Nr 10 (319) 2000

Spis treści nr 10/2000

Table of Contents

POZIOM PŁAC A KOSZT UTRZYMANIA RODZINY– Zofia Jacukow­icz
POMOC SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW LOKALNEGO UBÓSTWA (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO) – Elż­bi­eta Trafi­ałek
ZWOLNIENIA GRUPOWESTUDIUM PRZYPADKUGrażyna Spytek
BEZDOMNOŚĆ JAKO PROBLEM SPOŁECZNY W ŚWIADOMOŚCI OSÓB BEZDOMNYCHEuge­niusz Moczuk
TELEPRACANOWA SZANSA NA ZATRUDNIENIE Zbig­niew Ole­jniczak
STRUKTURY EDUKACYJNE  W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJBożena Kołaczek

RECENZJE
Mirosława Mar­ody: MIĘDZY RYNKIEM A ETATEM. SPOŁECZNE NEGOCJOWANIE POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI – rec. K.W.F.
ZROZUMIEĆ BIEDNEGO. O DAWNEJ I NOWEJ BIEDZIE praca zbiorowa pod red. Elż­bi­ety Tarkowskiej – rec. Lucyna Frąck­iewicz
Tadeusz Borkowski, Alek­sander Marcinkowski (wybór): SOCJOLOGIA BEZROBOCIA – rec. Anna Chaber
AUXILIUM SOCIALEWSPARCIE SPOŁECZNE NR 1/2 – rec. Joanna Lustig

INFORMACJE
WSPÓŁCZESNA POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ. KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH – Beata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zofia Jacukow­icz
Poziom płac a koszt utrzy­ma­nia rodziny
Różne bada­nia doty­czące poziomu życia w naszym kraju wskazują na wys­tępowanie sze­rok­iego pola biedy z ten­dencją do jego rozsz­erza­nia. Wynika to z empirycznych badań naukowych, a także z son­daży opinii pub­licznej. Zjawisko biedy wyjaś­ni­ane jest jako następstwo bezrobo­cia, nis­kich rent lub sytu­acji rodzin­nej kobiet samot­nie wychowu­ją­cych dzieci.
Nie negu­jąc tych źródeł biedy chci­ałabym pod­kreślić, że wys­tępuje ona również w rodz­i­nach pra­cown­ików i wynika z nis­kich zarobków. Płace w Polsce są tak niskie, że wyna­grodze­nie jed­nej osoby nie wystar­cza na utrzy­manie rodziny, nawet małej, trzyosobowej. Nie chodzi przy tym o płacę min­i­malną lub wyna­grodze­nie w nis­kich przedzi­ałach zarobkowych, ale o płacę pobier­aną przez znaczną więk­szość zatrud­nionych.
Celem niniejszego artykułu jest przed­staw­ie­nie sytu­acji mate­ri­al­nej rodzin pra­cown­ików po dziesię­ciu lat­ach przek­sz­tałceń ustrojowo-gospodarczych w Polsce.

Elż­bi­eta Trafi­ałek
Pomoc  społeczna wobec  prob­lemów  lokalnego ubóstwa (na  przykładzie  wojew­ództwa  świę­tokrzyskiego)
Wojew­ództwo świę­tokrzyskie, pow­stałe w wyniku reformy admin­is­tra­cyjnej kraju w sty­czniu 1999 r., obe­j­muje znaczną część dawnego wojew­ództwa kieleck­iego oraz niewielkie obszary dawnych wojew­ództw: tarnobrzeskiego, piotrkowskiego i częs­to­chowskiego. W nowym podziale Pol­ski na szes­naś­cie regionów, świę­tokrzyskie pod wzglę­dem powierzchni zaj­muje pięt­naste miejsce (11 672 km2), a pod wzglę­dem stanu zamieszkałej lud­ności (1 326, 3 tys.) – trzy­naste. Jego struk­turę tworzą 102 gminy (w tym 5 miejs­kich), 13 powiatów ziem­s­kich, 2842 wsie, 29 miast i jedno miasto na prawach powiatu grodzkiego – Kielce, będące stolicą województwa.

Grażyna Spytek
Zwol­nienia grupowe – studium przy­padku
W Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej następują zasad­nicze zmi­any na rynku pracy. Ksz­tał­tuje się nowy ład społeczny i tworzy gospo­darka rynkowa. Wraz z restruk­tu­ryza­cją wiel­kich przed­siębiorstw państ­wowych pojaw­iły się zwol­nienia grupowe, których skutkiem jest masowe bezrobo­cie. W niedługim cza­sie zjawisko ogranicza­nia liczby zatrud­nionych w zakładach pracy stało się trwałym ele­mentem naszej rzeczy­wis­tości. Zwol­nienia grupowe, a w szczegól­ności towarzyszące im negaty­wne skutki społeczne, to newral­gicznym prob­le­mem głównie regionów o słabo rozwiniętej infra­struk­turze, niższym poziomie roz­woju gospo­dar­czego lub o wyraźnie wyspec­jal­i­zowanej gałęzi prze­mysłu.
Niezbędne więc stało się stworze­nie ram prawnych, które reg­u­lowałyby prze­bieg zwol­nień i łagodz­iły ich negaty­wne skutki oraz prze­ci­wdzi­ałały zwięk­sza­jącemu się bezrobo­ciu. W związku z tym na początku lat dziewięćdziesią­tych wraz z paki­etem ustaw gospo­dar­czych weszły w życie dwie ustawy. Obok ustawy o zatrud­nie­niu uch­walona została z 28 grud­nia 1989 r. ustawa o szczegól­nych zasadach rozwiązy­wa­nia z pra­cown­ikami sto­sunków pracy z przy­czyn doty­czą­cych zakładu pracy oraz o zmi­anie niek­tórych ustaw, zwana powszech­nie ustawą o zwol­nieni­ach grupowych. Celem obu ustaw było łagodze­nie ujem­nych skutków reformy gospo­dar­czej kraju i w tym znacze­niu miały one mieć charak­ter ochronny.

Euge­niusz Moczuk
Bez­dom­ność jako prob­lem społeczny w świado­mości osób bez­dom­nych
Bez­dom­ność to względ­nie trwała sytu­acja człowieka nie posi­ada­jącego włas­nego mieszka­nia albo w ogóle pozbaw­ionego dachu nad głową. Jak pisała M. Pis­arska bez­domny to człowiek nie posi­ada­jący włas­nego mieszka­nia lub osoba o specy­ficznych predys­pozy­c­jach, która nie akcep­tuje norm społecznych i w imię wol­ności dokon­ała wyboru pewnego sposobu życia – typ wędrowca, tułacza”, ale która także wskutek nieko­rzyst­nych zdarzeń losowych znalazła się na mar­gin­e­sie życia społecznego i nie ma w nim opar­cia. Bez­dom­ność może być roz­pa­try­wana jako: ele­ment sytu­acji życiowej określonej jed­nos­tki, zjawisko społeczne, prze­jaw patologii społecznej lub prob­lem społeczny. Bez­dom­ność może być efek­tem dobrowol­nie wybranego stylu życia (np. włóczę­gostwo), des­per­ac­kich decyzji (np. uchodźstwo), włas­nych lub cud­zych zachowań dewia­cyjnych (np. wyk­wa­terowanie, odtrące­nie od wspól­nego ogniska domowego), zdarzeń losowych (np. klęski żywiołowe, sie­roctwo), wadli­wej poli­tyki społecznej (np. defi­cyt mieszkan­iowy, ubóstwo).

Zbig­niew Ole­jniczak
Telepraca – nowa szansa na zatrud­nie­nie
Telepraca (ang. tele­work, telecom­mut­ing) to w isto­cie praca zdalna, albo inaczej praca wykony­wana w pewnej odległości od stałego miejsca zatrud­nienia. Jed­nak przy takim określe­niu telepraca nie oznacza nic szczegól­nie nowego. Podob­nie można oce­niać wykony­wanie pracy na zasadzie chałup­nictwa.
W tzw. Rapor­cie Bange­manna (Europa i społeczeństwo glob­al­nej infor­ma­cji. Zalece­nia dla Rady Europy) o telepracy mówi się nawet jako o biurze rozpros­zonym na małe odd­zi­ały zlokali­zowane obok miejsc zamieszka­nia lub wręcz w domu pra­cown­ika. Jest to zatem jeszcze dalej idące poj­mowanie telepracy, aniżeli tylko jej zdalne świad­cze­nie przez poje­dynczych pra­cown­ików. Tutaj już mówi się o orga­ni­za­cji pracy, a raczej zespołów telepra­cown­ików w postaci wirtu­al­nych tworów – biur zor­ga­ni­zowanych w szczególny sposób.

Bożena Kołaczek
Struk­tury eduka­cyjne w  kra­jach unii europe­jskiej
Edukacja jest dziś poj­mowana jako stały ele­ment ludzkiej egzys­tencji. Ksz­tałce­nie to nie tylko przyswa­janie pewnych treści wiedzy i umiejęt­ności, ale i instru­ment mający służyć przy­go­towa­niu człowieka do sze­roko poj­mowanej akty­wności poz­naw­czej, rozu­mienia siebie i świata. Ksz­tałce­nie to także instru­ment przy­go­towa­nia do pracy i pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych, przy szy­bko zmieni­a­ją­cym się rynku pracy.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No  10 (319) 2000

INCOME LEVELS AND FAMILY EXPENDITURES – Zofia Jacukow­icz
SOCIAL ASSISTANCE AND POVERTY (CASE STUDY AT THE VOIVIDSHIP LEVEL) – Elż­bi­eta Trafi­ałek
GROUP LAYOUTSCASE STUDYGrażyna Spytek
HOMELESS PERCEPTIONS OF HOMELESSNESSEuge­niusz Moczuk
TELEWORKNEW EMLOYMENT OPPORTUNITIESZbig­niew Ole­jniczak
EDUCATIONAL STRUCTURES IN THE EU COUNTRIESBożena Kołaczek

BOOK  REVIEWS
Elż­bi­eta Tarkowska (eds.): MEANINGS OF POVERTY. OLD AND NEW POVERTY IN POLAND – Reviewed by Lucyna Frąck­iewicz
Tadeusz Borkowski, Alek­sander Marcinkowski (eds.): SOCIOLOGY OF UNEMPLOYMENT – Reviewed by Anna Chaber
AUXILIUM SOCIALESOCIAL ASSISTANCE No 1/2 – Reviewed by Joanna Lustig

INFORMATION
CONTEMPORARY SOCIAL POLICY IN POLAND IN EUROPEAN UNION PERSPECTIVE. SOCIAL POLICY PROFESSIONALS CONFERENCEBeata Kaczyńska

NEW  BOOKS
DIARY  OF  SOCIAL  POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót