­s­kich i amerykańs­kich, wys­tępu­jące w trak­cie ostat­niego wieku ten­dencje zmian liczby osób wchodzą­cych w skład rodziny. Możliwe są dwa rozu­mienia tej kat­e­gorii: rodz­inę sensu stricto obe­j­mu­jącą – zgod­nie z ter­mi­nologią stosowaną np. przez GUS – „zespół osób wyo­dręb­niony w ramach gospo­darstwa domowego na pod­stawie kry­ter­iów bio­log­icznych” oraz rodz­inę sensu largo, tj. rodz­inę bio­log­iczną (przod­ków, potomków oraz rodzeństwa rodz­iców itp.) danej jed­nos­tki, jak i rodz­inę przys­poso­bioną, a zatem ową bio­log­iczną współ­małżonka. W artykule będę się posługi­wał poję­ciem rodziny w tym drugim znaczeniu.

Mirosław Grewiński
Sytu­acja  dzieci obszaru  pogranicza  wschod­niego
W dni­ach 3.9–9.10.1999 r. Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna TWP w Warsza­wie przy współpracy z Głównym Urzę­dem Statysty­cznym i Pol­skim Komitetem UNICEF przeprowadz­iła pilotaż badań nt. „Sytu­acji dzieci obszaru pogranicza wschod­niego”.
Głównym celem tego przed­sięwz­ię­cia było zori­en­towanie się w sytu­acji eduka­cyjnej dzieci,  dostępu do wyk­sz­tałce­nia i możli­wości startu życiowego przez pryz­mat usług i świad­czeń szkol­nych. Polem zain­tere­sowa­nia badaw­czego były też same szkoły, ich infra­struk­tura i potrzeby, stopień wyko­rzys­ta­nia zaplecza dydak­ty­cznego, ocena wyposaże­nia, a także sytu­acja kadry nauczycielsko-pedagogicznej, jej wyk­sz­tałce­nie i przy­go­towanie mery­to­ryczne. Ważnym zagad­nie­niem była także ocena wdrażanej reformy oświaty.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (313) 2000

ROUND-TABLE DEBATES: HOW TO TEACH FOR SOCIAL POLICY MAKING: Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Frysz­tacki, Jolanta Supińska, Paweł Poławski, Ryszard Szarfen­berg, Kaz­imierz W. Frieske
REAL WORLD OF SOCIAL AGREEMENTS LINKED WITH PIVATISATION PROCESSES IN CONTEMPORARY POLANDMarek Bed­narski
POLISH PUBLIC OPINION ON PRIVATISATION PROCESSESWoj­ciech Widera
ILO STATEMENT ON MAJOR PRINCIPLES OF LABOR RIGHTSBolesław Paździor
RECENT CHANGES IN FAMILY STRUCTUREPiotr Szukalski
CHILDREN SITUATION EAST BORDERLANDMirosław Grewwiński

BOOK REVIEWS
Rex A. Skid­more, Mil­ton G. Thack­eray: INTRODUCTION TO SOCIAL WORK – Reviewed by Artur Laskowski
Danuta Piekut-Brodzka: HOMELESS AND HOMELESNESS – Reviewed by Lud­wik Malinowski

INFORMATION
FAMILIES AND HOUSEHOLDSNEW METHODOLOGY OF FORECASTING Jan­ina Jóźwiak, Ewa Frątczak
LABOUR MARKET IN PERSPECTIVE EUROPEAN INTEGRATION. IPISS PRESS CONFERENCEBeata Kaczyńska
PROTECTION OF WORK ENVIRONMENT. 50 YEARS CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTIONBeata Kaczyńska

NEW  BOOKS
DIARY  OF  SOCIAL  POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót